ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัยอนันต์ สมุทวณิช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 17
2 สมบัติ จันทรวงศ์ 5
3 ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน 3
4 เชาวนะ ไตรมาศ 2
5 พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว 2
6 แสวง รัตนมงคลมาศ 2
7 นพดล ศรีสุข 1
8 กนกวลี ชูชัยยะ 1
9 ยุทธวัฒน์ ภัทราภานุภัทร 1
10 นิโรจน์ ขอคงประเสริฐ 1
11 ไมตรี วิริยะ 1
12 มนูญ ศิริวรรณ 1
13 ปธาน สุวรรณมงคล 1
14 ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ 1
15 นฤมล ทับจุมพล 1
16 สมเกียรติ ส่งสัมพันธ์ 1
17 ทิพวรรณ บุญทวี 1
18 สุจิต บุญบงการ 1
19 สุวพรรณ บุญซื่อ 1
20 สิริรัตน์ เรืองวงษ์วาร 1
21 สุเมธ ตันติเวชกุล 1
22 สุมินทร์ จุฑางกูร 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตยาลัย 1
24 นิคม จารุมณี 1
25 เฉลิม มลิลา 1
26 นัยนา หงษ์ทองคำ 1
27 สมพร ใช้บางยาง 1
28 นฤมล เรืองณรงค์ 1
29 สนธิ เตชานันท์ 1
30 ไม่มีข้อมูล 1
31 สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ 1
32 สุขุมพันธุ์ บริพัตร 1
33 มัทนา เกษกมล 1
34 สืบแสง พรหมบุญ 1
35 รัชนี กัลยาคุณาวุฒิ 1
36 ผาณิต รวมศิลป์ 1
37 ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน 1
38 มานิต เสงี่ยมพรพาณิชย์ 1
39 ภูธร ภูมะธน 1
40 ประชัน รักพงษ์ 1
41 เทียมจันทร์ อ่ำแหวว 1
42 ธงชัย พึ่งกันไทย 1
43 เลิศรบ สีตบุตร 1
44 พงษ์สันต์ คงตรีแก้ว 1
45 พิชัย ตรรกบุตร 1
46 สุขุมพันธุ์ บริพัตร 1
47 สุวดี ชนะประสิทธิ์พัฒนา 1
48 ทิพย์พาพร เทศเรียน 1
49 สมบูรณ์ สุขสำราญ 1
50 พลศักดิ์ จิรไกรศิริ 1
51 สุวิมล รุ่งเจริญ 1
52 ภูมิธรรม เวชยชัย 1
53 วีณา มโนพิโมกษ์ 1
54 ชาญวุฒิ วัชรพุกก์ 1
55 สุรพงษ์ โสธนะเสถีย 1
56 อรรฆย์ ฟองสมุทร 1
57 เพี้ยน อันชูฤทธิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 1
2 2543 1
3 2537 1
4 2534 1
5 2533 2
6 2532 1
7 2531 2
8 2530 2
9 2529 2
10 2528 2
11 2527 4
12 2526 4
13 2524 1
14 2522 3
15 2521 8
16 2520 5
17 2519 3
18 2518 1
19 2517 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบองค์ประกอบและกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีตั้งแต่รัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ถึงรัฐบาลพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
ปี พ.ศ. 2543
2 การพัฒนาตัวแบบการจัดสรรงบประมาณสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบกระจายอำนาจ
ปี พ.ศ. 2537
3 เจ้าพ่อกับการเมือง : การเชื่อมโยงของข่ายใยอำนาจในระบบการเมืองไทย
ปี พ.ศ. 2534
4 แนวคิดผู้ตรวจการรัฐสภาเพื่อการพัฒนาทางการเมืองในระบอบรัฐสภา
ปี พ.ศ. 2533
5 การ์ตูนการเมืองในช่วง 14 ตุลาคม 2516 ถึง 6 ตุลาคม 2519
6 ฝักฝ่ายทางการเมือง : ศึกษากรณีการแบ่งแยกฝักฝ่ายในพรรคประชาธิปัตย์
ปี พ.ศ. 2532
7 ระบบคณะรัฐมนตรีไทย
ปี พ.ศ. 2531
8 การเตรียมตัวเดินทางของนักรัฐศาสตร์ไทย
9 การใช้สื่อในการสร้างอุดมการณ์ทางการเมือง : ศึกษาจากบทเพลงของทางราชการ (พ.ศ. 2475 - พ.ศ. 2530)
ปี พ.ศ. 2530
10 พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย และพรรคคอมมิวนิสต์จีน : ศึกษาความสัมพันธ์ทางอุดมการณ์ ในช่วงปี 1969-1982
11 ความขัดแย้งจากรัฐธรรมนูญ 2521 : แนวโน้มพัฒนาการสถาบันรัฐธรรมนูญไทย
ปี พ.ศ. 2529
12 การกล่อมเกลาทางการเมืองโดยใช้แบบเรียนหลวงเป็นสื่อ ในสมัยรัชกาลที่ 5
13 กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางค่านิยมและทัศนคติของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร
ปี พ.ศ. 2528
14 ความคิดทางการเมืองของปรีดี พนมยงค์ : ระยะเริ่มแรก (พ.ศ. 2443-2477)
15 พัฒนาการทางความคิดของกลุ่มทหารอาชีพ พ.ศ. 2475-2524
ปี พ.ศ. 2527
16 แนวพระราชดำริทางการเมืองในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว : ศึกษาเฉพาะกรณีการพัฒนาการเมืองโดยกระบวนการปกครองท้องถิ่น (พ.ศ.2453-2468)
17 การบริหารเชิงระบบข้อมูลกับกระทรวงพาณิชย์
18 บทบาทขององค์การอาสาสมัครเอกชนในการสร้างสถาบันเกษตรกร เพื่อการพัฒนา : ศึกษากรณีการสร้างกลุ่มธนาคารข้าว ขององค์การอนุเคราะห์เด็ก เปรียบเทียบอ้างอิง การสร้างกลุ่มธนาคารข้าวของกรมพัฒนาชุมชน
19 ความเชื่อในพุทธธรรม สถานภาพในสถาบันสงฆ์และความเชื่อทางการเมืองของพระสงฆ์ไทย
ปี พ.ศ. 2526
20 ประชาธิปไตยแบบไทย : บทศึกษาผลการนำแนวคิดและกลไกระบอบประชาธิปไตยมาใช้ในเมืองไทย
21 รามเกียรติ์ : การแปลความหมายทางการเมือง
22 บทบาทของนักหนังสือพิมพ์ในการเมืองไทย ระหว่าง พ.ศ.2490-2501
23 การจัดองค์การเพื่อการบริหารการพัฒนาชนบทของระบบราชการไทย
ปี พ.ศ. 2524
24 รัฐบาลไทย : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปัญหาเสถียรภาพของรัฐบาล ที่มาจากการเลือกตั้ง พ.ศ. 2498-2514
ปี พ.ศ. 2522
25 ผู้นำกับการบริหารในวรรณคดีเรื่องสามก๊ก
26 รัฐสภาไทย : การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทของสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2518 และ 2519 กับสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน พุทธศักราช 2519
27 รัฐสภาไทย : การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทวุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2512 และ พ.ศ. 2518
ปี พ.ศ. 2521
28 บทบาททางการเมืองของนายควง อภัยวงค์ ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถึง 2491
29 บทบาททางการเมืองและการปกครองของจอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2475 - พ.ศ. 2487)
30 ลัทธิคอมมิวนิสต์ และนโยบายต่อต้านของรัฐบาลไทย พ.ศ. 2468-2500
31 ศาลพิเศษ พ.ศ. 2476 พ.ศ. 2478 และ พ.ศ. 2481
32 ที่มาของรัฐสภาไทย
33 นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม ตั้งแต่ พ.ศ. 2481 ถึง พ.ศ. 2487
34 ทัศนคติของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 4 เมษายน 2519 : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
35 วัฒนธรรมทางการเมืองของผู้นำกลุ่มเกษตรกรในภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2520
36 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและคณะราษฎร
37 การศึกษาบทบาททางการเมืองในระบบรัฐสภาของรัฐบาลทหารและรัฐบาลพลเรือน ในประเทศไทย (พ.ศ.2481-2500)
38 ความขัดแย้งภายในคณะราษฎร
39 บทบาทของรัฐสภาไทย พ.ศ. 2518 : ศึกษาด้านการรวมกลุ่มพรรคและความขัดแย้ง
40 รัฐสภาไทย : วิเคราะห์เปรียบเทียบภูมิหลังของสมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติพุทธศักราช 2516 กับสภาปฎิรูปการปกครองแผ่นดินพุทธศักราช 2519
ปี พ.ศ. 2519
41 กบฎบวรเดช พ.ศ. 2476
42 วัฒนธรรมการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะอำนาจนิยมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
43 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ชุดที่ 2 พ.ศ. 2516
ปี พ.ศ. 2518
44 รัฐประหาร พ.ศ. 2500 ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2517
45 การวิเคราะห์ในเชิงประวัติศาสตร์เรื่องการเมืองและการปกครอง ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2453-2463)