ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัยอนันต์ สมุทวณิช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 17
2 สมบัติ จันทรวงศ์ 5
3 ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน 3
4 พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว 2
5 แสวง รัตนมงคลมาศ 2
6 เชาวนะ ไตรมาศ 2
7 รัชนี กัลยาคุณาวุฒิ 1
8 มัทนา เกษกมล 1
9 พงษ์สันต์ คงตรีแก้ว 1
10 สืบแสง พรหมบุญ 1
11 ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน 1
12 ผาณิต รวมศิลป์ 1
13 เลิศรบ สีตบุตร 1
14 เทียมจันทร์ อ่ำแหวว 1
15 ธงชัย พึ่งกันไทย 1
16 พิชัย ตรรกบุตร 1
17 ภูธร ภูมะธน 1
18 มานิต เสงี่ยมพรพาณิชย์ 1
19 สุรพงษ์ โสธนะเสถีย 1
20 ทิพย์พาพร เทศเรียน 1
21 สุขุมพันธุ์ บริพัตร 1
22 สุขุมพันธุ์ บริพัตร 1
23 สมบูรณ์ สุขสำราญ 1
24 พลศักดิ์ จิรไกรศิริ 1
25 สุวดี ชนะประสิทธิ์พัฒนา 1
26 สุวิมล รุ่งเจริญ 1
27 ชาญวุฒิ วัชรพุกก์ 1
28 ประชัน รักพงษ์ 1
29 อรรฆย์ ฟองสมุทร 1
30 ภูมิธรรม เวชยชัย 1
31 วีณา มโนพิโมกษ์ 1
32 สิริรัตน์ เรืองวงษ์วาร 1
33 นิโรจน์ ขอคงประเสริฐ 1
34 สุจิต บุญบงการ 1
35 กนกวลี ชูชัยยะ 1
36 นพดล ศรีสุข 1
37 มนูญ ศิริวรรณ 1
38 ทิพวรรณ บุญทวี 1
39 ปธาน สุวรรณมงคล 1
40 เพี้ยน อันชูฤทธิ์ 1
41 นฤมล เรืองณรงค์ 1
42 ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ 1
43 นฤมล ทับจุมพล 1
44 ไมตรี วิริยะ 1
45 ยุทธวัฒน์ ภัทราภานุภัทร 1
46 เฉลิม มลิลา 1
47 นัยนา หงษ์ทองคำ 1
48 สุเมธ ตันติเวชกุล 1
49 สุมินทร์ จุฑางกูร 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตยาลัย 1
51 ไม่มีข้อมูล 1
52 สนธิ เตชานันท์ 1
53 สมเกียรติ ส่งสัมพันธ์ 1
54 สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ 1
55 สมพร ใช้บางยาง 1
56 สุวพรรณ บุญซื่อ 1
57 นิคม จารุมณี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2543 1
2 2537 1
3 2534 1
4 2533 2
5 2532 1
6 2531 2
7 2530 2
8 2529 2
9 2528 2
10 2527 4
11 2526 4
12 2524 1
13 2522 3
14 2521 8
15 2520 5
16 2519 3
17 2518 1
18 2517 1
19 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2543
1 การพัฒนาตัวแบบการจัดสรรงบประมาณสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบกระจายอำนาจ
ปี พ.ศ. 2537
2 เจ้าพ่อกับการเมือง : การเชื่อมโยงของข่ายใยอำนาจในระบบการเมืองไทย
ปี พ.ศ. 2534
3 แนวคิดผู้ตรวจการรัฐสภาเพื่อการพัฒนาทางการเมืองในระบอบรัฐสภา
ปี พ.ศ. 2533
4 การ์ตูนการเมืองในช่วง 14 ตุลาคม 2516 ถึง 6 ตุลาคม 2519
5 ฝักฝ่ายทางการเมือง : ศึกษากรณีการแบ่งแยกฝักฝ่ายในพรรคประชาธิปัตย์
ปี พ.ศ. 2532
6 ระบบคณะรัฐมนตรีไทย
ปี พ.ศ. 2531
7 การเตรียมตัวเดินทางของนักรัฐศาสตร์ไทย
8 การใช้สื่อในการสร้างอุดมการณ์ทางการเมือง : ศึกษาจากบทเพลงของทางราชการ (พ.ศ. 2475 - พ.ศ. 2530)
ปี พ.ศ. 2530
9 พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย และพรรคคอมมิวนิสต์จีน : ศึกษาความสัมพันธ์ทางอุดมการณ์ ในช่วงปี 1969-1982
10 ความขัดแย้งจากรัฐธรรมนูญ 2521 : แนวโน้มพัฒนาการสถาบันรัฐธรรมนูญไทย
ปี พ.ศ. 2529
11 การกล่อมเกลาทางการเมืองโดยใช้แบบเรียนหลวงเป็นสื่อ ในสมัยรัชกาลที่ 5
12 กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางค่านิยมและทัศนคติของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร
ปี พ.ศ. 2528
13 ความคิดทางการเมืองของปรีดี พนมยงค์ : ระยะเริ่มแรก (พ.ศ. 2443-2477)
14 พัฒนาการทางความคิดของกลุ่มทหารอาชีพ พ.ศ. 2475-2524
ปี พ.ศ. 2527
15 แนวพระราชดำริทางการเมืองในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว : ศึกษาเฉพาะกรณีการพัฒนาการเมืองโดยกระบวนการปกครองท้องถิ่น (พ.ศ.2453-2468)
16 การบริหารเชิงระบบข้อมูลกับกระทรวงพาณิชย์
17 บทบาทขององค์การอาสาสมัครเอกชนในการสร้างสถาบันเกษตรกร เพื่อการพัฒนา : ศึกษากรณีการสร้างกลุ่มธนาคารข้าว ขององค์การอนุเคราะห์เด็ก เปรียบเทียบอ้างอิง การสร้างกลุ่มธนาคารข้าวของกรมพัฒนาชุมชน
18 ความเชื่อในพุทธธรรม สถานภาพในสถาบันสงฆ์และความเชื่อทางการเมืองของพระสงฆ์ไทย
ปี พ.ศ. 2526
19 ประชาธิปไตยแบบไทย : บทศึกษาผลการนำแนวคิดและกลไกระบอบประชาธิปไตยมาใช้ในเมืองไทย
20 รามเกียรติ์ : การแปลความหมายทางการเมือง
21 บทบาทของนักหนังสือพิมพ์ในการเมืองไทย ระหว่าง พ.ศ.2490-2501
22 การจัดองค์การเพื่อการบริหารการพัฒนาชนบทของระบบราชการไทย
ปี พ.ศ. 2524
23 รัฐบาลไทย : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปัญหาเสถียรภาพของรัฐบาล ที่มาจากการเลือกตั้ง พ.ศ. 2498-2514
ปี พ.ศ. 2522
24 ผู้นำกับการบริหารในวรรณคดีเรื่องสามก๊ก
25 รัฐสภาไทย : การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทของสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2518 และ 2519 กับสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน พุทธศักราช 2519
26 รัฐสภาไทย : การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทวุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2512 และ พ.ศ. 2518
ปี พ.ศ. 2521
27 บทบาททางการเมืองของนายควง อภัยวงค์ ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถึง 2491
28 บทบาททางการเมืองและการปกครองของจอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2475 - พ.ศ. 2487)
29 ลัทธิคอมมิวนิสต์ และนโยบายต่อต้านของรัฐบาลไทย พ.ศ. 2468-2500
30 ศาลพิเศษ พ.ศ. 2476 พ.ศ. 2478 และ พ.ศ. 2481
31 ที่มาของรัฐสภาไทย
32 นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม ตั้งแต่ พ.ศ. 2481 ถึง พ.ศ. 2487
33 ทัศนคติของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 4 เมษายน 2519 : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
34 วัฒนธรรมทางการเมืองของผู้นำกลุ่มเกษตรกรในภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2520
35 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและคณะราษฎร
36 การศึกษาบทบาททางการเมืองในระบบรัฐสภาของรัฐบาลทหารและรัฐบาลพลเรือน ในประเทศไทย (พ.ศ.2481-2500)
37 ความขัดแย้งภายในคณะราษฎร
38 บทบาทของรัฐสภาไทย พ.ศ. 2518 : ศึกษาด้านการรวมกลุ่มพรรคและความขัดแย้ง
39 รัฐสภาไทย : วิเคราะห์เปรียบเทียบภูมิหลังของสมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติพุทธศักราช 2516 กับสภาปฎิรูปการปกครองแผ่นดินพุทธศักราช 2519
ปี พ.ศ. 2519
40 กบฎบวรเดช พ.ศ. 2476
41 วัฒนธรรมการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะอำนาจนิยมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
42 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ชุดที่ 2 พ.ศ. 2516
ปี พ.ศ. 2518
43 รัฐประหาร พ.ศ. 2500 ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2517
44 การวิเคราะห์ในเชิงประวัติศาสตร์เรื่องการเมืองและการปกครอง ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2453-2463)