ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัยศิริ ปัณฑิตานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมช่วยสอนในการควบคุมและเฝ้าระวังของศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2548
2 การออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการศึกษาทางไกลแบบอะซิงโครนัส
ปี พ.ศ. 2547
3 การออกแบบและพัฒนาระบบการนัดหมายและประชุมโดยใช้เทคโนโลยีเว็บ
ปี พ.ศ. 2546
4 การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสานกับผู้ใช้เพื่อปรับปรุงการใช้งานของระบบสารสนเทศพระไตรปิฎก
ปี พ.ศ. 2545
5 การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ของ ระบบประเมินศักยภาพพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย
6 การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อเฝ้าติดตามสถานะและแก้ไขปัญหาขณะถ่ายโอนแฟ้มผ่านโมเด็ม
ปี พ.ศ. 2544
7 การพัฒนาระบบช่วยงานด้านเทคนิคผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
ปี พ.ศ. 2543
8 การออกแบบและพัฒนาระบบศูนย์บริการลูกค้า สำหรับผู้ขายคอมพิวเตอร์สำนักงานขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2542
9 การวิเคราะห์และออกแบบตำแหน่งอักขระภาษาไทยบนแผงแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2539
10 การพยากรณ์อนุกรมเวลาสำหรับราคาน้ำมันโดยนิวรอลเนตเวิร์ก
11 การฝึกอบรมแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในหลักสูตรบริการสื่อสารร่วม ระบบดิจิตอล
ปี พ.ศ. 2535
12 การพิมพ์เอกสารอักษรเบรลล์จากโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสารภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
ปี พ.ศ. 2525
13 การออกแบบระบบข้อสนเทศมีเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2522
14 ศึกษาโลดเดอร์มอนิเตอร์ที่ไม่กำหนดตำแหน่งหน่วยความจำ