ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และรู้จักในชื่อของ
- ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปริวรรต พูลเพิ่ม 1
2 สุวิชา เกษมสุวรรณ 1
3 Uttra Jamikorn 1
4 เกรียงยศ สัจจเจริญพงษ์ 1
5 ศิริพร เพียรสุขมณี 1
6 นิวัฒน์ โชติกำจรเวช 1
7 ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล 1
8 กัลยา เจือจันทร์ 1
9 เจษฎา จิวากานนท์ 1
10 อุตรา จามีกร 1
11 Pornchalit Assavacheep 1
12 พรชลิต อัศวชีพ 1
13 วลาสินี มูลอามาตย์ 1
14 Siriporn Peansukmanee 1
15 Sukolrat Boonyayatra 1
16 ชูชาติ กมลเลิศ 1
17 ชัยกร ฐิติญาณพร 1
18 มานัดถุ์ คำกอง 1
19 มนทิพพา นิมานันท์ 1
20 พนิดา ลัคนะเวทย์ 1
21 Chaiyakorn Thitiyanaporn 1
22 Chuchart Kamollerd 1
23 Kanlaya Chauchan 1
24 Pariwat Poolperm 1
25 Ganokon Urkasemsin 1
26 อภิรดี อินทรพักตร์ 1
27 พรรณนิการ ชัยชนะศักดิ์ 1
28 Walasinee Moonarmart 1
29 Apiradee Intarapuk 1
30 Pannigan Chaichanasak 1
31 พัชรภา ดาสา 1
32 ปรารถนา สุขจันทร์ 1
33 ธัชกร ปภัสชาญสกุล 1
34 หิรัญ ศรีเที่ยง 1
35 Manad Khamkon 1
36 Kriengyot Sajjarengpong 1
37 Chaiwut Tangsomchai 1
38 กนกอร เอื้อเกษมสิน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2557 5
3 2555 2
4 2554 5
5 2553 4
6 2552 1
7 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การคาดการณ์กำลังคนทางด้านอาชีพสัตวแพทย์ ปี พ.ศ. 2568
ปี พ.ศ. 2557
2 การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยสำหรับ ผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง
3 การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง
4 การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัย พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง
5 การวัดระดับอุปนิสัยของบุคลากรบริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน) ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนโดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลสูง
6 การทดสอบประสิทธิภาพตลาดหลักทรัพย์จากผลกระทบของการประกาศจ่ายเงินปันผลในตลาดหลัดทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ปี พ.ศ. 2555
7 ผลกระทบของการบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่มีต่อความสามารถในการทำกำไรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
8 ผลกระทบของอัตราเข้าออกของพนักงานที่มีต่อผลการดำเนินงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
9 โครงการการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มธุรกิจหลักในจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2554
10 ดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมธุรกิจหลักในจังหวัดเชียงใหม่
11 ทัศนคติของนักลงทุนต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติลาว
12 การจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs รายไตรมาสในพื้นที่ภาคเหนือ
13 ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ใจจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2553
14 ดัชนีเตือนภัยภาคการผลิตของ SMEs ในพื้นที่ภาคเหนือ
15 โครงการการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มธุรกิจหลักในจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2553
16 การวัดประสิทธิภาพของคณะบริหารธุรกิจ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในส่วนภูมิภาค
17 ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ป่วย ต่อคุณภาพบริการงานผู้ป่วยในของศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
18 การพัฒนาระบบสารสนเทศและข้อมูลสำหรับ SME กิจกรรมการพัฒนาระบบเตือนภัยประจำปี และรายงานสถานการณ์ SMEs รายสาขา (เฉพาะส่วนของกิจกรรมพัฒนาและจัดตั้งศูนย์เตือนภัยทางธุรกิจ :Business Warning Center