ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 4
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 1
6 2551 6
7 2550 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การบรูณาการข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาในลุ่มน้ำชี-มูลเพื่อจัดทำระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการวิกฤติน้ำท่วมและดินถล่ม
ปี พ.ศ. 2555
2 การจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ
3 โครงการงานศึกษาแนวทางลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเล บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา
4 โครงการศึกษาบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมและมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรณีศึกษาจังหวัดลพบุรีและจังหวัดนครราชสีมา
5 การพัฒนาแบบจำลองระบบท่อ
ปี พ.ศ. 2554
6 โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กที่ประตูระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน
ปี พ.ศ. 2553
7 โครงการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของประตูระบายน้ำบรมธาตุด้านไฟฟ้าพลังน้ำและติดตั้งกังหันผลิตไฟฟ้พลังน้ำนำร่อง
ปี พ.ศ. 2552
8 โครงการศึกษาการพัฒนา ปรับปรุงระบบระบายน้ำ และการผันน้ำ (เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำบางปะกง-และท่าจีน)
ปี พ.ศ. 2551
9 โครงการวิจัยและให้คำปรึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์ของใบพัดกังหันลม
10 โครงการวิจัยและให้คำปรึกษาระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมขนาด 20 กิโลวัตต์
11 โครงการศึกษาศักยภาพของคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการนำพลังน้ำมาใช้ประโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
12 การประเมินปริมาณน้ำท่าของลุ่มน้ำสาขาที่ไม่มีสถานีวัดน้ำท่าในลุ่มน้ำปิงตอนบน
13 การประเมินประสิทธภาพผลการดำเนินงานของโครงการชลประทานประเภทรับน้ำนองด้วยหลักการ Balanced scorecard
14 การประเมินความสามารถในการระบายน้ำของระบบระบายน้ำภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก
ปี พ.ศ. 2550
15 การวิเคราะห์กราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่าสำหรับลุ่มน้ำลีก ในภาคกลางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว