ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วนิดา เปาอินทร์ Wanida Pao-in - 47
2 ขวัญตา เอื้ออุฬาร Kwanta Aue-u-lan MD - 47
3 ยุทธเดช ทวีกุล Yuthadej Thaweekul - 47
4 กรกาญน์ ภมรประวัติ Kornkarn Bhamarapravatana - 47
5 ศุกระวรรณ อินทรขาว Sukkrawan Intarakhao - 47
6 อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ Intounds Sakpakdeejaroen - 47
7 เสริมเกียรติ ทานุชิต Sermkiat Tanuchit - 47
8 อรุณพร อิฐรัตน์ Arunporn Itharat - 47
9 นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ Nusiri Lerdvuthisopon - 47
10 พินทุสร หาญสกุล Pintusorn Hansakul - 47
11 กริชา ไม้เรียง Karicha Mairaing - 47
12 เย็นฤดี ภูมิถาวร Yenrudee Poomtavorn - 47
13 ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ Prakitpunthu Tomtitchong - 47
14 นวลจันทร์ ใจอารีย์ Nuanjan Jaiarree - 47
15 - 47
16 สีวบูรณ์ สีรีรัฐวงศ์ Seewaboon Sireeratawong ศิริเพ็ญ ต่ออุดม - 47
17 ผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล Phakatip Sinlapamongkolkul - 47
18 วัลลี สัตยาศัย Wallee Satayasai - 47
19 ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ Tawanchai Jirapramukpitak - 47
20 ดิลก ภิยโยทัย Dilok Piyayotai - 47
21 สีวบูรณ์ สีรีรัฐวงศ์ Seewaboon Sireeratawong ศิริเพ็ญ ต่ออุดม - 47
22 ปริศนา ปิยะพันธุ์ Pritsana Piyabhan - 47
23 วัชรินทร์ ปะนันโต - 47
24 วรรณวรางค์ หิริโอตป์ Wanwarang Hiriote - 47
25 โพชฌงค์ หร่องบุตรศรี Pochong Rhongbutsri - 47
26 กัลยา อารีย์ Kalaya Aree - 47
27 ภาคภูมิ เขียวละม้าย Pakpoom Kheolamai - 47
28 ต้องตา นันทโกมล Tongta Nanthakomon - 47
29 ราตรี ลีละวงค์เทวัญ Ratree Leelawongtawon - 47
30 อนุชา อภิสารธนรักษ์ Anucha Apisarnthanarak - 47
31 พิศิษฐ์ หุตะยานนท์ - 47
32 อดิศัย บัวคำศรี Adisai Buakhamsri - 47
33 สมบัติ มุ่งทวีพงษา Sombat Muengtaweepongsa - 47
34 จรรยา ภัทรอาชาชัย Junya Pattaraarchachai - 47
35 พัชรา วิสุตกุล Pachara Visutakul - 47
36 ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล - 47
37 ศิริกุล มะโนจันทร์ Sirikul Manochantr - 47
38 วิไลพร เตชะสาธิต - 47
39 ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร Kongkiat Kulkantrakorn - 47
40 อธิตา จันทเสนานนท์ (เสริมบุญ) Athita Changtasananon - 47
41 ภาสกร ศรีทิพย์สุโข Paskorn Sritipsukho - 47
42 สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ Sookkasem Khositseth - 47
43 สุดา จิรสกุลเดช Suda Jirasakuldej - 47
44 พรภัทร ธรรมสโรช Pornpatr Dharmasaroja - 47
45 มะลิ อาจริยะกุล Mali Achaiyakul - 47
46 พิศิษฐ วัฒนเรืองโกวิท Pisit Wattanaruangkowit - 47
47 วีระชัย สายจันทา 22
48 ศิริกุล มะโนจันทร์ 15
49 วีระ ทองเนตร 11
50 เยาวลักษณ์ อู่ปรัชญา 4
51 อังกูรา สุโภคเวช 3
52 ภาคภูมิ เขียวละม้าย 3
53 Yaowalak U-pratya 2
54 Surapol Issaragrisil 2
55 Pakpoom Kheolamai 2
56 สุรพล อิสรไกรศีล 2
57 ศิริกุล มะโนจันทร์ 2
58 Sirikul Manochantr 2
59 ภาคภูมิ เขียวละหม้าย 2
60 Worachat churdchomjan 1
61 ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล 1
62 วรชาติ เฉิดชมจันทร์ 1
63 Pairath Tapanadechopone 1
64 หทัยทิพย์ ศรีธนอุดมชัย 1
65 Chairat Tantrawatpan 1
66 มินชญา ชโยสัมฤทธิ์ 1
67 ศักดิ์ชัย สุดชะดา 1
68 อังกูรา สุโภคเวช 1
69 เยาวลักษณ์ อู่ปรัชญา 1
70 เสริมเกียรติ ทานุชิต 1
71 Charoenchai Chiamchanya 1
72 เจริญไชย เจียมจรรยา 1
73 สุรพล อิสรไกรศีล 1
74 Chirat Tantrawatpan 1
75 Sermkieat Tanucchit 1
76 Aungkura Supokawej 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2553 3
4 2552 2
5 2551 2
6 1086 47
7 543 24
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 สัณฐานวิทยาและความหลากหลายทางพันธุกรรมของกิ้งก่าคอแดง(Calotes versicolor) ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2557
2 การตรวจแยกชนิดไข่พยาธิใบไม้ในปอด Paragonimus พยาธิใบไม้ลำไส้ Echinostoma และพยาธิใบไม้ตับ Fasciola โดยวิธีเรียลไทม์พีซีอาร์
ปี พ.ศ. 2553
3 Genetic characterization of Echinostoma revolutum and Echinoparyphium recurvatum (Trematoda: Echinostomatidae) in Thailand and phylogenetic relationships with other isolates inferred by ITS1 sequence.
4 Multilocus enzyme electrophoresis analysis of Echinostoma revolutum and Echinostoma malayanum (Trematoda: Echinostomatidae) isolated from Khon Kaen Province Thailand
5 Multilocus enzyme electrophoresis analysis of Echinostoma revolutum and Echinostoma malayanum (Trematoda: Echinostomatidae) isolated from Khon Kaen Province, Thailand
ปี พ.ศ. 2552
6 การแยกสกัดและศึกษาคุณลักษณะของเซลล์ต้นกำเนิดตัวเต็มวัยชนิด multipotent adult progenitor cells ที่ได้จาก Wharton's jelly ของสายสะดือ
7 การแยกสกัดและศึกษาคุณลักษณะของเซลล์ต้นกำเนิดตัวเต็มวัยชนิด multipotent adult progenitor cells ที่ได้จาก Wharton's jelly ของสายสะดือ
ปี พ.ศ. 2551
8 คุณสมบัติของเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ที่ได้จากเลือดและเลือดที่ได้รับการกระตุ้นเปรียบเทียบกับเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ที่ได้จากไขกระดูก
9 จำนวนและลักษณะของเซลล์เอนโดทีเลียมโปรเจนนิเตอร์จากกระแสเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -