ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัยยุทธ สุขศรี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชูศักดิ์ ชูศรี
- สวัสดิ์ สุขีสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 5
2 โชคชัย สุทธิธรรมจิต 5
3 ครรชิต ทะกอง 4
4 ไพศาล สันติธรรมนนท์ 2
5 สุริชัย หวันแก้ว 2
6 สุรางครัตน์ จำเนียรพล 2
7 วีระพล แต้สมบัติ 2
8 อุดร จารุรัตน์ 2
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
10 จิรพันธุ์ พิมพ์พืช 2
11 ครรชิต ลิขิตเดชาโรจน์ 2
12 อรนุช หล่อเพ็ญศรี 2
13 ทวนทัน กิจไพศาลสกุล 2
14 สมบูรณ์ ลุวีระ 2
15 กิตติ ลิ่มสกุล 2
16 สมคิด บัวเพ็ง 2
17 ธีรวัฒน์ ตั้งพานิช 2
18 จรูญ พจน์สุนทร 2
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
20 อินทิรา เศวตประวิชกุล 1
21 โกศล ประสงค์สม 1
22 ณัฐพร รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร 1
23 จุลจักร โอภานุรักษ์ 1
24 เมธาพันธ์ ชาลีกุล 1
25 เสรี จันทรโยธา 1
26 วิชชุดา เลี่ยมสงวน 1
27 วิชัย เยี่ยงวีรชน 1
28 อภัยฑูรย์ สุวรรณชูจิต 1
29 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
30 เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์ 1
31 โอฬาร เวศอุไร 1
32 ฉัตรชัย ชินวรสิริวัฒน์ 1
33 เลอพงศ์ อ่ำสุริยา 1
34 วงศ์วัฒนา สมบูญยิ่ง 1
35 อุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 1
36 สายันต์ สุริยะวงศ์ 1
37 สุนทร พุ่มจันทร์ 1
38 สุรพล ภู่วิจิตร 1
39 ดิเรก ลาวัณย์ศิริ 1
40 วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์ 1
41 อนวัช สรรพศรี 1
42 ศักย์ สกุลไทย 1
43 นภาพร นพคุณ 1
44 อมราพร จิตประไพ 1
45 เดือนเพ็ญ ปุณยางกูร 1
46 วิชุตา เหมเสถียร 1
47 วรรณวลี วงษ์เกษมสันต์ 1
48 อุบลวรรณ เจนพานิชทรัพย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2552 1
3 2551 3
4 2550 2
5 2549 1
6 2548 3
7 2547 3
8 2546 1
9 2545 1
10 2542 1
11 2541 1
12 2540 1
13 2539 2
14 2538 1
15 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 แบบจำลองการวิเคราะห์แบบหลายหลักเกณฑ์สำหรับการจัดสรรน้ำในลุ่มน้ำระยอง / คลองใหญ่
ปี พ.ศ. 2552
2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่พร้อมระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และกระบวนการทางสังคมในบริเวณพื้นที่จังหวัดระยอง
ปี พ.ศ. 2551
3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่พร้อมระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และกระบวนการทางสังคมในบริเวณพื้นที่จังหวัดระยอง
4 การแจกแจงความน่าจะเป็นร่วมของสภาพน้ำหลากในลุ่มน้ำปิงตอนบนโดยวิธี Copula
5 แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน แบบบูรณาการ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2550
6 การศึกษาประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลาง ปี 2549
7 ประสิทธิผลการจัดการน้ำผิวดินและผลกระทบต่อน้ำใต้ดิน
ปี พ.ศ. 2549
8 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารกับการปฏิบัติงานด้านชุมชนของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2
ปี พ.ศ. 2548
9 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินต่อน้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านตอนบนโดยใช้แบบจำลองทางอุทกวิทยา SWAT
10 โครงการรูปแบบที่เหมาะสมของระบบน้ำในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
11 การประยุกต์ใช้หลักการจัดการน้ำแบบผสมผสานเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขข้อขัดแย้ง กรณีศึกษาลุ่มน้ำมูลตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2547
12 ประสิทธิผลการจัดการน้ำผิวดินและผลกระทบต่อน้ำใต้ดิน
13 แนวการจัดสรรน้ำโดยใช้ดัชนีการจัดหาน้ำ : กรณีศึกษาโครงการป่าสักชลสิทธิ์
14 แนวการจัดสรรน้ำโดยใช้ดรรชนีการจัดหาน้ำ : กรณีศึกษา โครงการป่าสักชลสิทธิ์
ปี พ.ศ. 2546
15 การประยุกต์ใช้โครงข่ายใยประสาทเทียมในการจำลองความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำ-อัตราการไหล
ปี พ.ศ. 2545
16 การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์คาบการเกิดเหตุการณ์ความแห้งแล้งโดยใช้ข้อมูลปริมาณน้ำท่า
ปี พ.ศ. 2542
17 การปรับปรุงเกณฑ์การวิเคราะห์ฝนออกแบบสำหรับกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2541
18 การวิเคราะห์ความไม่คงตัวของข้อมูลอุทกวิทยา
ปี พ.ศ. 2540
19 การใช้อนุกรมสูงสุดรายปีและอนุกรมสูงสุดบางส่วน ในการวิเคราะห์ขนาดและความถี่น้ำท่วมในลุ่มน้ำปิงตอนบน
ปี พ.ศ. 2539
20 แนวทางการจัดการน้ำสำหรับการวางแผนพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลอง
21 การพัฒนาการชลประทาน อดีต ปัจจุบัน และอนาคต : กรณีศึกษาโครงการรังสิต
ปี พ.ศ. 2538
22 สภาพการเกิดน้ำหลากในลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง