ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ชโยทิต ศิริโชติ
- Stuti Shrestha
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4
2 ทรงคุณ จันทจร 3
3 ทัศนีย์ บัวระภา 2
4 บุญสม ยอดมาลี 2
5 ปริญญาเอก 2
6 วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม 2
7 สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ 2
8 พิสิฏฐ์ บุญไชย 2
9 ทวี ถาวโร 2
10 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
11 นิชธิมา แพ่งนคร 1
12 Srichan Phornchirasilp 1
13 วัชรา กาญจนรัช 1
14 ประยุกต์ ศรีวิไล 1
15 ปารณีย์ บุญไชย 1
16 วรัญญา จตุพรประเสริฐ 1
17 อุทัย สาขี 1
18 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
19 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
20 สุวรรณ หวังเจริญเดช 1
21 เสนีย์ เครือเนตร 1
22 มณีรัตน์ องค์วรรณดี 1
23 ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล 1
24 อาณัติ จันทร์ถิระติกุล 1
25 กฤษกร ปาสาใน 1
26 สุทธิรา ขุมกระโทก 1
27 โกวัฒน์ เทศบุตร 1
28 บรรจบ วันโน 1
29 ไพบูลย์ บุญไชย 1
30 ชฎาพร เสนาคุณ 1
31 ไพโรจน์ ประมวล 1
32 ปิยะพร แสนสุข 1
33 ขนิษฐา สมตระกูล 1
34 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
35 ราตรี แมนไธสง 1
36 ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ 1
37 วันวิสาข์ ศิริวัฒนเมธานนท์ 1
38 วิลาวัณย์ พร้อมพรม 1
39 ยศฐา ศรีเทพ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 3
4 2556 4
5 2555 4
6 2554 3
7 2553 3
8 2552 5
9 2551 3
10 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะทางกีฬาและความมีน้ำใจนักกีฬาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2558
2 Comparative analysis of drug induced parkinsonism like behaviors: The study of rodent species effect using a force plate actimeter
ปี พ.ศ. 2557
3 Development of risk management system in private school general education
4 The system of high-qualified Thung Kula Ronghai Jasmine Rice management for export to the People's Republic of China
5 -
ปี พ.ศ. 2556
6 The development of basic education school accounting administration system under the office of basic education commission
7 -
8 -
9 -
ปี พ.ศ. 2555
10 The scenarios of Rajabhat universities in the group emphasizing production of graduates and social development in Buddhist Era 2565
11 -
12 -
13 -
ปี พ.ศ. 2554
14 Competency factors and indicators for administrators of private vocational schools in Thailand
15 -
16 -
ปี พ.ศ. 2553
17 องค์ประกอบและตัวชี้วัดสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนประเทศไทย
18 การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชุมชนมีส่วนร่วมสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
19 The scenarios of Rajabhat universities in the group emphasizing production of graduates and social development in Buddhist Era 2565
ปี พ.ศ. 2552
20 การพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเต่า อำเภอแก้งสนามนาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
21 Competency factors and indicators for administrators of private vocational schools in Thailand
22 อนาคตภาพมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม พ.ศ. 2565
23 การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
24 The development of the empowerment system for supervisors for the foreign language learning strand (English) of schools under the basic education commission
ปี พ.ศ. 2551
25 การประยุกต์และบูรณาการสุภาษิตจากวรรณกรรมคำสอนของไทยสำหรับบุคคลและสังคม
26 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 และ 2
27 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก