ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัยยุทธ ธัญพิทยากุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 18
2 กัลยา เลาหสงคราม 7
3 สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ 7
4 เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต 5
5 ชัยยุทธ ธัญพิทยากุล 3
6 จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร 3
7 กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์ 3
8 ปราณี อ่านเปรื่อง 2
9 สรายุทธ ชำนิกุล 2
10 อุชุกร พฤกษ์พงศ์รัตน์ 2
11 สุวรรณา ศรีสวัสดิ์ 1
12 ธิติรัตน์ ปานม่วง 1
13 จุฬาลักษณ์ ภูษิตโภยไคย 1
14 พัชรี ปานกุล 1
15 จิตรา เศรษฐอุดม 1
16 เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย์ 1
17 ปิยนุช คชภักดี 1
18 สำอางค์ ภวเวช 1
19 ศิริพร โอวาทฬารพร 1
20 วรนุช ศรีเจษฎารักข์ 1
21 ดวงใจ ทิระบาล 1
22 วิชชุดา วรกุล 1
23 พัชรี จิตตาภรณ์ 1
24 มณีวรรณ เชิงชวโน 1
25 สุทธิศิลป์ สุขในศิลป์ 1
26 นุกุล เพ็ญพายัพ 1
27 พนมรักษ์ ผดุงกุล 1
28 พิชญ์อร วนาอินทรายุทธ 1
29 เวชยันต์ ธนบดีภัทร 1
30 สมศรี ฉันทวานิช 1
31 วิโรจน์ ฤดีศานต์ 1
32 วรรณา ธรรมรุจิกุล 1
33 ทัศนีย์ สุพจนาพรชัย 1
34 พันธิพา จันทวัฒน์ 1
35 อัจฉรา ปิติปัญญากุล 1
36 พิมพรรณ รัตนพฤกษานนท์ 1
37 มานะ จึงตระกูล 1
38 อภิญญา เจริญกูล 1
39 แสงสวัสดิ์ อุดมเดชวัฒน 1
40 ธัญญะ ลิ้มสกุล 1
41 ธนาวัฒน์ ศรีคิรินทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2537 3
2 2536 1
3 2535 5
4 2533 1
5 2532 5
6 2531 3
7 2530 3
8 2529 3
9 2528 1
10 2527 1
11 2526 1
12 2525 1
13 2524 2
14 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2537
1 สมบัติทางความร้อนของกุ้งกุลาดำและกุ้งแชบ๊วย
2 สมบัติทางความร้อนของกล้วยไข่ (Musa suerier) และกล้วยน้ำว้า (Musa sapiemtum)
3 การเก็บรักษาผลมะนาวสดโดยการบรรจุแต่ละผลในฟิล์มพลาสติก
ปี พ.ศ. 2536
4 สมบัติทางความร้อนของปลาหมึกกล้วยและปลาหมึกกระดอง
ปี พ.ศ. 2535
5 ผลของอุณหภูมิและความชื้นต่อสมบัติทางความร้อนของมะละกอและมะม่วง
6 การผลิตอาหารกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius) วัยรุ่น
7 การศึกษาสมบัติทางเคมีฟิสิกส์และทางความร้อนของกุ้งและปลาหมึก : รายงานการวิจัย
8 การผลิตอาหารกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius) โดยใช้เอ็กซทรูชั่นคุกเกอร์
9 การสกัดแอนโธไซยานินส์จากดอกอัญชัน (Clitoria ternatea L.)
ปี พ.ศ. 2533
10 การผลิตอาหารสำหรับกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius) วัยอ่อน
ปี พ.ศ. 2532
11 การผลิตอาหารว่างจากมันเทศโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน
12 ผลของตัวแปรในการผลิต และสมบัติทางกายภาพเคมีของแป้งจากมันเทศที่ปลูกในประเทศไทย
13 ผลของปัจจัยทางเคมีและกายภาพของผลมะนาวที่เก็บแช่เย็น ในบรรยากาศดัดแปลง
14 เซลล์จุลินทรีย์ตรึงรูปสำหรับการลดความขมของน้ำมะนาวถนอม
15 หัวน้ำเชื้อเข้มข้นของผลไม้ และผักบางชนิด สำหรับการผลิตเครื่องดื่มน้ำอัดลม
ปี พ.ศ. 2531
16 การแปรรูปมะพร้าวอบแห้ง
17 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงแผ่น
18 ผลของไนไตรท์ต่อ Clostridium sporogenes+ (ATCC 7955, PA 3679) ในผลิตภัณฑ์แฮมบรรจุกระป๋อง
ปี พ.ศ. 2530
19 การแปรสภาพแป้งมันฝรั่งเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารบางชนิด
20 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สังขยาทาขนมปัง
21 การใช้ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองบางชนิดในการผลิตไส้กรอก
ปี พ.ศ. 2529
22 ผลของตัวแปรในกระบวนการผลิตที่มีต่อคุณภาพของกาแฟผงสำเร็จรูป ที่ทำจากเมล็ดกาแฟที่ปลูกในประเทศ
23 ผลของตัวแปรในกระบวนการผลิตต่อคุณภาพของแป้งมันฝรั่ง จากมันฝรั่งที่ปลูกในประเทศไทย
24 ตัวแปรในกระบวนการผลิตและการทดแทนแป้งถั่วเขียวด้วยแป้งถั่วชนิดอื่น ในการผลิตวุ้นเส้น
ปี พ.ศ. 2528
25 การปรับปรุงอาหารเสริมสำหรับเด็กอ่อนในระดับหมู่บ้าน ในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2527
26 การผลิตชิ้นมันฝรั่งทอดแช่แข็งจากมันฝรั่งที่ปลูกได้ภายในประเทศ
ปี พ.ศ. 2526
27 การศึกษาการผลิตนมถั่วเหลืองผงโดยวิธีอบแห้งแบบพ่นกระจาย
ปี พ.ศ. 2525
28 การผลิตอัลฟาอะไมเลสจากรา Aspergillus oryzae
ปี พ.ศ. 2524
29 การศึกษาการเก็บถนอมน้ำกะทิ
30 อิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ ในการอบแห้งที่มีต่อคุณภาพอาหารเด็กอ่อน โดยใช้เครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้ง