ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2552 1
3 2550 1
4 2548 1
5 2546 1
6 2540 2
7 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 กลไกบูรณาการความแตกต่างทางชาติพันธุ์กับการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในภาคตะวันออก : กรณีศึกษาในจังหวัดจันทบุรี
ปี พ.ศ. 2552
2 การวิจัยและพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองระยะที่ 2 : การพัฒนาระบบแลกเลี่ยนชุมชนของไทย กับการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เศรษฐกิจชุมชน : ภาพรวม
ปี พ.ศ. 2550
3 การวิจัยและพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองระยะที่ 2 : การพัฒนาระบบแลกเลี่ยนชุมชนของไทย กับการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เศรษฐกิจชุมชน : ภาพรวม
ปี พ.ศ. 2548
4 อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของรัฐวิสาหกิจไทย : การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง
ปี พ.ศ. 2546
5 อดีต ปัจจุบันและอนาคตของรัฐวิสาหกิจไทย : การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง
ปี พ.ศ. 2540
6 การเมืองของการปฏิวัติขนาดครอบครัวในประเทศไทย
7 การเมืองของการปฏิวัติขนาดครอบครัวในประเทศไทย