ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัยยง ขามรัตน์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ความเป็นธรรมทางสุขภาพกับสิทธิมนุษยชน: กรณีชาวเขาไร้สัญชาติในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
2 การประเมินผลโครงการแก้ปัญหาและส่งเสริมโภชนาการในประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 การประเมินผลโครงการแก้ปัญหาและส่งเสริมโภชนาการในประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 การประเมินผลโครงการแก้ปัญหาและส่งเสริมโภชนาการ ในประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5 การประเมินผลโครงการแก้ปัญหาและส่งเสริมโภชนาการ ในประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6 การประเมินผลโครงการแก้ปัญหาและส่งเสริมโภชนาการในประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2548
7 บทบาทองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในงานสาธารณสุขท้องถิ่น กรณีศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2547
8 การวางแผนส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2545
9 บทบาทองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในงานสาธารณสุขท้องถิ่น กรณีศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10 การประเมินผลโครงการแก้ปัญหาและส่งเสริมโภชนาการ ในประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2544
11 พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่นำไปสู่ภาวะการเจ็บป่วยของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2543
12 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของชาวชนบทหมู่บ้านหนึ่งในจังหวัดเลย
13 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของชาวชนบทหมู่บ้านหนึ่งในจังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2542
14 รูปแบบการปรับปรุงพฤติกรรมการบริโภคขนมของเด็กนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
15 คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2540
16 รูปแบบการปรับปรุงพฤติกรรมการบริโภคขนมของเด็กนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ