ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัยยงค์ พรหมวงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สมใจ ประยงค์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 10
2 รัชนีวรรณ ตั้งภักดี 5
3 สกนธ์ บูรพาพิทักษ์ 4
4 ธีรดา หอมคำวะ 4
5 วิษณุ สุวรรณเพิ่ม 4
6 ชัชฎาภรณ์ ปริทยาพงศ์ 4
7 อนุรักษ์ สบายสุข 4
8 ปรัชญา ใจสอาด 2
9 ธีระชัย ปูรณโชติ 2
10 จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช 2
11 ทรงกลด รัตนกุสุมภ์ 1
12 ชุลีพร เกษโกวิท 1
13 พันธ์นิภา เงินทอง 1
14 วนิดา จันทรุจิรากร 1
15 วิว เนียมพยัคฆ์ 1
16 วสันต์ อติศัพท์ 1
17 ชาญ จันทร์เจียวใช้ 1
18 ศิริพันธุ์ มณีรัตน์ 1
19 อำนาจ แก้วกังวาล 1
20 อธิพร ศรียมก 1
21 โอวาท พูลศิริ 1
22 สุดใจ เหง้าสีไพร 1
23 พรรณินี สาคริก 1
24 วิจิตร ภักดีรัตน์ 1
25 รุจิษยา ไฝคำ 1
26 วาสนา โตเจริญ 1
27 กมลทิพย์ วาสนสมพงษ์ 1
28 วัฒนา พุทธางกูรานนท์ 1
29 ณหทัย สัมมาชีพ 1
30 แสงระวี นิรมลรัตน์ 1
31 Viewers' Perception of Product Placement in Musical 1
32 อดิกิติ์ วัชรดุลย์ 1
33 ชุติมณฑน์ พรหมรัตน์ 1
34 วาสนา ทวีกุลทรัพย์ 1
35 สุนันท์ ปัทมาคม 1
36 นาฏรพี พิทักษ์ธรรม 1
37 อุทัย ผ่องสวัสดิ์ 1
38 พิชญธิดา ลิ้มสวัสดิวงศ์ 1
39 มีโชค ทองไสว 1
40 เนาวรัตน์ แสงโชติไกร 1
41 ลีลาวดี วัชโรบล 1
42 ลัดดาวรรณ เจริญศักดิ์ศิริ 1
43 ปิยะชาติ แสงอรุณ 1
44 ประเสริฐ ชั้นประเสริฐ 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
46 แสงอรุณ โปร่งธุระ 1
47 วนิดา นิ่มเสมอ 1
48 นารี คำเพ็ญ 1
49 วิทยาธร ท่อแก้ว 1
50 มนัส บุญประกอบ 1
51 จ้อย นันทิวัชรินทร์, ม.ล. 1
52 พันทิพา มีแต้ม 1
53 อัจฉรา ประไพตระกูล 1
54 อาภาพร วุฒิศาสตร์ 1
55 ธวัชชัย ผลเพิ่ม 1
56 บุษบัน สุนทรศารทูล 1
57 ผ่องศรี หล่อศิริไพบูลย์ 1
58 บุญเลิศ ดาศรี 1
59 ชลิต พุทธรักษา 1
60 สุดา สินสกุล 1
61 พงษ์ศักดิ์ สอนสังข์ 1
62 จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิ 1
63 ลัดดาวัลย์ พรศรีสมุทร 1
64 1
65 วารี ภัทรกุล 1
66 วรุณวดี โชคบรรดาลสุข 1
67 วิฑูรย์ แสงหิรัญ 1
68 สุวัฒน์ ช่างเหล็ก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2553 1
3 2552 7
4 2551 9
5 2531 1
6 2529 1
7 2526 2
8 2525 1
9 2524 2
10 2523 3
11 2522 5
12 2521 4
13 2519 13
14 2518 6
15 2517 6
16 2516 2
17 2509 1
18 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์องค์กรไอซีทีแห่งการเรียนรู้ตามกรอบรางวัลคุณภาพการจัดการภาครัฐ
ปี พ.ศ. 2553
2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลวิชาพระพุทธศาสนาโดยบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ 4 MAT และทฤษฎีปลูกฝังนิสัยเพื่อพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2552
3 การพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้สุขภาพสำหรับโรงพยาบาลระดับจังหวัด
4 ผลของการรณรงค์ทางโทรทัศน์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ต่อการตัดสินใจของผู้สูบบุหรี่
5 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
6 ความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนต่อข่าวสารพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพระสงฆ์
7 การรับรู้ของผู้ชมต่อโฆษณาแฝงในมิวสิควิดีโอ
8 การพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้สุขภาพสำหรับโรงพยาบาลระดับจังหวัด
9 การแสวงหาข้อมูล ข่าวสารเพื่อการตัดสินใจของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
10 ความต้องการของผู้ส่งออก ที่มีสัญลักษณ์ตราสินค้าไทย ต่อการใช้ข้อมูลข่าวสาร บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของกรมส่งเสริมการส่งออก
11 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดรับชมรายการ เรื่องเล่าเช้านี้ทางสถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
13 ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ ของผู้อ่านนิตยสารคู่สร้างคู่สม
14 การเบี่ยงเบนทางเพศในภาพยนตร์ไทย มีผลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบของวัยรุ่น
15 วีดีทัศน์สารคดีตามรอยพระพุทธเจ้ากับความเชื่อเรื่องถิ่นประสูติของพระพุทธเจ้า ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร
16 ผลของคอลัมน์เพศศึกษาต่อความคิดเห็นของวัยรุ่นในเขตจตุจักร
17 ภาพลักษณ์สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในสายตาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
18 รายการวิทยุโทรทัศน์สำหรับเด็กที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักเรียน
ปี พ.ศ. 2531
19 การพัฒนาระบบการสอนแบบศูนย์การเรียนโดยใช้ชุดการสอนสื่อประสมแผนจุฬา : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2529
20 การนำเสนอระบบการใช้โทรศัพท์เพื่อการศึกษาทางไกล ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี พ.ศ. 2526
21 เทคโนโลยีทางการศึกษา ตอน 2
22 การควบคุมและตรวจสอบสถาบันการเงินภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ เงินทุน ธุรกิจ หลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ.2522 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2525
23 ความคิดเห็นของผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี พ.ศ. 2524
24 เทคโนโลยีทางการศึกษา ตอนที่ 1
25 ระบบการฝึกอบรมโดยใช้สื่อประสมสำหรับธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2523
26 แบบจำลองการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การศึกษาจังหวัด
27 การสร้างชุดการสอนทางไกลวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำหรับมหาวิทยาลัยเปิดในประเทศไทย
28 ประวัตินวกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2522
29 นโยบายและการดำเนินงานของหน่วยเทคโนโลยีทางการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
30 การดำเนินงานสำนักเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับระบบมหาวิทยาลัยเปิด
31 ความสัมพันธ์ในการดำเนินงานระหว่างห้องสมุดและแผนกโสตทัศนศึกษา ในวิทยาลัยครู
32 การสร้างชุดการสอนวิชาภูมิศาสตร์สำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก
33 ความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2521
34 การสร้างชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2
35 การสร้างชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน โรงเรียนที่พระเป็นผู้สอน ในกรุงเทพมหานคร
36 การสร้างชุดการสอนวิชาสังคมศึกษาสำหรับห้องเรียน แบบศูนย์การเรียนโรงเรียนครูคนเดียวในจังหวัดนครราชสีมา
37 การสร้างชุดการสอนสำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับโรงเรียนครูคนเดียวในจังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2519
38 โครงการใช้โทรทัศน์สำหรับห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
39 การสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง "ความร้อนในชีวิตประจำวัน" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง
40 การสร้างชุดการสอนสำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนวิชา "ภูมิศาสตร์" ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
41 การสร้างชุดการสอนสำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนวิชา "ภูมิศาสตร์" ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
42 การสร้างชุดการสอนสำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนวิชา "การศึกษา 24.2 : การผลิต และการใช้อุปกรณ์การสอนในชั้นมัธยมศึกษา" ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
43 การสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง "แสงช่วยในการเห็น" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
44 การสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง "เครื่องกล" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ สาม
45 การสร้างชุดการสอนสำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนวิชา "การศึกษา 4 : หลักการสอน 1" ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
46 การสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง "ธรรมชาติของน้ำ" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
47 การสร้างชุดการสอนสำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า
48 การสร้างชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 103 ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
49 การสร้างชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่อง การติดยา สำหรับชั้นประถมปีที่ 7
50 การสร้างชุดการสอนสำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนวิชา "หัตถศึกษา" ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ปี พ.ศ. 2518
51 แบบจำลองการสอนจุลภาคเรื่อง "การเร้าความสนใจของนักเรียน"
52 ประสิทธิภาพการสอนวิชาสังคมศึกษาในห้องเรียน แบบศูนย์การเรียนและห้องเรียนแบบธรรมดา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
53 การสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง "เปลือกโลก" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
54 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "กรดและเบส" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
55 ชุดเรียนเบ็ดเสร็จรายบุคคลสำหรับวิชา "การสอนแบบโปรแกรม"
56 โครงการเสนอแนะเพื่อจัดตั้งศูนย์โทรศัพท์เพื่อการศึกษา สำหรับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2517
57 ปัญหาการใช้สื่อการสอนสำหรับฝึกสอนสังคมศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยครู
58 การสอนชีววิทยาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ในห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน
59 การสร้างวัสดุกราฟิคประกอบรายการโทรทัศน์ศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
60 ปัญหาการใช้โทรทัศน์วงจรปิดเพื่อการสอนในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
61 การสร้างและการใช้ภาพยนตร์ในการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62 ความคิดเห็นของครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคกลาง เกี่ยวกับโครงการโทรทัศน์ โรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. 2516
63 ความสามารถในการใช้โทรทัศน์การศึกษาของครูในโรงเรียนเทศบาล
64 ผลผลิตโสตทัศนูปกรณ์ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2509
65 การศึกษามาตรฐานความสามารถสำหรับผู้ที่จะเป็นครูห้องปฏิบัติการภาษา