ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัยพันธุ์ รักวิจัย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 10
2 วิโรจน์ พิทักษ์ทรายทอง 2
3 อดิศักดิ์ เยาวพัฒน์ 1
4 เดชศักดิ์ กาพย์พิมาย 1
5 ประมณฑ์ สถาพรนานนท์ 1
6 ประวิทย์ พูลเกษร 1
7 เอกพงษ์ กีรติวศิน 1
8 จิรพงศ์ กริตประนาม 1
9 ชัยวัฒน์ ผลพิรุฬห์ 1
10 กฤชชัย โชติมูล 1
11 สมศักดิ์ เกียรติสุรนันท์ 1
12 ขวัญชัย แพโคกสูง 1
13 รัฐพันธุ์ ถิระมนัส 1
14 จักรี จัตุฑะศรี 1
15 สุวิทย์ ธโนภานุวัฒน์ 1
16 เฟื่อง พานิชกิจ 1
17 บุญเลิศ สัจจะผลกุล 1
18 จิตติ กนกวิจิตร 1
19 ไพฑูรย์ กิติสุนทร 1
20 รัฐพันธุ์ ถิระมนัส, 2523- 1
21 ขวัญชัย แพโคกสูง, 2521- 1
22 อมเรศ บกสุวรรณ 1
23 อมเรศ บกสุวรรณ, 2518- 1
24 ชัชชัย หอมสุด, 2519- 1
25 อนุรักษ์ ศรีอริยวัฒน์, 2521- 1
26 สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, 2521- 1
27 อาทิตยา เกศมาริษ 1
28 ปิยะฉัตร เลิศอมรพงษ์ 1
29 เอกวิทย์ แต้ 1
30 สกุล ห่อวโนทยาน 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
32 สมหวัง จันทร์ทอง 1
33 ศุภกร ศิรพจนกุล 1
34 สมรักษ์ ต่อวงศ์ไพชยนต์ 1
35 ประเสริฐ มิสินทางกูร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2548 1
2 2547 5
3 2546 3
4 2545 3
5 2544 1
6 2540 1
7 2539 3
8 2537 1
9 2532 1
10 2531 1
11 2530 1
12 2529 2
13 2528 3
14 2527 1
15 2526 2
16 2525 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2548
1 พฤติกรรมชลศาสตร์การไหลผ่านอาคารระบายน้ำ : กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำหนองค้อ
ปี พ.ศ. 2547
2 ประสิทธิภาพการบรรเทาอุทกภัยของอ่างเก็บน้ำแก่งเสือเต้น
3 พฤติกรรมชลศาสตร์การไหลผ่านอาคารระบายน้ำ : กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำหนองค้อ
4 การศึกษาสมดุลน้ำในลุ่มแม่น้ำยม
5 ประสิทธิภาพการบรรเทาอุทกภัย ของอ่างเก็บน้ำแก่งเสือเต้น
6 การศึกษาสมดุลน้ำในลุ่มแม่น้ำยม
ปี พ.ศ. 2546
7 สภาพความแห้งแล้งในลุ่มน้ำยม
8 สภาพความแห้งแล้งในลุ่มน้ำยม
9 ชลศาสตร์ของการชะล้างน้ำในคลองโดยน้ำขึ้นน้ำลง
ปี พ.ศ. 2545
10 การเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งลุ่มน้ำปากพนัง
11 ชลศาสตร์การไหลในทางน้ำเปิดที่มีเขื่อนกั้นภายใต้อิทธิพลของน้ำขึ้นน้ำลง
12 การจำลองการทับถมตะกอนหลังเขื่อนกันคลื่น
ปี พ.ศ. 2544
13 แบบจำลองคณิตศาสตร์ของชายฝั่งสมดุลระหว่างเขื่อนกันคลื่นแยก
ปี พ.ศ. 2540
14 เกณฑ์การออกแบบเขื่อนกันคลื่นแยกในงานป้องกันชายฝั่ง
ปี พ.ศ. 2539
15 ชลศาสาตร์ของการไหลลอดประตูระบายโดยแบบจำลองชลศาสตร์
16 ชลศาสตร์ของการไหลข้ามสันทางระบายน้ำล้นในแนวไม่ตรง
17 แนวโน้มฝนในลุ่มน้ำเพชรบุรีและลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
ปี พ.ศ. 2537
18 การเคลื่อนที่ของตะกอนและปัญหาการเดินเรือในแม่น้ำน่านตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2532
19 การวิเคราะห์ทางสโตแคสติกของน้ำฝน บริเวณกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2531
20 การออกแบบหัวหาดและการป้องกันชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2530
21 การศึกษาศักยภาพของการพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณนิคมสร้างตนเองลำปาว จ. กาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2529
22 ลักษณะคลื่นกระแสน้ำและตะกอนบริเวณชายฝั่งในอ่าวไทยตอนล่าง
23 องค์ประกอบในการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2528
24 วิธีการหาลักษณะสมบัติและประมาณปริมาณน้ำของบ่อน้ำตื้น
25 การศึกษาความเหมาะสมของระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำของพื้นที่ "บึงมาย" จังหวัดอุตรดิตถ์
26 แนวทางเชิงระบบในการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กสำหรับหมู่บ้านชนบท
ปี พ.ศ. 2527
27 การกัดเซาะของน้ำต่อโครงสร้างสะพานและท่อ
ปี พ.ศ. 2526
28 การจำลองอ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์สำหรับกรณีของอุทกภัย
29 การศึกษาโดยการทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ของอ่างเก็บน้ำสิรินธร
ปี พ.ศ. 2525
30 การศึกษาศักยภาพของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ในเขตชุมชนโครงการปฏิรูปที่ดินฯ ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก