ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัยพร วิชชาวุธ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชัยพร วิชราวุธ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 24
2 พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ 2
3 ธีระพร อุวรรณโณ 2
4 สงัด อุทรานันท์ 2
5 นันทนา ธรรมบุศย์ 1
6 จิตสุภา ไวทยวรรณ, 2519- 1
7 เกษมศรี เหมวราพรชัย 1
8 รัชนี วิเศษสังข์ 1
9 ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ 1
10 พรทิพย์ วิศาลสุวรรณกร 1
11 รติกร ลีละยุทธสุนทร 1
12 ศิริกร ภู่ไพบูลย์ 1
13 กาญจนา กาญจนกิจ 1
14 ลัดดา กิติวิภาต 1
15 เพ็ญพร ลิ่มวงศ์ 1
16 โยธิน ศันสนยุทธ 1
17 นิพนธ์ ไทยพานิช 1
18 จำรัส ศิลาคม 1
19 จำนงค์ คำภาสัน 1
20 บุญศรี ชัยชิตามร 1
21 จุฑารัตน์ สถาปิตานนท์ 1
22 ศิริชัย กาญจนวาสี 1
23 กฤตยา อารยะศิริ 1
24 สืบศักดิ์ วียานนท์ 1
25 กรรณิการ์ สุวรรณโคต 1
26 Jerry D. Boucher 1
27 อัญณา พันธุนาถวิริยกุล 1
28 ประไพพิศ เขมะชิต 1
29 วาสนา ขัตติยวงษ์ 1
30 สุนทรี ศุภวงศ์ 1
31 ชุลีกร ชิติรัตนทรีย์ 1
32 พนมไพร อาภรณ์รัตน์ 1
33 กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์ 1
34 เกื้อกูล วงศ์พานิช 1
35 นราพร ณ นคร 1
36 เลิศลักษณ์ สุวรรณโชติ 1
37 พัทนี เทียนสุวรรณ 1
38 บงกช นักเสียง 1
39 สุภาวดี จันทร์เพ็ญ 1
40 ลัดดา วิศิษฐานนท์ 1
41 อัจฉรา บุญชู 1
42 ธนิยา ประภาการ 1
43 แสวง นิ่มน้อย 1
44 สมศรี สะหรั่งบิน 1
45 ใกล้รุ่ง ชุ่มกระจ่าง 1
46 โชติกา นำศรีสกุลรัตน์ 1
47 ปริญดา วิรานุวัตร 1
48 สุรีย์วรรณ สรงสระแก้ว 1
49 สำราญ สุขรุ่งเรืองสันติ 1
50 นนท์นที พิยะกูล 1
51 ธวิช อินทรพันธุ์ 1
52 อมรชัย ตันติเมธ 1
53 วรัญญา ธีรธรรมากร 1
54 มยุรี ยิ้มจันทร์ 1
55 ทรงชัย ชมชัยยา 1
56 สมนึก ทองเอี่ยม 1
57 จำนงค์ คุ้มโหมด 1
58 เรณู สิกขชาติ 1
59 เจตน์ จานทอง 1
60 นิยะดา ฟ้าสว่าง 1
61 นีออน พิณประดิษฐ์ 1
62 นิตย์ บุหงามงคล 1
63 อารมณ์ พูลโภคผล 1
64 กิตติ อมตชีวิน 1
65 กานดา หงษ์ริกุล 1
66 ณัฐกานต์ จันทร์ศรีทอง 1
67 วัลลภา ราหุลปาน 1
68 จุรี วาทิกทินกร 1
69 ปรีชา วิหคโต 1
70 นิพนธ์ คุณาดร 1
71 สุภาพรรณ พงศ์หล่อพิศิษฏ์ 1
72 ปัทมาวดี จันทนยิ่งยง 1
73 รุจิเรศ ธนูรักษ์ 1
74 สร้อยระย้า สิริวาร 1
75 พัชรี เกียรตินันทวิมล 1
76 ศุภลักษณ์ ดอกดวง 1
77 ศรีจิตต์ สิริปัญญาวิทย์ 1
78 ศิริรัตน์ สุวรรณภาชน์ 1
79 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
80 อรสา จรูญธรรม 1
81 เพ็ญนภา แพทย์พันธุ์ 1
82 ชัยพร วิชชาวุธ 1
83 ธงชาติ รัตนวิชา 1
84 ชอบ ลีซอ 1
85 อรอนงค์ สาราภรณ์ 1
86 อุดม จำรัสพันธุ์ 1
87 สุดสวาสดิ์ พุทธสุวรรณ 1
88 วีณา เนาวลักษณ์ 1
89 สาวิตรี สาระสุทธิ 1
90 สาทร เจริญภักดี 1
91 เบ็ญจมาศ ตันตยาภรณ์ 1
92 สุวิไล เรียงวัฒนสุข 1
93 ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา 1
94 สุวรรณา กาญจนผลิน 1
95 สุวิมล สุรังค์กาญจนจัย 1
96 ประภาพร เหลืองช่วยโชค 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 1
2 2546 6
3 2543 2
4 2542 1
5 2541 3
6 2540 2
7 2539 5
8 2538 2
9 2534 3
10 2530 5
11 2529 1
12 2528 4
13 2527 4
14 2526 1
15 2525 1
16 2524 1
17 2523 4
18 2522 6
19 2521 2
20 2520 6
21 2519 5
22 2518 8
23 2517 5
24 2516 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 ผลของภาวะผู้นำและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของทีมเรือในกิจการเดินเรือ :
ปี พ.ศ. 2546
2 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ การรับรู้ความสามารถของตนเอง ปัจจัยส่วนบุคคล และความผูกใจมั่นต่อการเปลี่ยนแปลง
3 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวก่อความเครียดในงาน ความเครียด วีธีการจัดการกับตัวก่อความเครียดและวิธีการจัดการกับความเครียด โดยมีความอดทนต่อแรงกดดัน ความต้องการสำเร็จและความต้องการสัมพันธ์เป็นตัวแปรกำกับ
4 ผลของความต้องการส่วนบุคคลและเพศที่มีต่อการเลือกลักษณะองค์การที่ต้องการร่วมงานด้วย
5 ผลของการรับรู้การทำตามสัญญาใจต่อความผูกใจมั่นต่อองค์การและแนวโน้มในการลาออก
6 การเปรียบเทียบผลของการประเมินการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชากับโดยคณะกรรมการ ต่อการรับรู้ความเป็นธรรมและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ
7 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการนำแบบให้พลัง และผลการปฏิบัติงานโดยมีความรู้สึกได้รับพลัง และแรงจูงใจภายในเป็นตัวแปรสื่อ และมีความเชื่อในความสามารถของตนเป็นตัวแปรกำกับ
ปี พ.ศ. 2543
8 ความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์ปัญญาและเชาวน์อารมณ์ในเยาวชนไทย
9 บทปริทัศน์บทความเรื่อง การวิจัยสาขาจิตพฤติกรรมศาสตร์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
10 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับความพึงพอใจ ในการทำงานในงานที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2541
11 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอธิบาย ลำดับในการเลือกและความตั้งใจที่จะสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง กับผลการเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12 ผลของการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับกระบวนการปรึกษาหารือต่อการตัดสินใจในกลุ่มขนาดเล็ก
13 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองกับการลำเอียงเพื่อตนเองภายในกลุ่มที่สมาชิกมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจต่างกัน
ปี พ.ศ. 2540
14 การศึกษาองค์ประกอบบุคลิกภาพจากการประเมินของนักศึกษาวิชาชีพครู สถาบันราชภัฏ โดยใช้คำศัพท์พรรณนาลักษณะบุคคลของภาษาไทย
15 การศึกษาลักษณะบุคลิกภาพคัดสรรที่สัมพันธ์กับ ความสำเร็จในการทำงานของตัวแทนขายประกันชีวิต
ปี พ.ศ. 2539
16 การรับรู้ความชอบพอระหว่างบุคคล และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตามแนวความคิดไฟโร (FIRO) ของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยงานต่างๆ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
17 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพของคู่สมรสกับความพึงพอใจ ในชีวิตสมรส
18 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ และความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ
19 การรับรู้รูปแบบพฤติกรรมการบริหารตามที่เป็นจริงและควรจะเป็น ของผู้บริหารระดับกลางการสื่อสารแห่งประเทศไทย ระหว่างการตอบในฐานะหัวหน้า และในฐานะลูกน้อง
20 การเกิดความแตกฉานทางปัญญา ภายใต้การตัดสินใจเป็นกลุ่มสี่วิธี
ปี พ.ศ. 2538
21 การพัฒนาดัชนีชี้ความซับซ้อนของข้อสอบคณิตศาสตร์ตามระบบการผลิตแบบ เอ.ซี.ที.
22 การวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพลังชีวิตอาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพในมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
23 การเปรียบเทียบอานุภาพการจูงใจงานพยาบาลต่างแผนก ตามการรับรู้ของพยาบาลโรงพยาบาลของรัฐ ในกรุงเทพมหานคร
24 สภาพแวดล้อมในการทำงาน แรงสนับสนุนทางสังคม และความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลประจำการในหออภิบาลผู้ป่วยอาการหนัก โรงพยาบาลของรัฐ
25 แบบพฤติกรรมในการจัดการความขัดแย้งระหว่างบุคคลของบุคลากร ในองค์กรธุรกิจตามการรับรู้ของผู้บริหารระดับกลาง
ปี พ.ศ. 2530
26 เจตคติต่อการเป็นศึกษานิเทศก์ ของศึกษานิเทศก์สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเขตการศึกษา 12
27 ผลของกิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพงานต่อสัมฤทธิผลทางการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
28 การศึกษาปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลและที่รับผลของแบบการเรียน ของนักศึกษาพยาบาล
29 เจตคติต่อการเป็นศึกษานิเทศก์ของศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 9
30 ตัวแปรที่ส่งผลต่อทัศนคติต่อการนิเทศแบบคลินิก ของผู้ที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการนิเทศแบบคลินิก
ปี พ.ศ. 2529
31 ผลของตำแหน่งคำคุณศัพท์ขยายคำนามของภาษาพูด ในภาษาอังกฤษต่อความจำระยะสั้น
ปี พ.ศ. 2528
32 ผลของการใช้กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพในการแก้ปัญหาระเบียบวินัย ในชั้นเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
33 ผลของการใช้กิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพงานต่อการรับรู้สภาพการปฏิบัติงานของครู-อาจารย์ในวิทยาลัยเกษตรกรรมชลบุรี
34 พฤติกรรมจริยธรรมและแนวโน้มพฤติกรรมจริยธรรมทางการเมือง ตามคำรายงานของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง
35 การจำภาพถ่ายใบหน้าที่ปลอมแปลง
ปี พ.ศ. 2527
36 จริยธรรมชาวกรุงเทพมหานครปัจจุบัน : รายงานผลการวิจัย
37 พฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมจริยธรรมทางสังคม ตามคำรายงานของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง
38 พฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมจริยธรรมต่อสิ่งแวดล้อมตามคำรายงาน ของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง
39 จริยธรรมชาวกรุงเทพมหานครปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2526
40 พฤติกรรมจริยธรรมและแนวโน้มพฤติกรรมจริยธรรมต่อตนเองตามคำรายงาน ของนักเรียนน ครู และผู้ปกครอง
ปี พ.ศ. 2525
41 บทบาทของการเสริมแรงในการพัฒนาแรงจูงใจต่อเนื่อง ให้กับนักเรียนด้อยสัมฤทธิ์
ปี พ.ศ. 2524
42 การฝึกครูประจำการในการประยุกต์หลักพฤติกรรมเพื่อสร้างและรักษาพฤติกรรมที่อยู่ในระเบียบวินัยของนักเรียนในชั้นเรียน
ปี พ.ศ. 2523
43 ตำแหน่งของคำต่างประเทศในการเรียนภาษาต่างประเทศ โดยวิธีการเรียนคำโยงคู่
44 การสอนทักษะโดยสาธิตสดกับสไลด์-เทปในเงื่อนไขเรียนทั้งหมดกับเรียนที่ละส่วน
45 การแสดงอารมณ์ตามการควาดคิดของนักศึกษาไทยและอเมริกัน ในการปะทะสัมพันธ์กับบุคคลต่างสถานภาพ กับต่างสภาพการณ์ทางสังคม
46 ภาพพจน์ของคนสัญชาติต่าง ๆ ตามการรับรู้ของนิสิตนักศึกษา
ปี พ.ศ. 2522
47 การวิเคราะห์อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมของคำเสนอซ้ำที่มีต่อการจำเพื่อทดสอบทฤษฎีรหัสพหุคูณ
48 การเรียนรู้ทางการเมืองในลัทธิประชาธิปไตย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา : ศึกษาทดลองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด
49 การลดการย้อนรบกวนในความจำในเงื่อนไขบอกให้ลืม
50 อิทธิพลของความคล้ายของสิ่งเร้าและพื้นฐานทางศิลปศึกษา ที่มีต่อการจำแนกและการจำสี
51 การทดสอบทฤษฎีตัวแนะพหุคูณ : การขจัดอิทธิพลของการเว้นระยะ ที่มีต่อการระลึกเสรีด้วยจินตนภาพตัวเลข
52 การฝึกกลวิธีในการแก้ปัญหา "มาสเตอร์โลจิก"
ปี พ.ศ. 2521
53 ผลของการตัดสมองส่วนเทมโปรัล ต่อเชาวน์ปัญญา ด้านภาษา ตามทฤษฎีของกิลฟอร์ด
54 ผลของวิธีสอนมาตรฐาน ประเภทมโนทัศน์ เพศ และผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนมโนทัศน์
ปี พ.ศ. 2520
55 อิทธิพลของการจัดลำดับส่วนประกอบของประโยคประเภทเสริม ในประโยคบอกเล่าต่อการรับรู้ภาษาพูด
56 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อบริษัทการบินโดยสารระหว่างประเทศ ของไทยกับระดับการศึกษา อาชีพ อายุ และประสบการณ์ในการเดินทาง
57 การรับรู้ของนิสิตครุศาสตร์ในความถูกหลักไวยากรณ์ ของประโยคบอกเล่าที่จัดลำดับส่วนประกอบต่างกัน
58 ค่าความสัมพันธ์ของคำวิเศษณ์ 50 คำ และผลของค่าความสัมพันธ์ต่อการขัดยั้งย้อนหลัง
59 พฤติกรรมการร่วมมือและการแข่งขันของเด็กเมืองและเด็กชนบท
60 มโนทัศน์ของชาวชนบทเกี่ยวกับการประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2519
61 ผลของการจัดลำดับส่วนประกอบต่อการจำระยะสั้นของประโยคบอกเล่า
62 ผลของการตัดตัวการันต์และการเปลี่ยนพยัญชนะ ที่มีต่อการอ่านเอาเรื่อง
63 อิทธิพลของการจัดลำดับขั้นการสอนและการฝึกทีละขั้นต่อการเรียนทักษะ
64 กระสวนพฤติกรรมการเสี่ยงของบุคคลต่างอาชีพ
65 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาและความเชื่อในศาสนา ของชาวไทยมุสลิมในภาคใต้ของไทย
ปี พ.ศ. 2518
66 การตัดสินใจในสภาพการเสี่ยงของเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง
67 อิทธิพลของชื่อการค้าและคุณภาพของเบียร์ต่อพฤติกรรมการเลือกดื่ม ของผู้บริโภค
68 อิทธิพลของชื่อการค้าและสไตล์ของเสื้อเชิ้ตสำเร็จรูป ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อของผู้บริโภค
69 เทรชโฮลด์สมบูรณ์ของการรับรู้แอลกอฮอลที่ผสมในน้ำผลไม้
70 เวลาการคิดเลขในใจของผู้ใหญ่
71 อิทธิพลของชื่อการค้าและคุณภาพของน้ำอัดลมต่อพฤติกรรมการเลือกดื่ม ของผู้บริโภค
72 ผลยับยั้งพฤติกรรมขันอาสาของคนเมื่อยู่ต่อหน้าเพื่อน และคนแปลกหน้า
73 จรรยาวิพากษ์ของเด็กวัยรุ่นในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง
ปี พ.ศ. 2517
74 การเปลี่ยนทัศนคติของนิสิตชั้นปีที่หนึ่งคณะวิทยาศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อกิจกรรมนิสิต
75 การตัดสินใจของบุคคลในการปฏิบัติตามคำสั่งลงโทษ
76 การเปลี่ยนทัศนคติของนิสิตชั้นปีที่หนึ่งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อกิจกรรมนิสิต
77 การเปลี่ยนทัศนคติของนิสิตชั้นปีที่หนึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และแผนกอิสระสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อกิจกรรมนิสิต
78 การเปลี่ยนทัศนคติของผู้นำกิจกรรมนิสิตที่มีต่อกิจกรรมนิสิต ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2516
79 การต่อรองราคาแบบเพิ่มค่าตัวคูณกับกระบวนการตัดสินใจขาย
80 การตัดสินใจเลือกกับปฏิกิริยาร่วมระหว่างความน่าจะเป็นกับปริมาณ ของผลได้
81 ความจำระยะสั้นของคำที่มีความหมาย
82 เชาวน์ปัญญากับดรรชนีภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน
83 การใช้ความถนัดทางมิติสัมพันธ์และเหตุผลเชิงนามธรรม ทำนายสัมฤทธิผลในวิชาเรขาคณิต
84 การเปรียบเทียบจุดมุ่งหมายในชีวิตของเด็กวัยรุ่นชาย ที่กระทำผิดกฎหมายและที่ไม่กระทำผิดกฎหมาย