ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2552 1
3 2550 2
4 2549 1
5 2546 1
6 2544 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตดินเผารูพรุน เพื่อการให้น้ำแก่พืชแบบพึ่งพาตนเองของชุมชน
ปี พ.ศ. 2552
2 ที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการพัฒนาบริกรธุรกิจอุตสาหกรรมแบบครบวงจร (BDS : Business Development Service) ประเภทการพัฒนาบริกรผู้ให้คำแนะนำ (Counselor) ทางธุรกิจ พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2550
3 การประยุกต์ใช้แบบจำลองการป้องกันการชะล้างพังทลายหน้าดินด้วยใช้เถ้าลิกไนต์และเซรามิคเหลือใช้
4 การประยุกต์ใช้แบบจำลองการป้องกันการชะล้างพังทลายหน้าดินด้วยใช้เถ้าลิกไนต์และเซรามิคเหลือใช้
ปี พ.ศ. 2549
5 การสำรวจและศึกษาข้อมูลพื้นฐานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถ กรณีศึกษา อุตสาหกรรมอาหารในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2546
6 การสำรวจและศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านการผลิต เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมเกษตรของ จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2544
7 การสำรวจและศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านการผลิต เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมเกษตรของ จังหวัดพิษณุโลก