ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัยณรงค์ โลหชิต
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป 12
2 ปราจีน วีรกุล 10
3 จินดา สิงห์ลอ 9
4 วิชัย ทันตศุภารักษ์ 6
5 อรรณพ คุณาวงษ์กฤต 6
6 กุนจิโร โกมายาธิ 5
7 ประเสริฐ ประทีป 5
8 สุดสรร ศิริไวทยพงศ์ 5
9 มงคล เตชะกำพุ 4
10 ปิยลัมพร หะวานนท์ 3
11 ประโยชน์ ตันติเจริญยศ 3
12 ศิริวัฒน์ ทรวดทรง 3
13 เพลินพิศ ส่งสังข์ 2
14 ธนสร ตันศฤงฆาร 2
15 เบญจภรณ์ ประภักดี 2
16 เกรียงศักดิ์ อุดมสุข 2
17 อุดม วังตาล 2
18 สัมพันธ์ สิงหจันทร์ 2
19 ไม่มีข้อมูล 2
20 อัจฉริยา ไศละสูต 2
21 ประสิทธิ์ โพธิปักษ์ 2
22 อติชาต พรหมาสา 1
23 เบญจภรณ์ รุ่งพิทักษ์ไชย 1
24 เอกชาติ พรหมดิเรก 1
25 Timothy Trigg 1
26 ธีรวัฒน์ สว่างจันทร์อุทัย 1
27 กัลยาณี ตันศฤงฆาร 1
28 กนกกาญจน์ สุภัครพงษ์กุล 1
29 วันเพ็ญ ศรีอนันต์ 1
30 อนุเทพ รังสีพิพัฒน์ 1
31 วิจิตร บรรลุนารา 1
32 กิตติศักดิ์ อัจฉริยะขจร 1
33 จินตนา อินทรมงคล 1
34 โคบายาชิ, กุนจิโร 1
35 สุภาพรรณ บุตรเจริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 1
2 2547 1
3 2546 2
4 2545 3
5 2544 3
6 2543 1
7 2539 2
8 2537 1
9 2533 1
10 2528 2
11 2524 1
12 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 ผลของระยะเวลาในการใช้ จี เอ็น อาร์ เอช อะโกนิสต์ ชนิดฝังเข้าใต้ผิวหนัง ต่อวงรอบการเป็นสัดระดับโปรเจสเตอร์โรน และการเปลี่ยนแปลงของมดลูกและรังไข่ในสุนัขเพศเมีย
ปี พ.ศ. 2547
2 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงรังไข่ และระดับฮอร์โมนเอสตร้าไดอัล-17 เบต้าภายหลังการคลอดในแม่ม้าลูกผสมพันธุ์พื้นเมืองของไทย
ปี พ.ศ. 2546
3 ผลของการฝัง จี เอ็น อาร์ เอช อะโกนิสต์ ใต้ผิวหนังต่อระบบสืบพันธ์สุนัขเพศเมียก่อนวัยเจริญพันธุ์
4 การเก็บและรักษาน้ำเชื้ออสุจิจากอิพิดิไดมิส และผลของน้ำจากต่อมลูกหมากต่อคุณภาพของอสุจิจากอิพิดิไดมิสในสุนัข
ปี พ.ศ. 2545
5 ประสิทธิภาพของวัคซีนรวมป้องกันโรคไวรัสไอบีอาร์ บีวีดี พีไอ-3 และบีอาร์เอสต่อการเจริญเติบโต และสมรรถภาพการสืบพันธุ์ในโคนมสาวทดแทน
6 การศึกษาการใช้ ด๊อกโซรูบิซิน ในการลดขนาดมะเร็งเต้านมในสุนัข
7 ประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ในโคนมหลังคลอดโดยใช้พีจีเอฟทูอัลฟาและพีจีเอฟทูอัลฟาร่วมกับจีเอ็นอาร์เอช
ปี พ.ศ. 2544
8 การศึกษาการแท้งลูกจากเชื้อเฮอร์ปีสไวรัสในแม่ม้า และการสำรวจความชุกของโรค EHV-1 ในฟาร์มเพาะพันธุ์ม้า
9 การใช้ผลผลิตของอองโคยีน c-erbB-2 และซัพเพรสเซอร์ยีน p21 ในการพยากรณ์โรคมะเร็งเต้านมสุนัข
10 ผลของการเก็บซ้ำและระดับความดันที่มีต่ออัตราการเก็บและคุณภาพของโอโอโซต์ ในการเก็บโอโอไซต์ด้วยวิธีโอพียูในกระบือปลัก
ปี พ.ศ. 2543
11 การเหนี่ยวนำการเป็นสัดในโคนมโดยวิธีฉีดพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู แอลฟา เข้ามดลูก
ปี พ.ศ. 2539
12 การผลิตตัวอ่อนจากการปฏิสนธินอกร่างกายของโอโอไซต์ที่เก็บจากรังไข่ลูกโค : รายงานผลการวิจัย
13 การทำหมันสุนัขโดยวิธีตัดหลอดนำน้ำอสุจิ
ปี พ.ศ. 2537
14 การใช้ฮอร์โมนโกนาโดโทรปินเพื่อกระตุ้นการเจริญของฟอลลิเคิลในรังไข่ของลูก กระบือปลักก่อนวัยเจริญพันธุ์ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2533
15 การย้ายฝากตัวอ่อนระหว่างกระบือพันธุ์มูร่าห์และกระบือปลัก : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2528
16 โครงการ การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพและความต้องการในการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการถ่ายฝากคัพภะในควายปลักไทย : รายงานการวิจัย
17 โครงการ การศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการในงานวิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับเทคโนโลยีการถ่ายฝากตัวอ่อนในสุกรในประเทศไทย : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2524
18 การเปรียบเทียบวิธีศัลยกรรมแก้ไขไส้เลื่อนสะดือสุกร : รายงานผลการวิจัย