ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัญญา อภิปาลกุล
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ชัญญา อภิปาลกุล,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 7
4 2553 9
5 2552 6
6 2551 3
7 2548 2
8 2547 3
9 2546 3
10 2545 2
11 2544 2
12 543 32
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการความขัดแย้งด้านทรัพยากรน้ำ: กรณีศึกษาลุ่มน้ำพอง
ปี พ.ศ. 2555
2 การจัดการปัญหาความขัดแย้งการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มน้ำ
ปี พ.ศ. 2554
3 การจัดการปัญหาความขัดแย้งการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มน้ำ II
4 การศึกษาบริบท การบริหารจัดการองค์การและการบริหารหลักสูตรที่ส่งเสริม การเป็น องค์การเรียนรู้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับ สถานศึกษาขนาดเล็ก
5 โครงการศึกษาศักยภาพเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยววัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทย้อ บ้านโพน ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม (เพิ่มเติม 2552)
6 การศึกษาบริบท การบริหารจัดการองค์การและการบริหารหลักสูตรที่ส่งเสริม การเป็น องค์การเรียนรู้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับ สถานศึกษาขนาดเล็ก
7 โครงการศึกษาศักยภาพเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยววัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทย้อ บ้านโพน ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม (เพิ่มเติม 2552)
8 แนวทางการลดความรุนแรงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในสถานศึกษาโดยวิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง :
9 ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2553
10 การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการความขัดแย้งด้านทรัพยากรน้ำ: กรณีศึกษาลุ่มน้ำพอง
11 การจัดการปัญหาความขัดแย้งการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มน้ำ
12 โครงการศึกษาศักยภาพเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยววัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทย้อ บ้านโพน ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม (เพิ่มเติม 2552)
13 การศึกษาบริบท การบริหารจัดการองค์การและการบริหารหลักสูตรที่ส่งเสริม การเป็น องค์การเรียนรู้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับ สถานศึกษาขนาดเล็ก
14 การศึกษาแนวทางการลดความรุนแรงของนักเรียนในสถานศึกษาโดยวิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง :
15 การศึกษาแนวทางการลดความรุนแรงของนักเรียนสถานศึกษาโดยใช้วิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง : กรณีศึกษาบ้านคำแคน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาขอนแก่น เขต 2
16 การศึกษาบริบท การบริหารจัดการองค์การและการบริหารหลักสูตรที่ส่งเสริมการเป็นองค์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก
17 การสังเคราะห์รูปแบบบริหารเชิงบูรณาการสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก
18 การศึกษาแนวทางการลดความรุนแรงของนักเรียนในสถานศึกษาโดยใช้วิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง :
ปี พ.ศ. 2552
19 โครงการศึกษาศักยภาพเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยววัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทย้อ บ้านโพน ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
20 การศึกษาบริบท การบริหารจัดการองค์การและการบริหารหลักสูตรที่ส่งเสริมการเป็นองค์การเรียนรู้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก
21 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
22 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
23 ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อการให้บริการของสำนักงานวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 การศึกษาศักยภาพเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยววัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ไทย้อ (ญ้อ) บ้านโพน ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ปี พ.ศ. 2551
25 ความพร้อมและปัญหาในการถ่ายโอนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
26 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน ที่มีต่อทักษะการบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
27 ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการให้บริการของกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4
ปี พ.ศ. 2548
28 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในการใช้หลักและระบบบริหารการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
29 การบริหารโดยการมีส่วนร่วมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2
ปี พ.ศ. 2547
30 การพัฒนากระบวนการบริหารงานในรูปคณะกรรมการในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
31 การบริหารการศึกษาภายใต้กรอบโรงเรียนที่เป็นนิติบุคคล ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
32 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5
ปี พ.ศ. 2546
33 การพัฒนากระบวนการบริหารงานในรูปคณะกรรมการในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
34 รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารและการจัดการศึกษาภายใต้โครงสร้างการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
35 รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารและการจัดการศึกษาภายใต้โครงสร้างการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2545
36 รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารและการจัดการศึกษาภายใต้โครงสร้างการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
37 รูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารและการจัดการศึกษาภายใต้โครงสร้างการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษา: กรณีศึกษาของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2544
38 รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารและการจัดการศึกษาภายใต้โครงสร้างการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
39 รูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารและ การจัดการศึกษาภายใต้โครงสร้างการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษา : กรณีศึกษา ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น