ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัญชณา ธนชยานนท์ (มีนกาญจน์)
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chanchana Thanachayanont 30
2 ชใบพร จันทร์อินทร์ 8
3 Chanipat Euvananont 7
4 เกริกชัย อินทร์ปอ 6
5 ชนิภัทร ยุวนานนท์ 6
6 พิมพา ลิ้มทองกุล 5
7 Somboon Sahasithiwat 4
8 สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ 4
9 Chabaiporn Junin 4
10 Pimpa Limthongkul 4
11 เสมอแข จงษ์ธรรมานุรักษ์ 3
12 เอกพล ฉิ้มพงษ์ 3
13 เจษฎา อังศุพาณิชย์ 3
14 เพชราพร นิลวิลัย 3
15 รุ้งนภา ทองพูล 3
16 ศุภฤกษ์ อัครวิทยาพันธุ์ 3
17 เจียมจิตร ขวัญแก้ว 3
18 ณัฐกรณ์ กีรติไพบูรณ์ 3
19 ทศวรรษ สีตะวัน 3
20 Kroekchai Inpor 3
21 อดิสร เตือนตรานนท์ 3
22 ยศ บุญทองคง 3
23 Chachana Thanachayanont 3
24 อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ 3
25 Chanchana Thanachayanant 3
26 ศรีสมร สิทธิกาญจนกุล 3
27 Tosawat Seetawan 3
28 Prasarn Chainaronk 2
29 Narong Boonyopakorn 2
30 ณัฐศิษฏ์ ทวีพรเกษมสุข 2
31 Vittaya Amornkitbamrung 2
32 Somsak Dangtip 2
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
34 ศรเทพ วรรณรัตน์ 2
35 วิศิษฏพงศ์ ยอดศรี 2
36 Tawan Sooknoi 2
37 ตะวัน สุขน้อย 2
38 Suparerk Aukkaravittayapun 2
39 Rungnapa Tongpool 2
40 กอบบุญ หล่อทองคำ 2
41 Damrongsak Jadsadapattarakul 2
42 พอพนธ์ สิชฌนุกฤษฏ์ 2
43 Joydeep Dutta 2
44 จิติ หนูแก้ว 2
45 Chris Boothroyd 2
46 ทรงพล กาญจนชูชัย 2
47 สมศักดิ์ แดงติ๊บ 2
48 Anurat Wisitsoraat 2
49 สีรุ้ง ปรีชานนท์ 2
50 ฐปนีย์ สารครศรี 2
51 วิทยา อมรกิจบำรุง 2
52 Adisorn Tuantranont 2
53 Sman Kuntharin 1
54 Ryuji Katayama 1
55 ธีรวัฒน์ ลิ่มวงศ์ 1
56 ศิรืธันว์ เจียมศิริเลิศ 1
57 Suwit Jugsujinda 1
58 Teruyuki Nakamura 1
59 Urai Seetawan 1
60 Jiti Nukaew 1
61 อุไำร สีตะวัน 1
62 Nawal Binhayeeniyi 1
63 ภัทรจิตร มั่นทรัพย์ 1
64 Thapanee Sarakonsria 1
65 Theeranun Siritanon 1
66 Chabaipon Junin 1
67 Kentaro Onabe 1
68 วิไลวรรณ ช่วยยก 1
69 Joongjai Panpranot 1
70 Visittapong Yodsri 1
71 Pawilas Pratoomwan 1
72 กัญญาพร อาจผักปัง 1
73 Pisan Sukvisut 1
74 Supattra Pakdeesathaporn 1
75 Wilaiwan Chouyyok 1
76 Jirawat Doungratsamee 1
77 จิรวัฒน์ ดวงรัศมี 1
78 Papaporn Jantawongrit 1
79 จงใจ ปั้นประณต 1
80 ทศพล ทิพย์โพธิ์ 1
81 Seeroong Prichanonta 1
82 Tossapol Tippo 1
83 ประยูร ส่งสิริฤทธิกุ 1
84 A. Vorasingha 1
85 สมศกั ด์ิ แดงติ๊บ 1
86 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
87 นิทัศน์ ศรีพงษ์พันธ์ 1
88 ณรงค์ บุญโญปกรณ์ 1
89 Monthon Nakpathom 1
90 มณฑล นาคปฐม 1
91 Charoenporn Lertsatitthanakorn 1
92 Wattana Srisuwan 1
93 Thanasat Sooksimuang 1
94 ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ 1
95 วัฒนา ศรีสุวรรณ 1
96 ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง 1
97 Yasuhiro Shinoda 1
98 S. Maneewan 1
99 Nitas Sripongpun 1
100 เพ็ญนภา มุทิตามงคล 1
101 พิศาล สุขวิสูตร 1
102 นรินทร์ จันทะพิงค์ 1
103 Narin Jantaping 1
104 นวัล บินหะยีนิยิ 1
105 Supasarote Muensit 1
106 Visittapong Yordsri 1
107 ศุภสโรช หมื่นสิทธิ์ 1
108 วิษณุ มีอยู่ 1
109 มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ 1
110 Pennapa Muthitamongkol 1
111 Mongkol Sukwattanasinitt 1
112 ยุสราน ดาโอ๊ะ 1
113 Tae-Yeon Seong 1
114 Vissanu Meeyoo 1
115 ประสาร ไชยณรงค 1
116 ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี 1
117 นุจรินทร์ รามัญกุล 1
118 พิศิษฐ์ สิงห์ใจ 1
119 P. Sukwisut 1
120 Kamolrat Thanapprapasr 1
121 กมลรัตน์ ธนัพประภัศร์ 1
122 L. Petit 1
123 Viyapol Patthanasettakul 1
124 Pongpan Chindaudom 1
125 Pisit Singjai 1
126 สิริวัฒน์ ทองเสวต 1
127 ลัดดาวัลย์ สุภาดี 1
128 Chanchana Thanachayanont (Meenakarn) 1
129 วิยะพล พัฒนะเศรษฐกุล 1
130 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 1
131 B. Guiffard 1
132 เอฟ. บอส 1
133 Renu Sharma 1
134 นิธิ ศรีพงษ์พันธ์ 1
135 N. Sripongphan 1
136 Jose Hodak 1
137 Teerakiat Kerdcharoen 1
138 ๋Jiti Nukaew 1
139 ณรงค์ บุญโยภากร 1
140 P. Rakbamrung 1
141 N. Muensit 1
142 C. Lucat 1
143 D. Guyomar 1
144 ดวงพร ศิริกิตติกุล 1
145 ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล 1
146 M. Lallart 1
147 คณิตา ตังคณานุรักษ์ 1
148 จักรกฤช สุภาวสุทธิ์ 1
149 Narumon Seeponkai 1
150 ฮายริช ฮอฟมันน์ 1
151 อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช 1
152 Jatuphorn Wootthikanokkhan 1
153 จอยดีพ ดูททา 1
154 จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ 1
155 นฤมล สีพลไกร 1
156 Heinrich Hofmann 1
157 Kanyaporn Adpakpang 1
158 Seiji Isoda 1
159 Thapanee Sarakonsri 1
160 Athorn Vora-Ud 1
161 Gjindara Wong-Ud-Dee 1
162 Vittaya Amornkitbumrung 1
163 สุทธาวัลย อิ่มอุไร 1
164 Julatep Kajornchaiyakul 1
165 Damrongsak Jadsadapatarakul 1
166 ศุภกาญจน์ กิจอำนาจสุข 1
167 Laddawan Supadee 1
168 Kanita Tangkananuruk 1
169 ดำรงค์ศักดิ์ เจษฎาภัทรกุล 1
170 กฤษฎา เสียงแจ้ว 1
171 จุลเทพ ขจรไชยกูล 1
172 Songphol Kanjanachuchai 1
173 Suttawan Imurai 1
174 Ubolsree Leartsakulpanich 1
175 John T. H. Pearce 1
176 จอห์น โทมัส แฮร์รี่ เพียรส 1
177 Torranin Chairuangsri 1
178 Suphakan Kijamnajsuk 1
179 Yot Boontongkong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 6
3 2553 10
4 2552 5
5 2551 10
6 2549 8
7 2548 2
8 2547 2
9 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการนำร่องเครื่องเติมอากาศประหยัดพลังงานสำหรับบำบัดน้ำเสียในอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปี พ.ศ. 2554
2 Effect of Annealing Temperature on the Crystallography, Particle Size and Thermopower of Bulk ZnO
3 Microstructural investigation and SnO nanodefects in spray-pyrolyzed SnO2
4 Enhancement of photovoltaic performance using hybrid CdS nanorods and MEH-PPV active layer in ITO/TiO2/MEH-PPV:CdS/Au devices
5 Fabrication and characterization of solar cells containing polydiacetylene
6 Effects of substrate temperature and vacuum annealing on properties of ITO films prepared by radio-frequency magnetron sputtering
7 Comparative investigation of thermoelectric power and cooling modules
ปี พ.ศ. 2553
8 Effects of composition and preferred orientation on microstructure and thermoelectric properties of p-type (BixSb(1−x))2Te3 alloys
9 Performance comparison of pzt and pmn-pt piezoceramics for vibration energy harvesting using standard or nonlinear approach
10 Photoactivity of TiO2 Films on Glass Substrate for Cyanide Degradation
11 Age Hardening and Precipitation Behavior of an Experimental Cast Al-Mg-Si Alloy Treated by T6 and T6I6 Heat Treatments
12 Synthesis of Graft Copolymers Based on Polyphenylene Xylylene and Fullerene Grafted Polystyrene
13 Molecular Dynamics Simulation of Strontium Titanate
14 Evaluating Seebeck coefficient of NaxCoO2 from molecular orbital calculations
15 Synthesis of CdIn2Se4 compound used as thermoelectric materials via the solution method
16 Improved selectivity, response time and recovery time by [0 1 0] highly preferred-orientation silicalite-1 layer coated on SnO2 thin film sensor for selective ethylene gas detection
17 Physical and electromechanical properties of barium zirconium titanate synthesized at low-sintering temperature
ปี พ.ศ. 2552
18 Effects of rf-power and working pressure on formation of rutile phase in rf-sputtered TiO2 thin film
19 Effects of pH and pore characters of mesoporous silicas on horseradish peroxidase immobilization
20 Metastable cubic InN layers on GaAs (001) substrates grown by MBE:Growth condition and crystal structure
21 The preparation of CIGS (Cu,(In,Ga)Se2) by a solution route method
22 การดัดแปลงอิเลคโทรดด้วยอนุภาคนาโนทอง / พอลิไพรอลสำหรับฟีนอลไบโอเซนเซอร์
ปี พ.ศ. 2551
23 โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานแสงด้วยฟิล์มบางโพลิเมอร์และออกไซด์ของโลหะ
24 การศึกษาฟิล์มบางสารกึ่งตัวนำออกไซด์ของโลหะ (Tio2,SnO2:In,SnO2:F และ ZnO) เพื่อใช้งานด้านโฟโตคะตะไลซิส และเป็นอิเล็กโทรดโปร่งแสงสำหรับอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
25 TiO2 optical coating layers for self cleaning applications
26 Effects of Precipitation, Sol-Gel Synthesis Conditions, and Drying Methods on the Properties of Nano-TiO2 for Photocatalysis Applications
27 A Microstructural Investigation of Al-doped ZnO films Prepared by Spray Pyrolysis
28 Microstructures of Dip-coated TiO2 Thin Film Capacitor
29 การศึกษาวัสดุสำหรับก๊าซเซนเซอร์แบบฟิล์มบางโดยเทคนิคโฟโตอิมิชชัน
30 Tin oxide thin films deposited by ultrasonic spray pyrolysis
31 การใช้เทคนิคโฟโตอิมิชันในการศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ ณ บริเวณรอยต่อระหว่าง GaN และโลหะที่เกิดจากกรรมวิธีการเตรียมผิวและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
32 วิวัฒนาการของการเกิดอินเดียมอาร์เซไนด์ควอนตัมดอตที่ปลูกบนแผ่นฐานลายตาราง
ปี พ.ศ. 2549
33 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
34 การเตรียมและการศึกษาสมบัติของสารประกอบ Metallo-organic ชนิดใหม่เพื่อใช้สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์
35 การสังเคราะห์และขึ้นรูปฟิล์มบางสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์พอลิเมอร์
36 การใช้เทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิสชันศึกษาโครงสร้างจุลภาคระดับนาโนเมตรของชั้นฟิล์มบาง DLC สำหรับการเคลือบหัวอ่านและหัวเขียนของฮาร์ดดิสค์ไดรฟ์
37 การศึกษาอนุภาคขนาดนาโนเมตรของซิงค์ซัลไฟด์เพื่อใช้กับอุปกรณ์ฟิลด์เอฟเฟคและเป็นฉลากติดดีเอ็นเอ
38 Electron Beam Evaporated Carbon Nanotube Dispersed SnO2Thin Film Gas Sensor
39 โครงสร้างผลึกของคาร์ไบด์ทุติยภูมิที่ตกตะกอนในสภาพหล่อและสภาพอบชุบของโลหะผสมเหล็ก นิกเกิล 30.8% โครเมียม 26.6%
40 โครงสร้างผลึกของคาร์ไบด์ทุติยภูมิที่ตกตะกอนในสภาพหล่อและสภาพอบชุบของโลหะผสมเหล็ก นิกเกิล 30.8% โครเมียม 26.6%
ปี พ.ศ. 2548
41 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิต GaInN สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย
42 การใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิสชันศึกษาโครงสร้างจุลภาคและโครง สร้างผลึกของวัสดุสารกึ่งตัวนำที่ใช้ในอุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2547
43 การผลิตซิลิกาความบริสุทธิ์สูงจากแกลบ เพื่อใช้เป็นของแข็งยึดเกาะให้กับเฟสอยู่กับที่ของคอลัมน์ HPLC
44 การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของซิลิกอนเจอเมเนียมสำหรับทรานซิสเตอร์แบบจุดและแกเลียมไนไตรด์สำหรับไดโอดเลเซอร์โดยใช้เทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
45 Low-cost lead-free solder for EE industries
46 Diode fabricated by layer by layer deposition of semiconductor nanoparticles
47 Carbon Nanotube-SnO2 Composite Gas Sensor Prepared by Electron beam Evaporation
48 Chitosan Clad Manganese Doped Zinc Suiphide Nanoparticles as Biological Labels
49 Growth Process of Novel Thin Films by Directed Self Organization of Nanoparticles
50 Fabrication and modeling of organic thin-film transistor on glass substrate
51 An effect of TiO2 morphology on performance of ITO/TiO2/MEH-PPV/Au solar cells
52 Electrical and optical properties of p-type CuFe1-xSnxO2 (x = 0.03, 0.05) delafossite-oxide