ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัญชณา ธนชยานนท์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chanchana Thanachayanont 30
2 ชใบพร จันทร์อินทร์ 8
3 Chanipat Euvananont 7
4 เกริกชัย อินทร์ปอ 6
5 ชนิภัทร ยุวนานนท์ 6
6 พิมพา ลิ้มทองกุล 5
7 Chabaiporn Junin 4
8 Pimpa Limthongkul 4
9 Somboon Sahasithiwat 4
10 สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ 4
11 ทศวรรษ สีตะวัน 3
12 Chanchana Thanachayanant 3
13 ศรีสมร สิทธิกาญจนกุล 3
14 เจษฎา อังศุพาณิชย์ 3
15 ณัฐกรณ์ กีรติไพบูรณ์ 3
16 Chachana Thanachayanont 3
17 เจียมจิตร ขวัญแก้ว 3
18 Kroekchai Inpor 3
19 เพชราพร นิลวิลัย 3
20 เอกพล ฉิ้มพงษ์ 3
21 ศุภฤกษ์ อัครวิทยาพันธุ์ 3
22 รุ้งนภา ทองพูล 3
23 ยศ บุญทองคง 3
24 อดิสร เตือนตรานนท์ 3
25 อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ 3
26 สีรุ้ง ปรีชานนท์ 2
27 Adisorn Tuantranont 2
28 วิทยา อมรกิจบำรุง 2
29 ทรงพล กาญจนชูชัย 2
30 Chris Boothroyd 2
31 ณัฐศิษฏ์ ทวีพรเกษมสุข 2
32 พอพนธ์ สิชฌนุกฤษฏ์ 2
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
34 Prasarn Chainaronk 2
35 วิศิษฏพงศ์ ยอดศรี 2
36 Anurat Wisitsoraat 2
37 Rungnapa Tongpool 2
38 Somsak Dangtip 2
39 สมศักดิ์ แดงติ๊บ 2
40 Narong Boonyopakorn 2
41 ตะวัน สุขน้อย 2
42 Suparerk Aukkaravittayapun 2
43 Tawan Sooknoi 2
44 ศรเทพ วรรณรัตน์ 2
45 จิติ หนูแก้ว 2
46 Joydeep Dutta 2
47 วิไลวรรณ ช่วยยก 1
48 กัญญาพร อาจผักปัง 1
49 Joongjai Panpranot 1
50 จงใจ ปั้นประณต 1
51 Wilaiwan Chouyyok 1
52 Seeroong Prichanonta 1
53 Pawilas Pratoomwan 1
54 Teruyuki Nakamura 1
55 Visittapong Yodsri 1
56 Heinrich Hofmann 1
57 Sman Kuntharin 1
58 Papaporn Jantawongrit 1
59 Supattra Pakdeesathaporn 1
60 Yot Boontongkong 1
61 Kanyaporn Adpakpang 1
62 Gjindara Wong-Ud-Dee 1
63 Ubolsree Leartsakulpanich 1
64 นฤมล สีพลไกร 1
65 Suphakan Kijamnajsuk 1
66 Ryuji Katayama 1
67 Narumon Seeponkai 1
68 Vittaya Amornkitbumrung 1
69 Athorn Vora-Ud 1
70 Seiji Isoda 1
71 ฮายริช ฮอฟมันน์ 1
72 อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช 1
73 Thapanee Sarakonsri 1
74 จอยดีพ ดูททา 1
75 Yasuhiro Shinoda 1
76 ธีรวัฒน์ ลิ่มวงศ์ 1
77 ภัทรจิตร มั่นทรัพย์ 1
78 ศิรืธันว์ เจียมศิริเลิศ 1
79 อุไำร สีตะวัน 1
80 ยุสราน ดาโอ๊ะ 1
81 Chabaipon Junin 1
82 Tae-Yeon Seong 1
83 ประสาร ไชยณรงค 1
84 Songphol Kanjanachuchai 1
85 Mongkol Sukwattanasinitt 1
86 มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ 1
87 Vissanu Meeyoo 1
88 วิษณุ มีอยู่ 1
89 Narin Jantaping 1
90 นรินทร์ จันทะพิงค์ 1
91 ศุภสโรช หมื่นสิทธิ์ 1
92 Suwit Jugsujinda 1
93 Nawal Binhayeeniyi 1
94 ทศพล ทิพย์โพธิ์ 1
95 Tossapol Tippo 1
96 Thapanee Sarakonsria 1
97 Theeranun Siritanon 1
98 Jirawat Doungratsamee 1
99 Pisan Sukvisut 1
100 จิรวัฒน์ ดวงรัศมี 1
101 Urai Seetawan 1
102 พิศาล สุขวิสูตร 1
103 นวัล บินหะยีนิยิ 1
104 ประยูร ส่งสิริฤทธิกุ 1
105 Supasarote Muensit 1
106 Kentaro Onabe 1
107 กมลรัตน์ ธนัพประภัศร์ 1
108 ณรงค์ บุญโยภากร 1
109 P. Rakbamrung 1
110 นิธิ ศรีพงษ์พันธ์ 1
111 ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ 1
112 Thanasat Sooksimuang 1
113 N. Sripongphan 1
114 Teerakiat Kerdcharoen 1
115 M. Lallart 1
116 C. Lucat 1
117 B. Guiffard 1
118 N. Muensit 1
119 Renu Sharma 1
120 Jose Hodak 1
121 D. Guyomar 1
122 ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง 1
123 วัฒนา ศรีสุวรรณ 1
124 นิทัศน์ ศรีพงษ์พันธ์ 1
125 Monthon Nakpathom 1
126 ณรงค์ บุญโญปกรณ์ 1
127 Nitas Sripongpun 1
128 Pennapa Muthitamongkol 1
129 เพ็ญนภา มุทิตามงคล 1
130 สมศกั ด์ิ แดงติ๊บ 1
131 มณฑล นาคปฐม 1
132 A. Vorasingha 1
133 S. Maneewan 1
134 Wattana Srisuwan 1
135 Charoenporn Lertsatitthanakorn 1
136 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
137 ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล 1
138 L. Petit 1
139 จุลเทพ ขจรไชยกูล 1
140 จักรกฤช สุภาวสุทธิ์ 1
141 สิริวัฒน์ ทองเสวต 1
142 ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี 1
143 Damrongsak Jadsadapatarakul 1
144 ลัดดาวัลย์ สุภาดี 1
145 Torranin Chairuangsri 1
146 กฤษฎา เสียงแจ้ว 1
147 จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ 1
148 ศุภกาญจน์ กิจอำนาจสุข 1
149 Suttawan Imurai 1
150 Laddawan Supadee 1
151 จอห์น โทมัส แฮร์รี่ เพียรส 1
152 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 1
153 Kanita Tangkananuruk 1
154 เอฟ. บอส 1
155 วิยะพล พัฒนะเศรษฐกุล 1
156 Viyapol Patthanasettakul 1
157 พิศิษฐ์ สิงห์ใจ 1
158 ดวงพร ศิริกิตติกุล 1
159 P. Sukwisut 1
160 Chanchana Thanachayanont (Meenakarn) 1
161 Kamolrat Thanapprapasr 1
162 ดำรงค์ศักดิ์ เจษฎาภัทรกุล 1
163 Pongpan Chindaudom 1
164 คณิตา ตังคณานุรักษ์ 1
165 นุจรินทร์ รามัญกุล 1
166 Pisit Singjai 1
167 Jatuphorn Wootthikanokkhan 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 6
3 2553 10
4 2552 5
5 2551 10
6 2549 8
7 2548 2
8 2547 2
9 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการนำร่องเครื่องเติมอากาศประหยัดพลังงานสำหรับบำบัดน้ำเสียในอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปี พ.ศ. 2554
2 Effect of Annealing Temperature on the Crystallography, Particle Size and Thermopower of Bulk ZnO
3 Microstructural investigation and SnO nanodefects in spray-pyrolyzed SnO2
4 Enhancement of photovoltaic performance using hybrid CdS nanorods and MEH-PPV active layer in ITO/TiO2/MEH-PPV:CdS/Au devices
5 Fabrication and characterization of solar cells containing polydiacetylene
6 Effects of substrate temperature and vacuum annealing on properties of ITO films prepared by radio-frequency magnetron sputtering
7 Comparative investigation of thermoelectric power and cooling modules
ปี พ.ศ. 2553
8 Effects of composition and preferred orientation on microstructure and thermoelectric properties of p-type (BixSb(1−x))2Te3 alloys
9 Performance comparison of pzt and pmn-pt piezoceramics for vibration energy harvesting using standard or nonlinear approach
10 Photoactivity of TiO2 Films on Glass Substrate for Cyanide Degradation
11 Age Hardening and Precipitation Behavior of an Experimental Cast Al-Mg-Si Alloy Treated by T6 and T6I6 Heat Treatments
12 Synthesis of Graft Copolymers Based on Polyphenylene Xylylene and Fullerene Grafted Polystyrene
13 Molecular Dynamics Simulation of Strontium Titanate
14 Evaluating Seebeck coefficient of NaxCoO2 from molecular orbital calculations
15 Synthesis of CdIn2Se4 compound used as thermoelectric materials via the solution method
16 Improved selectivity, response time and recovery time by [0 1 0] highly preferred-orientation silicalite-1 layer coated on SnO2 thin film sensor for selective ethylene gas detection
17 Physical and electromechanical properties of barium zirconium titanate synthesized at low-sintering temperature
ปี พ.ศ. 2552
18 Effects of rf-power and working pressure on formation of rutile phase in rf-sputtered TiO2 thin film
19 Effects of pH and pore characters of mesoporous silicas on horseradish peroxidase immobilization
20 Metastable cubic InN layers on GaAs (001) substrates grown by MBE:Growth condition and crystal structure
21 The preparation of CIGS (Cu,(In,Ga)Se2) by a solution route method
22 การดัดแปลงอิเลคโทรดด้วยอนุภาคนาโนทอง / พอลิไพรอลสำหรับฟีนอลไบโอเซนเซอร์
ปี พ.ศ. 2551
23 โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานแสงด้วยฟิล์มบางโพลิเมอร์และออกไซด์ของโลหะ
24 การศึกษาฟิล์มบางสารกึ่งตัวนำออกไซด์ของโลหะ (Tio2,SnO2:In,SnO2:F และ ZnO) เพื่อใช้งานด้านโฟโตคะตะไลซิส และเป็นอิเล็กโทรดโปร่งแสงสำหรับอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
25 TiO2 optical coating layers for self cleaning applications
26 Effects of Precipitation, Sol-Gel Synthesis Conditions, and Drying Methods on the Properties of Nano-TiO2 for Photocatalysis Applications
27 A Microstructural Investigation of Al-doped ZnO films Prepared by Spray Pyrolysis
28 Microstructures of Dip-coated TiO2 Thin Film Capacitor
29 การศึกษาวัสดุสำหรับก๊าซเซนเซอร์แบบฟิล์มบางโดยเทคนิคโฟโตอิมิชชัน
30 Tin oxide thin films deposited by ultrasonic spray pyrolysis
31 การใช้เทคนิคโฟโตอิมิชันในการศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ ณ บริเวณรอยต่อระหว่าง GaN และโลหะที่เกิดจากกรรมวิธีการเตรียมผิวและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
32 วิวัฒนาการของการเกิดอินเดียมอาร์เซไนด์ควอนตัมดอตที่ปลูกบนแผ่นฐานลายตาราง
ปี พ.ศ. 2549
33 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
34 การเตรียมและการศึกษาสมบัติของสารประกอบ Metallo-organic ชนิดใหม่เพื่อใช้สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์
35 การสังเคราะห์และขึ้นรูปฟิล์มบางสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์พอลิเมอร์
36 การใช้เทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิสชันศึกษาโครงสร้างจุลภาคระดับนาโนเมตรของชั้นฟิล์มบาง DLC สำหรับการเคลือบหัวอ่านและหัวเขียนของฮาร์ดดิสค์ไดรฟ์
37 การศึกษาอนุภาคขนาดนาโนเมตรของซิงค์ซัลไฟด์เพื่อใช้กับอุปกรณ์ฟิลด์เอฟเฟคและเป็นฉลากติดดีเอ็นเอ
38 Electron Beam Evaporated Carbon Nanotube Dispersed SnO2Thin Film Gas Sensor
39 โครงสร้างผลึกของคาร์ไบด์ทุติยภูมิที่ตกตะกอนในสภาพหล่อและสภาพอบชุบของโลหะผสมเหล็ก นิกเกิล 30.8% โครเมียม 26.6%
40 โครงสร้างผลึกของคาร์ไบด์ทุติยภูมิที่ตกตะกอนในสภาพหล่อและสภาพอบชุบของโลหะผสมเหล็ก นิกเกิล 30.8% โครเมียม 26.6%
ปี พ.ศ. 2548
41 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิต GaInN สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย
42 การใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิสชันศึกษาโครงสร้างจุลภาคและโครง สร้างผลึกของวัสดุสารกึ่งตัวนำที่ใช้ในอุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2547
43 การผลิตซิลิกาความบริสุทธิ์สูงจากแกลบ เพื่อใช้เป็นของแข็งยึดเกาะให้กับเฟสอยู่กับที่ของคอลัมน์ HPLC
44 การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของซิลิกอนเจอเมเนียมสำหรับทรานซิสเตอร์แบบจุดและแกเลียมไนไตรด์สำหรับไดโอดเลเซอร์โดยใช้เทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
45 Low-cost lead-free solder for EE industries
46 Diode fabricated by layer by layer deposition of semiconductor nanoparticles
47 Carbon Nanotube-SnO2 Composite Gas Sensor Prepared by Electron beam Evaporation
48 Chitosan Clad Manganese Doped Zinc Suiphide Nanoparticles as Biological Labels
49 Growth Process of Novel Thin Films by Directed Self Organization of Nanoparticles
50 Fabrication and modeling of organic thin-film transistor on glass substrate
51 An effect of TiO2 morphology on performance of ITO/TiO2/MEH-PPV/Au solar cells
52 Electrical and optical properties of p-type CuFe1-xSnxO2 (x = 0.03, 0.05) delafossite-oxide