ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- ชัชวาล จัทราสุริยารัตน์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุรีพร เกตุงาม 7
2 งบประมาณแผ่นดิน 4
3 สมพิศ สามิภักดิ์ 2
4 Chatchawan Jantasuriyarat 1
5 Nukoon Jomchai 1
6 พิชาภัค อุทัยไพศาลวงศ์ 1
7 Thippawan Yoocha 1
8 ดวงใจ แสงสระคู 1
9 จันทิมา ชาญประเสริฐ 1
10 J R Shearman 1
11 สม วงษ์ตระกูลรุ่ง 1
12 Pichahpuk Uthaipaisanwong 1
13 Juntima Chanprasert 1
14 ทิพวัลย์ อยู่ชา 1
15 Duangjai Sangsrakru 1
16 ศุมาพร เกษมสำราญ 1
17 Prof.Sumio Kawano 1
18 นางสาวบุษบา ปัญญาชน 1
19 ผศ. ดร. สุรีพร เกตุงาม 1
20 นางสาวจานุลักษณ์ ขนบดี 1
21 วินิตชาญ รื่นใจชน 1
22 นางสาวศิริมาดา มงคลวิทย์ 1
23 นางสาวรื่นฤดี แก้วชื่นชัย 1
24 วารุณี ธนะแพสย์ 1
25 สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง 1
26 ธงชัย สุวรรณสิชณน์ 1
27 ดร.ณมาพร อัตถวิโรจน์ 1
28 ณัฐภรณ์ สุทธิวิจิตรภักดี 1
29 นุกูล จอมชัย 1
30 นายเอกวัฒน์ ไชยชุมภู 1
31 ทินน์ พรหมโชติ 1
32 อุทัยวรรณ โกวิทวที 1
33 อุไรวรรณ คชสถิตย์ 1
34 อิงออน สีแก้ว 1
35 เอมอร รุ่งแจ้งสุวรรณ 1
36 จตุพร กุลอึ้ง 1
37 เอกวัฒน์ ไชยชุมภู 1
38 ศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์ 1
39 วินธัย กมลสุขยืนยง 1
40 อนุชา พลับพลา 1
41 สุรเดช ปาละวิสุทธิ์ 1
42 ศิวเรศ อารีกิจ 1
43 กฤตกิตติศักดิ์ ไพตรีจิตต์ 1
44 เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล 1
45 นายอนุชา พลับพลา 1
46 นางสาวนงนาถ พ่อค้า 1
47 นายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์ 1
48 นายศิวเรศ อารีกิจ 1
49 นายไวพจน์ กันจู 1
50 นายธานี ศรีวงศ์ชัย 1
51 นายสุพัฒน์ ทองเจือ 1
52 นายสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 1
53 นายธีรยุทธ ตู้จินดา 1
54 นายวินิตชาญ รื่นใจชน 1
55 นายวินธัย กมลสุขยืนยง 1
56 นายชาตรี แสนสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 2
3 2555 4
4 2554 4
5 2553 1
6 2552 2
7 2551 2
8 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การสร้างแผนที่จีโนมและการค้นหายีนต้านทานโรคราน้ำค้่างในแตงกวา
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์การปลอมปนในข้าวหอมมะลิเปลือกและข้าวหอมมะลิขาวอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด
3 การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์จากฐานข้อมูล EST และการวิเคราะห์หาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุล Doritis
ปี พ.ศ. 2555
4 Characterization of the chloroplast genome sequence of oil palm (Elaeis guineensis Jacq.)
5 การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์จากฐานข้อมูล EST และการวิเคราะห์หาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุล Doritis
6 การพัฒนาเครื่องหมาย EST-SSR จากฐานข้อมูล Expressed sequence tag เพื่อการปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำ
7 ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อการปรับปรุงคุณภาพของเส้นกวยจั๊บอุบล
ปี พ.ศ. 2554
8 โครงการย่อยที่ 2 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมดัชนีน้ำตาลต่ำ
9 การค้นหายีนที่ควบคุมลักษณะความต้านทานต่อเชื้อราโรคไหม้ ของข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทยโดยการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
10 การศึกษาการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาต้นอ่อน ของปาล์มน้ำมัน
11 การค้นหายีนต้านทานโรคไหม้ Pid3 Pigm(t) และ Pi54 ในข้าวพื้นเมืองไทย โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
ปี พ.ศ. 2553
12 การสืบค้นหายีนที่ควบคุมลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจของข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทยโดยการใช้ดีเอ็นเอเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2552
13 โรคไหม้ในข้าวและสถานการณ์ปัจจุบันของงานวิจัยด้านยีนต้านทานโรคไหม้ในข้าว
14 การตรวจค้นจีโนมข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทยเพื่อหายีนต้านทานโรคเชื้อราใบไหม้ และปฏิกิริยาการตอบสนองของข้าวที่มียีนต้านทานต่อเชื้อราใบไหม้สายพันธุ์ต่าง ๆในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
15 การค้นหาหน้าที่ยีนทั้งจีโนมข้าว: การก่อการกลายพันธุ์ทั้งจีโนม
16 การสืบค้นหายีนที่ควบคุมลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจของข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทยโดยการใช้ดีเอ็นเอเทคโนโลยี