ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- ชัชวาล จัทราสุริยารัตน์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุรีพร เกตุงาม 7
2 งบประมาณแผ่นดิน 4
3 สมพิศ สามิภักดิ์ 2
4 นางสาวบุษบา ปัญญาชน 1
5 นางสาวศิริมาดา มงคลวิทย์ 1
6 Prof.Sumio Kawano 1
7 นางสาวรื่นฤดี แก้วชื่นชัย 1
8 นางสาวจานุลักษณ์ ขนบดี 1
9 ผศ. ดร. สุรีพร เกตุงาม 1
10 ดร.ณมาพร อัตถวิโรจน์ 1
11 ศุมาพร เกษมสำราญ 1
12 วารุณี ธนะแพสย์ 1
13 ธงชัย สุวรรณสิชณน์ 1
14 วินิตชาญ รื่นใจชน 1
15 ณัฐภรณ์ สุทธิวิจิตรภักดี 1
16 ศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์ 1
17 อุไรวรรณ คชสถิตย์ 1
18 ทินน์ พรหมโชติ 1
19 อิงออน สีแก้ว 1
20 เอมอร รุ่งแจ้งสุวรรณ 1
21 กฤตกิตติศักดิ์ ไพตรีจิตต์ 1
22 อุทัยวรรณ โกวิทวที 1
23 จตุพร กุลอึ้ง 1
24 อนุชา พลับพลา 1
25 นุกูล จอมชัย 1
26 สุรเดช ปาละวิสุทธิ์ 1
27 ศิวเรศ อารีกิจ 1
28 เอกวัฒน์ ไชยชุมภู 1
29 วินธัย กมลสุขยืนยง 1
30 จันทิมา ชาญประเสริฐ 1
31 นายอนุชา พลับพลา 1
32 นางสาวนงนาถ พ่อค้า 1
33 นายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์ 1
34 นายศิวเรศ อารีกิจ 1
35 นายเอกวัฒน์ ไชยชุมภู 1
36 นายธานี ศรีวงศ์ชัย 1
37 นายสุพัฒน์ ทองเจือ 1
38 นายสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 1
39 เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล 1
40 นายธีรยุทธ ตู้จินดา 1
41 นายวินิตชาญ รื่นใจชน 1
42 นายวินธัย กมลสุขยืนยง 1
43 นายไวพจน์ กันจู 1
44 นายชาตรี แสนสุข 1
45 Nukoon Jomchai 1
46 Thippawan Yoocha 1
47 Chatchawan Jantasuriyarat 1
48 พิชาภัค อุทัยไพศาลวงศ์ 1
49 ดวงใจ แสงสระคู 1
50 Duangjai Sangsrakru 1
51 J R Shearman 1
52 สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง 1
53 สม วงษ์ตระกูลรุ่ง 1
54 Pichahpuk Uthaipaisanwong 1
55 Juntima Chanprasert 1
56 ทิพวัลย์ อยู่ชา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 2
4 2555 5
5 2554 4
6 2553 1
7 2552 5
8 2551 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การสร้างแผนที่จีโนมและการค้นหายีนต้านทานโรคราน้ำค้่างในแตงกวา
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาเครี่องหมาย EST-SSR จากฐานข้อมูล Expressed sdquence tags เพื่อการปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำ
ปี พ.ศ. 2556
3 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์การปลอมปนในข้าวหอมมะลิเปลือกและข้าวหอมมะลิขาวอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด
4 การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์จากฐานข้อมูล EST และการวิเคราะห์หาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุล Doritis
ปี พ.ศ. 2555
5 Characterization of the chloroplast genome sequence of oil palm (Elaeis guineensis Jacq.)
6 การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์จากฐานข้อมูล EST และการวิเคราะห์หาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุล Doritis
7 ความหลากหลายของลำดับนิวคลีโอไทด์ในยีนก่อโรคของเชื้อราโรคไหม้ในข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
8 การพัฒนาเครื่องหมาย EST-SSR จากฐานข้อมูล Expressed sequence tag เพื่อการปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำ
9 ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อการปรับปรุงคุณภาพของเส้นกวยจั๊บอุบล
ปี พ.ศ. 2554
10 โครงการย่อยที่ 2 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมดัชนีน้ำตาลต่ำ
11 การค้นหายีนที่ควบคุมลักษณะความต้านทานต่อเชื้อราโรคไหม้ ของข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทยโดยการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
12 การศึกษาการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาต้นอ่อน ของปาล์มน้ำมัน
13 การค้นหายีนต้านทานโรคไหม้ Pid3 Pigm(t) และ Pi54 ในข้าวพื้นเมืองไทย โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
ปี พ.ศ. 2553
14 การสืบค้นหายีนที่ควบคุมลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจของข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทยโดยการใช้ดีเอ็นเอเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2552
15 โรคไหม้ในข้าวและสถานการณ์ปัจจุบันของงานวิจัยด้านยีนต้านทานโรคไหม้ในข้าว
16 การตรวจค้นจีโนมข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทยเพื่อหายีนต้านทานโรคเชื้อราใบไหม้ในข้าว
17 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลของลักษณะต้านทานต่อโรคราเขม่าดำในหญ้ากินนี
18 การตรวจค้นจีโนมข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทยเพื่อหายีนต้านทานโรคเชื้อราใบไหม้ในข้าว
19 การตรวจค้นจีโนมข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทยเพื่อหายีนต้านทานโรคเชื้อราใบไหม้ และปฏิกิริยาการตอบสนองของข้าวที่มียีนต้านทานต่อเชื้อราใบไหม้สายพันธุ์ต่าง ๆในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
20 การค้นหาหน้าที่ยีนทั้งจีโนมข้าว: การก่อการกลายพันธุ์ทั้งจีโนม
21 การศึกษาหา Candidate genes ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างมุกและการกำหนดเพศของหอยมุกน้ำจืด และการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลจำเพาะกับเพศและพันธุ์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
22 การศึกษาปฏิกิริยาการตอบสนองของข้าวที่มียีนต้านทาน Pi2/Pi9 ต่อเชื้อราใบไหม้สายพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย
23 การสืบค้นหายีนที่ควบคุมลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจของข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทยโดยการใช้ดีเอ็นเอเทคโนโลยี