ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัชวาลย์ ยุทธชัยยางกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัด หนองบัวลำภูระยะที่ 3/2 และ 4
ปี พ.ศ. 2551
2 ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการกอ่อสร้างอาคารอยู่อาศัยรวมของ หจก. ฟ้าธานี มหาสารคาม ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิจัย จังหวัดมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2550
3 โครงการหมู่บ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 4 จังหวัดขอนแก่น-ขอนแก่น4(ตำบลศิลา)
4 โครงการหมู่บ้านเอื้ออาทรจังหวัดหนองบัวลำภู(ระยะที่ 3/2 และ 4 )
5 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 3/2 ตำบลบ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
6 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทรอุดรธานี4(หนองสำโรง) ซึ่งตั้งอยู่ตำบลหมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี
7 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดหนองบัวลำภู(ระยะที่ 3/2 และ 4) ถนนทางหลวง เลขที่ 228 (หนองบัว-ชุมแพ)ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
8 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2549
10 โครงการอบรมหลักสูตร "การประยุกต์วิทยาการระบาดเพื่อการปฏิบัติงานในหน่วยคู่สัญญาของบริการระดับปฐมภูมิ(CUP)"
11 โครงการการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยคู่สัญญาของบริการระดับปฐมภูมิ(CUP)ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จ.ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2547
12 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยขอนแก่น