ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัชรี นฤทุม
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- ชัชรี นฤทุม
- ชัชรี นฤทุม,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สาคร ชินวงค์ 8
2 ชูเกียรติ รักซ้อน 3
3 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 3
4 กรุง สีตะธนี 3
5 ทิพวัลย์ สีจันทร์ 2
6 สิรีรัตน์ เชษฐสุมน 2
7 วลี สงสุวงค์ 2
8 ยุทธนา ตาละลักษมณ์ 1
9 ฝอยฝา ชุติดำรง 1
10 อรอนงค์ นัยวิกุล 1
11 สมบัติ ชิณะวงศ์ 1
12 สมชาย ดอนเจดีย์ 1
13 ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล 1
14 ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ 1
15 ภัทรนันท์ ทักขนนท์ 1
16 จุฬาลัย ค้ำคูณ 1
17 มันทนาพร ไพรสุวรรณ 1
18 นันธิยา ศิริวัฒน์พูลเจริญ 1
19 บุญชู สุดมาลี 1
20 วรา สุขเจริญคณา 1
21 วุฒิชัย กปิลกาญจน์ 1
22 รัชนี จารุสันต์ 1
23 กันยารัตน์ เชี่ยวเวช 1
24 นพสิทธิ์ ล่องจ้า 1
25 รัชด ชมภูนิช 1
26 ธนภณ พันธเสน 1
27 บัญชา ขวัญยืน 1
28 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
29 อุทัยรัตน์ ณ นคร 1
30 สุมิตร สุวรรณ 1
31 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
32 เจษฎา แก้วกัลยา 1
33 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 1
34 บรรจบ ภิรมย์คำ 1
35 สคาร ทีจันทึก 1
36 สันติ ทองพำนัก 1
37 นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 1
38 สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา 1
39 ดำรงค์ ศรีพระราม 1
40 วันชัย อรุณประภารัตน์ 1
41 สุพิตร สมาหิโต 1
42 มยุรี ถนอมสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2553 2
4 2552 1
5 2551 3
6 2550 3
7 2549 10
8 2548 1
9 2546 1
10 2527 1
11 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การผลิตผักคุณภาพเพื่อการค้าสำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 การศึกษาและจัดการต้นแบบคู่มือและวีซีดี เรื่อง การผลิตผักคุณภาพ ตามระบบ GAP
ปี พ.ศ. 2553
4 ศึกษาสถานภาพและความต้องการแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรภายใต้โครงการนำร่องบูรณาการการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ จังหวัดนครปฐม เพื่อการต่อสู้เอาชนะความยากจนภาคประชาชน (ศตจ.ปชช.)
5 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
ปี พ.ศ. 2552
6 กระบวนการมีส่วนร่วมในการหาแนวทางการผลิตทางการเกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับมะนาวของเกษตรกร จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2551
7 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการเลี้ยงไหมอีรี่เป็นอาชีพเสริมของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง
8 การติดตามผลการฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์จากหญ้าแพงโกล่าหมักเพื่อการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องของเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดชัยนาท
9 การต้องการความรู้เรื่องการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังของเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2550
10 ชุดโครงการอาชีพทางเลือกเกษตร
11 การยอมรับการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษของเกษตรกร ในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว
12 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับการปลูกข้าวเมล็ดพันธุ์ขยาย ท่าดอกคำ 1 ของเกษตรกร อำเภอไชทานี นครเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ปี พ.ศ. 2549
13 การปรับปรุงสภาพดินปลูกและการเตรียมต้นกล้าในกระบะเพาะ เพื่อการผลิตผักกินใบอย่างต่อเนื่องในโรงตาข่าย
14 การผลิตผักคุณภาพเพื่อการค้าสำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดนครปฐม
15 การพัฒนาทางเลือกใหม่ในภาคเกษตร: การผลิตผักคุณภาพเพื่อการค้าสำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดนครปฐม
16 การวิเคราะห์ความได้เปรียบในเชิงแข่งขันและการตลาดผักเพื่อการค้าในจังหวัดนครปฐม
17 การศึกษาสถานภาพและความต้องการแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรภายใต้โครงการ นำร่องบูรณาการการบริหารจัดการเชิงพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อ การต่อสู่เอาชนะความยากจนภาคประชาชน (ศตจ.ปชช.)
18 การศึกษาและจัดทำต้นแบบคู่มือและวีซีดี การผลิตผักคุณภาพตามระบบ GAP ภายใต้โครงการพัฒนาทางเลือกใหม่ภาคเกษตร: การผลิตผักคุณภาพเพื่อการค้าสำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยจังหวัดนครปฐม
19 การเพิ่มรอบการผลิตผักคะน้าในโรงเรือนตาข่าย
20 ต้นแบบระบบการตรวจประเมินระบบผลิตผักตามมาตรฐาน GAP
21 บทบาทของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผัก GAP และผู้ค้าภาคเอกชนในจังหวัดนครปฐม
22 รูปแบบการส่งเสริมการเกษตรสำหรับเกษตรกรรายย่อยเพื่อการจัดเครือข่ายการผลิตผักอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2548
23 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลต่อการพัฒนาการเกษตรในภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2546
24 การวิจัยและพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรในภาคตะวันตก
ปี พ.ศ. 2527
25 ทัศนคติของเกษตรอำเภอที่มีต่อหน่วยงานทางวิชาการเกษตร