ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัชพล มงคลิก
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชัชพล มงคลิก,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 9
2 2554 4
3 2553 1
4 2552 9
5 2551 2
6 2543 2
7 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การควบคุมคุณภาพด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อลดต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมกล่องกระดาษ
2 การประยุกต์ใช้กระบวนการ AHP ในการประเมินผู้ขาย :
3 การจัดตารางการผลิตแบบแอคทีฟสำหรับการจัดตารางการผลิตแบบหลายวัตถุประสงค์ :
4 การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจสำหรับระบบการบริหารพัสดุและสินค้าคงคลัง ระบบงานขายและจัดส่ง โดยใช้ระบบ SAP :
5 การจัดลำดับการผลิตและการจัดตารางการผลิตแบบพหุเกณฑ์ :
6 การจัดลำดับการผลิต และการจัดตารางการผลิตแบบพหุเกณฑ์โดยใช้วิธีการกระบวนการลำดับขั้นเชิงวิเคราะห์ :
7 การปรับปรุงระบบการจัดการคลังสินค้าโรงงานผลิตสี
8 การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ในการคัดเลือกผู้ขายและผู้รับจ้าง :
9 การพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบการพยากรณ์ความต้องการสินค้าและการจัดสรรงาน :
ปี พ.ศ. 2554
10 การตัดสินใจแบบพหุเกณฑ์สำหรับการจ้างผู้ให้บริการด้านขนส่งสินค้า กรณีศึกษา :
11 การวางแผนและควบคุมวัสดุโดยใช้ระบบ SAP BUSINESS ONE :
12 การจัดลำดับการผลิต และการจัดตารางการผลิตเพื่อลดปัญหาการส่งมอบล่าช้า :
13 การกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารน้ำยาล้างไต :
ปี พ.ศ. 2553
14 การจัดตารางเวลาการเดินรถเพื่อลดปัญหาความล่าช้าในการขนส่ง และเพิ่มขีดความสามารถในการทำกำไร
ปี พ.ศ. 2552
15 การจัดลำดับการผลิตและการจัดตารางการผลิตโดยมีผลรวมของเวลาล่าช้าของงาน และเวลาที่งานเสร็จก่อนกำหนดเป็นตัวชี้วัด กรณีศึกษา : โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
16 การจัดการโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมกุ้ง : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมกุ้ง ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
17 การปรับปรุงระบบการจัดการคลังสินค้า สำหรับโรงงานอิเล็กทรอนิกส์
18 การเลือกตำแหน่งที่ตั้งโรงงาน โดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า
19 การปรับปรุงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขนส่งทหารบก โดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์
20 การควบคุมกระบวนการโดยใช้หลักการทางสถิติในโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้
21 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สำหรับธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า : กรณีศึกษาบริษัท วาตะ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
22 การวิเคราะห์ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ในการนำระบบการวางแผนทรัพยากร สำหรับองค์กร [ระบบ ERP] มาใช้ในศูนย์กระจายสินค้า : กรณีศึกษาศูนย์กระจายสินค้าอุปโภค บริโภค
23 การศึกษาวิธีการทำงานและการปรับปรุงโลจิสติกส์ ภาคการผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้
ปี พ.ศ. 2551
24 การประยุกต์ใช้ระบบการวางแผนทรัพยากรการผลิต ในกระบวนการฉีดพลาสติก กรณีศึกษา : โรงเรียนฉีดพลาสติก
25 การลดสัดส่วนของเสีย ในกระบวนการฉีดพลาสติก โดยใช้การควบคุมกระบวนการ ด้วยหลักการทางสถิติ
ปี พ.ศ. 2543
26 การจัดลำดับการผลิตและการจัดตารางการผลิตแบบโต้ตอบ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
27 การจัดลำดับการผลิตและการจัดตารางการผลิตแบบโต้ตอบ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์