ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัชชาย แจ่มใส
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- เสรี ใจก้อนแก้ว
- ชัชชาย แจ่มใส่
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2556 2
3 2554 4
4 2553 4
5 2552 14
6 2551 11
7 2550 7
8 2549 9
9 2548 1
10 2539 1
11 543 78
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การประเมินและวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมของเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียที่มีสีย้อมปนเปื้อนที่เหมาะสมเพื่อสาธิตและถ่ายทอด
ปี พ.ศ. 2556
2 ศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียด้วยถังเกรอะ กรองไร้อากาศ ร่วมกับการเติมอากาศสลับกับการตกตะกอน กรณีศึกษา: โรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
3 พัฒนาระบบจัดการน้ำเสียในโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยการทดลองเพิ่มปริมาณจุลนทรีย์ดินในการย่อยสลายของเสีย
ปี พ.ศ. 2554
4 พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
5 ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบจัดการน้ำเสียภายในโรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
6 ประสิทธิภาพของการกำจัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนด้วยแป้งสูงโดยระบบซึมใต้ผิวดินในดินต่างชนิด
7 ประสิทธิภาพของการกำจัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนด้วยแป้งสูงโดยระบบซึมใต้ผิวดินในดินต่างชนิด
ปี พ.ศ. 2553
8 โครงการแก้ปัญหาระบบรวบรวมน้ำเสีย ในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
9 โครงการกำจัดน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วโดยการนำกลับมาใช้รดสนามหญ้าและสวนหย่อมในโรงพยาบาลคง จังหวัดนครราชสีมา
10 โครงการกำจัดน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว โดยการนำกลับมาใช้รดสนามหญ้าและสวนหย่อม ในโรงพยาบาลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
11 โครงการ"ศึกษาปัญหาเพื่อจัดทำระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียด้วยดินร่วมกับบึงวิศวกรรมที่ปลูกด้วยหญ้าขน ของโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด"
ปี พ.ศ. 2552
12 กำจัดน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว โดยการนำกลับมาใช้รดสนามหญ้าและสวนหย่อมในโรงพยาบาลห้วยทับทัน
13 ศึกษาประสิทธิภาพการลดสารอินทีย์ในน้ำเสียโดยกระบวนการย่อยสลายด้วยดินที่ปรับปรุงโครงสร้างในโรงพยาบาลเอราวัณ จังหวัดเลย
14 สำรวจออกแบบ และจัดทำรูปแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลโพนทราย ขั้นตอนที่ 2
15 สำรวจออกแบบและจัดทำรูปแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลโพนทราย ขั้นตอนที่1
16 ศึกษาสภาพปัญหาแนวทางการแก้ไขการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลชานุมาน
17 ศึกษาสภาพปัญหาแนวทางการแก้ไขการควบคุมดูแลระบบน้ำเสียโรงพยาบาลชานุมาน
18 ศึกษาและแก้ไขปัญหาการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
19 ประสิทธิภาพของการกำจัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนด้วยแป้งสูงโดยระบบซึมใต้ผิวดินในดินต่างชนิด
20 โครงการศึกษาสภาพปัญหาแนวทางแก้ไขการควบคุมดูและระบบบำบัดน้ำเสียและแนวโน้มการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่
21 กำจัดน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วโดยการนำกลับมาใช้ใหม่รดสนามหญ้าและสวนหย่อมในโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
22 การศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบต่อเนื่องของระบบ AMBR และ ASBR เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำและแก้ปัญญา Eutrophication
23 การศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบต่อเนื่องของระบบ AMBR และ ASBR เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำและแก้ปัญญา Eutrophication
24 ผลของการใช้น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรดสนามหญ้าและสวนหย่อมในโรงพยาบาลจิตเวช
25 ประสิทธิภาพของการกำจัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนด้วยแป้งสูงโดยระบบซึมใต้ผิวในดินต่างชนิด
ปี พ.ศ. 2551
26 การวิจัยเทคโนโลยีการกำจัดสีปนเปื้อนและความสกปรกในรูป CBOD ในน้ำเสียอุตสาหกรรมฟอกย้อมของชุมชน โดยถังปฏิกิริยาแบบ Anaerobic Baffled Reactor (ABR) ปีที่ 1
27 ประสิทธิภาพของการกำจัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนด้วยแป้งสูงโดยระบบซึมใต้ผิวดินในดินต่างชนิด
28 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพของนักกีฬาเยาวชนประเภทปะทะ จังหวัดเชียงใหม่ = Health behavior modification of Chiang Mai youth athletes in contact sports, Chiang Mai Province / เสรี ใจก้อนแก้ว
29 โครงการบำบัดน้ำทิ้งโดยการเพิ่มออกซิเจนและลดธาตุอาหารโดยชั้นรากพืช โรงพยาบาลโชคชัย
30 โครงการทดลองบำบัดน้ำเสียโดยระบบพื้นที่ชุ่มน้ำที่ปลูกวัชพืชน้ำผสมข้าวนาสวน กรณีศึกษาของโรงพยาบาลจังหาร
31 โครงการกำจัดน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว โดยการนำกลับมาใช้รดสนามหญ้าและสวนหย่อมในโรงพยาบาลยางชุมน้อย
32 กำจัดน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว โดยการนำกลับมาใช้รดสนามหญ้าและสวนหย่อมในโรงพยาบาลเกษตรวิสัย
33 การประเมินและวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมของเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียที่มีสีย้อมปนเปื้อนที่เหมาะสมเพื่อสาธิตและถ่ายทอด
34 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ ของนักกีฬาเยาวชนประเภทปะทะ จังหวัดเชียงใหม่
35 การศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบต่อเนื่อง ของระบบ AMBR และ ASBR เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำและแก้ปัญหา Eutrophication
36 การวิจัยเทคโนโลยีการกำจัดสีปนเปื้อนและความสกปรกในรูป CBOD ในน้ำเสียจากอุตสาหกรรมชุมชนประเภทฟอกย้อม โดยถังปฏิกิริยาแบบ Static granular bed reactor [SGBR] ปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2550
37 การประเมินและวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมของเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียที่มีสีย้อมปนเปื้อนที่เหมาะสมเพื่อสาธิตและถ่ายทอด
38 ทดลองบำบัดน้ำเสียโดยระบบพื้นที่ชุ่มน้ำที่ปลูกวัชพืชน้ำผสมข้าวนาสวน กรณีศึกษาของโรงพยาบาลเมืองสรวง
39 ทดลองบำบัดน้ำเสียโดยระบบพื้นที่ชุ่มน้ำที่ปลูกวัชพืชน้ำผสมข้าวนาสวน กรณีศึกษาของโรงพยาบาลจังหาร
40 โครงการสำรวจและตรวจสอบพื้นที่ในการวางระบบบำบัดน้ำเสียโดยดินและพืช และศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพต้นทุนการบำบัดน้ำเสีย แบบคลองวนเวียนกับแบบใช้ดินและพืช กรณีศึกษาโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ อ.เมือง จ.เลย
41 การศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบต่อเนื่องของระบบ AMBR และ ASBR เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำและแก้ปัญญา Eutrophication
42 การศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบต่อเนื่องของระบบ AMBR และ ASBRเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำและแก้ไขปัญหา Eutrophication
43 การศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบต่อเนื่องของระบบ AMBR และ ASBRเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำและแก้ไขปัญหา Eutrophication
ปี พ.ศ. 2549
44 การศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบต่อเนื่องของระบบ AMBR และ ASBR เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำและแก้ไขปัญหา Eutrophication II
45 ทดลองบำบัดน้ำเสียโดยระบบพื้นที่ชุ่มน้ำที่ปลูกวัชพืชน้ำผสมข้าวนาสวนกรณีศึกษาในโรงพยาบาลอาจสามารถ
46 ทดลองบำบัดน้ำเสียโดยระบบพื้นที่ชุ่มน้ำที่ปลูกวัชพืชน้ำผสมข้าวนาสวนกรณีศึกษาในโรงพยาบาลพนมไพร
47 โครงการสำรวจสภาพปัญหาในการจัดการน้ำเสีย การศึกษาเพื่อออกแบบแก้ไขระบบรวบรวมร่วมกับระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมดำเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งและการศึกษาผลกระทบของน้ำทิ้งในการหมุนเวียนกลับมาใช้ในโรงพยาบาลจตุรพัตรพิมาน
48 โครงการศึกษาสภาพปัญหาแนวทางการแก้ไข การควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและแนวโน้มการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ในโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
49 โครงการศึกษาสภาพปัญหา แนวทางการแก้ไข การควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและแนวโน้มการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ในโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
50 โครงการ ศึกษาสภาพปัญหา แนวทางแก้ไข การควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และแนวโน้มการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ในโรงพยาบาลโนนไทย
51 การศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบต่อเนื่องของระบบ AMBR และ ASBRเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำและแก้ไขปัญหา Eutrophication
52 ความเหมาะสมของการนำตะกอนน้ำเสียโรงพยาบาลชุมชนเพื่อใช้ในการปลูกข้าวโพด
ปี พ.ศ. 2548
53 การศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบต่อเนื่องของระบบ AMBR และ ASBR เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำและแก้ไขปัญหา Eutrophication
ปี พ.ศ. 2539
54 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียขั้นสุดท้าย ของวัชพืชน้ำที่จมและลอย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
55 การวิเคราะห์และต้นทุนต่อหน่วยระบบบำบัดน้ำเสียระบบเอสบีอาร์ของโรงพยาบาลนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2554
56 ประสิทธิภาพของน้ำทิ้งโรงพยาบาลในการปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์ชูการ์ 75
57 ผลของการใช้น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อลดสนามหญ้าและสวนหย่อม ในโรงพยาบาลจิตเวช
58 เปรียบเทียบรูปแบบการเติมอากาศของถังหมักปุ๋ยของขยะจากครัวเรือน
59 ประสิทธิฟภาพการบำบัดน้ำเสียจากโรงพยาบาลจิตเวชโดยใช้บึงประดิษฐ์ประเภทน้ำไหลใต้ผิวดินที่ปปลูกพืชวงศ์กกหลายชนิด