ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัชชัย แก้วสนธิ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เอมอร อังสุรัตน์ 22
2 จุฬารัตน์ วัฒนะ 16
3 ชวลิต ฮงประยูร 10
4 เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ 8
5 ไพบูลย์ ชั้นเจริญศรี 8
6 มานิต ลาเกลี้ยง 6
7 รพี ดอกไม้เทศ 6
8 ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์ 5
9 จิรัฐินาฏ ถังเงิน 5
10 นงนุช ปรมาคม 5
11 คนึงรัตน์ คำมณี 5
12 พัฒนา อนุรักษ์พงศธร 4
13 ทรง กลิ่นประทุม 3
14 จำเริญ สันตุฎฐีกุล 3
15 ณัฐฤพงศ์ ภูบัวเพชร 3
16 รัชนี ฮงประยูร 3
17 สิริวรนุช โพธิ์หน่อทอง 3
18 เกษมสันต์ สกุลรัตน์ 3
19 ประเดิม ฉ่ำใจ 3
20 สาวิตรี รังสิภัทร์ 3
21 สิริภัทร์ พราหมณีย์ 2
22 จินตนา ชะนะ 2
23 รณภพ บรรเจิดเชิดชู 2
24 ธนิต โสภโณดร 2
25 ประหยัด นันทศีล 2
26 ศุภลักษณ์ ภิญโญสรรพกิจ 2
27 ประเสริฐ อังสุรัตน์ 2
28 อรรณพ หอมจันทร์ 2
29 สนธิชัย จันทร์เปรม 2
30 ชัยสิทธิ์ ทองจู 2
31 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 2
32 นริศรา อินทะสิริ 2
33 อุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ 2
34 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 2
35 อาคเนย์ บุญเลิศ 2
36 สามารถ เศรษฐวิทยา 2
37 นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม) 2
38 สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ 2
39 พงศ์พันธ์ เหลืองวิไล 1
40 ทิพวัลย์ สีจันทร์ 1
41 ศุภพร ไทยภักดี 1
42 พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง 1
43 จรัสศรี ผลคำ 1
44 สุจิตรา กุลพันธ์ 1
45 พนามาศ ตรีวรรณกุล 1
46 มนชนก ใหลตระกูล 1
47 จำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ 1
48 เสถียร แสงแถวทิม 1
49 อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ 1
50 สุชีรา มาตยภูธร 1
51 พิเชษฐ์ สืบสายพรหม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 2
3 2552 2
4 2551 2
5 2549 1
6 2548 1
7 2544 1
8 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การประเมินผลการใช้ประโยชน์เครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวง
ปี พ.ศ. 2553
2 การประเมินสื่อเพือการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
3 โครงการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยาเขตกำแพงแสน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2552
4 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนเขตพื้นที่ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
5 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการให้บริการฝนหลวงของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2551
6 การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการฝนหลวงในพื้นที่เกษตรกรรมลุ่มน้ำภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
7 ความพึงพอใจในการให้บริการฝนหลวงของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร
ปี พ.ศ. 2549
8 การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมใช้ประโยชน์ฝนหลวงในพื้นที่เกษตรกรรมภาคตะวันออกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
9 โครงการศึกษาผลกระทบและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML)
ปี พ.ศ. 2544
10 การถ่ายทอดความรู้หลักสูตร การผลิตมะขามหวาน" และ "ธุรกิจชุมชน" ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวาน ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์"