ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัชชัย ตันตสิรินทร์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ดรรชนี เอมพันธุ์ 8
2 เรณุกา กลับสุข 7
3 สุระ พัฒนเกียรติ 5
4 นิพัทธ์ ส้มกลีบ 4
5 สุรพันธ์ เพชราภา 4
6 ธรรมศักดิ์ ยีมิน 4
7 นริศ ภูมิภาคพันธ์ 4
8 วิจักขณ์ ฉิมโฉม 3
9 สราวุธ สังข์แก้ว 3
10 ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ 2
11 พัชนุช วงศ์วรรธนะ ฟอสเตอร์ 2
12 สุภัทรา ถึกสถิตย์ 2
13 นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ 2
14 พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล 1
15 สุชาย วรชนะนันท์ 1
16 ปิยพงษ์ ทองดีนอก 1
17 มยุรี นาสา 1
18 กาญจน์เขจร ชูชีพ 1
19 ประคำแก้ว บุญธรรม 1
20 เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน 1
21 ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ 1
22 พงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ 1
23 นิคม แหลมสัก 1
24 Katsunori Tanaka 1
25 สคาร ทีจันทึก 1
26 ขวัญชัย ดวงสถาพร 1
27 สาระ บำรุงศรี 1
28 วันชัย อรุณประภารัตน์ 1
29 สุขุมาล กิติสิน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2554 2
4 2553 1
5 2552 1
6 2550 1
7 2539 1
8 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลกระทบของแรงเครียดน้ำต่อลักษณะชีวภูมิอากาศวิทยาของต้นไม้และการจำลองแบบพืชพรรณเพื่อศึกษาบัญชีน้ำและคาร์บอน
ปี พ.ศ. 2557
2 ผลของการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศภายใต้โครงการ ปตท.สผ.ปลูกต้นไม้ในใจคน""
ปี พ.ศ. 2554
3 โครงการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก
4 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สำคัญของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
5 โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง
ปี พ.ศ. 2552
6 โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และตะรุเตา
ปี พ.ศ. 2550
7 การหาค่าสัมประสิทธิ์สมการการชักนำปากใบพืชเพื่อประมาณค่าการคายระเหยน้ำของป่าดิบเขา ด้วยแบบจำลอง Penman-Monteith บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยคอกม้า จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2539
8 การประเมินสัมประสิทธิ์น้ำท่าโดยค่าดรรชนีรังสีดวงอาทิตย์