ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชอุ่ม มลิลา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 13
2 วาสนา เสียงดัง 2
3 องุ่น สังขพงศ์ 2
4 ศุภโชค วิริยโกศล 2
5 Kittisak Likhitwitayawuid 1
6 Supa Chantharasakul 1
7 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
8 Panee Boonthavi 1
9 Sumphan Wongseripipatana 1
10 วัฒนชัย สมิทธากร 1
11 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
12 Garnpimol C. Ritthidej 1
13 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
14 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
15 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
16 Ampa Luiengpirom 1
17 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
18 Naiyana Chaiyabutr 1
19 Sompol Sanguanrungsirikul 1
20 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
21 บรรจง คณะวรรณ 1
22 Vimolmas Lipipun 1
23 Wilai Anomasiri 1
24 มยุรี ตันติสิระ 1
25 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
26 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
27 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
28 Boonchai Sangpetngam 1
29 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
30 Chalermpol Leevailoj 1
31 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
32 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
33 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
34 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
36 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
37 Srilert Chotpantarat 1
38 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
39 กาญจนา แก้วเทพ 1
40 Puttipongse Varavudhi 1
41 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
42 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
43 Vanida Chantarateptawan 1
44 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
45 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
46 ศิริชัย ศิริกายะ 1
47 Jaitip Paiboon 1
48 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
49 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
50 Pantharee Boonsatorn 1
51 ศุกันยา ห้วยผัด 1
52 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
53 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
54 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
55 นภสร โกวรรธนะกุล 1
56 Phanphen Wattanaarsakit 1
57 วินัย งามแสง 1
58 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
59 Thanathon Sesuk 1
60 สุวดี ยาป่าคาย 1
61 เอกชัย อดุลยธรรม 1
62 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
63 Pornpimol Muanjai 1
64 ลัดดา เรียงเลิศ 1
65 Thada Jirajaras 1
66 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
67 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
68 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
69 กมลชนก ยวดยง 1
70 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
71 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
72 วิมล เหมะจันทร 1
73 สุมา เมืองใย 1
74 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
75 พรรณี กาญจนพลู 1
76 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
77 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
78 ละอองทิพย์ เหมะ 1
79 Somying Tumwasorn 1
80 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
81 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
82 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
83 รุ่งราวี ทองกันยา 1
84 สุมิตรา พูลทอง 1
85 Yeshey Penjor 1
86 กำจัด มงคลกุล 1
87 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
88 ๋Janes, Gavin W. 1
89 Chakkaphan Sutthirat 1
90 ประคอง ชอบเสียง 1
91 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
92 Kitpramuk Tantayaporn 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
94 พิจิตร พิศสุวรรณ 1
95 อวย เกตุสิงห์ 1
96 ประธาน ดาบเพชร 1
97 Supachok Wiriyacosol 1
98 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
99 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
100 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
101 นินารถ นิตบงกช 1
102 Suchin Arunsawatwong 1
103 สมชาย แย้มวัณณังค์ 1
104 Rajalida Lipikorn 1
105 Cha-um Malila 1
106 สุธีรา วิเศษกุล 1
107 ไววิทย์ พุทธารี 1
108 ดิเรก ลาวัณย์ศิริ 1
109 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
110 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
111 วรกัลยา วัฒนสินธุ์ 1
112 Walaisiri Muangsiri 1
113 Pichi Pitsuwan 1
114 Varunee Padmasankh 1
115 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
116 กระมล ทองธรรมชาติ 1
117 สิทธิพร แอกทอง 1
118 Anawatch Mitpratan 1
119 Kasidit Nootong 1
120 Waraporn Siriterm 1
121 Chayaporn Supachartwong 1
122 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
123 Chonticha Srisawang 1
124 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
125 Jittima Chatchawansaisin 1
126 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
127 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
128 Acom Sornsute 1
129 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
130 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
131 สมชัย วัฒนการุณ 1
132 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
133 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
134 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
135 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
136 Chariya Uiyyasathian 1
137 ธำรง เปรมปรีดิ์ 1
138 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
140 สุนทร วรศักดิ์ 1
141 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
142 เสถียร นิลธวัช 1
143 รุ่งเรือง วงศ์สมมาตร์ 1
144 ธวัชชัย สันติสุข 1
145 ทวีศักดิ์ นทีสถิตย์ธาร 1
146 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
147 ณรงค์ นาคเนียม 1
148 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
149 บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ 1
150 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
151 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
152 วิไล ชินธเนศ 1
153 อุทัย บุญประเสริฐ 1
154 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
155 คัคนางค์ มณีศรี 1
156 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
157 สุนัย แขมทิพย์ 1
158 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
159 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
160 สุรเดช จันทรานุรักษ์ 1
161 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
162 นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์ 1
163 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
164 สีนวล อรรถเมธี 1
165 จินดา จรัญเรืองธีรกุล 1
166 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
167 ไพบูลย์ ไชยนิล 1
168 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
169 อัชฌา เอื้อนฤมลสุข 1
170 สายฝน ควรผดุง 1
171 องุ่น เพ็ชรรัตน์ 1
172 กฤษฎา สุชีวะ 1
173 วัลลภ แย้มเหมือน 1
174 กฤษฎา เย็นบุตร 1
175 สำเริง แย้มโสภี 1
176 สุวิชา ทองสิมา 1
177 กิตติ เจิดรังษี 1
178 สิริพร สิวราวุฒิ 1
179 กำพล อมาตยกุล 1
180 สมพร พรมดี 1
181 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2543 1
3 2539 2
4 2538 2
5 2536 1
6 2534 1
7 2532 1
8 2528 1
9 2527 1
10 2526 1
11 2525 3
12 2523 1
13 2522 1
14 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2543
2 การปรับปรุงคุณภาพของงานประกอบตัวถังรถกระบะ
ปี พ.ศ. 2539
3 การบริหารโครงการการผลิตชิ้นส่วนของอุปกรณ์ทำความร้อนอากาศ ในโรงไฟฟ้า
4 การพัฒนาระบบการวางกำหนดการผลิตหลักสำหรับโรงงานเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2538
5 การศึกษาแรงตัด กำลังและการเสื่อมสภาพของใบมีดในการกลึงเหล็กกล้า
6 การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการพิมพ์สีในโรงงานผลิตพื้นยางนีโดไลท์
ปี พ.ศ. 2536
7 การเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตอิฐทนไฟ
ปี พ.ศ. 2534
8 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเลือกตัวแปรควบคุมได้ ที่เหมาะสมที่สุดในการกลึงอย่างหยาบ
ปี พ.ศ. 2532
9 การทำแผนดำเนินงานเปลี่ยนทดแทนท่อเพื่อลดการรั่วไหลของน้ำประปา ของการประปานครหลวง
ปี พ.ศ. 2528
10 การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตถังพลาสติคเสริมแรง โดยกระบวนการผลิตต่างๆ
ปี พ.ศ. 2527
11 การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตโปลีไวนิลแอลกอฮอล์ ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2526
12 การวิเคราะห์ต้นทุนในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบริการของโรงแรมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2525
13 เทคโนโลยี่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาชนบท 2524 : รายงานผลการวิจัย
14 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร
15 การศึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์บริการแท๊กซี่ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2523
16 การศึกษาการลงทุนผลิตเหล็กถลุงจากสินแร่ภายในประเทศ ด้วยเตาถลุงไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2522
17 การศึกษาการลงทุนนำกระถินมาใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมอาหารสัตว์