ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชอุ่ม มลิลา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 13
2 วาสนา เสียงดัง 2
3 องุ่น สังขพงศ์ 2
4 ศุภโชค วิริยโกศล 2
5 Jaitip Paiboon 1
6 Wilai Anomasiri 1
7 วัฒนชัย สมิทธากร 1
8 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
9 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
10 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
11 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
12 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
13 กาญจนา แก้วเทพ 1
14 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
15 Kittisak Likhitwitayawuid 1
16 Garnpimol C. Ritthidej 1
17 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
18 Vimolmas Lipipun 1
19 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
20 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
21 Sumphan Wongseripipatana 1
22 Panee Boonthavi 1
23 Vanida Chantarateptawan 1
24 Supa Chantharasakul 1
25 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
26 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
28 Somying Tumwasorn 1
29 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
30 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
31 อุทัย บุญประเสริฐ 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
33 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
34 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
35 วิไล ชินธเนศ 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
37 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
38 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
39 Srilert Chotpantarat 1
40 มยุรี ตันติสิระ 1
41 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
42 Chalermpol Leevailoj 1
43 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
44 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
45 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
46 Boonchai Sangpetngam 1
47 ศิริชัย ศิริกายะ 1
48 Ampa Luiengpirom 1
49 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
50 นภสร โกวรรธนะกุล 1
51 Phanphen Wattanaarsakit 1
52 วินัย งามแสง 1
53 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
54 กำจัด มงคลกุล 1
55 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
56 รุ่งราวี ทองกันยา 1
57 สุมิตรา พูลทอง 1
58 Yeshey Penjor 1
59 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
60 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
61 Chayaporn Supachartwong 1
62 สิทธิพร แอกทอง 1
63 Anawatch Mitpratan 1
64 Kasidit Nootong 1
65 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
66 Jittima Chatchawansaisin 1
67 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
68 Chonticha Srisawang 1
69 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
70 ๋Janes, Gavin W. 1
71 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
72 Puttipongse Varavudhi 1
73 Kitpramuk Tantayaporn 1
74 ละอองทิพย์ เหมะ 1
75 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
76 Sompol Sanguanrungsirikul 1
77 Naiyana Chaiyabutr 1
78 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
80 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
81 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
82 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
83 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
84 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
85 Chakkaphan Sutthirat 1
86 ประคอง ชอบเสียง 1
87 พรรณี กาญจนพลู 1
88 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
89 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
90 วิมล เหมะจันทร 1
91 สุมา เมืองใย 1
92 บรรจง คณะวรรณ 1
93 สุนัย แขมทิพย์ 1
94 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
95 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
96 นินารถ นิตบงกช 1
97 Suchin Arunsawatwong 1
98 กระมล ทองธรรมชาติ 1
99 สมชัย วัฒนการุณ 1
100 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
101 Acom Sornsute 1
102 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
103 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
104 สมชาย แย้มวัณณังค์ 1
105 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
106 Rajalida Lipikorn 1
107 Cha-um Malila 1
108 Walaisiri Muangsiri 1
109 Pichi Pitsuwan 1
110 Supachok Wiriyacosol 1
111 ประธาน ดาบเพชร 1
112 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
113 พิจิตร พิศสุวรรณ 1
114 อวย เกตุสิงห์ 1
115 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
116 Chariya Uiyyasathian 1
117 สุวดี ยาป่าคาย 1
118 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
119 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
120 กมลชนก ยวดยง 1
121 Thanathon Sesuk 1
122 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
123 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
124 Pantharee Boonsatorn 1
125 ศุกันยา ห้วยผัด 1
126 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
127 Thada Jirajaras 1
128 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
129 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
130 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
131 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
132 Waraporn Siriterm 1
133 ลัดดา เรียงเลิศ 1
134 เอกชัย อดุลยธรรม 1
135 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
136 Pornpimol Muanjai 1
137 Varunee Padmasankh 1
138 วรกัลยา วัฒนสินธุ์ 1
139 สุรเดช จันทรานุรักษ์ 1
140 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
141 ทวีศักดิ์ นทีสถิตย์ธาร 1
142 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
143 สำเริง แย้มโสภี 1
144 กฤษฎา เย็นบุตร 1
145 สุวิชา ทองสิมา 1
146 กฤษฎา สุชีวะ 1
147 วัลลภ แย้มเหมือน 1
148 ณรงค์ นาคเนียม 1
149 ธวัชชัย สันติสุข 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
151 บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ 1
152 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
153 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
154 เสถียร นิลธวัช 1
155 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
156 รุ่งเรือง วงศ์สมมาตร์ 1
157 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
158 สุนทร วรศักดิ์ 1
159 กิตติ เจิดรังษี 1
160 สมพร พรมดี 1
161 ธำรง เปรมปรีดิ์ 1
162 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
163 ไพบูลย์ ไชยนิล 1
164 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
165 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
166 ดิเรก ลาวัณย์ศิริ 1
167 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
168 สุธีรา วิเศษกุล 1
169 ไววิทย์ พุทธารี 1
170 อัชฌา เอื้อนฤมลสุข 1
171 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
172 สายฝน ควรผดุง 1
173 องุ่น เพ็ชรรัตน์ 1
174 สิริพร สิวราวุฒิ 1
175 กำพล อมาตยกุล 1
176 สีนวล อรรถเมธี 1
177 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
178 จินดา จรัญเรืองธีรกุล 1
179 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
180 นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์ 1
181 คัคนางค์ มณีศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2543 1
3 2539 2
4 2538 2
5 2536 1
6 2534 1
7 2532 1
8 2528 1
9 2527 1
10 2526 1
11 2525 3
12 2523 1
13 2522 1
14 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2543
2 การปรับปรุงคุณภาพของงานประกอบตัวถังรถกระบะ
ปี พ.ศ. 2539
3 การบริหารโครงการการผลิตชิ้นส่วนของอุปกรณ์ทำความร้อนอากาศ ในโรงไฟฟ้า
4 การพัฒนาระบบการวางกำหนดการผลิตหลักสำหรับโรงงานเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2538
5 การศึกษาแรงตัด กำลังและการเสื่อมสภาพของใบมีดในการกลึงเหล็กกล้า
6 การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการพิมพ์สีในโรงงานผลิตพื้นยางนีโดไลท์
ปี พ.ศ. 2536
7 การเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตอิฐทนไฟ
ปี พ.ศ. 2534
8 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเลือกตัวแปรควบคุมได้ ที่เหมาะสมที่สุดในการกลึงอย่างหยาบ
ปี พ.ศ. 2532
9 การทำแผนดำเนินงานเปลี่ยนทดแทนท่อเพื่อลดการรั่วไหลของน้ำประปา ของการประปานครหลวง
ปี พ.ศ. 2528
10 การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตถังพลาสติคเสริมแรง โดยกระบวนการผลิตต่างๆ
ปี พ.ศ. 2527
11 การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตโปลีไวนิลแอลกอฮอล์ ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2526
12 การวิเคราะห์ต้นทุนในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบริการของโรงแรมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2525
13 เทคโนโลยี่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาชนบท 2524 : รายงานผลการวิจัย
14 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร
15 การศึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์บริการแท๊กซี่ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2523
16 การศึกษาการลงทุนผลิตเหล็กถลุงจากสินแร่ภายในประเทศ ด้วยเตาถลุงไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2522
17 การศึกษาการลงทุนนำกระถินมาใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมอาหารสัตว์