ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชอุ่ม มลิลา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 13
2 วาสนา เสียงดัง 2
3 องุ่น สังขพงศ์ 2
4 ศุภโชค วิริยโกศล 2
5 Puttipongse Varavudhi 1
6 Kitpramuk Tantayaporn 1
7 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
8 Sompol Sanguanrungsirikul 1
9 ละอองทิพย์ เหมะ 1
10 Ampa Luiengpirom 1
11 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
12 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
13 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
14 Naiyana Chaiyabutr 1
15 วิมล เหมะจันทร 1
16 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
17 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
18 Chakkaphan Sutthirat 1
19 ประคอง ชอบเสียง 1
20 พรรณี กาญจนพลู 1
21 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
22 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
23 บรรจง คณะวรรณ 1
24 สุมา เมืองใย 1
25 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
26 Vimolmas Lipipun 1
27 Jaitip Paiboon 1
28 Wilai Anomasiri 1
29 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
30 วัฒนชัย สมิทธากร 1
31 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
32 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
33 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
34 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
35 กาญจนา แก้วเทพ 1
36 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
37 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
38 Garnpimol C. Ritthidej 1
39 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
40 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
41 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
42 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
43 Sumphan Wongseripipatana 1
44 Panee Boonthavi 1
45 Kittisak Likhitwitayawuid 1
46 Supa Chantharasakul 1
47 มยุรี ตันติสิระ 1
48 รุ่งราวี ทองกันยา 1
49 สุวดี ยาป่าคาย 1
50 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
51 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
52 กมลชนก ยวดยง 1
53 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
54 Chariya Uiyyasathian 1
55 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
56 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
57 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
58 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
59 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
60 Thada Jirajaras 1
61 Pantharee Boonsatorn 1
62 ศุกันยา ห้วยผัด 1
63 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
64 Thanathon Sesuk 1
65 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
66 ลัดดา เรียงเลิศ 1
67 เอกชัย อดุลยธรรม 1
68 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
69 Pornpimol Muanjai 1
70 Waraporn Siriterm 1
71 Kasidit Nootong 1
72 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
73 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
74 นภสร โกวรรธนะกุล 1
75 Phanphen Wattanaarsakit 1
76 กำจัด มงคลกุล 1
77 Yeshey Penjor 1
78 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
79 Vanida Chantarateptawan 1
80 สุมิตรา พูลทอง 1
81 วินัย งามแสง 1
82 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
83 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
84 Chayaporn Supachartwong 1
85 สิทธิพร แอกทอง 1
86 Anawatch Mitpratan 1
87 Jittima Chatchawansaisin 1
88 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
89 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
90 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
91 Chonticha Srisawang 1
92 ๋Janes, Gavin W. 1
93 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
94 ธำรง เปรมปรีดิ์ 1
95 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
96 ไพบูลย์ ไชยนิล 1
97 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
98 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
99 ดิเรก ลาวัณย์ศิริ 1
100 วรกัลยา วัฒนสินธุ์ 1
101 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
102 สุธีรา วิเศษกุล 1
103 ไววิทย์ พุทธารี 1
104 อัชฌา เอื้อนฤมลสุข 1
105 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
106 สายฝน ควรผดุง 1
107 องุ่น เพ็ชรรัตน์ 1
108 สิริพร สิวราวุฒิ 1
109 กำพล อมาตยกุล 1
110 สีนวล อรรถเมธี 1
111 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
112 จินดา จรัญเรืองธีรกุล 1
113 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
114 นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์ 1
115 Varunee Padmasankh 1
116 Pichi Pitsuwan 1
117 กระมล ทองธรรมชาติ 1
118 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
119 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
120 นินารถ นิตบงกช 1
121 สมชัย วัฒนการุณ 1
122 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
123 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
124 Acom Sornsute 1
125 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
126 Suchin Arunsawatwong 1
127 สมชาย แย้มวัณณังค์ 1
128 Supachok Wiriyacosol 1
129 Rajalida Lipikorn 1
130 Cha-um Malila 1
131 Walaisiri Muangsiri 1
132 ประธาน ดาบเพชร 1
133 อวย เกตุสิงห์ 1
134 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
135 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
136 พิจิตร พิศสุวรรณ 1
137 สมพร พรมดี 1
138 กิตติ เจิดรังษี 1
139 อุทัย บุญประเสริฐ 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
141 Somying Tumwasorn 1
142 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
143 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
144 วิไล ชินธเนศ 1
145 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
146 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
147 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
148 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
150 Chalermpol Leevailoj 1
151 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
152 Srilert Chotpantarat 1
153 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
154 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
155 Boonchai Sangpetngam 1
156 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
157 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
158 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
159 คัคนางค์ มณีศรี 1
160 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
161 สุรเดช จันทรานุรักษ์ 1
162 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
163 ทวีศักดิ์ นทีสถิตย์ธาร 1
164 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
165 สำเริง แย้มโสภี 1
166 กฤษฎา เย็นบุตร 1
167 สุวิชา ทองสิมา 1
168 กฤษฎา สุชีวะ 1
169 วัลลภ แย้มเหมือน 1
170 ณรงค์ นาคเนียม 1
171 ธวัชชัย สันติสุข 1
172 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
173 บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ 1
174 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
175 สุนัย แขมทิพย์ 1
176 เสถียร นิลธวัช 1
177 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
178 รุ่งเรือง วงศ์สมมาตร์ 1
179 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
180 สุนทร วรศักดิ์ 1
181 ศิริชัย ศิริกายะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2543 1
3 2539 2
4 2538 2
5 2536 1
6 2534 1
7 2532 1
8 2528 1
9 2527 1
10 2526 1
11 2525 3
12 2523 1
13 2522 1
14 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2543
2 การปรับปรุงคุณภาพของงานประกอบตัวถังรถกระบะ
ปี พ.ศ. 2539
3 การบริหารโครงการการผลิตชิ้นส่วนของอุปกรณ์ทำความร้อนอากาศ ในโรงไฟฟ้า
4 การพัฒนาระบบการวางกำหนดการผลิตหลักสำหรับโรงงานเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2538
5 การศึกษาแรงตัด กำลังและการเสื่อมสภาพของใบมีดในการกลึงเหล็กกล้า
6 การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการพิมพ์สีในโรงงานผลิตพื้นยางนีโดไลท์
ปี พ.ศ. 2536
7 การเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตอิฐทนไฟ
ปี พ.ศ. 2534
8 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเลือกตัวแปรควบคุมได้ ที่เหมาะสมที่สุดในการกลึงอย่างหยาบ
ปี พ.ศ. 2532
9 การทำแผนดำเนินงานเปลี่ยนทดแทนท่อเพื่อลดการรั่วไหลของน้ำประปา ของการประปานครหลวง
ปี พ.ศ. 2528
10 การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตถังพลาสติคเสริมแรง โดยกระบวนการผลิตต่างๆ
ปี พ.ศ. 2527
11 การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตโปลีไวนิลแอลกอฮอล์ ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2526
12 การวิเคราะห์ต้นทุนในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบริการของโรงแรมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2525
13 เทคโนโลยี่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาชนบท 2524 : รายงานผลการวิจัย
14 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร
15 การศึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์บริการแท๊กซี่ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2523
16 การศึกษาการลงทุนผลิตเหล็กถลุงจากสินแร่ภายในประเทศ ด้วยเตาถลุงไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2522
17 การศึกษาการลงทุนนำกระถินมาใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมอาหารสัตว์