ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชอุ่ม มลิลา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 13
2 องุ่น สังขพงศ์ 2
3 ศุภโชค วิริยโกศล 2
4 วาสนา เสียงดัง 2
5 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
6 Chayaporn Supachartwong 1
7 Anawatch Mitpratan 1
8 Jittima Chatchawansaisin 1
9 สิทธิพร แอกทอง 1
10 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
11 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
12 Kasidit Nootong 1
13 Chonticha Srisawang 1
14 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
15 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
16 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
17 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
18 Acom Sornsute 1
19 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
20 Chariya Uiyyasathian 1
21 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
22 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
23 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
24 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
25 Waraporn Siriterm 1
26 นภสร โกวรรธนะกุล 1
27 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
28 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
29 Chakkaphan Sutthirat 1
30 ประคอง ชอบเสียง 1
31 พรรณี กาญจนพลู 1
32 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
33 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
34 วิมล เหมะจันทร 1
35 สุมา เมืองใย 1
36 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
37 ๋Janes, Gavin W. 1
38 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
39 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
40 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
41 Phanphen Wattanaarsakit 1
42 กำจัด มงคลกุล 1
43 Yeshey Penjor 1
44 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
45 รุ่งราวี ทองกันยา 1
46 สุมิตรา พูลทอง 1
47 วินัย งามแสง 1
48 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
49 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
50 Pantharee Boonsatorn 1
51 ศุกันยา ห้วยผัด 1
52 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
53 อัชฌา เอื้อนฤมลสุข 1
54 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
55 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
56 ธำรง เปรมปรีดิ์ 1
57 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
58 ไพบูลย์ ไชยนิล 1
59 Thanathon Sesuk 1
60 สุวดี ยาป่าคาย 1
61 เอกชัย อดุลยธรรม 1
62 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
63 Pornpimol Muanjai 1
64 ลัดดา เรียงเลิศ 1
65 Thada Jirajaras 1
66 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
67 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
68 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
69 กมลชนก ยวดยง 1
70 ดิเรก ลาวัณย์ศิริ 1
71 ไววิทย์ พุทธารี 1
72 สมชาย แย้มวัณณังค์ 1
73 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
74 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
75 พิจิตร พิศสุวรรณ 1
76 Suchin Arunsawatwong 1
77 นินารถ นิตบงกช 1
78 กระมล ทองธรรมชาติ 1
79 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
80 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
81 อวย เกตุสิงห์ 1
82 ประธาน ดาบเพชร 1
83 Varunee Padmasankh 1
84 วรกัลยา วัฒนสินธุ์ 1
85 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
86 สุธีรา วิเศษกุล 1
87 Pichi Pitsuwan 1
88 Walaisiri Muangsiri 1
89 Supachok Wiriyacosol 1
90 Rajalida Lipikorn 1
91 Cha-um Malila 1
92 สมชัย วัฒนการุณ 1
93 ละอองทิพย์ เหมะ 1
94 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
95 บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ 1
96 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
97 สุนัย แขมทิพย์ 1
98 เสถียร นิลธวัช 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
100 ธวัชชัย สันติสุข 1
101 รุ่งเรือง วงศ์สมมาตร์ 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
103 สุนทร วรศักดิ์ 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
105 คัคนางค์ มณีศรี 1
106 อุทัย บุญประเสริฐ 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
108 Somying Tumwasorn 1
109 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
111 วิไล ชินธเนศ 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
113 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
114 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
115 ณรงค์ นาคเนียม 1
116 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
117 สีนวล อรรถเมธี 1
118 สายฝน ควรผดุง 1
119 องุ่น เพ็ชรรัตน์ 1
120 สิริพร สิวราวุฒิ 1
121 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
122 นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์ 1
123 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
124 จินดา จรัญเรืองธีรกุล 1
125 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
126 กำพล อมาตยกุล 1
127 สมพร พรมดี 1
128 สำเริง แย้มโสภี 1
129 สุรเดช จันทรานุรักษ์ 1
130 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
131 ทวีศักดิ์ นทีสถิตย์ธาร 1
132 กฤษฎา เย็นบุตร 1
133 วัลลภ แย้มเหมือน 1
134 กิตติ เจิดรังษี 1
135 สุวิชา ทองสิมา 1
136 กฤษฎา สุชีวะ 1
137 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
138 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
139 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
140 Garnpimol C. Ritthidej 1
141 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
142 Vimolmas Lipipun 1
143 Sumphan Wongseripipatana 1
144 Supa Chantharasakul 1
145 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
146 Panee Boonthavi 1
147 Kittisak Likhitwitayawuid 1
148 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
149 มยุรี ตันติสิระ 1
150 Sompol Sanguanrungsirikul 1
151 Puttipongse Varavudhi 1
152 Kitpramuk Tantayaporn 1
153 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
154 Naiyana Chaiyabutr 1
155 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
156 บรรจง คณะวรรณ 1
157 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
158 Ampa Luiengpirom 1
159 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
160 วัฒนชัย สมิทธากร 1
161 Chalermpol Leevailoj 1
162 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
163 Srilert Chotpantarat 1
164 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
165 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
166 Boonchai Sangpetngam 1
167 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
168 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
169 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
170 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
171 ศิริชัย ศิริกายะ 1
172 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
173 Jaitip Paiboon 1
174 Wilai Anomasiri 1
175 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
176 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
177 กาญจนา แก้วเทพ 1
178 Vanida Chantarateptawan 1
179 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
180 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
181 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2543 1
3 2539 2
4 2538 2
5 2536 1
6 2534 1
7 2532 1
8 2528 1
9 2527 1
10 2526 1
11 2525 3
12 2523 1
13 2522 1
14 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2543
2 การปรับปรุงคุณภาพของงานประกอบตัวถังรถกระบะ
ปี พ.ศ. 2539
3 การบริหารโครงการการผลิตชิ้นส่วนของอุปกรณ์ทำความร้อนอากาศ ในโรงไฟฟ้า
4 การพัฒนาระบบการวางกำหนดการผลิตหลักสำหรับโรงงานเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2538
5 การศึกษาแรงตัด กำลังและการเสื่อมสภาพของใบมีดในการกลึงเหล็กกล้า
6 การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการพิมพ์สีในโรงงานผลิตพื้นยางนีโดไลท์
ปี พ.ศ. 2536
7 การเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตอิฐทนไฟ
ปี พ.ศ. 2534
8 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเลือกตัวแปรควบคุมได้ ที่เหมาะสมที่สุดในการกลึงอย่างหยาบ
ปี พ.ศ. 2532
9 การทำแผนดำเนินงานเปลี่ยนทดแทนท่อเพื่อลดการรั่วไหลของน้ำประปา ของการประปานครหลวง
ปี พ.ศ. 2528
10 การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตถังพลาสติคเสริมแรง โดยกระบวนการผลิตต่างๆ
ปี พ.ศ. 2527
11 การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตโปลีไวนิลแอลกอฮอล์ ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2526
12 การวิเคราะห์ต้นทุนในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบริการของโรงแรมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2525
13 เทคโนโลยี่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาชนบท 2524 : รายงานผลการวิจัย
14 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร
15 การศึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์บริการแท๊กซี่ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2523
16 การศึกษาการลงทุนผลิตเหล็กถลุงจากสินแร่ภายในประเทศ ด้วยเตาถลุงไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2522
17 การศึกษาการลงทุนนำกระถินมาใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมอาหารสัตว์