ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชอุ่ม มลิลา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 13
2 องุ่น สังขพงศ์ 2
3 ศุภโชค วิริยโกศล 2
4 วาสนา เสียงดัง 2
5 Phanphen Wattanaarsakit 1
6 วินัย งามแสง 1
7 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
8 นภสร โกวรรธนะกุล 1
9 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
10 กำจัด มงคลกุล 1
11 Yeshey Penjor 1
12 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
13 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
14 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
15 Jittima Chatchawansaisin 1
16 Anawatch Mitpratan 1
17 Kasidit Nootong 1
18 Waraporn Siriterm 1
19 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
20 สิทธิพร แอกทอง 1
21 Chayaporn Supachartwong 1
22 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
23 สุมิตรา พูลทอง 1
24 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
25 Chonticha Srisawang 1
26 ๋Janes, Gavin W. 1
27 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
28 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
29 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
30 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
31 ละอองทิพย์ เหมะ 1
32 Kitpramuk Tantayaporn 1
33 Naiyana Chaiyabutr 1
34 Sompol Sanguanrungsirikul 1
35 Puttipongse Varavudhi 1
36 วิมล เหมะจันทร 1
37 สุมา เมืองใย 1
38 ประคอง ชอบเสียง 1
39 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
40 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
41 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
42 Chakkaphan Sutthirat 1
43 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
44 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
45 พรรณี กาญจนพลู 1
46 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
47 รุ่งราวี ทองกันยา 1
48 Chariya Uiyyasathian 1
49 Pornpimol Muanjai 1
50 ลัดดา เรียงเลิศ 1
51 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
52 Pantharee Boonsatorn 1
53 สุธีรา วิเศษกุล 1
54 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
55 Walaisiri Muangsiri 1
56 Pichi Pitsuwan 1
57 Varunee Padmasankh 1
58 วรกัลยา วัฒนสินธุ์ 1
59 ศุกันยา ห้วยผัด 1
60 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
61 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
62 Thada Jirajaras 1
63 เอกชัย อดุลยธรรม 1
64 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
65 กมลชนก ยวดยง 1
66 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
67 Thanathon Sesuk 1
68 สุวดี ยาป่าคาย 1
69 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
70 Cha-um Malila 1
71 Rajalida Lipikorn 1
72 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
73 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
74 สมชัย วัฒนการุณ 1
75 กระมล ทองธรรมชาติ 1
76 Acom Sornsute 1
77 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
78 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
79 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
80 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
81 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
82 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
83 พิจิตร พิศสุวรรณ 1
84 อวย เกตุสิงห์ 1
85 ประธาน ดาบเพชร 1
86 Supachok Wiriyacosol 1
87 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
88 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
89 นินารถ นิตบงกช 1
90 Suchin Arunsawatwong 1
91 สมชาย แย้มวัณณังค์ 1
92 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
93 บรรจง คณะวรรณ 1
94 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
95 ณรงค์ นาคเนียม 1
96 ธวัชชัย สันติสุข 1
97 รุ่งเรือง วงศ์สมมาตร์ 1
98 ทวีศักดิ์ นทีสถิตย์ธาร 1
99 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
100 วัลลภ แย้มเหมือน 1
101 กฤษฎา เย็นบุตร 1
102 สำเริง แย้มโสภี 1
103 สุรเดช จันทรานุรักษ์ 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
105 สุนทร วรศักดิ์ 1
106 สุนัย แขมทิพย์ 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
108 คัคนางค์ มณีศรี 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
110 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
111 บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
113 เสถียร นิลธวัช 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
115 กฤษฎา สุชีวะ 1
116 สุวิชา ทองสิมา 1
117 ไพบูลย์ ไชยนิล 1
118 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
119 อัชฌา เอื้อนฤมลสุข 1
120 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
121 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
122 ธำรง เปรมปรีดิ์ 1
123 ไววิทย์ พุทธารี 1
124 ดิเรก ลาวัณย์ศิริ 1
125 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
126 จินดา จรัญเรืองธีรกุล 1
127 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
128 สิริพร สิวราวุฒิ 1
129 กำพล อมาตยกุล 1
130 สมพร พรมดี 1
131 กิตติ เจิดรังษี 1
132 องุ่น เพ็ชรรัตน์ 1
133 สายฝน ควรผดุง 1
134 นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์ 1
135 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
136 สีนวล อรรถเมธี 1
137 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
138 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
139 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
140 วัฒนชัย สมิทธากร 1
141 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
142 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
143 Wilai Anomasiri 1
144 Jaitip Paiboon 1
145 กาญจนา แก้วเทพ 1
146 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
147 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
148 Panee Boonthavi 1
149 Kittisak Likhitwitayawuid 1
150 Vimolmas Lipipun 1
151 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
152 มยุรี ตันติสิระ 1
153 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
154 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
155 Garnpimol C. Ritthidej 1
156 Supa Chantharasakul 1
157 Sumphan Wongseripipatana 1
158 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
159 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
160 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
161 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
162 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
163 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
164 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
165 Somying Tumwasorn 1
166 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
167 วิไล ชินธเนศ 1
168 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
169 อุทัย บุญประเสริฐ 1
170 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
171 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
172 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
173 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
174 ศิริชัย ศิริกายะ 1
175 Vanida Chantarateptawan 1
176 Srilert Chotpantarat 1
177 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
178 Boonchai Sangpetngam 1
179 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
180 Chalermpol Leevailoj 1
181 Ampa Luiengpirom 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2543 1
3 2539 2
4 2538 2
5 2536 1
6 2534 1
7 2532 1
8 2528 1
9 2527 1
10 2526 1
11 2525 3
12 2523 1
13 2522 1
14 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2543
2 การปรับปรุงคุณภาพของงานประกอบตัวถังรถกระบะ
ปี พ.ศ. 2539
3 การบริหารโครงการการผลิตชิ้นส่วนของอุปกรณ์ทำความร้อนอากาศ ในโรงไฟฟ้า
4 การพัฒนาระบบการวางกำหนดการผลิตหลักสำหรับโรงงานเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2538
5 การศึกษาแรงตัด กำลังและการเสื่อมสภาพของใบมีดในการกลึงเหล็กกล้า
6 การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการพิมพ์สีในโรงงานผลิตพื้นยางนีโดไลท์
ปี พ.ศ. 2536
7 การเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตอิฐทนไฟ
ปี พ.ศ. 2534
8 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเลือกตัวแปรควบคุมได้ ที่เหมาะสมที่สุดในการกลึงอย่างหยาบ
ปี พ.ศ. 2532
9 การทำแผนดำเนินงานเปลี่ยนทดแทนท่อเพื่อลดการรั่วไหลของน้ำประปา ของการประปานครหลวง
ปี พ.ศ. 2528
10 การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตถังพลาสติคเสริมแรง โดยกระบวนการผลิตต่างๆ
ปี พ.ศ. 2527
11 การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตโปลีไวนิลแอลกอฮอล์ ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2526
12 การวิเคราะห์ต้นทุนในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบริการของโรงแรมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2525
13 เทคโนโลยี่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาชนบท 2524 : รายงานผลการวิจัย
14 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร
15 การศึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์บริการแท๊กซี่ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2523
16 การศึกษาการลงทุนผลิตเหล็กถลุงจากสินแร่ภายในประเทศ ด้วยเตาถลุงไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2522
17 การศึกษาการลงทุนนำกระถินมาใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมอาหารสัตว์