ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชอุ่ม มลิลา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 13
2 วาสนา เสียงดัง 2
3 องุ่น สังขพงศ์ 2
4 ศุภโชค วิริยโกศล 2
5 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
6 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
7 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
8 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
9 Chonticha Srisawang 1
10 นภสร โกวรรธนะกุล 1
11 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
12 Jittima Chatchawansaisin 1
13 Phanphen Wattanaarsakit 1
14 วินัย งามแสง 1
15 สิทธิพร แอกทอง 1
16 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
17 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
18 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
19 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
20 Waraporn Siriterm 1
21 Kasidit Nootong 1
22 Chayaporn Supachartwong 1
23 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
24 Anawatch Mitpratan 1
25 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
26 สุมิตรา พูลทอง 1
27 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
28 วิมล เหมะจันทร 1
29 สุมา เมืองใย 1
30 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
31 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
32 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
33 Kitpramuk Tantayaporn 1
34 ละอองทิพย์ เหมะ 1
35 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
36 พรรณี กาญจนพลู 1
37 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
38 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
39 รุ่งราวี ทองกันยา 1
40 Chariya Uiyyasathian 1
41 Yeshey Penjor 1
42 ๋Janes, Gavin W. 1
43 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
44 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
45 Chakkaphan Sutthirat 1
46 ประคอง ชอบเสียง 1
47 กำจัด มงคลกุล 1
48 Acom Sornsute 1
49 ธำรง เปรมปรีดิ์ 1
50 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
51 ไพบูลย์ ไชยนิล 1
52 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
53 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
54 ดิเรก ลาวัณย์ศิริ 1
55 วรกัลยา วัฒนสินธุ์ 1
56 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
57 สุธีรา วิเศษกุล 1
58 ไววิทย์ พุทธารี 1
59 อัชฌา เอื้อนฤมลสุข 1
60 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
61 สายฝน ควรผดุง 1
62 องุ่น เพ็ชรรัตน์ 1
63 สิริพร สิวราวุฒิ 1
64 กำพล อมาตยกุล 1
65 สีนวล อรรถเมธี 1
66 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
67 จินดา จรัญเรืองธีรกุล 1
68 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
69 นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์ 1
70 Varunee Padmasankh 1
71 Pichi Pitsuwan 1
72 กระมล ทองธรรมชาติ 1
73 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
74 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
75 นินารถ นิตบงกช 1
76 สมชัย วัฒนการุณ 1
77 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
78 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
79 Puttipongse Varavudhi 1
80 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
81 Suchin Arunsawatwong 1
82 สมชาย แย้มวัณณังค์ 1
83 Supachok Wiriyacosol 1
84 Rajalida Lipikorn 1
85 Cha-um Malila 1
86 Walaisiri Muangsiri 1
87 ประธาน ดาบเพชร 1
88 อวย เกตุสิงห์ 1
89 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
90 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
91 พิจิตร พิศสุวรรณ 1
92 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
93 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
94 รุ่งเรือง วงศ์สมมาตร์ 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
96 สุนทร วรศักดิ์ 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
98 ธวัชชัย สันติสุข 1
99 ณรงค์ นาคเนียม 1
100 สุรเดช จันทรานุรักษ์ 1
101 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
102 ทวีศักดิ์ นทีสถิตย์ธาร 1
103 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
104 เสถียร นิลธวัช 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
107 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
108 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
109 วิไล ชินธเนศ 1
110 คัคนางค์ มณีศรี 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
112 บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ 1
113 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
114 สุนัย แขมทิพย์ 1
115 สำเริง แย้มโสภี 1
116 กฤษฎา เย็นบุตร 1
117 สุวดี ยาป่าคาย 1
118 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
119 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
120 กมลชนก ยวดยง 1
121 Thanathon Sesuk 1
122 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
123 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
124 Pantharee Boonsatorn 1
125 ศุกันยา ห้วยผัด 1
126 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
127 Thada Jirajaras 1
128 กิตติ เจิดรังษี 1
129 สุวิชา ทองสิมา 1
130 กฤษฎา สุชีวะ 1
131 วัลลภ แย้มเหมือน 1
132 สมพร พรมดี 1
133 ลัดดา เรียงเลิศ 1
134 เอกชัย อดุลยธรรม 1
135 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
136 Pornpimol Muanjai 1
137 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
138 อุทัย บุญประเสริฐ 1
139 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
140 Panee Boonthavi 1
141 Kittisak Likhitwitayawuid 1
142 Supa Chantharasakul 1
143 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
144 วัฒนชัย สมิทธากร 1
145 Jaitip Paiboon 1
146 Wilai Anomasiri 1
147 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
148 Sumphan Wongseripipatana 1
149 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
150 บรรจง คณะวรรณ 1
151 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
152 Ampa Luiengpirom 1
153 Naiyana Chaiyabutr 1
154 มยุรี ตันติสิระ 1
155 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
156 Garnpimol C. Ritthidej 1
157 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
158 Vimolmas Lipipun 1
159 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
160 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
161 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
162 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
163 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
164 Boonchai Sangpetngam 1
165 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
166 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
167 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
168 Somying Tumwasorn 1
169 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
170 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
171 Chalermpol Leevailoj 1
172 Vanida Chantarateptawan 1
173 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
174 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
175 กาญจนา แก้วเทพ 1
176 ศิริชัย ศิริกายะ 1
177 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
178 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
179 Srilert Chotpantarat 1
180 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
181 Sompol Sanguanrungsirikul 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2543 1
3 2539 2
4 2538 2
5 2536 1
6 2534 1
7 2532 1
8 2528 1
9 2527 1
10 2526 1
11 2525 3
12 2523 1
13 2522 1
14 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2543
2 การปรับปรุงคุณภาพของงานประกอบตัวถังรถกระบะ
ปี พ.ศ. 2539
3 การบริหารโครงการการผลิตชิ้นส่วนของอุปกรณ์ทำความร้อนอากาศ ในโรงไฟฟ้า
4 การพัฒนาระบบการวางกำหนดการผลิตหลักสำหรับโรงงานเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2538
5 การศึกษาแรงตัด กำลังและการเสื่อมสภาพของใบมีดในการกลึงเหล็กกล้า
6 การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการพิมพ์สีในโรงงานผลิตพื้นยางนีโดไลท์
ปี พ.ศ. 2536
7 การเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตอิฐทนไฟ
ปี พ.ศ. 2534
8 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเลือกตัวแปรควบคุมได้ ที่เหมาะสมที่สุดในการกลึงอย่างหยาบ
ปี พ.ศ. 2532
9 การทำแผนดำเนินงานเปลี่ยนทดแทนท่อเพื่อลดการรั่วไหลของน้ำประปา ของการประปานครหลวง
ปี พ.ศ. 2528
10 การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตถังพลาสติคเสริมแรง โดยกระบวนการผลิตต่างๆ
ปี พ.ศ. 2527
11 การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตโปลีไวนิลแอลกอฮอล์ ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2526
12 การวิเคราะห์ต้นทุนในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบริการของโรงแรมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2525
13 เทคโนโลยี่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาชนบท 2524 : รายงานผลการวิจัย
14 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร
15 การศึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์บริการแท๊กซี่ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2523
16 การศึกษาการลงทุนผลิตเหล็กถลุงจากสินแร่ภายในประเทศ ด้วยเตาถลุงไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2522
17 การศึกษาการลงทุนนำกระถินมาใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมอาหารสัตว์