ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชอุ่ม มลิลา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 13
2 องุ่น สังขพงศ์ 2
3 ศุภโชค วิริยโกศล 2
4 วาสนา เสียงดัง 2
5 Jittima Chatchawansaisin 1
6 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
7 สิทธิพร แอกทอง 1
8 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
9 Chayaporn Supachartwong 1
10 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
11 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
12 Anawatch Mitpratan 1
13 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
14 Chonticha Srisawang 1
15 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
16 Chariya Uiyyasathian 1
17 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
18 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
19 Acom Sornsute 1
20 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
21 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
22 Waraporn Siriterm 1
23 วินัย งามแสง 1
24 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
25 Kasidit Nootong 1
26 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
27 พรรณี กาญจนพลู 1
28 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
29 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
30 Chakkaphan Sutthirat 1
31 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
32 สุมา เมืองใย 1
33 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
34 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
35 วิมล เหมะจันทร 1
36 ประคอง ชอบเสียง 1
37 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
38 กำจัด มงคลกุล 1
39 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
40 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
41 นภสร โกวรรธนะกุล 1
42 Yeshey Penjor 1
43 สุมิตรา พูลทอง 1
44 ๋Janes, Gavin W. 1
45 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
46 รุ่งราวี ทองกันยา 1
47 Phanphen Wattanaarsakit 1
48 กระมล ทองธรรมชาติ 1
49 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
50 Pantharee Boonsatorn 1
51 ศุกันยา ห้วยผัด 1
52 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
53 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
54 ไพบูลย์ ไชยนิล 1
55 ดิเรก ลาวัณย์ศิริ 1
56 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
57 ธำรง เปรมปรีดิ์ 1
58 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
59 Thanathon Sesuk 1
60 สุวดี ยาป่าคาย 1
61 เอกชัย อดุลยธรรม 1
62 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
63 Pornpimol Muanjai 1
64 ลัดดา เรียงเลิศ 1
65 Thada Jirajaras 1
66 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
67 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
68 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
69 กมลชนก ยวดยง 1
70 ไววิทย์ พุทธารี 1
71 สุธีรา วิเศษกุล 1
72 Suchin Arunsawatwong 1
73 สมชาย แย้มวัณณังค์ 1
74 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
75 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
76 นินารถ นิตบงกช 1
77 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
78 สมชัย วัฒนการุณ 1
79 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
80 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
81 พิจิตร พิศสุวรรณ 1
82 อวย เกตุสิงห์ 1
83 Pichi Pitsuwan 1
84 Varunee Padmasankh 1
85 วรกัลยา วัฒนสินธุ์ 1
86 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
87 Walaisiri Muangsiri 1
88 Cha-um Malila 1
89 ประธาน ดาบเพชร 1
90 Supachok Wiriyacosol 1
91 Rajalida Lipikorn 1
92 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
93 Kitpramuk Tantayaporn 1
94 เสถียร นิลธวัช 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
96 บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ 1
97 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
99 สุนทร วรศักดิ์ 1
100 ณรงค์ นาคเนียม 1
101 ธวัชชัย สันติสุข 1
102 รุ่งเรือง วงศ์สมมาตร์ 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
104 สุนัย แขมทิพย์ 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
107 อุทัย บุญประเสริฐ 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
109 Somying Tumwasorn 1
110 วิไล ชินธเนศ 1
111 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
112 คัคนางค์ มณีศรี 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
114 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
115 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
116 ทวีศักดิ์ นทีสถิตย์ธาร 1
117 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
118 สีนวล อรรถเมธี 1
119 สายฝน ควรผดุง 1
120 องุ่น เพ็ชรรัตน์ 1
121 นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์ 1
122 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
123 อัชฌา เอื้อนฤมลสุข 1
124 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
125 จินดา จรัญเรืองธีรกุล 1
126 สิริพร สิวราวุฒิ 1
127 กำพล อมาตยกุล 1
128 กฤษฎา เย็นบุตร 1
129 สำเริง แย้มโสภี 1
130 สุรเดช จันทรานุรักษ์ 1
131 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
132 วัลลภ แย้มเหมือน 1
133 กฤษฎา สุชีวะ 1
134 สมพร พรมดี 1
135 กิตติ เจิดรังษี 1
136 สุวิชา ทองสิมา 1
137 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
138 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
139 Sumphan Wongseripipatana 1
140 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
141 Garnpimol C. Ritthidej 1
142 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
143 Supa Chantharasakul 1
144 Kittisak Likhitwitayawuid 1
145 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
146 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
147 Panee Boonthavi 1
148 Vimolmas Lipipun 1
149 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
150 Naiyana Chaiyabutr 1
151 Sompol Sanguanrungsirikul 1
152 Puttipongse Varavudhi 1
153 ละอองทิพย์ เหมะ 1
154 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
155 Ampa Luiengpirom 1
156 มยุรี ตันติสิระ 1
157 บรรจง คณะวรรณ 1
158 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
159 วัฒนชัย สมิทธากร 1
160 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
161 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
162 Chalermpol Leevailoj 1
163 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
164 Srilert Chotpantarat 1
165 Boonchai Sangpetngam 1
166 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
167 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
168 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
169 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
170 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
171 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
172 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
173 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
174 Jaitip Paiboon 1
175 Wilai Anomasiri 1
176 กาญจนา แก้วเทพ 1
177 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
178 ศิริชัย ศิริกายะ 1
179 Vanida Chantarateptawan 1
180 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
181 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2543 1
3 2539 2
4 2538 2
5 2536 1
6 2534 1
7 2532 1
8 2528 1
9 2527 1
10 2526 1
11 2525 3
12 2523 1
13 2522 1
14 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2543
2 การปรับปรุงคุณภาพของงานประกอบตัวถังรถกระบะ
ปี พ.ศ. 2539
3 การบริหารโครงการการผลิตชิ้นส่วนของอุปกรณ์ทำความร้อนอากาศ ในโรงไฟฟ้า
4 การพัฒนาระบบการวางกำหนดการผลิตหลักสำหรับโรงงานเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2538
5 การศึกษาแรงตัด กำลังและการเสื่อมสภาพของใบมีดในการกลึงเหล็กกล้า
6 การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการพิมพ์สีในโรงงานผลิตพื้นยางนีโดไลท์
ปี พ.ศ. 2536
7 การเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตอิฐทนไฟ
ปี พ.ศ. 2534
8 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเลือกตัวแปรควบคุมได้ ที่เหมาะสมที่สุดในการกลึงอย่างหยาบ
ปี พ.ศ. 2532
9 การทำแผนดำเนินงานเปลี่ยนทดแทนท่อเพื่อลดการรั่วไหลของน้ำประปา ของการประปานครหลวง
ปี พ.ศ. 2528
10 การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตถังพลาสติคเสริมแรง โดยกระบวนการผลิตต่างๆ
ปี พ.ศ. 2527
11 การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตโปลีไวนิลแอลกอฮอล์ ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2526
12 การวิเคราะห์ต้นทุนในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบริการของโรงแรมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2525
13 เทคโนโลยี่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาชนบท 2524 : รายงานผลการวิจัย
14 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร
15 การศึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์บริการแท๊กซี่ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2523
16 การศึกษาการลงทุนผลิตเหล็กถลุงจากสินแร่ภายในประเทศ ด้วยเตาถลุงไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2522
17 การศึกษาการลงทุนนำกระถินมาใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมอาหารสัตว์