ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชอุ่ม มลิลา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 13
2 วาสนา เสียงดัง 2
3 องุ่น สังขพงศ์ 2
4 ศุภโชค วิริยโกศล 2
5 วัฒนชัย สมิทธากร 1
6 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
7 Panee Boonthavi 1
8 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
9 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
10 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
11 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
12 Kittisak Likhitwitayawuid 1
13 Jaitip Paiboon 1
14 Wilai Anomasiri 1
15 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
16 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
17 มยุรี ตันติสิระ 1
18 บรรจง คณะวรรณ 1
19 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
20 Vimolmas Lipipun 1
21 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
22 Sumphan Wongseripipatana 1
23 กาญจนา แก้วเทพ 1
24 Garnpimol C. Ritthidej 1
25 Supa Chantharasakul 1
26 Vanida Chantarateptawan 1
27 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
29 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
30 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
31 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
32 Somying Tumwasorn 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
34 อุทัย บุญประเสริฐ 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
36 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
37 Boonchai Sangpetngam 1
38 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
39 ศิริชัย ศิริกายะ 1
40 Ampa Luiengpirom 1
41 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
42 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
43 Srilert Chotpantarat 1
44 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
45 Chalermpol Leevailoj 1
46 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
47 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
48 Sompol Sanguanrungsirikul 1
49 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
50 Pantharee Boonsatorn 1
51 ศุกันยา ห้วยผัด 1
52 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
53 Phanphen Wattanaarsakit 1
54 นภสร โกวรรธนะกุล 1
55 Yeshey Penjor 1
56 กำจัด มงคลกุล 1
57 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
58 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
59 Thanathon Sesuk 1
60 สุวดี ยาป่าคาย 1
61 เอกชัย อดุลยธรรม 1
62 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
63 Pornpimol Muanjai 1
64 ลัดดา เรียงเลิศ 1
65 Thada Jirajaras 1
66 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
67 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
68 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
69 กมลชนก ยวดยง 1
70 สุมิตรา พูลทอง 1
71 รุ่งราวี ทองกันยา 1
72 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
73 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
74 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
75 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
76 ละอองทิพย์ เหมะ 1
77 Kitpramuk Tantayaporn 1
78 Naiyana Chaiyabutr 1
79 วิไล ชินธเนศ 1
80 Puttipongse Varavudhi 1
81 วิมล เหมะจันทร 1
82 สุมา เมืองใย 1
83 ประคอง ชอบเสียง 1
84 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
85 ๋Janes, Gavin W. 1
86 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
87 Chakkaphan Sutthirat 1
88 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
89 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
90 พรรณี กาญจนพลู 1
91 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
92 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
94 Suchin Arunsawatwong 1
95 สมชาย แย้มวัณณังค์ 1
96 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
97 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
98 นินารถ นิตบงกช 1
99 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
100 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
101 สมชัย วัฒนการุณ 1
102 กระมล ทองธรรมชาติ 1
103 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
104 พิจิตร พิศสุวรรณ 1
105 อวย เกตุสิงห์ 1
106 Pichi Pitsuwan 1
107 Varunee Padmasankh 1
108 วรกัลยา วัฒนสินธุ์ 1
109 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
110 Walaisiri Muangsiri 1
111 Cha-um Malila 1
112 ประธาน ดาบเพชร 1
113 Supachok Wiriyacosol 1
114 Rajalida Lipikorn 1
115 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
116 Acom Sornsute 1
117 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
118 Jittima Chatchawansaisin 1
119 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
120 Chayaporn Supachartwong 1
121 Chonticha Srisawang 1
122 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
123 วินัย งามแสง 1
124 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
125 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
126 สิทธิพร แอกทอง 1
127 Anawatch Mitpratan 1
128 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
129 Chariya Uiyyasathian 1
130 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
131 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
132 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
133 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
134 Kasidit Nootong 1
135 Waraporn Siriterm 1
136 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
137 สุธีรา วิเศษกุล 1
138 ไววิทย์ พุทธารี 1
139 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
140 ณรงค์ นาคเนียม 1
141 ธวัชชัย สันติสุข 1
142 รุ่งเรือง วงศ์สมมาตร์ 1
143 ทวีศักดิ์ นทีสถิตย์ธาร 1
144 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
145 กฤษฎา เย็นบุตร 1
146 สำเริง แย้มโสภี 1
147 สุรเดช จันทรานุรักษ์ 1
148 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
149 สุนทร วรศักดิ์ 1
150 สุนัย แขมทิพย์ 1
151 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
152 คัคนางค์ มณีศรี 1
153 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
154 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
155 บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ 1
156 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
157 เสถียร นิลธวัช 1
158 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
159 วัลลภ แย้มเหมือน 1
160 กฤษฎา สุชีวะ 1
161 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
162 อัชฌา เอื้อนฤมลสุข 1
163 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
164 จินดา จรัญเรืองธีรกุล 1
165 ไพบูลย์ ไชยนิล 1
166 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
167 ดิเรก ลาวัณย์ศิริ 1
168 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
169 ธำรง เปรมปรีดิ์ 1
170 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
171 นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์ 1
172 กำพล อมาตยกุล 1
173 สมพร พรมดี 1
174 กิตติ เจิดรังษี 1
175 สุวิชา ทองสิมา 1
176 สิริพร สิวราวุฒิ 1
177 องุ่น เพ็ชรรัตน์ 1
178 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
179 สีนวล อรรถเมธี 1
180 สายฝน ควรผดุง 1
181 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2543 1
3 2539 2
4 2538 2
5 2536 1
6 2534 1
7 2532 1
8 2528 1
9 2527 1
10 2526 1
11 2525 3
12 2523 1
13 2522 1
14 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2543
2 การปรับปรุงคุณภาพของงานประกอบตัวถังรถกระบะ
ปี พ.ศ. 2539
3 การบริหารโครงการการผลิตชิ้นส่วนของอุปกรณ์ทำความร้อนอากาศ ในโรงไฟฟ้า
4 การพัฒนาระบบการวางกำหนดการผลิตหลักสำหรับโรงงานเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2538
5 การศึกษาแรงตัด กำลังและการเสื่อมสภาพของใบมีดในการกลึงเหล็กกล้า
6 การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการพิมพ์สีในโรงงานผลิตพื้นยางนีโดไลท์
ปี พ.ศ. 2536
7 การเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตอิฐทนไฟ
ปี พ.ศ. 2534
8 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเลือกตัวแปรควบคุมได้ ที่เหมาะสมที่สุดในการกลึงอย่างหยาบ
ปี พ.ศ. 2532
9 การทำแผนดำเนินงานเปลี่ยนทดแทนท่อเพื่อลดการรั่วไหลของน้ำประปา ของการประปานครหลวง
ปี พ.ศ. 2528
10 การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตถังพลาสติคเสริมแรง โดยกระบวนการผลิตต่างๆ
ปี พ.ศ. 2527
11 การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตโปลีไวนิลแอลกอฮอล์ ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2526
12 การวิเคราะห์ต้นทุนในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบริการของโรงแรมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2525
13 เทคโนโลยี่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาชนบท 2524 : รายงานผลการวิจัย
14 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร
15 การศึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์บริการแท๊กซี่ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2523
16 การศึกษาการลงทุนผลิตเหล็กถลุงจากสินแร่ภายในประเทศ ด้วยเตาถลุงไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2522
17 การศึกษาการลงทุนนำกระถินมาใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมอาหารสัตว์