ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชวาล คูร์พิพัฒน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธีรวัฒน์ ธีรภัทรพรชัย 12
2 อรวรรณ ชัยลภากุล 12
3 วิยงค์ กังวานศุภมงคล 12
4 นิรมล เกษตรศิลป์ชัย 12
5 อาซีซัน แกสมาน 12
6 อมราวรรณ อินทศิริ 12
7 สุภาภรณ์ นพคุณดิลกรัตน์ 4
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 3
9 อุษา แสงวัฒนาโรจน์ 2
10 ศรีนาถ ริมเจริญ 2
11 วนิดา จีนศาสตร์ 2
12 วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล 2
13 สุดา เกียรติกำจรวงศ์ 2
14 วรวีร์ โฮเว่น 2
15 สิริวรรณ พัฒนาฤดี 2
16 เจริญ นาคะสรรค์ 2
17 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
18 มยุรี ตันติสิระ 1
19 บรรจง คณะวรรณ 1
20 Vimolmas Lipipun 1
21 Garnpimol C. Ritthidej 1
22 Sumphan Wongseripipatana 1
23 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
24 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
25 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
26 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
27 Kitpramuk Tantayaporn 1
28 ละอองทิพย์ เหมะ 1
29 Supa Chantharasakul 1
30 Puttipongse Varavudhi 1
31 Sompol Sanguanrungsirikul 1
32 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
33 Naiyana Chaiyabutr 1
34 Ampa Luiengpirom 1
35 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
36 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
37 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
38 กาญจนา แก้วเทพ 1
39 Vanida Chantarateptawan 1
40 ศิริชัย ศิริกายะ 1
41 Srilert Chotpantarat 1
42 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
43 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
44 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
45 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
46 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
47 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
48 Panee Boonthavi 1
49 วัฒนชัย สมิทธากร 1
50 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
51 Jaitip Paiboon 1
52 Wilai Anomasiri 1
53 Kittisak Likhitwitayawuid 1
54 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
55 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
56 Jittima Chatchawansaisin 1
57 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
58 Chonticha Srisawang 1
59 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
60 วินัย งามแสง 1
61 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
62 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
63 Chayaporn Supachartwong 1
64 สิทธิพร แอกทอง 1
65 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
66 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
67 Pornpimol Muanjai 1
68 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
69 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
70 Anawatch Mitpratan 1
71 Kasidit Nootong 1
72 Waraporn Siriterm 1
73 Phanphen Wattanaarsakit 1
74 นภสร โกวรรธนะกุล 1
75 Chakkaphan Sutthirat 1
76 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
77 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
78 พรรณี กาญจนพลู 1
79 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
80 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
81 วิมล เหมะจันทร 1
82 สุมา เมืองใย 1
83 ประคอง ชอบเสียง 1
84 ชอุ่ม มลิลา 1
85 Yeshey Penjor 1
86 กำจัด มงคลกุล 1
87 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
88 สุมิตรา พูลทอง 1
89 รุ่งราวี ทองกันยา 1
90 ๋Janes, Gavin W. 1
91 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
92 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
93 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
94 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
95 ประธาน ดาบเพชร 1
96 Thada Jirajaras 1
97 อวย เกตุสิงห์ 1
98 กมลชนก ยวดยง 1
99 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
100 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
101 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
102 Rajalida Lipikorn 1
103 เอกชัย อดุลยธรรม 1
104 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
105 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
106 กอบพร ทองพันเลิศกุล 1
107 ไววิทย์ พุทธารี 1
108 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
109 Walaisiri Muangsiri 1
110 Varunee Padmasankh 1
111 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
112 Suchin Arunsawatwong 1
113 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
114 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
115 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
116 Acom Sornsute 1
117 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
118 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
119 Chariya Uiyyasathian 1
120 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
121 Pantharee Boonsatorn 1
122 สมชัย วัฒนการุณ 1
123 Thanathon Sesuk 1
124 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
125 สุวดี ยาป่าคาย 1
126 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
127 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
128 ศุกันยา ห้วยผัด 1
129 กระมล ทองธรรมชาติ 1
130 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
131 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
132 วิไล ชินธเนศ 1
133 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
134 อุทัย บุญประเสริฐ 1
135 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
136 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
137 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
138 คัคนางค์ มณีศรี 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
141 Somying Tumwasorn 1
142 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
143 Boonchai Sangpetngam 1
144 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
145 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
146 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
147 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
148 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
149 วรพจน์ นิลพัทธ์ 1
150 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
151 สมพร พรมดี 1
152 สุวิชา ทองสิมา 1
153 วัลลภ แย้มเหมือน 1
154 สิริพร สิวราวุฒิ 1
155 สายฝน ควรผดุง 1
156 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
157 วาสนา เสียงดัง 1
158 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
159 สำเริง แย้มโสภี 1
160 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
161 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
162 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
163 ฐิธิมานัน ศรีมงคล 1
164 วุฒิชัย เจริญบุรี 1
165 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
166 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
167 ธวัชชัย สันติสุข 1
168 Chalermpol Leevailoj 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 8
5 2551 3
6 2550 6
7 2547 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ระดับความลึกที่รับรู้ได้ของภาพสเตอริโอสโกปิกบนพื้นฐานของการประเมินเชิงอัตวิสัย
ปี พ.ศ. 2555
2 การสร้างแบบจำลองความสะท้อนแสงของผ้าไหมด้วยฟังก์ชันการกระจายความสะท้อนแสงสองทิศทาง
ปี พ.ศ. 2554
3 การประเมินช่วงพลวัตของกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัลด้วยกล่องจำลองฉากธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2553
4 การวัดเอ็มทีเอฟของผ้าไหม
5 การใช้พอลิเมอร์สังเคราะห์ในการบำบัดทางสิ่งแวดล้อม (ภายใต้ : โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
6 ไบโอฟาวลิงของพื้นผิวไคโทซานที่มีประจุและฟิล์มประกอบแบบบางของไคโทซานและอนุพันธ์ที่มีประจุ (ภายใต้ : โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
7 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากพอลิเมอร์ผสมของยางธรรมชาติกับพอลิเอทิลีน (ภายใต้ : โครงการการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
8 วิธีใหม่สำหรับผลิตคอมโพสิตของยางธรรมชาติและซิลิกาจากกระบวนการโซล-เจลของไซเลนในน้ำยาง (ภายใต้ : โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
9 อิทธิพลของสารเติมแต่งต่อสมรรถภาพพอลิเมอร์ดูดซึมน้ำมาก ชนิดอะคริลาไมด์ (ภายใต้ : โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
10 การตรวจสอบสมบัติการพิมพ์ผ้าไหมด้วยหมึกอิงก์เจ็ต (ภายใต้ : โครงการการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
11 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2551
12 การวัดเอ็มทีเอฟของผ้าไหม : รายงานการวิจัย
13 การวัดเอ็มทีเอฟของผ้าไหม
14 การวัดเอ็มทีเอฟของผ้าไหม
ปี พ.ศ. 2550
15 การใช้พอลิเมอร์สังเคราะห์ในการบำบัดทางสิ่งแวดล้อม (ภายใต้ : โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
16 ไบโอฟาวลิงของพื้นผิวไคโทซานที่มีประจุและฟิล์มประกอบแบบบางของไคโทซานและอนุพันธ์ที่มีประจุ (ภายใต้ : โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
17 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากพอลิเมอร์ผสมของยางธรรมชาติกับพอลิเอทิลีน (ภายใต้ : โครงการการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
18 วิธีใหม่สำหรับผลิตคอมโพสิตของยางธรรมชาติและซิลิกาจากกระบวนการโซล-เจลของไซเลนในน้ำยาง (ภายใต้ : โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
19 อิทธิพลของสารเติมแต่งต่อสมรรถภาพพอลิเมอร์ดูดซึมน้ำมาก ชนิดอะคริลาไมด์ (ภายใต้ : โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
20 การตรวจสอบสมบัติการพิมพ์ผ้าไหมด้วยหมึกอิงก์เจ็ต (ภายใต้ : โครงการการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
ปี พ.ศ. 2547
21 การผลิตซ้ำของภาพสีน้ำจากข้อมูลสเปกตรัมด้วยเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก
22 การบีบอัดข้อมูลสำหรับภาพหนึ่งบิตทิฟฟ์โดยการเข้ารหัสของรูปแบบเม็ดสกรีน