ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชวาล คูร์พิพัฒน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธีรวัฒน์ ธีรภัทรพรชัย 12
2 อรวรรณ ชัยลภากุล 12
3 วิยงค์ กังวานศุภมงคล 12
4 นิรมล เกษตรศิลป์ชัย 12
5 อาซีซัน แกสมาน 12
6 อมราวรรณ อินทศิริ 12
7 สุภาภรณ์ นพคุณดิลกรัตน์ 4
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 3
9 วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล 2
10 วนิดา จีนศาสตร์ 2
11 เจริญ นาคะสรรค์ 2
12 วรวีร์ โฮเว่น 2
13 อุษา แสงวัฒนาโรจน์ 2
14 สุดา เกียรติกำจรวงศ์ 2
15 ศรีนาถ ริมเจริญ 2
16 สิริวรรณ พัฒนาฤดี 2
17 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
18 Chariya Uiyyasathian 1
19 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
20 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
21 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
22 Kasidit Nootong 1
23 Waraporn Siriterm 1
24 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
25 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
26 กระมล ทองธรรมชาติ 1
27 สมชัย วัฒนการุณ 1
28 ศุกันยา ห้วยผัด 1
29 Anawatch Mitpratan 1
30 Pantharee Boonsatorn 1
31 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
32 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
33 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
34 Acom Sornsute 1
35 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
36 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
37 นภสร โกวรรธนะกุล 1
38 Phanphen Wattanaarsakit 1
39 กำจัด มงคลกุล 1
40 Yeshey Penjor 1
41 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
42 รุ่งราวี ทองกันยา 1
43 สุมิตรา พูลทอง 1
44 วินัย งามแสง 1
45 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
46 Jittima Chatchawansaisin 1
47 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
48 Chayaporn Supachartwong 1
49 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
50 Chonticha Srisawang 1
51 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
52 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
53 สิทธิพร แอกทอง 1
54 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
55 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
56 วาสนา เสียงดัง 1
57 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
58 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
59 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
60 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
61 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
62 กอบพร ทองพันเลิศกุล 1
63 สายฝน ควรผดุง 1
64 สิริพร สิวราวุฒิ 1
65 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
66 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
67 Pornpimol Muanjai 1
68 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
69 สำเริง แย้มโสภี 1
70 สมพร พรมดี 1
71 สุวิชา ทองสิมา 1
72 วัลลภ แย้มเหมือน 1
73 ไววิทย์ พุทธารี 1
74 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
75 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
76 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
77 ๋Janes, Gavin W. 1
78 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
79 Suchin Arunsawatwong 1
80 Thanathon Sesuk 1
81 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
82 สุวดี ยาป่าคาย 1
83 กมลชนก ยวดยง 1
84 อวย เกตุสิงห์ 1
85 เอกชัย อดุลยธรรม 1
86 Walaisiri Muangsiri 1
87 Varunee Padmasankh 1
88 Rajalida Lipikorn 1
89 Thada Jirajaras 1
90 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
91 ประธาน ดาบเพชร 1
92 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
93 วิมล เหมะจันทร 1
94 Boonchai Sangpetngam 1
95 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
96 Chalermpol Leevailoj 1
97 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
98 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
99 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
101 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
102 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
103 Srilert Chotpantarat 1
104 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
105 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
106 กาญจนา แก้วเทพ 1
107 Vanida Chantarateptawan 1
108 ศิริชัย ศิริกายะ 1
109 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
110 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
111 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
112 Somying Tumwasorn 1
113 ฐิธิมานัน ศรีมงคล 1
114 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
115 วรพจน์ นิลพัทธ์ 1
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
118 ธวัชชัย สันติสุข 1
119 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
120 วุฒิชัย เจริญบุรี 1
121 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
122 คัคนางค์ มณีศรี 1
123 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
124 อุทัย บุญประเสริฐ 1
125 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
126 วิไล ชินธเนศ 1
127 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
128 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
129 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
130 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
131 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
132 ละอองทิพย์ เหมะ 1
133 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
134 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
135 Kitpramuk Tantayaporn 1
136 Puttipongse Varavudhi 1
137 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
138 Naiyana Chaiyabutr 1
139 Sompol Sanguanrungsirikul 1
140 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
141 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
142 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
143 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
144 ประคอง ชอบเสียง 1
145 Chakkaphan Sutthirat 1
146 พรรณี กาญจนพลู 1
147 สุมา เมืองใย 1
148 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
149 Ampa Luiengpirom 1
150 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
151 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
152 Panee Boonthavi 1
153 Kittisak Likhitwitayawuid 1
154 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
155 วัฒนชัย สมิทธากร 1
156 Jaitip Paiboon 1
157 Wilai Anomasiri 1
158 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
159 Supa Chantharasakul 1
160 Sumphan Wongseripipatana 1
161 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
162 มยุรี ตันติสิระ 1
163 บรรจง คณะวรรณ 1
164 Vimolmas Lipipun 1
165 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
166 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
167 Garnpimol C. Ritthidej 1
168 ชอุ่ม มลิลา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2551 2
6 2547 2
7 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ระดับความลึกที่รับรู้ได้ของภาพสเตอริโอสโกปิกบนพื้นฐานของการประเมินเชิงอัตวิสัย
ปี พ.ศ. 2555
2 การสร้างแบบจำลองความสะท้อนแสงของผ้าไหมด้วยฟังก์ชันการกระจายความสะท้อนแสงสองทิศทาง
ปี พ.ศ. 2554
3 การประเมินช่วงพลวัตของกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัลด้วยกล่องจำลองฉากธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2553
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2551
5 การวัดเอ็มทีเอฟของผ้าไหม : รายงานการวิจัย
6 การวัดเอ็มทีเอฟของผ้าไหม
ปี พ.ศ. 2547
7 การผลิตซ้ำของภาพสีน้ำจากข้อมูลสเปกตรัมด้วยเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก
8 การบีบอัดข้อมูลสำหรับภาพหนึ่งบิตทิฟฟ์โดยการเข้ารหัสของรูปแบบเม็ดสกรีน