ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชวาล คูร์พิพัฒน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธีรวัฒน์ ธีรภัทรพรชัย 12
2 อรวรรณ ชัยลภากุล 12
3 วิยงค์ กังวานศุภมงคล 12
4 นิรมล เกษตรศิลป์ชัย 12
5 อาซีซัน แกสมาน 12
6 อมราวรรณ อินทศิริ 12
7 สุภาภรณ์ นพคุณดิลกรัตน์ 4
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 3
9 อุษา แสงวัฒนาโรจน์ 2
10 ศรีนาถ ริมเจริญ 2
11 วนิดา จีนศาสตร์ 2
12 วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล 2
13 สุดา เกียรติกำจรวงศ์ 2
14 วรวีร์ โฮเว่น 2
15 สิริวรรณ พัฒนาฤดี 2
16 เจริญ นาคะสรรค์ 2
17 กาญจนา แก้วเทพ 1
18 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
19 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
20 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
21 Vanida Chantarateptawan 1
22 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
23 ศิริชัย ศิริกายะ 1
24 Jaitip Paiboon 1
25 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
26 Supa Chantharasakul 1
27 Panee Boonthavi 1
28 Kittisak Likhitwitayawuid 1
29 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
30 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
31 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
32 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
33 วัฒนชัย สมิทธากร 1
34 Wilai Anomasiri 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
37 Somying Tumwasorn 1
38 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
39 อุทัย บุญประเสริฐ 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
41 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
42 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
43 วิไล ชินธเนศ 1
44 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
45 Sumphan Wongseripipatana 1
46 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
47 Chalermpol Leevailoj 1
48 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
49 Boonchai Sangpetngam 1
50 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
51 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
52 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
53 Srilert Chotpantarat 1
54 Ampa Luiengpirom 1
55 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
56 ประคอง ชอบเสียง 1
57 ชอุ่ม มลิลา 1
58 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
59 Chakkaphan Sutthirat 1
60 สุมา เมืองใย 1
61 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
62 พรรณี กาญจนพลู 1
63 ๋Janes, Gavin W. 1
64 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
65 นภสร โกวรรธนะกุล 1
66 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
67 Pornpimol Muanjai 1
68 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
69 กำจัด มงคลกุล 1
70 รุ่งราวี ทองกันยา 1
71 สุมิตรา พูลทอง 1
72 Yeshey Penjor 1
73 วิมล เหมะจันทร 1
74 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
75 บรรจง คณะวรรณ 1
76 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
78 มยุรี ตันติสิระ 1
79 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
80 Garnpimol C. Ritthidej 1
81 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
82 Vimolmas Lipipun 1
83 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
84 Naiyana Chaiyabutr 1
85 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
86 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
87 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
88 ละอองทิพย์ เหมะ 1
89 Kitpramuk Tantayaporn 1
90 Sompol Sanguanrungsirikul 1
91 Puttipongse Varavudhi 1
92 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
94 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
95 Pantharee Boonsatorn 1
96 สมชัย วัฒนการุณ 1
97 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
98 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
99 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
100 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
101 Acom Sornsute 1
102 ศุกันยา ห้วยผัด 1
103 กระมล ทองธรรมชาติ 1
104 สุวดี ยาป่าคาย 1
105 Suchin Arunsawatwong 1
106 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
107 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
108 Thanathon Sesuk 1
109 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
110 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
111 Chariya Uiyyasathian 1
112 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
113 Chonticha Srisawang 1
114 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
115 Jittima Chatchawansaisin 1
116 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
117 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
118 Phanphen Wattanaarsakit 1
119 วินัย งามแสง 1
120 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
121 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
122 Chayaporn Supachartwong 1
123 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
124 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
125 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
126 Waraporn Siriterm 1
127 Kasidit Nootong 1
128 สิทธิพร แอกทอง 1
129 Anawatch Mitpratan 1
130 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
131 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
132 วัลลภ แย้มเหมือน 1
133 สำเริง แย้มโสภี 1
134 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
135 สุวิชา ทองสิมา 1
136 สมพร พรมดี 1
137 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
138 สายฝน ควรผดุง 1
139 สิริพร สิวราวุฒิ 1
140 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
141 ธวัชชัย สันติสุข 1
142 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
143 วรพจน์ นิลพัทธ์ 1
144 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
145 ฐิธิมานัน ศรีมงคล 1
146 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
147 วุฒิชัย เจริญบุรี 1
148 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
149 วาสนา เสียงดัง 1
150 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
151 Thada Jirajaras 1
152 Rajalida Lipikorn 1
153 เอกชัย อดุลยธรรม 1
154 ประธาน ดาบเพชร 1
155 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
156 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
157 กมลชนก ยวดยง 1
158 อวย เกตุสิงห์ 1
159 Walaisiri Muangsiri 1
160 Varunee Padmasankh 1
161 กอบพร ทองพันเลิศกุล 1
162 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
163 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
164 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
165 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
166 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
167 ไววิทย์ พุทธารี 1
168 คัคนางค์ มณีศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2551 2
6 2547 2
7 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ระดับความลึกที่รับรู้ได้ของภาพสเตอริโอสโกปิกบนพื้นฐานของการประเมินเชิงอัตวิสัย
ปี พ.ศ. 2555
2 การสร้างแบบจำลองความสะท้อนแสงของผ้าไหมด้วยฟังก์ชันการกระจายความสะท้อนแสงสองทิศทาง
ปี พ.ศ. 2554
3 การประเมินช่วงพลวัตของกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัลด้วยกล่องจำลองฉากธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2553
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2551
5 การวัดเอ็มทีเอฟของผ้าไหม : รายงานการวิจัย
6 การวัดเอ็มทีเอฟของผ้าไหม
ปี พ.ศ. 2547
7 การผลิตซ้ำของภาพสีน้ำจากข้อมูลสเปกตรัมด้วยเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก
8 การบีบอัดข้อมูลสำหรับภาพหนึ่งบิตทิฟฟ์โดยการเข้ารหัสของรูปแบบเม็ดสกรีน