ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชวาล คูร์พิพัฒน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธีรวัฒน์ ธีรภัทรพรชัย 12
2 อรวรรณ ชัยลภากุล 12
3 วิยงค์ กังวานศุภมงคล 12
4 นิรมล เกษตรศิลป์ชัย 12
5 อาซีซัน แกสมาน 12
6 อมราวรรณ อินทศิริ 12
7 สุภาภรณ์ นพคุณดิลกรัตน์ 4
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 3
9 สิริวรรณ พัฒนาฤดี 2
10 วรวีร์ โฮเว่น 2
11 สุดา เกียรติกำจรวงศ์ 2
12 ศรีนาถ ริมเจริญ 2
13 เจริญ นาคะสรรค์ 2
14 วนิดา จีนศาสตร์ 2
15 วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล 2
16 อุษา แสงวัฒนาโรจน์ 2
17 Waraporn Siriterm 1
18 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
19 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
20 Kasidit Nootong 1
21 สิทธิพร แอกทอง 1
22 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
23 Chayaporn Supachartwong 1
24 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
25 Anawatch Mitpratan 1
26 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
27 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
28 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
29 Jittima Chatchawansaisin 1
30 Acom Sornsute 1
31 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
32 Chariya Uiyyasathian 1
33 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
34 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
35 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
36 รุ่งราวี ทองกันยา 1
37 สุมิตรา พูลทอง 1
38 Yeshey Penjor 1
39 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
40 ๋Janes, Gavin W. 1
41 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
42 ประคอง ชอบเสียง 1
43 ชอุ่ม มลิลา 1
44 กำจัด มงคลกุล 1
45 Pantharee Boonsatorn 1
46 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
47 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
48 Chonticha Srisawang 1
49 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
50 วินัย งามแสง 1
51 นภสร โกวรรธนะกุล 1
52 Phanphen Wattanaarsakit 1
53 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
54 Suchin Arunsawatwong 1
55 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
56 กอบพร ทองพันเลิศกุล 1
57 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
58 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
59 ไววิทย์ พุทธารี 1
60 Walaisiri Muangsiri 1
61 Varunee Padmasankh 1
62 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
63 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
64 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
65 สุวิชา ทองสิมา 1
66 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
67 Pornpimol Muanjai 1
68 สมพร พรมดี 1
69 สิริพร สิวราวุฒิ 1
70 วาสนา เสียงดัง 1
71 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
72 สายฝน ควรผดุง 1
73 เอกชัย อดุลยธรรม 1
74 Rajalida Lipikorn 1
75 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
76 สุวดี ยาป่าคาย 1
77 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
78 Thanathon Sesuk 1
79 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
80 ศุกันยา ห้วยผัด 1
81 กระมล ทองธรรมชาติ 1
82 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
83 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
84 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
85 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
86 ประธาน ดาบเพชร 1
87 Thada Jirajaras 1
88 อวย เกตุสิงห์ 1
89 กมลชนก ยวดยง 1
90 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
91 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
92 สมชัย วัฒนการุณ 1
93 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
94 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
95 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
96 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
97 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
98 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
99 อุทัย บุญประเสริฐ 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
101 Somying Tumwasorn 1
102 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
103 Boonchai Sangpetngam 1
104 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
105 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
106 ศิริชัย ศิริกายะ 1
107 Srilert Chotpantarat 1
108 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
109 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
110 Chalermpol Leevailoj 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
112 วิไล ชินธเนศ 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
114 วุฒิชัย เจริญบุรี 1
115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
116 ธวัชชัย สันติสุข 1
117 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
118 วัลลภ แย้มเหมือน 1
119 สำเริง แย้มโสภี 1
120 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
121 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
122 ฐิธิมานัน ศรีมงคล 1
123 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
124 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
125 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
126 คัคนางค์ มณีศรี 1
127 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
128 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
129 วรพจน์ นิลพัทธ์ 1
130 Vanida Chantarateptawan 1
131 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
132 Naiyana Chaiyabutr 1
133 Sompol Sanguanrungsirikul 1
134 Puttipongse Varavudhi 1
135 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
136 Ampa Luiengpirom 1
137 มยุรี ตันติสิระ 1
138 บรรจง คณะวรรณ 1
139 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
140 Kitpramuk Tantayaporn 1
141 ละอองทิพย์ เหมะ 1
142 สุมา เมืองใย 1
143 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
144 พรรณี กาญจนพลู 1
145 วิมล เหมะจันทร 1
146 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
147 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
148 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
149 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
150 Vimolmas Lipipun 1
151 Wilai Anomasiri 1
152 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
153 วัฒนชัย สมิทธากร 1
154 Jaitip Paiboon 1
155 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
156 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
157 กาญจนา แก้วเทพ 1
158 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
159 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
160 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
161 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
162 Garnpimol C. Ritthidej 1
163 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
164 Sumphan Wongseripipatana 1
165 Supa Chantharasakul 1
166 Panee Boonthavi 1
167 Kittisak Likhitwitayawuid 1
168 Chakkaphan Sutthirat 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 8
5 2551 3
6 2550 6
7 2547 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ระดับความลึกที่รับรู้ได้ของภาพสเตอริโอสโกปิกบนพื้นฐานของการประเมินเชิงอัตวิสัย
ปี พ.ศ. 2555
2 การสร้างแบบจำลองความสะท้อนแสงของผ้าไหมด้วยฟังก์ชันการกระจายความสะท้อนแสงสองทิศทาง
ปี พ.ศ. 2554
3 การประเมินช่วงพลวัตของกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัลด้วยกล่องจำลองฉากธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2553
4 การวัดเอ็มทีเอฟของผ้าไหม
5 การใช้พอลิเมอร์สังเคราะห์ในการบำบัดทางสิ่งแวดล้อม (ภายใต้ : โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
6 ไบโอฟาวลิงของพื้นผิวไคโทซานที่มีประจุและฟิล์มประกอบแบบบางของไคโทซานและอนุพันธ์ที่มีประจุ (ภายใต้ : โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
7 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากพอลิเมอร์ผสมของยางธรรมชาติกับพอลิเอทิลีน (ภายใต้ : โครงการการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
8 วิธีใหม่สำหรับผลิตคอมโพสิตของยางธรรมชาติและซิลิกาจากกระบวนการโซล-เจลของไซเลนในน้ำยาง (ภายใต้ : โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
9 อิทธิพลของสารเติมแต่งต่อสมรรถภาพพอลิเมอร์ดูดซึมน้ำมาก ชนิดอะคริลาไมด์ (ภายใต้ : โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
10 การตรวจสอบสมบัติการพิมพ์ผ้าไหมด้วยหมึกอิงก์เจ็ต (ภายใต้ : โครงการการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
11 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2551
12 การวัดเอ็มทีเอฟของผ้าไหม : รายงานการวิจัย
13 การวัดเอ็มทีเอฟของผ้าไหม
14 การวัดเอ็มทีเอฟของผ้าไหม
ปี พ.ศ. 2550
15 การใช้พอลิเมอร์สังเคราะห์ในการบำบัดทางสิ่งแวดล้อม (ภายใต้ : โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
16 ไบโอฟาวลิงของพื้นผิวไคโทซานที่มีประจุและฟิล์มประกอบแบบบางของไคโทซานและอนุพันธ์ที่มีประจุ (ภายใต้ : โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
17 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากพอลิเมอร์ผสมของยางธรรมชาติกับพอลิเอทิลีน (ภายใต้ : โครงการการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
18 วิธีใหม่สำหรับผลิตคอมโพสิตของยางธรรมชาติและซิลิกาจากกระบวนการโซล-เจลของไซเลนในน้ำยาง (ภายใต้ : โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
19 อิทธิพลของสารเติมแต่งต่อสมรรถภาพพอลิเมอร์ดูดซึมน้ำมาก ชนิดอะคริลาไมด์ (ภายใต้ : โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
20 การตรวจสอบสมบัติการพิมพ์ผ้าไหมด้วยหมึกอิงก์เจ็ต (ภายใต้ : โครงการการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
ปี พ.ศ. 2547
21 การผลิตซ้ำของภาพสีน้ำจากข้อมูลสเปกตรัมด้วยเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก
22 การบีบอัดข้อมูลสำหรับภาพหนึ่งบิตทิฟฟ์โดยการเข้ารหัสของรูปแบบเม็ดสกรีน