ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชวาล คูร์พิพัฒน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธีรวัฒน์ ธีรภัทรพรชัย 12
2 อรวรรณ ชัยลภากุล 12
3 วิยงค์ กังวานศุภมงคล 12
4 นิรมล เกษตรศิลป์ชัย 12
5 อาซีซัน แกสมาน 12
6 อมราวรรณ อินทศิริ 12
7 สุภาภรณ์ นพคุณดิลกรัตน์ 4
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 3
9 วนิดา จีนศาสตร์ 2
10 อุษา แสงวัฒนาโรจน์ 2
11 วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล 2
12 เจริญ นาคะสรรค์ 2
13 ศรีนาถ ริมเจริญ 2
14 สิริวรรณ พัฒนาฤดี 2
15 สุดา เกียรติกำจรวงศ์ 2
16 วรวีร์ โฮเว่น 2
17 Pantharee Boonsatorn 1
18 สมชัย วัฒนการุณ 1
19 ศุกันยา ห้วยผัด 1
20 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
21 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
22 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
23 Acom Sornsute 1
24 กระมล ทองธรรมชาติ 1
25 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
26 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
27 Suchin Arunsawatwong 1
28 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
29 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
30 สุวดี ยาป่าคาย 1
31 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
32 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
33 Thanathon Sesuk 1
34 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
35 สิทธิพร แอกทอง 1
36 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
37 Jittima Chatchawansaisin 1
38 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
39 Chonticha Srisawang 1
40 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
41 วินัย งามแสง 1
42 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
43 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
44 Chayaporn Supachartwong 1
45 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
46 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
47 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
48 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
49 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
50 Waraporn Siriterm 1
51 Anawatch Mitpratan 1
52 Kasidit Nootong 1
53 Chariya Uiyyasathian 1
54 Walaisiri Muangsiri 1
55 สำเริง แย้มโสภี 1
56 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
57 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
58 วัลลภ แย้มเหมือน 1
59 สุวิชา ทองสิมา 1
60 สายฝน ควรผดุง 1
61 สิริพร สิวราวุฒิ 1
62 สมพร พรมดี 1
63 ธวัชชัย สันติสุข 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
65 วรพจน์ นิลพัทธ์ 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
67 คัคนางค์ มณีศรี 1
68 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
69 ฐิธิมานัน ศรีมงคล 1
70 วุฒิชัย เจริญบุรี 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
73 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
74 วาสนา เสียงดัง 1
75 Rajalida Lipikorn 1
76 เอกชัย อดุลยธรรม 1
77 Phanphen Wattanaarsakit 1
78 Thada Jirajaras 1
79 ประธาน ดาบเพชร 1
80 กมลชนก ยวดยง 1
81 อวย เกตุสิงห์ 1
82 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
83 Varunee Padmasankh 1
84 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
85 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
86 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
87 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
88 กอบพร ทองพันเลิศกุล 1
89 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
90 ไววิทย์ พุทธารี 1
91 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
92 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
93 ชอุ่ม มลิลา 1
94 Vanida Chantarateptawan 1
95 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
96 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
97 ศิริชัย ศิริกายะ 1
98 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
99 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
100 Srilert Chotpantarat 1
101 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
102 กาญจนา แก้วเทพ 1
103 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
104 วัฒนชัย สมิทธากร 1
105 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
106 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
107 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
108 Wilai Anomasiri 1
109 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
110 Jaitip Paiboon 1
111 Chalermpol Leevailoj 1
112 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
113 วิไล ชินธเนศ 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
115 อุทัย บุญประเสริฐ 1
116 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
117 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
118 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
119 Pornpimol Muanjai 1
120 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
121 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
122 Somying Tumwasorn 1
123 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
124 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
125 Boonchai Sangpetngam 1
126 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
127 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
128 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
129 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
130 Panee Boonthavi 1
131 Kittisak Likhitwitayawuid 1
132 พรรณี กาญจนพลู 1
133 Chakkaphan Sutthirat 1
134 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
135 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
136 สุมา เมืองใย 1
137 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
138 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
139 วิมล เหมะจันทร 1
140 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
141 ประคอง ชอบเสียง 1
142 Yeshey Penjor 1
143 กำจัด มงคลกุล 1
144 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
145 สุมิตรา พูลทอง 1
146 รุ่งราวี ทองกันยา 1
147 ๋Janes, Gavin W. 1
148 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
149 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
150 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
151 Vimolmas Lipipun 1
152 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
153 มยุรี ตันติสิระ 1
154 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
155 Garnpimol C. Ritthidej 1
156 Supa Chantharasakul 1
157 Sumphan Wongseripipatana 1
158 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
159 บรรจง คณะวรรณ 1
160 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
161 Puttipongse Varavudhi 1
162 Kitpramuk Tantayaporn 1
163 ละอองทิพย์ เหมะ 1
164 Sompol Sanguanrungsirikul 1
165 Naiyana Chaiyabutr 1
166 Ampa Luiengpirom 1
167 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
168 นภสร โกวรรธนะกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2551 2
6 2547 2
7 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ระดับความลึกที่รับรู้ได้ของภาพสเตอริโอสโกปิกบนพื้นฐานของการประเมินเชิงอัตวิสัย
ปี พ.ศ. 2555
2 การสร้างแบบจำลองความสะท้อนแสงของผ้าไหมด้วยฟังก์ชันการกระจายความสะท้อนแสงสองทิศทาง
ปี พ.ศ. 2554
3 การประเมินช่วงพลวัตของกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัลด้วยกล่องจำลองฉากธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2553
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2551
5 การวัดเอ็มทีเอฟของผ้าไหม : รายงานการวิจัย
6 การวัดเอ็มทีเอฟของผ้าไหม
ปี พ.ศ. 2547
7 การผลิตซ้ำของภาพสีน้ำจากข้อมูลสเปกตรัมด้วยเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก
8 การบีบอัดข้อมูลสำหรับภาพหนึ่งบิตทิฟฟ์โดยการเข้ารหัสของรูปแบบเม็ดสกรีน