ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชวาล คูร์พิพัฒน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธีรวัฒน์ ธีรภัทรพรชัย 12
2 อรวรรณ ชัยลภากุล 12
3 วิยงค์ กังวานศุภมงคล 12
4 นิรมล เกษตรศิลป์ชัย 12
5 อาซีซัน แกสมาน 12
6 อมราวรรณ อินทศิริ 12
7 สุภาภรณ์ นพคุณดิลกรัตน์ 4
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 3
9 อุษา แสงวัฒนาโรจน์ 2
10 ศรีนาถ ริมเจริญ 2
11 วนิดา จีนศาสตร์ 2
12 วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล 2
13 สุดา เกียรติกำจรวงศ์ 2
14 วรวีร์ โฮเว่น 2
15 สิริวรรณ พัฒนาฤดี 2
16 เจริญ นาคะสรรค์ 2
17 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
18 นภสร โกวรรธนะกุล 1
19 Phanphen Wattanaarsakit 1
20 กำจัด มงคลกุล 1
21 สุมิตรา พูลทอง 1
22 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
23 รุ่งราวี ทองกันยา 1
24 วินัย งามแสง 1
25 Yeshey Penjor 1
26 Chayaporn Supachartwong 1
27 Jittima Chatchawansaisin 1
28 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
29 ๋Janes, Gavin W. 1
30 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
31 Chonticha Srisawang 1
32 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
33 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
34 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
35 วิมล เหมะจันทร 1
36 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
37 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
38 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
39 ละอองทิพย์ เหมะ 1
40 Kitpramuk Tantayaporn 1
41 Naiyana Chaiyabutr 1
42 Sompol Sanguanrungsirikul 1
43 Puttipongse Varavudhi 1
44 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
45 สิทธิพร แอกทอง 1
46 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
47 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
48 ประคอง ชอบเสียง 1
49 Chakkaphan Sutthirat 1
50 พรรณี กาญจนพลู 1
51 สุมา เมืองใย 1
52 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
53 ชอุ่ม มลิลา 1
54 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
55 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
56 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
57 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
58 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
59 Suchin Arunsawatwong 1
60 Thanathon Sesuk 1
61 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
62 สุวดี ยาป่าคาย 1
63 กมลชนก ยวดยง 1
64 อวย เกตุสิงห์ 1
65 Walaisiri Muangsiri 1
66 Varunee Padmasankh 1
67 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
68 เอกชัย อดุลยธรรม 1
69 Rajalida Lipikorn 1
70 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
71 ประธาน ดาบเพชร 1
72 Thada Jirajaras 1
73 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
74 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
75 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
76 Chariya Uiyyasathian 1
77 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
78 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
79 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
80 Kasidit Nootong 1
81 Waraporn Siriterm 1
82 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
83 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
84 Acom Sornsute 1
85 สมชัย วัฒนการุณ 1
86 ศุกันยา ห้วยผัด 1
87 กระมล ทองธรรมชาติ 1
88 Pantharee Boonsatorn 1
89 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
90 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
91 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
92 Anawatch Mitpratan 1
93 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
94 ฐิธิมานัน ศรีมงคล 1
95 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
96 วรพจน์ นิลพัทธ์ 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
99 ธวัชชัย สันติสุข 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
101 วุฒิชัย เจริญบุรี 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
103 คัคนางค์ มณีศรี 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
105 อุทัย บุญประเสริฐ 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
107 วิไล ชินธเนศ 1
108 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
110 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
111 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
112 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
113 กอบพร ทองพันเลิศกุล 1
114 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
115 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
116 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
117 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
118 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
119 Pornpimol Muanjai 1
120 ไววิทย์ พุทธารี 1
121 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
122 วาสนา เสียงดัง 1
123 สุวิชา ทองสิมา 1
124 วัลลภ แย้มเหมือน 1
125 สำเริง แย้มโสภี 1
126 สมพร พรมดี 1
127 สิริพร สิวราวุฒิ 1
128 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
129 สายฝน ควรผดุง 1
130 Somying Tumwasorn 1
131 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
132 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
133 Panee Boonthavi 1
134 Kittisak Likhitwitayawuid 1
135 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
136 วัฒนชัย สมิทธากร 1
137 Jaitip Paiboon 1
138 Wilai Anomasiri 1
139 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
140 Supa Chantharasakul 1
141 Sumphan Wongseripipatana 1
142 มยุรี ตันติสิระ 1
143 บรรจง คณะวรรณ 1
144 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
145 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
146 Vimolmas Lipipun 1
147 Garnpimol C. Ritthidej 1
148 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
149 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
150 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
151 Boonchai Sangpetngam 1
152 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
153 Chalermpol Leevailoj 1
154 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
155 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
156 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
157 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
158 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
159 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
160 Srilert Chotpantarat 1
161 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
162 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
163 กาญจนา แก้วเทพ 1
164 Vanida Chantarateptawan 1
165 ศิริชัย ศิริกายะ 1
166 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
167 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
168 Ampa Luiengpirom 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2551 2
6 2547 2
7 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ระดับความลึกที่รับรู้ได้ของภาพสเตอริโอสโกปิกบนพื้นฐานของการประเมินเชิงอัตวิสัย
ปี พ.ศ. 2555
2 การสร้างแบบจำลองความสะท้อนแสงของผ้าไหมด้วยฟังก์ชันการกระจายความสะท้อนแสงสองทิศทาง
ปี พ.ศ. 2554
3 การประเมินช่วงพลวัตของกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัลด้วยกล่องจำลองฉากธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2553
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2551
5 การวัดเอ็มทีเอฟของผ้าไหม : รายงานการวิจัย
6 การวัดเอ็มทีเอฟของผ้าไหม
ปี พ.ศ. 2547
7 การผลิตซ้ำของภาพสีน้ำจากข้อมูลสเปกตรัมด้วยเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก
8 การบีบอัดข้อมูลสำหรับภาพหนึ่งบิตทิฟฟ์โดยการเข้ารหัสของรูปแบบเม็ดสกรีน