ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชวาล คูร์พิพัฒน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธีรวัฒน์ ธีรภัทรพรชัย 12
2 อรวรรณ ชัยลภากุล 12
3 วิยงค์ กังวานศุภมงคล 12
4 นิรมล เกษตรศิลป์ชัย 12
5 อาซีซัน แกสมาน 12
6 อมราวรรณ อินทศิริ 12
7 สุภาภรณ์ นพคุณดิลกรัตน์ 4
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 3
9 วนิดา จีนศาสตร์ 2
10 อุษา แสงวัฒนาโรจน์ 2
11 วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล 2
12 เจริญ นาคะสรรค์ 2
13 ศรีนาถ ริมเจริญ 2
14 สิริวรรณ พัฒนาฤดี 2
15 สุดา เกียรติกำจรวงศ์ 2
16 วรวีร์ โฮเว่น 2
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
18 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
19 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
20 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
21 Somying Tumwasorn 1
22 อุทัย บุญประเสริฐ 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
24 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
25 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
26 ศิริชัย ศิริกายะ 1
27 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
28 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
30 Srilert Chotpantarat 1
31 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
32 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
33 Chalermpol Leevailoj 1
34 Boonchai Sangpetngam 1
35 ฐิธิมานัน ศรีมงคล 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
37 วุฒิชัย เจริญบุรี 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
39 ธวัชชัย สันติสุข 1
40 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
41 วัลลภ แย้มเหมือน 1
42 สำเริง แย้มโสภี 1
43 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
45 Vanida Chantarateptawan 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
47 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
48 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
49 คัคนางค์ มณีศรี 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
51 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
52 วรพจน์ นิลพัทธ์ 1
53 วิไล ชินธเนศ 1
54 วัฒนชัย สมิทธากร 1
55 Naiyana Chaiyabutr 1
56 Sompol Sanguanrungsirikul 1
57 Puttipongse Varavudhi 1
58 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
59 Ampa Luiengpirom 1
60 มยุรี ตันติสิระ 1
61 บรรจง คณะวรรณ 1
62 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
63 Kitpramuk Tantayaporn 1
64 ละอองทิพย์ เหมะ 1
65 สุมา เมืองใย 1
66 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
67 Pornpimol Muanjai 1
68 วิมล เหมะจันทร 1
69 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
70 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
71 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
72 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
73 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
74 Vimolmas Lipipun 1
75 Wilai Anomasiri 1
76 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
77 สุวิชา ทองสิมา 1
78 Jaitip Paiboon 1
79 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
80 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
81 กาญจนา แก้วเทพ 1
82 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
83 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
84 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
85 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
86 Garnpimol C. Ritthidej 1
87 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
88 Sumphan Wongseripipatana 1
89 Supa Chantharasakul 1
90 Panee Boonthavi 1
91 Kittisak Likhitwitayawuid 1
92 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
93 กอบพร ทองพันเลิศกุล 1
94 Chayaporn Supachartwong 1
95 สิทธิพร แอกทอง 1
96 Anawatch Mitpratan 1
97 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
98 Jittima Chatchawansaisin 1
99 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
100 Chonticha Srisawang 1
101 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
102 Kasidit Nootong 1
103 Waraporn Siriterm 1
104 Chariya Uiyyasathian 1
105 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
106 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
107 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
108 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
109 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
110 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
111 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
112 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
113 ประคอง ชอบเสียง 1
114 ชอุ่ม มลิลา 1
115 ๋Janes, Gavin W. 1
116 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
117 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
118 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
119 พรรณี กาญจนพลู 1
120 Chakkaphan Sutthirat 1
121 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
122 รุ่งราวี ทองกันยา 1
123 นภสร โกวรรธนะกุล 1
124 Phanphen Wattanaarsakit 1
125 วินัย งามแสง 1
126 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
127 กำจัด มงคลกุล 1
128 สุมิตรา พูลทอง 1
129 Yeshey Penjor 1
130 Acom Sornsute 1
131 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
132 Varunee Padmasankh 1
133 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
134 ไววิทย์ พุทธารี 1
135 Walaisiri Muangsiri 1
136 เอกชัย อดุลยธรรม 1
137 ประธาน ดาบเพชร 1
138 Thada Jirajaras 1
139 Rajalida Lipikorn 1
140 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
141 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
142 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
143 สายฝน ควรผดุง 1
144 สิริพร สิวราวุฒิ 1
145 วาสนา เสียงดัง 1
146 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
147 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
148 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
149 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
150 อวย เกตุสิงห์ 1
151 กระมล ทองธรรมชาติ 1
152 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
153 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
154 ศุกันยา ห้วยผัด 1
155 สมชัย วัฒนการุณ 1
156 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
157 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
158 Pantharee Boonsatorn 1
159 Thanathon Sesuk 1
160 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
161 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
162 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
163 กมลชนก ยวดยง 1
164 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
165 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
166 สุวดี ยาป่าคาย 1
167 Suchin Arunsawatwong 1
168 สมพร พรมดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2551 2
6 2547 2
7 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ระดับความลึกที่รับรู้ได้ของภาพสเตอริโอสโกปิกบนพื้นฐานของการประเมินเชิงอัตวิสัย
ปี พ.ศ. 2555
2 การสร้างแบบจำลองความสะท้อนแสงของผ้าไหมด้วยฟังก์ชันการกระจายความสะท้อนแสงสองทิศทาง
ปี พ.ศ. 2554
3 การประเมินช่วงพลวัตของกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัลด้วยกล่องจำลองฉากธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2553
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2551
5 การวัดเอ็มทีเอฟของผ้าไหม : รายงานการวิจัย
6 การวัดเอ็มทีเอฟของผ้าไหม
ปี พ.ศ. 2547
7 การผลิตซ้ำของภาพสีน้ำจากข้อมูลสเปกตรัมด้วยเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก
8 การบีบอัดข้อมูลสำหรับภาพหนึ่งบิตทิฟฟ์โดยการเข้ารหัสของรูปแบบเม็ดสกรีน