ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชวลิต ไพโรจน์กุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บรรจบ ศรีภา 8
2 โสพิศ วงศ์คำ 8
3 วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ 8
4 ชัยศิริ วงศ์คำ 6
5 เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ 6
6 ศศิธร แก้วเกษ 5
7 พวงรัตน์ ยงวณิชย์ 5
8 จิตติมา ศิริจีระชัย 4
9 สุพรรณี พรหมเทศ 3
10 ไพบูลย์ สิทธิถาวร 3
11 จุฬาภรณ์ โสตะ 3
12 พัชรี เจียรนัยกูร 3
13 ประสาน ตังควัฒนา 3
14 สิริขจร ตังควัฒนา 3
15 อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ 3
16 รุจิรา ดวงสงค์ 3
17 ณรงค์ ขันตีแก้ว 3
18 กนกวรรณ อิ่มถวิล 3
19 สมชาย ปิ่นละออ 3
20 รัฐพล ไกรกลาง 3
21 ดวงทิพย์ วงศ์แสงนาค 2
22 เกรียงไกร กิจเจริญ 2
23 ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร 2
24 สุนันทา จริยาเลิศศักดิ์ 2
25 อรุณี เจตศรีสุภาพ 2
26 ไพบูลย์ ปุญญฤทธิ์ 2
27 เพ็ญศรี แซ่หลี 2
28 พิสมัย เหล่าภัทรเกษม 2
29 จารุวรรณ โชคคณาพิทักษ์ 2
30 อัมพร แจ่มสุวรรณ 2
31 เปรมใจ อารีจิตรานุสรณ์ 2
32 จุไรรัตน์ กุหลาบแก้ว 2
33 ปิยะ อุตตมธนินทร์ 2
34 กุลนภา ฟู่เจริญ 2
35 กาญจนา จันทร์สูง 2
36 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป) 1
37 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2556 3
3 2555 3
4 2553 1
5 2552 3
6 2551 3
7 2550 2
8 2549 2
9 2548 3
10 2547 2
11 2546 1
12 2545 2
13 2544 1
14 543 29
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การมุ่งเป้า FOXM1 และเครือข่ายเพื่อวินิจฉัยและรักษามะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2556
2 แบบแผนไมโครอาร์เอ็นเอในซีรัมและปัสสาวะของผู้ที่มีภาวะ advanced periductal fibrosis ในแหล่งระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับเพื่อใช้เป็นตัวตรวจชีวภาพในคัดกรองกลุ่มเสี่ยงของโรคมะเร็งท่อน้ำดี
3 การค้นหาและประเมินตัวบ่งชี้ระยะแรกในโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับโรคพยาธิใบไม้ตับจากของเหลวในร่างกายโดยเทคนิคโปรตีโอมิกส์: การศึกษาจากหนูแฮมสเตอร์สู่มนุษย์
4 การพัฒนาการตรวจจำแนกเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีเพื่อทำนายการตอบสนอง ต่อยาเคมีบำบัด ด้วยเทคนิคฟูเรียส์ ทรานสฟอร์ม สเป็คโตรไมโครสโคป
ปี พ.ศ. 2555
5 การศึกษายีนที่สัมพันธ์กับมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการป้องกัน-วินิจฉัยและรักษาที่มีประสิทธิภาพ
6 การพัฒนาแบบจำลองในหนูแฮมสเตอร์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพสารต้านมะเร็งสำหรับรักษามะเร็งท่อน้ำดี
7 บทบาทของอ๊อกซิไดส์แอลฟ่า-1 แอนตี้ทริบซินในการเป็นตัวบ่งชี้ชีวภาพ ในโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2553
8 ผลของเคอร์คูมินต่อการสร้างหลอดเลือดในโรคพยาธิใบไม้ตับสัมพันธ์กับโรคมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2552
9 บทบาทของแมททริกเมทเทลโลโปรตีนเนสเก้าและแมคโครฟาจที่สัมพันธ์กับเซลล์มะเร็งในกระบวนการบุกรุก ในโรคพยาธิใบไม้ในตับที่สัมพันธ์กับการก่อมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัย
10 การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบโปรตีนในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีและเซลล์เยื่อบุท่อน้ำดีปกติ
11 การศึกษาโปรตีน Gpc3, C-kit, CD133, lhh, Gli-2 และ Oct-4 เพื่อจำแนกประชากร cancer stem cells ในเนื้อเยื่อมะเร็งท่อน้ำดีด้วยวิธีฮิมมูโนฮิสโตเคมี
ปี พ.ศ. 2551
12 การพัฒนา KKU-CCA Array เพื่อประยุกต์ใช้กับมะเร็งท่อน้ำดี
13 บทบาทของแมททริกเมทเทลโลโปรตีนเนสเอนไซม์และเอนไซม์ที่ยับยั้งในโรคพยาธิใบไม้ตับก่อนและหลังการรักษาด้วยยาพราซิครวนเทล : การศึกษาจากสัตว์ทดลองสู่มนุษย์
14 พยาธิวิทยาและกลไกการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : Loss of heterozygosity of chromosome 9 p
ปี พ.ศ. 2550
15 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
16 การตรวจหาชนิดของเชื้อ Helicobacter ในผู้ป่วยในระบบตับและน้ำดี
ปี พ.ศ. 2549
17 พยาธิวิทยาในระดับโมเลกุลของมะเร็งท่อน้ำดีชักนำโดยการติดพยาธิ Opisthorchis viverrini ในสัตว์ทดลอง
18 พยาธิวิทยาในระดับโมเลกุลของมะเร็งท่อน้ำดีชักนำโดยการติดพยาธิ Opisthorchis viverini ในสัตว์ทดลอง
ปี พ.ศ. 2548
19 การพัฒนา KKU-CCA Array เพื่อประยุกต์ใช้กับมะเร็งท่อน้ำดี
20 พยาธิวิทยาและกลไกการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : Loss of heterozygosity of chromosome 9p(กำลังดำเนินการ)
21 พยาธิวิทยาและกลไกการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : Loss of heterozygosity of chromosome 9p(กำลังดำเนินการ)
ปี พ.ศ. 2547
22 โปรโมเตอร์ไฮเปอร์เมธิเลชั่นของจีนในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
23 การวิเคราะห์แบบแผนโปรตีนในซีรัมเพื่อการพยากรณ์โรคมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2546
24 พยาธิวิทยาและกลไกการเกิดมะเร็งท่อน้ำดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : Loss of Heterozygosity of Chromosome 9p
ปี พ.ศ. 2545
25 การติดตามและประเมินผลผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดีอย่างเป็นระบบ(กำลังดำเนินการ)
26 พยาธิวิทยาและกลไกการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : Loss of heterozygosity of chromosome 9p(กำลังดำเนินการ)
ปี พ.ศ. 2544
27 พยาธิวิทยาและกลไกการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : Loss of heterozygosity of chromosome 9p
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
28 โปรโมเตอร์ไฮเปอร์เมธิลเลชันของจีนในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี