ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชวลิต ฮงประยูร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชัชชัย แก้วสนธิ 10
2 เอมอร อังสุรัตน์ 10
3 พงษ์สันติ์ สีจันทร์ 10
4 จุฬารัตน์ วัฒนะ 8
5 ยงยุทธ โอสถสภา 6
6 กุมุท สังขศิลา 5
7 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 5
8 นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม) 5
9 วัลยา แซ่เตียว 5
10 ชัยสิทธิ์ ทองจู 4
11 ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ 4
12 วิภาวรรณ ท้ายเมือง 3
13 รัชนี ฮงประยูร 3
14 จิรวัฒน์ พุ่มเพชร 3
15 อุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ 2
16 สามารถ เศรษฐวิทยา 2
17 สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ 2
18 ศุภลักษณ์ ภิญโญสรรพกิจ 2
19 สนธิชัย จันทร์เปรม 2
20 เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ 2
21 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 2
22 ประยูร เพียตะเณร 2
23 ประเสริฐ อังสุรัตน์ 2
24 เจริญ ขุนพรม 2
25 นางสาวพรเพ็ญ โพธิ์ทอง 2
26 จิรัฐินาฏ ถังเงิน 2
27 วุฒิชัย ทองดอนแอ 2
28 พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล 2
29 คนึงรัตน์ คำมณี 2
30 ศุภชัย อำคา 2
31 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 2
32 ธงชัย มาลา 2
33 กนิษฐา รังคะหะ 1
34 พรทิพย์ การบริบูรณ์ 1
35 พัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์ 1
36 เสียงแจ๋ว พิริยพฤนด์ 1
37 มานิต ลาเกลี้ยง 1
38 วรรลดา สุนันทพงศ์ศักดิ์ 1
39 นิรันดร์ สิงหบุตรา 1
40 อัญธิชา พรมเมืองคุก 1
41 สุรเดช จินตกานนท์ 1
42 ผกาทิพย์ จินตกานนท์ 1
43 พิทยากร ลิ่มทอง 1
44 พงศ์พันธ์ เหลืองวิไล 1
45 ไพบูลย์ ชั้นเจริญศรี 1
46 จรัสศรี ผลคำ 1
47 พิเชษฐ์ สืบสายพรหม 1
48 อภิตา บุญศิริ 1
49 ภาณี ทองพำนัก 1
50 อตินุช แซ่จิว 1
51 รงรอง หอมหวล 1
52 นางสาววัลยา แซ่เตียว 1
53 นางสาวสุภัค แสงทวี 1
54 สุชาดา กรุณา 1
55 ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ 1
56 ยุพิน อ่อนศิริ 1
57 เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์ 1
58 เลขา มาโนช 1
59 นันทนา ชื่นอิ่ม 1
60 สุดาวรรณ เชยชมศรี 1
61 สมนึก ทองบ่อ 1
62 รณฤทธิ์ ฤทธิรณ 1
63 ปรัชญา ธัญญาดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2553 5
3 2552 2
4 2551 5
5 2550 1
6 2547 2
7 2533 1
8 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ congenital hypothyroidism ของทารกแรกเกิดในประเทศไทย ปี พ.ศ.2553
2 โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอ้อยและน้ำตาลทราย
3 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ พร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิดของทารกแรกเกิดในประเทศไทย ปีพ.ศ.2554
ปี พ.ศ. 2553
4 การจัดการใบอ้อยเพื่อปรับปรุงคุณภาพของดินในไร่อ้อย
5 การจัดทำแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ Congenital Hypothyroidism ของทารกแรกเกิดในประเทศไทย ปีพ.ศ.2551 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS&IDD_2551)
6 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและเพื่อการส่งออก
7 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุเหลือทิ้งเพือ่การจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนสำหรับการผลิตอ้อย
8 โครงการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยาเขตกำแพงแสน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2552
9 การจัดทำแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ Congenital Hypothyroidism ของทารกแรกเกิดในประเทศไทย ปีพ.ศ.2550 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS&IDD_2550)
10 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนเขตพื้นที่ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2551
11 การจัดทำแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ Congenital Hypothyroidism ของทารกแรกเกิดในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS&IDD-2549)
12 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการระบบการผลิตพืชครบวงจรเพื่อการส่งออก
13 การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากบริษัทเอสซีจีเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย
14 ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 3.5 ข้อมูลการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อผสมผสานการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่การผลิตอ้อย
15 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักในการปรับปรุงสมบัติ และการดูดซับธาตุอาหารพืชของชุดดินกำแพงแสน
ปี พ.ศ. 2550
16 การจัดทำแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ Congenital Hypo thyroidism ของทารกแรกเกิดในประเทศไทยปีพ.ศ.2548 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ปี พ.ศ. 2547
17 โครงการจัดทำเอกสารการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน
18 โครงการศึกษาคุณภาพปุ๋ยเคมีสำหรับใช้ในนาข้าว
ปี พ.ศ. 2533
19 การวิจัยและพัฒนาจุลินทรีย์สำหรับผลิตปุ๋ยหมักในประเทศไทย : รายงานการวิจัย