ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชวลิต สันถวะโกมล
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เบญจา มาเจริญ 4
2 ณัฐนรี ศรีทอง 4
3 อนันต์ เติมสินวาณิช 2
4 อัจฉราวรรณ สุขเกิด 2
5 อัมพา เกียรติก้องคีรี 2
6 สุวิมล ราชธนบริบาล 2
7 อำพล ศิริพันธุ์ 2
8 สุภา ทองคง 2
9 สมสุข โชติปาละกุล 2
10 สุชาดา นาคฤทธิ์ 2
11 สุดาภรณ์ อรุณดี 2
12 อำพัน พรหมบุตร 2
13 สุวรรณิน คณานุวัฒน์ 2
14 ขวัญนรี กล้าปราบโจร 2
15 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 2
16 อารยา ศานติสรร 2
17 จิตรี โพธิมามกะ 2
18 กุหลาบ รัตนสัจธรรม 2
19 สุรินทร์ นิยมางกูร 2
20 จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ 2
21 บุษกร สำโรงทอง 2
22 ศักดิ์ชาย นาคนก 2
23 พรเพ็ญ วรสิทธา 2
24 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 2
25 รัฐภูมิ ปาการเสรี 2
26 อำไพ หมื่นสิทธิ์ 2
27 วิทยา อินทรพิมล 2
28 ธเนศ ต่วนชะเอม 2
29 กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์ 2
30 จริยา อ่อนฤทธิ์ 2
31 จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 2
32 นรา หัตถสิน 2
33 เสาวรีย์ ตะโพนทอง 2
34 วิเชียร ทองสิน 2
35 บุญเฉิด โสภณ 2
36 วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์ 2
37 นภาพร หงษ์ภักดี 2
38 เจนวิทย์ พิทักษ์ 2
39 โชคชัย เดชรอด 2
40 ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล 2
41 ปิยวรรณ ประเสริฐศรี 2
42 เพ็ญศรี ฟองหิรัญรัตน์ 2
43 รัชนี แสงศิริ 2
44 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2
45 บัณฑิต ศรีเมือง 2
46 เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ 2
47 ธราธิป พุ่มกำพล 2
48 นภาพร นิลาภรณ์กุล 2
49 นันทวรรณ เจริญจิตต์ 2
50 วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 3
2 2549 1
3 2548 1
4 2547 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมัธยมสาธิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
2 รูปแบบเครือการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่ภาคกลางตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี
3 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีและจำเป็นต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านจังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2549
4 การวิจัยรูปแบบเครือข่ายการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ในเขตพื้นที่ภาคกลางตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2548
5 รูปแบบเครือการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่ภาคกลางตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2547
6 พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมัธยมสาธิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
7 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีและจำเป็นต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านจังหวัดกาญจนบุรี