ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชวลิต สวัสดิ์ผล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนาตัวชี้วัดระดับการพึ่งตนเองและพึ่งพากันเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในโครงการพระราชดำริลุ่มน้ำห้วยทอน
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุในชนบท จังหวัดร้อยเอ็ด
3 งานวิจัยพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในชนบท จังหวัดร้อยเอ็ด
4 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุในชนบท จังหวัดร้อยเอ็ด
ปี พ.ศ. 2546
5 การสังเคราะห์ผลงานของสถาบันราชภัฏสวนดุสิตเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน
ปี พ.ศ. 2533
6 ทัศนคติของผู้สูงอายุไทยต่อการสมรสและการมีเพศสัมพันธ์