ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชวลิต รัตนธรรมสกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชวลิต รัตนธรรมสุกล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ 5
2 ณัฐกานต์ กาญจนวัฒน์ 5
3 สุทธิศักดิ์ พฤกษานุศักดิ์ 5
4 โกสินทร์ สุนทรโสภา 5
5 นิรมล กรีอารีย์ 5
6 นันทพงศ์ จันทมาศ 5
7 กนกกาญจน์ กาญจนวัฒน์ 5
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
10 ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์ 3
11 ทิพาวรรณ รักสงบ 2
12 นรา รัตนพันธ์ 2
13 ชญานิศา บุญปกครอง 2
14 ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน 2
15 ศราวุธ แสนโยเมือง 2
16 สายฝน ควรผดุง 1
17 ศีตลา จันทร์เทศ 1
18 สิริพร สิวราวุฒิ 1
19 ทวินันท์ สเลอาด 1
20 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
21 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
22 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
23 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
24 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
25 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
26 สมพร พรมดี 1
27 วาสนา เสียงดัง 1
28 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
29 นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์ 1
30 ไววิทย์ พุทธารี 1
31 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
32 จักรพันธ์ เจริญผล 1
33 ธวัชชัย สันติสุข 1
34 นวพล ผิวผ่อง 1
35 สำเริง แย้มโสภี 1
36 สุวิชา ทองสิมา 1
37 ปริญญา เอื้อสุนทราชุน 1
38 วัลลภ แย้มเหมือน 1
39 ปรียานุช แสนโคตร 1
40 มรุพัชร จำนงค์วงศ์ 1
41 อวย เกตุสิงห์ 1
42 สุทธิรักษ์ กาบแก้ว 1
43 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
44 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
45 ธนพัฒน์ โปรียานนท์ 1
46 Suchin Arunsawatwong 1
47 ณัฐพันธ์ กลิ่นเกษร 1
48 กระมล ทองธรรมชาติ 1
49 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
50 วิญญูภาส ชนปทาธิป 1
51 สมชัย วัฒนการุณ 1
52 รองเพชร บุญช่วยดี 1
53 Chavalit Ratanatamskul 1
54 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
55 ณิชาบูล บุญวรโชติ 1
56 Rajalida Lipikorn 1
57 Walaisiri Muangsiri 1
58 Varunee Padmasankh 1
59 ประธาน ดาบเพชร 1
60 ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ 1
61 ปริญา รัตนา 1
62 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
63 ธกฤต เลียดทอง 1
64 อรวรรณ วัฒนยมนาพร 1
65 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
67 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
68 วัฒนชัย สมิทธากร 1
69 สุชัญญา ทองเครือ 1
70 Kittisak Likhitwitayawuid 1
71 ณฤทธิ์ สนทอง 1
72 Wilai Anomasiri 1
73 กาญจนา แก้วเทพ 1
74 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
75 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
76 ศิริชัย ศิริกายะ 1
77 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
78 Sumphan Wongseripipatana 1
79 ปรภาภรณ์ ผาติสุนทร 1
80 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
81 จันทิมา สกุลพานิชัย 1
82 สุดารัตน์ โรจน์ศิริลาวัณย์ 1
83 Sompol Sanguanrungsirikul 1
84 ทุติยาภรณ์ สุดาจิต 1
85 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
86 มยุรี ตันติสิระ 1
87 Garnpimol C. Ritthidej 1
88 รัฐพนธ์ ทาทอง 1
89 Vimolmas Lipipun 1
90 วรญา ประทุมแก้ว 1
91 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
92 Srilert Chotpantarat 1
93 คัคนางค์ มณีศรี 1
94 ตุลชัย แจ่มใส 1
95 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
96 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
98 มนิษฐาวดี ชัยสวัสดิ์ 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
100 ณัฎฐริกา ตันติวงศ์ 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
102 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
103 พุทธิกุล ทองเนื้อสุก 1
104 วิไล ชินธเนศ 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
106 Boonchai Sangpetngam 1
107 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
108 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
109 Chalermpol Leevailoj 1
110 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
111 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
112 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
113 อุทัย บุญประเสริฐ 1
114 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
115 Somying Tumwasorn 1
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
118 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
119 บรรจง คณะวรรณ 1
120 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
121 Ampa Luiengpirom 1
122 Naiyana Chaiyabutr 1
123 Puttipongse Varavudhi 1
124 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
125 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
126 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
127 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
128 Panee Boonthavi 1
129 Supa Chantharasakul 1
130 ละอองทิพย์ เหมะ 1
131 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
132 Yeshey Penjor 1
133 รุ่งราวี ทองกันยา 1
134 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
135 นภสร โกวรรธนะกุล 1
136 วินัย งามแสง 1
137 ๋Janes, Gavin W. 1
138 ประคอง ชอบเสียง 1
139 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
140 สุมา เมืองใย 1
141 พรรณี กาญจนพลู 1
142 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
143 Jaitip Paiboon 1
144 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
145 Pantharee Boonsatorn 1
146 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
147 ศุกันยา ห้วยผัด 1
148 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
149 Thanathon Sesuk 1
150 Acom Sornsute 1
151 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
152 Anawatch Mitpratan 1
153 Waraporn Siriterm 1
154 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
155 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
156 สุวดี ยาป่าคาย 1
157 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
158 จุฑามาศ คะตะสมบูรณ์ 1
159 Pornpimol Muanjai 1
160 กัลยาณี เมธีการุณ 1
161 Vanida Chantarateptawan 1
162 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
163 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
164 เอกชัย อดุลยธรรม 1
165 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
166 กมลชนก ยวดยง 1
167 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
168 Thada Jirajaras 1
169 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
170 Chonticha Srisawang 1
171 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
172 อนวัช สรรพศรี 1
173 ศักย์ สกุลไทย 1
174 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
175 วรรณวลี วงษ์เกษมสันต์ 1
176 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
177 สายันต์ สุริยะวงศ์ 1
178 โชคชัย สุทธิธรรมจิต 1
179 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
180 วงศ์วัฒนา สมบูญยิ่ง 1
181 Phanphen Wattanaarsakit 1
182 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
183 วิชุตา เหมเสถียร 1
184 Chariya Uiyyasathian 1
185 สุธาสินี ภู่มุสิก 1
186 จตุพร วงษ์จาด 1
187 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
188 พิษณุพล สงวนนวล 1
189 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
190 สุวิทย์ กิตติภูมิชัย 1
191 สิทธิพร แอกทอง 1
192 เดือนเพ็ญ ปุณยางกูร 1
193 Kasidit Nootong 1
194 นภาพร นพคุณ 1
195 กำจัด มงคลกุล 1
196 อุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 1
197 เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์ 1
198 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
199 วิมล เหมะจันทร 1
200 ครรชิต ลิขิตเดชาโรจน์ 1
201 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
202 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 1
203 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
204 Jittima Chatchawansaisin 1
205 Chayaporn Supachartwong 1
206 Kitpramuk Tantayaporn 1
207 ธงชัย มหัจฉริยวงศ์ 1
208 ชัยยุทธ สุขศรี 1
209 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
210 สุรพล ภู่วิจิตร 1
211 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
212 สุนทร พุ่มจันทร์ 1
213 สุมิตรา พูลทอง 1
214 ชอุ่ม มลิลา 1
215 วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์ 1
216 วิชัย เยี่ยงวีรชน 1
217 Chakkaphan Sutthirat 1
218 ดิเรก ลาวัณย์ศิริ 1
219 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
220 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 1
3 2554 2
4 2553 5
5 2552 17
6 2551 4
7 2550 3
8 2549 3
9 2548 4
10 2547 8
11 2546 9
12 2545 9
13 2544 2
14 2543 4
15 2542 1
16 2540 1
17 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลของรูปแบบการเวียนสลัดจ์และอายุสลัดจ์ต่อการกำจัดธาตุอาหารทางชีวภาพโดยระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนร่วมกับตัวกลางแบบท่อเอียง 2 ขั้นตอน
ปี พ.ศ. 2556
2 การกำจัดสารอาหารในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนแบบคลองวนเวียนสำหรับน้ำเสียอาคารโรงอาหาร
ปี พ.ศ. 2554
3 ผลของเวลาการกวนและการเวียนตะกอนต่อการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารโดยระบบหมักไร้อากาศแบบแห้งในขนาดใช้งานจริง
4 ระบบแผ่นกั้นไร้อากาศร่วมกับถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนสำหรับบำบัดน้ำเสียอาคารสูง
ปี พ.ศ. 2553
5 ระบบอีจีเอสบีที่ใช้อุปกรณ์แยกสามสถานะแบบสมมาตรและไม่สมมาตรสำหรับบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตเอทานอล
6 การวิเคราะห์ความหลากหลายของประชากรจุลินทรีย์ในถังปฏิกรณ์อีจีเอสบีโดยใช้เทคนิค PCR-DGGE
7 การหมักร่วมของขยะเศษอาหารกับกากตะกอนน้ำเสียชุมชนโดยใช้ถังหมักไร้อากาศแบบสองขั้นตอนสำหรับผลิตก๊าซชีวภาพ
8 List assignment problems
9 ระบบอีจีเอสบีที่ใช้อุปกรณ์แยกสามสถานะแบบสมมาตรและไม่สมมาตรสำหรับบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตเอทานอล
ปี พ.ศ. 2552
10 การสร้างเม็ดตะกอนในถังปฏิกรณ์อีจีเอสบีด้วยผงเยื่อกระดาษสำหรับบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
11 การบำบัดน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยกระบวนการอัลตราฟิลเตรชั่นร่วมกับกระบวนการออสโมซิสผันกลับเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
12 ผลของความลาดชันความเร็วและอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ต่อการบำบัดน้ำเสียยางข้นโดยใช้ระบบเอเอสบีอาร์
13 ผลของความลาดชันความเร็วและอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ต่อการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้ระบบเอเอสบีอาร์
14 ผลของจำนวนแผ่นกั้นและอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ที่มีต่อการบำบัดน้ำเสียโรงงานยางข้นโดยระบบเอบีอาร์
15 ผลของพีเอชและอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ต่อการลดซัลเฟตในระบบยูเอเอสบี สำหรับการบำบัดน้ำเสียน้ำยางข้น
16 ผลของการเติมพอลิเมอร์ประจุบวกต่อการสร้างเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ในระบบยูเอสบีสำหรับบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมอาหารทะเล
17 ผลของแหล่งคาร์บอนที่มีต่อการสร้างเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ในระบบยูเอเอสบีสำหรับบำบัดน้ำเสียที่มีซัลเฟตและไนเตรท
18 การใช้กระบวนการยูเอเอสบี-แอน็อกซิก-แอโรบิก ในการบำบัดน้ำเสียที่มีความเค็มและไนโตรเจนสูง จากน้ำเสียสะพานปลา
19 การสร้างเม็ดตะกอนในถังปฏิกรณ์อีจีเอสบี ด้วยผงเยื่อกระดาษ สำหรับบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
20 ผลของความลาดชันความเร็ว และอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ ต่อการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม โดยใช้ระบบเอเอสบีอาร์
21 ผลของความลาดชันความเร็วและอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ ต่อการบำบัดน้ำเสียยางข้นโดยใช้ระบบเอเอสบีอาร์
22 ผลของพีเอสและอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ต่อการลดซัลเฟต ในระบบยูเอเอสบีสำหรับการบำบัดน้ำเสียน้ำยางข้น
23 ผลของจำนวนแผ่นกั้นและอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ ที่มีต่อการบำบัดน้ำเสียโรงงานยางข้น โดยระบบเอบีอาร์
24 การบำบัดน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยกระบวนการอัลตราฟิลเตรชั่นร่วมกับกระบวนการออสโมซิสผันกลับเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
25 ผลของการเติมพอลิเมอร์ประจุบวกต่อการสร้างเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ ในระบบยูเอเอสบีสำหรับบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมอาหารทะเล
26 ผลของแหล่งคาร์บอนที่มีต่อการสร้างเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ ในระบบยูเอเอสบีสำหรับบำบัดน้ำเสียที่มีซัลเฟตและไนเตรท
ปี พ.ศ. 2551
27 ผลการเปลี่ยนแปลงอัตราการล้างย้อนต่อประสิทธิภาพของอัลตราฟิลเตรชันเมมเบรนต้นแบบในการผลิตน้ำประปา
28 การใช้ pulp powder สำหรับสร้างเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ในระบบยูเอเอสบี
29 การใช้ pulp powder สำหรับสร้างเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ในระบบยูเอเอสบี
30 ผลการเปลี่ยนแปลงอัตราการล้างย้อน ต่อประสิทธิภาพของอัลตราฟิลเตรชันเมมเบรนต้นแบบในการผลิตน้ำประปา
ปี พ.ศ. 2550
31 ผลของเฮกซะวาเลนต์โครเมียมต่อการลดซัลเฟตและไนเตรตในน้ำเสียโดยระบบอีจีเอสบี
32 ผลของคลอไรด์ที่มีต่อการกำจัดซีโอดีในน้ำเสียปิโตรเคมีโดยใช้ระบบยูเอเอสบี
33 ผลของอิออนลบต่อการลดไนเตรทในน้ำเสียโดยระบบอีจีเอสบี
ปี พ.ศ. 2549
34 ผลของการเติมโพลีเมอร์ต่อการสร้างตะกอนเม็ดของระบบยูเอเอสบีในการบำบัดน้ำเสียที่มีความเข้มข้นสูง
35 ผลของอัตราส่วนซีโอดีต่อซัลเฟตที่มีต่อซัลเฟตรีดักชันในระบบถังกรองไร้อากาศ
36 การศึกษาการนำน้ำมันหล่อเย็นที่ผ่านการใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่
ปี พ.ศ. 2548
37 การบำบัดน้ำเสียที่มีซัลเฟตและไนเตรทสูงโดยใช้ระบบยูเอเอสบี
38 ความเป็นไปได้ในการผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากกากตะกอนของโรงควบคุมคุณภาพน้ำของกรุงเทพมหานคร
39 ผลของสภาวะการเดินระบบที่มีต่อการผลิตสารโพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอทในกากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานสุราแบบที่ใช้ไมโครฟิลเตรชันเมมเบรนในถังปฏิกรณ์ชีวภาพ
40 โครงการรูปแบบที่เหมาะสมของระบบน้ำในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
ปี พ.ศ. 2547
41 ขนาดรูพรุนที่เหมาะสมของถ่านกัมมันต์แบบเกล็ดสำหรับการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งของกระบวนการซักรีด
42 ผลของสัดส่วนอัตราไหลเข้าต่ออัตราไหลเวียนกลับและความเร็วไหลขิ้น ที่มีต่อประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยระบบอีจีเอสบี
43 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กแบบติดกับที่สำหรับตลาดสดติดริมน้ำ
44 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กแบบติดกับที่สำหรับร้านอาหารริมน้ำ
45 การพัฒนาระบบ UASB-Biofilter ในการบำบัดน้ำเสียสะพานปลา
46 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียแบบใหม่ที่เป็นถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ที่มีไมโครฟิลเตรชันเมมเบรนจมตัว แบบแอนนอกซิก-แอนแอโรบิก-ออกซิก เพื่อการนำกลับน้ำเสียมาใช้ประโยชน์ใหม่
47 เครื่องต้นแบบระบบการกรองแบบนาโนสำหรับผลิตน้ำดื่มชุมชน
48 การใช้กระบวนการ UASB-AS ในการบำบัดน้ำเสียที่มีความเค็ม
ปี พ.ศ. 2546
49 การนำน้ำทิ้งจากบ้านเรือนกลับมาใช้ใหม่เพื่อการปลูกไม้ประดับ
50 ระบบนาโนฟิลเตรชันขนาดทดสอบสำหรับการกำจัดสารอินทรีย์ธรรมชาติในน้ำประปา
51 การใช้บึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลใต้ผิวดินเป็นระบบบำบัดขั้นที่สามในการบำบัดน้ำเสียชุมชน
52 การใช้เซลล์ตรึงในการบำบัดน้ำเสียชุมชนที่มีความเข้มข้นต่ำด้วยระบบอีจีเอสบี
53 การใช้โอโซนสำหรับกการฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปา
54 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กแบบติดกับที่สำหรับที่พักอาศัยชุมชนริมน้ำ
55 การกำจัดซีโอดี ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสด้วยกระบวนการกำจัดธาตุอาหารทางชีวภาพ ร่วมกับกระบวนไมโครฟิลเทรชั่นเมมเบรนแบบจมตัว
56 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียแบบใหม่ที่เป็นถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ที่มีไมโครฟิลเตรชันเมมเบรนจมตัว แบบแอนนอกซิก-แอนแอโรบิก-ออกซิก เพื่อการนำกลับน้ำเสียมาใช้ประโยชน์ใหม่
57 การใช้กระบวนการยูเอเอสบี-แอน็อกซิก-แอโรบิก ในการบำบัดน้ำเสียที่มีความเค็มและไนโตรเจนสูงจากน้ำเสียสะพานปลา
ปี พ.ศ. 2545
58 ผลของสับสเตรทที่มีต่อการกำจัดสีรีแอกทีฟฟอรัสโดยระบบเอสบีบีอาร์แบบแอนแอโรบิก/แอโรบิก /
59 การกำจัดสารอินทรีย์ละลายน้ำด้วยถ่านกัมมันต์แบบเกร็ด
60 ประสิทธิภาพของถังปฏิกรณ์แบบชั้นเม็ดตะกอนขยายตัวสำหรับบำบัดน้ำเสียชุมชน
61 ผลของรูปแบบใบกวนที่มีต่อประสิทธิภาพการกำจัดความขุ่นของกระบวนการสร้างเพลเล็ต
62 การกำจัดซีโอดี ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ด้วยกระบวนการทางชีวภาพร่วมกับไมโครฟิลเตรชัน
63 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียแบบไหม่ที่เป็นถังปฏิกรณ์ชีวภาพที่มีไมโครฟิลเตรชันเมมเบรนจมตัว แบบแอนนอกซิก-แอนแอโรบิก-ออกซิก เพื่อการนำกลับน้ำเสียมาใช้ประโยชน์ใหม่
64 การบำบัดน้ำชะมูลฝอยด้วยระบบเอสบีอาร์ร่วมกับการดูดติดผิวโดยถ่านกัมมันต์
65 การบำบัดน้ำชะมูลฝอยโดยกระบวนการร่วมของการออกซิเดชันขั้นสูงการเติมสารอาหารร่วมและยูเอเอสบีแบบมีถังสร้างกรด
66 การบำบัดน้ำเสียจากศูนย์การค้าด้วยถังปฏิกรณ์ชีวภาพที่มีเมมเบรนแบบจมตัวร่วมกับคอลัมน์ทรายเคลือบเหล็กออกไซด์
ปี พ.ศ. 2544
67 กระบวนการไมโครฟิลเตรชันในการผลิตน้ำประปา
68 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ การออกแบบการประเมินและเปรียบเทียบราคาของระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบต่างๆกัน
ปี พ.ศ. 2543
69 การใช้หลอดรังสีอัลตราไวโอเลตชนิดความดันต่ำในการบำบัดน้ำดิบที่ปนเปือนโคลิฟาจ
70 การลดสีรีแอกทีฟโดยกระบวนการเอสบีบีอาร์แบบแอนแอโรบิก-แอโรบิก
71 การบำบัดน้ำทิ้งอุตสาหกรรมสิ่งทอขั้นสูงด้วยกระบวนการออสโมซิสผันกลับ
72 การศึกษากระบวนการทำให้ลอยตัวด้วยอากาศที่ละลายน้ำเพื่อกำจัดสาหร่ายออกจากน้ำดิบ
ปี พ.ศ. 2542
73 การบำบัดน้ำชะมูลฝอยด้วยระบบเอสบีอาร์ ที่มีการเติมถ่านกัมมันต์ชนิดผง
ปี พ.ศ. 2540
74 การบำบัดน้ำชะมูลฝอยด้วยระบบเอสบีอาร์ร่วมกับการดูดติดผิวโดยถ่านกัมมันต์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
75 การใช้กระบวนการยูเอเอสบี-แอน็อกซิก-แอโรบิก ในการบำบัดน้ำเสียที่มีความเค็มและไนโตรเจนสูง จากน้ำเสียสะพานปลา