ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชวลิต รัตนธรรมสกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชวลิต รัตนธรรมสุกล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โกสินทร์ สุนทรโสภา 5
2 อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ 5
3 กนกกาญจน์ กาญจนวัฒน์ 5
4 สุทธิศักดิ์ พฤกษานุศักดิ์ 5
5 นันทพงศ์ จันทมาศ 5
6 ณัฐกานต์ กาญจนวัฒน์ 5
7 นิรมล กรีอารีย์ 5
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4
9 ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์ 3
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
11 ทิพาวรรณ รักสงบ 2
12 นรา รัตนพันธ์ 2
13 ชญานิศา บุญปกครอง 2
14 ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน 2
15 ศราวุธ แสนโยเมือง 2
16 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
18 วิไล ชินธเนศ 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
20 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
22 พุทธิกุล ทองเนื้อสุก 1
23 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
25 มนิษฐาวดี ชัยสวัสดิ์ 1
26 อุทัย บุญประเสริฐ 1
27 คัคนางค์ มณีศรี 1
28 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
29 Chalermpol Leevailoj 1
30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
31 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
32 Pornpimol Muanjai 1
33 จุฑามาศ คะตะสมบูรณ์ 1
34 Boonchai Sangpetngam 1
35 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
36 Somying Tumwasorn 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
38 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
39 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
40 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
41 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
42 ทวินันท์ สเลอาด 1
43 สิริพร สิวราวุฒิ 1
44 สมพร พรมดี 1
45 มรุพัชร จำนงค์วงศ์ 1
46 สุวิชา ทองสิมา 1
47 ศีตลา จันทร์เทศ 1
48 สายฝน ควรผดุง 1
49 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
50 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
51 วาสนา เสียงดัง 1
52 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
53 ปริญญา เอื้อสุนทราชุน 1
54 วัลลภ แย้มเหมือน 1
55 จักรพันธ์ เจริญผล 1
56 ธวัชชัย สันติสุข 1
57 อรวรรณ วัฒนยมนาพร 1
58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
59 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
60 นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์ 1
61 ปรียานุช แสนโคตร 1
62 สำเริง แย้มโสภี 1
63 นวพล ผิวผ่อง 1
64 กัลยาณี เมธีการุณ 1
65 ณัฎฐริกา ตันติวงศ์ 1
66 Supa Chantharasakul 1
67 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
68 Waraporn Siriterm 1
69 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
70 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
71 Acom Sornsute 1
72 Anawatch Mitpratan 1
73 Chayaporn Supachartwong 1
74 วินัย งามแสง 1
75 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
76 Chonticha Srisawang 1
77 Jittima Chatchawansaisin 1
78 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
79 Pantharee Boonsatorn 1
80 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
81 กมลชนก ยวดยง 1
82 Thada Jirajaras 1
83 เอกชัย อดุลยธรรม 1
84 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
85 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
86 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
87 ศุกันยา ห้วยผัด 1
88 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
89 Thanathon Sesuk 1
90 สุวดี ยาป่าคาย 1
91 นภสร โกวรรธนะกุล 1
92 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
93 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
94 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
95 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
96 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
97 บรรจง คณะวรรณ 1
98 Panee Boonthavi 1
99 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
100 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
101 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
102 Jaitip Paiboon 1
103 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
104 Ampa Luiengpirom 1
105 Naiyana Chaiyabutr 1
106 ประคอง ชอบเสียง 1
107 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
108 ๋Janes, Gavin W. 1
109 รุ่งราวี ทองกันยา 1
110 Yeshey Penjor 1
111 พรรณี กาญจนพลู 1
112 สุมา เมืองใย 1
113 Puttipongse Varavudhi 1
114 ละอองทิพย์ เหมะ 1
115 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
116 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
117 Vanida Chantarateptawan 1
118 ประธาน ดาบเพชร 1
119 ครรชิต ลิขิตเดชาโรจน์ 1
120 วิมล เหมะจันทร 1
121 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
122 ชัยยุทธ สุขศรี 1
123 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
124 เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์ 1
125 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
126 Kitpramuk Tantayaporn 1
127 ธงชัย มหัจฉริยวงศ์ 1
128 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
129 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 1
130 วิชัย เยี่ยงวีรชน 1
131 Chakkaphan Sutthirat 1
132 สุมิตรา พูลทอง 1
133 สุนทร พุ่มจันทร์ 1
134 อุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 1
135 กำจัด มงคลกุล 1
136 โชคชัย สุทธิธรรมจิต 1
137 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
138 สุรพล ภู่วิจิตร 1
139 ดิเรก ลาวัณย์ศิริ 1
140 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
141 วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์ 1
142 ชอุ่ม มลิลา 1
143 ทุติยาภรณ์ สุดาจิต 1
144 Sompol Sanguanrungsirikul 1
145 Wilai Anomasiri 1
146 กาญจนา แก้วเทพ 1
147 วัฒนชัย สมิทธากร 1
148 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
149 สุชัญญา ทองเครือ 1
150 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
151 ศิริชัย ศิริกายะ 1
152 Srilert Chotpantarat 1
153 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
154 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
155 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
156 Kittisak Likhitwitayawuid 1
157 ณฤทธิ์ สนทอง 1
158 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
159 มยุรี ตันติสิระ 1
160 จันทิมา สกุลพานิชัย 1
161 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
162 สุดารัตน์ โรจน์ศิริลาวัณย์ 1
163 วรญา ประทุมแก้ว 1
164 Vimolmas Lipipun 1
165 Sumphan Wongseripipatana 1
166 ปรภาภรณ์ ผาติสุนทร 1
167 Garnpimol C. Ritthidej 1
168 รัฐพนธ์ ทาทอง 1
169 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
170 วงศ์วัฒนา สมบูญยิ่ง 1
171 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
172 สุทธิรักษ์ กาบแก้ว 1
173 ธนพัฒน์ โปรียานนท์ 1
174 Suchin Arunsawatwong 1
175 Chavalit Ratanatamskul 1
176 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
177 ณัฐพันธ์ กลิ่นเกษร 1
178 วิญญูภาส ชนปทาธิป 1
179 สมชัย วัฒนการุณ 1
180 รองเพชร บุญช่วยดี 1
181 กระมล ทองธรรมชาติ 1
182 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
183 ปริญา รัตนา 1
184 Varunee Padmasankh 1
185 Walaisiri Muangsiri 1
186 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
187 ไววิทย์ พุทธารี 1
188 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
189 Rajalida Lipikorn 1
190 ณิชาบูล บุญวรโชติ 1
191 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
192 ธกฤต เลียดทอง 1
193 อวย เกตุสิงห์ 1
194 ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ 1
195 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
196 ตุลชัย แจ่มใส 1
197 วรรณวลี วงษ์เกษมสันต์ 1
198 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
199 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
200 วิชุตา เหมเสถียร 1
201 สิทธิพร แอกทอง 1
202 ศักย์ สกุลไทย 1
203 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
204 Phanphen Wattanaarsakit 1
205 สายันต์ สุริยะวงศ์ 1
206 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
207 อนวัช สรรพศรี 1
208 เดือนเพ็ญ ปุณยางกูร 1
209 Kasidit Nootong 1
210 จตุพร วงษ์จาด 1
211 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
212 พิษณุพล สงวนนวล 1
213 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
214 Chariya Uiyyasathian 1
215 สุธาสินี ภู่มุสิก 1
216 นภาพร นพคุณ 1
217 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
218 สุวิทย์ กิตติภูมิชัย 1
219 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
220 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 1
3 2554 2
4 2553 5
5 2552 16
6 2551 4
7 2550 3
8 2549 3
9 2548 4
10 2547 7
11 2546 9
12 2545 7
13 2544 2
14 2543 4
15 2542 1
16 543 24
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลของรูปแบบการเวียนสลัดจ์และอายุสลัดจ์ต่อการกำจัดธาตุอาหารทางชีวภาพโดยระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนร่วมกับตัวกลางแบบท่อเอียง 2 ขั้นตอน
ปี พ.ศ. 2556
2 การกำจัดสารอาหารในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนแบบคลองวนเวียนสำหรับน้ำเสียอาคารโรงอาหาร
ปี พ.ศ. 2554
3 ผลของเวลาการกวนและการเวียนตะกอนต่อการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารโดยระบบหมักไร้อากาศแบบแห้งในขนาดใช้งานจริง
4 ระบบแผ่นกั้นไร้อากาศร่วมกับถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนสำหรับบำบัดน้ำเสียอาคารสูง
ปี พ.ศ. 2553
5 ระบบอีจีเอสบีที่ใช้อุปกรณ์แยกสามสถานะแบบสมมาตรและไม่สมมาตรสำหรับบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตเอทานอล
6 การวิเคราะห์ความหลากหลายของประชากรจุลินทรีย์ในถังปฏิกรณ์อีจีเอสบีโดยใช้เทคนิค PCR-DGGE
7 การหมักร่วมของขยะเศษอาหารกับกากตะกอนน้ำเสียชุมชนโดยใช้ถังหมักไร้อากาศแบบสองขั้นตอนสำหรับผลิตก๊าซชีวภาพ
8 List assignment problems
9 ระบบอีจีเอสบีที่ใช้อุปกรณ์แยกสามสถานะแบบสมมาตรและไม่สมมาตรสำหรับบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตเอทานอล
ปี พ.ศ. 2552
10 การสร้างเม็ดตะกอนในถังปฏิกรณ์อีจีเอสบีด้วยผงเยื่อกระดาษสำหรับบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
11 การบำบัดน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยกระบวนการอัลตราฟิลเตรชั่นร่วมกับกระบวนการออสโมซิสผันกลับเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
12 ผลของความลาดชันความเร็วและอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ต่อการบำบัดน้ำเสียยางข้นโดยใช้ระบบเอเอสบีอาร์
13 ผลของความลาดชันความเร็วและอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ต่อการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้ระบบเอเอสบีอาร์
14 ผลของจำนวนแผ่นกั้นและอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ที่มีต่อการบำบัดน้ำเสียโรงงานยางข้นโดยระบบเอบีอาร์
15 ผลของพีเอชและอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ต่อการลดซัลเฟตในระบบยูเอเอสบี สำหรับการบำบัดน้ำเสียน้ำยางข้น
16 ผลของการเติมพอลิเมอร์ประจุบวกต่อการสร้างเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ในระบบยูเอสบีสำหรับบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมอาหารทะเล
17 ผลของแหล่งคาร์บอนที่มีต่อการสร้างเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ในระบบยูเอเอสบีสำหรับบำบัดน้ำเสียที่มีซัลเฟตและไนเตรท
18 การสร้างเม็ดตะกอนในถังปฏิกรณ์อีจีเอสบี ด้วยผงเยื่อกระดาษ สำหรับบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
19 ผลของความลาดชันความเร็ว และอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ ต่อการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม โดยใช้ระบบเอเอสบีอาร์
20 ผลของความลาดชันความเร็วและอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ ต่อการบำบัดน้ำเสียยางข้นโดยใช้ระบบเอเอสบีอาร์
21 ผลของพีเอสและอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ต่อการลดซัลเฟต ในระบบยูเอเอสบีสำหรับการบำบัดน้ำเสียน้ำยางข้น
22 ผลของจำนวนแผ่นกั้นและอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ ที่มีต่อการบำบัดน้ำเสียโรงงานยางข้น โดยระบบเอบีอาร์
23 การบำบัดน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยกระบวนการอัลตราฟิลเตรชั่นร่วมกับกระบวนการออสโมซิสผันกลับเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
24 ผลของการเติมพอลิเมอร์ประจุบวกต่อการสร้างเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ ในระบบยูเอเอสบีสำหรับบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมอาหารทะเล
25 ผลของแหล่งคาร์บอนที่มีต่อการสร้างเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ ในระบบยูเอเอสบีสำหรับบำบัดน้ำเสียที่มีซัลเฟตและไนเตรท
ปี พ.ศ. 2551
26 ผลการเปลี่ยนแปลงอัตราการล้างย้อนต่อประสิทธิภาพของอัลตราฟิลเตรชันเมมเบรนต้นแบบในการผลิตน้ำประปา
27 การใช้ pulp powder สำหรับสร้างเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ในระบบยูเอเอสบี
28 การใช้ pulp powder สำหรับสร้างเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ในระบบยูเอเอสบี
29 ผลการเปลี่ยนแปลงอัตราการล้างย้อน ต่อประสิทธิภาพของอัลตราฟิลเตรชันเมมเบรนต้นแบบในการผลิตน้ำประปา
ปี พ.ศ. 2550
30 ผลของเฮกซะวาเลนต์โครเมียมต่อการลดซัลเฟตและไนเตรตในน้ำเสียโดยระบบอีจีเอสบี
31 ผลของคลอไรด์ที่มีต่อการกำจัดซีโอดีในน้ำเสียปิโตรเคมีโดยใช้ระบบยูเอเอสบี
32 ผลของอิออนลบต่อการลดไนเตรทในน้ำเสียโดยระบบอีจีเอสบี
ปี พ.ศ. 2549
33 ผลของการเติมโพลีเมอร์ต่อการสร้างตะกอนเม็ดของระบบยูเอเอสบีในการบำบัดน้ำเสียที่มีความเข้มข้นสูง
34 ผลของอัตราส่วนซีโอดีต่อซัลเฟตที่มีต่อซัลเฟตรีดักชันในระบบถังกรองไร้อากาศ
35 การศึกษาการนำน้ำมันหล่อเย็นที่ผ่านการใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่
ปี พ.ศ. 2548
36 การบำบัดน้ำเสียที่มีซัลเฟตและไนเตรทสูงโดยใช้ระบบยูเอเอสบี
37 ความเป็นไปได้ในการผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากกากตะกอนของโรงควบคุมคุณภาพน้ำของกรุงเทพมหานคร
38 ผลของสภาวะการเดินระบบที่มีต่อการผลิตสารโพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอทในกากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานสุราแบบที่ใช้ไมโครฟิลเตรชันเมมเบรนในถังปฏิกรณ์ชีวภาพ
39 โครงการรูปแบบที่เหมาะสมของระบบน้ำในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
ปี พ.ศ. 2547
40 ขนาดรูพรุนที่เหมาะสมของถ่านกัมมันต์แบบเกล็ดสำหรับการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งของกระบวนการซักรีด
41 ผลของสัดส่วนอัตราไหลเข้าต่ออัตราไหลเวียนกลับและความเร็วไหลขิ้น ที่มีต่อประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยระบบอีจีเอสบี
42 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กแบบติดกับที่สำหรับตลาดสดติดริมน้ำ
43 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กแบบติดกับที่สำหรับร้านอาหารริมน้ำ
44 การพัฒนาระบบ UASB-Biofilter ในการบำบัดน้ำเสียสะพานปลา
45 เครื่องต้นแบบระบบการกรองแบบนาโนสำหรับผลิตน้ำดื่มชุมชน
46 การใช้กระบวนการ UASB-AS ในการบำบัดน้ำเสียที่มีความเค็ม
ปี พ.ศ. 2546
47 การนำน้ำทิ้งจากบ้านเรือนกลับมาใช้ใหม่เพื่อการปลูกไม้ประดับ
48 ระบบนาโนฟิลเตรชันขนาดทดสอบสำหรับการกำจัดสารอินทรีย์ธรรมชาติในน้ำประปา
49 การใช้บึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลใต้ผิวดินเป็นระบบบำบัดขั้นที่สามในการบำบัดน้ำเสียชุมชน
50 การใช้เซลล์ตรึงในการบำบัดน้ำเสียชุมชนที่มีความเข้มข้นต่ำด้วยระบบอีจีเอสบี
51 การใช้โอโซนสำหรับกการฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปา
52 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กแบบติดกับที่สำหรับที่พักอาศัยชุมชนริมน้ำ
53 การกำจัดซีโอดี ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสด้วยกระบวนการกำจัดธาตุอาหารทางชีวภาพ ร่วมกับกระบวนไมโครฟิลเทรชั่นเมมเบรนแบบจมตัว
54 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียแบบใหม่ที่เป็นถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ที่มีไมโครฟิลเตรชันเมมเบรนจมตัว แบบแอนนอกซิก-แอนแอโรบิก-ออกซิก เพื่อการนำกลับน้ำเสียมาใช้ประโยชน์ใหม่
55 การใช้กระบวนการยูเอเอสบี-แอน็อกซิก-แอโรบิก ในการบำบัดน้ำเสียที่มีความเค็มและไนโตรเจนสูงจากน้ำเสียสะพานปลา
ปี พ.ศ. 2545
56 ผลของสับสเตรทที่มีต่อการกำจัดสีรีแอกทีฟฟอรัสโดยระบบเอสบีบีอาร์แบบแอนแอโรบิก/แอโรบิก /
57 การกำจัดสารอินทรีย์ละลายน้ำด้วยถ่านกัมมันต์แบบเกร็ด
58 ประสิทธิภาพของถังปฏิกรณ์แบบชั้นเม็ดตะกอนขยายตัวสำหรับบำบัดน้ำเสียชุมชน
59 ผลของรูปแบบใบกวนที่มีต่อประสิทธิภาพการกำจัดความขุ่นของกระบวนการสร้างเพลเล็ต
60 การกำจัดซีโอดี ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ด้วยกระบวนการทางชีวภาพร่วมกับไมโครฟิลเตรชัน
61 การบำบัดน้ำชะมูลฝอยโดยกระบวนการร่วมของการออกซิเดชันขั้นสูงการเติมสารอาหารร่วมและยูเอเอสบีแบบมีถังสร้างกรด
62 การบำบัดน้ำเสียจากศูนย์การค้าด้วยถังปฏิกรณ์ชีวภาพที่มีเมมเบรนแบบจมตัวร่วมกับคอลัมน์ทรายเคลือบเหล็กออกไซด์
ปี พ.ศ. 2544
63 กระบวนการไมโครฟิลเตรชันในการผลิตน้ำประปา
64 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ การออกแบบการประเมินและเปรียบเทียบราคาของระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบต่างๆกัน
ปี พ.ศ. 2543
65 การใช้หลอดรังสีอัลตราไวโอเลตชนิดความดันต่ำในการบำบัดน้ำดิบที่ปนเปือนโคลิฟาจ
66 การลดสีรีแอกทีฟโดยกระบวนการเอสบีบีอาร์แบบแอนแอโรบิก-แอโรบิก
67 การบำบัดน้ำทิ้งอุตสาหกรรมสิ่งทอขั้นสูงด้วยกระบวนการออสโมซิสผันกลับ
68 การศึกษากระบวนการทำให้ลอยตัวด้วยอากาศที่ละลายน้ำเพื่อกำจัดสาหร่ายออกจากน้ำดิบ
ปี พ.ศ. 2542
69 การบำบัดน้ำชะมูลฝอยด้วยระบบเอสบีอาร์ ที่มีการเติมถ่านกัมมันต์ชนิดผง