ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชวลิต รัตนธรรมสกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชวลิต รัตนธรรมสุกล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โกสินทร์ สุนทรโสภา 5
2 อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ 5
3 กนกกาญจน์ กาญจนวัฒน์ 5
4 สุทธิศักดิ์ พฤกษานุศักดิ์ 5
5 นันทพงศ์ จันทมาศ 5
6 ณัฐกานต์ กาญจนวัฒน์ 5
7 นิรมล กรีอารีย์ 5
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4
9 ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์ 3
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
11 ทิพาวรรณ รักสงบ 2
12 นรา รัตนพันธ์ 2
13 ชญานิศา บุญปกครอง 2
14 ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน 2
15 ศราวุธ แสนโยเมือง 2
16 พุทธิกุล ทองเนื้อสุก 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
18 มนิษฐาวดี ชัยสวัสดิ์ 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
20 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
21 ณัฎฐริกา ตันติวงศ์ 1
22 ธวัชชัย สันติสุข 1
23 จักรพันธ์ เจริญผล 1
24 อรวรรณ วัฒนยมนาพร 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
26 คัคนางค์ มณีศรี 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
28 Somying Tumwasorn 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
30 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
31 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
32 Vanida Chantarateptawan 1
33 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
34 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
35 อุทัย บุญประเสริฐ 1
36 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
38 วิไล ชินธเนศ 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
40 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
41 สุวิชา ทองสิมา 1
42 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
43 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
44 วาสนา เสียงดัง 1
45 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
46 สายฝน ควรผดุง 1
47 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
48 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
49 Varunee Padmasankh 1
50 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
51 ไววิทย์ พุทธารี 1
52 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
53 ศีตลา จันทร์เทศ 1
54 สิริพร สิวราวุฒิ 1
55 ปรียานุช แสนโคตร 1
56 สำเริง แย้มโสภี 1
57 นวพล ผิวผ่อง 1
58 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
59 วัลลภ แย้มเหมือน 1
60 ปริญญา เอื้อสุนทราชุน 1
61 ทวินันท์ สเลอาด 1
62 สมพร พรมดี 1
63 มรุพัชร จำนงค์วงศ์ 1
64 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
65 นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์ 1
66 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
67 Acom Sornsute 1
68 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
69 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
70 Pantharee Boonsatorn 1
71 ศุกันยา ห้วยผัด 1
72 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
73 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
74 Jittima Chatchawansaisin 1
75 Chayaporn Supachartwong 1
76 Anawatch Mitpratan 1
77 Waraporn Siriterm 1
78 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
79 Thanathon Sesuk 1
80 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
81 เอกชัย อดุลยธรรม 1
82 Pornpimol Muanjai 1
83 จุฑามาศ คะตะสมบูรณ์ 1
84 กัลยาณี เมธีการุณ 1
85 Thada Jirajaras 1
86 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
87 สุวดี ยาป่าคาย 1
88 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
89 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
90 กมลชนก ยวดยง 1
91 Chonticha Srisawang 1
92 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
93 บรรจง คณะวรรณ 1
94 Walaisiri Muangsiri 1
95 Ampa Luiengpirom 1
96 Naiyana Chaiyabutr 1
97 Puttipongse Varavudhi 1
98 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
99 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
100 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
101 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
102 Panee Boonthavi 1
103 Supa Chantharasakul 1
104 ละอองทิพย์ เหมะ 1
105 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
106 Yeshey Penjor 1
107 รุ่งราวี ทองกันยา 1
108 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
109 นภสร โกวรรธนะกุล 1
110 วินัย งามแสง 1
111 ๋Janes, Gavin W. 1
112 ประคอง ชอบเสียง 1
113 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
114 สุมา เมืองใย 1
115 พรรณี กาญจนพลู 1
116 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
117 Jaitip Paiboon 1
118 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
119 ธงชัย มหัจฉริยวงศ์ 1
120 Kitpramuk Tantayaporn 1
121 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
122 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 1
123 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
124 ทุติยาภรณ์ สุดาจิต 1
125 Sompol Sanguanrungsirikul 1
126 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
127 จันทิมา สกุลพานิชัย 1
128 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
129 สุดารัตน์ โรจน์ศิริลาวัณย์ 1
130 เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์ 1
131 วิมล เหมะจันทร 1
132 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
133 ดิเรก ลาวัณย์ศิริ 1
134 วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์ 1
135 ชอุ่ม มลิลา 1
136 สุรพล ภู่วิจิตร 1
137 Chakkaphan Sutthirat 1
138 วิชัย เยี่ยงวีรชน 1
139 ครรชิต ลิขิตเดชาโรจน์ 1
140 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
141 ชัยยุทธ สุขศรี 1
142 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
143 มยุรี ตันติสิระ 1
144 วรญา ประทุมแก้ว 1
145 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
146 Srilert Chotpantarat 1
147 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
148 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
149 ศิริชัย ศิริกายะ 1
150 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
151 Chalermpol Leevailoj 1
152 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
153 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
154 Boonchai Sangpetngam 1
155 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
156 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
157 กาญจนา แก้วเทพ 1
158 ปรภาภรณ์ ผาติสุนทร 1
159 Sumphan Wongseripipatana 1
160 Garnpimol C. Ritthidej 1
161 รัฐพนธ์ ทาทอง 1
162 Vimolmas Lipipun 1
163 ณฤทธิ์ สนทอง 1
164 Kittisak Likhitwitayawuid 1
165 Wilai Anomasiri 1
166 วัฒนชัย สมิทธากร 1
167 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
168 สุชัญญา ทองเครือ 1
169 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
170 สุนทร พุ่มจันทร์ 1
171 สมชัย วัฒนการุณ 1
172 วิญญูภาส ชนปทาธิป 1
173 รองเพชร บุญช่วยดี 1
174 กระมล ทองธรรมชาติ 1
175 ณัฐพันธ์ กลิ่นเกษร 1
176 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
177 ตุลชัย แจ่มใส 1
178 จตุพร วงษ์จาด 1
179 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
180 พิษณุพล สงวนนวล 1
181 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
182 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
183 สุทธิรักษ์ กาบแก้ว 1
184 อวย เกตุสิงห์ 1
185 ธกฤต เลียดทอง 1
186 ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ 1
187 ประธาน ดาบเพชร 1
188 ณิชาบูล บุญวรโชติ 1
189 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
190 ปริญา รัตนา 1
191 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
192 ธนพัฒน์ โปรียานนท์ 1
193 Suchin Arunsawatwong 1
194 Chavalit Ratanatamskul 1
195 Chariya Uiyyasathian 1
196 สุธาสินี ภู่มุสิก 1
197 สายันต์ สุริยะวงศ์ 1
198 Phanphen Wattanaarsakit 1
199 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
200 อนวัช สรรพศรี 1
201 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
202 วงศ์วัฒนา สมบูญยิ่ง 1
203 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
204 สุมิตรา พูลทอง 1
205 อุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 1
206 กำจัด มงคลกุล 1
207 โชคชัย สุทธิธรรมจิต 1
208 ศักย์ สกุลไทย 1
209 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
210 นภาพร นพคุณ 1
211 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
212 สุวิทย์ กิตติภูมิชัย 1
213 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
214 Kasidit Nootong 1
215 เดือนเพ็ญ ปุณยางกูร 1
216 วรรณวลี วงษ์เกษมสันต์ 1
217 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
218 วิชุตา เหมเสถียร 1
219 สิทธิพร แอกทอง 1
220 Rajalida Lipikorn 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 1
3 2554 2
4 2553 5
5 2552 17
6 2551 4
7 2550 3
8 2549 3
9 2548 4
10 2547 8
11 2546 9
12 2545 9
13 2544 2
14 2543 4
15 2542 1
16 2540 1
17 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลของรูปแบบการเวียนสลัดจ์และอายุสลัดจ์ต่อการกำจัดธาตุอาหารทางชีวภาพโดยระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนร่วมกับตัวกลางแบบท่อเอียง 2 ขั้นตอน
ปี พ.ศ. 2556
2 การกำจัดสารอาหารในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนแบบคลองวนเวียนสำหรับน้ำเสียอาคารโรงอาหาร
ปี พ.ศ. 2554
3 ผลของเวลาการกวนและการเวียนตะกอนต่อการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารโดยระบบหมักไร้อากาศแบบแห้งในขนาดใช้งานจริง
4 ระบบแผ่นกั้นไร้อากาศร่วมกับถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนสำหรับบำบัดน้ำเสียอาคารสูง
ปี พ.ศ. 2553
5 ระบบอีจีเอสบีที่ใช้อุปกรณ์แยกสามสถานะแบบสมมาตรและไม่สมมาตรสำหรับบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตเอทานอล
6 การวิเคราะห์ความหลากหลายของประชากรจุลินทรีย์ในถังปฏิกรณ์อีจีเอสบีโดยใช้เทคนิค PCR-DGGE
7 การหมักร่วมของขยะเศษอาหารกับกากตะกอนน้ำเสียชุมชนโดยใช้ถังหมักไร้อากาศแบบสองขั้นตอนสำหรับผลิตก๊าซชีวภาพ
8 List assignment problems
9 ระบบอีจีเอสบีที่ใช้อุปกรณ์แยกสามสถานะแบบสมมาตรและไม่สมมาตรสำหรับบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตเอทานอล
ปี พ.ศ. 2552
10 การสร้างเม็ดตะกอนในถังปฏิกรณ์อีจีเอสบีด้วยผงเยื่อกระดาษสำหรับบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
11 การบำบัดน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยกระบวนการอัลตราฟิลเตรชั่นร่วมกับกระบวนการออสโมซิสผันกลับเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
12 ผลของความลาดชันความเร็วและอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ต่อการบำบัดน้ำเสียยางข้นโดยใช้ระบบเอเอสบีอาร์
13 ผลของความลาดชันความเร็วและอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ต่อการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้ระบบเอเอสบีอาร์
14 ผลของจำนวนแผ่นกั้นและอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ที่มีต่อการบำบัดน้ำเสียโรงงานยางข้นโดยระบบเอบีอาร์
15 ผลของพีเอชและอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ต่อการลดซัลเฟตในระบบยูเอเอสบี สำหรับการบำบัดน้ำเสียน้ำยางข้น
16 ผลของการเติมพอลิเมอร์ประจุบวกต่อการสร้างเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ในระบบยูเอสบีสำหรับบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมอาหารทะเล
17 ผลของแหล่งคาร์บอนที่มีต่อการสร้างเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ในระบบยูเอเอสบีสำหรับบำบัดน้ำเสียที่มีซัลเฟตและไนเตรท
18 การใช้กระบวนการยูเอเอสบี-แอน็อกซิก-แอโรบิก ในการบำบัดน้ำเสียที่มีความเค็มและไนโตรเจนสูง จากน้ำเสียสะพานปลา
19 การสร้างเม็ดตะกอนในถังปฏิกรณ์อีจีเอสบี ด้วยผงเยื่อกระดาษ สำหรับบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
20 ผลของความลาดชันความเร็ว และอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ ต่อการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม โดยใช้ระบบเอเอสบีอาร์
21 ผลของความลาดชันความเร็วและอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ ต่อการบำบัดน้ำเสียยางข้นโดยใช้ระบบเอเอสบีอาร์
22 ผลของพีเอสและอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ต่อการลดซัลเฟต ในระบบยูเอเอสบีสำหรับการบำบัดน้ำเสียน้ำยางข้น
23 ผลของจำนวนแผ่นกั้นและอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ ที่มีต่อการบำบัดน้ำเสียโรงงานยางข้น โดยระบบเอบีอาร์
24 การบำบัดน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยกระบวนการอัลตราฟิลเตรชั่นร่วมกับกระบวนการออสโมซิสผันกลับเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
25 ผลของการเติมพอลิเมอร์ประจุบวกต่อการสร้างเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ ในระบบยูเอเอสบีสำหรับบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมอาหารทะเล
26 ผลของแหล่งคาร์บอนที่มีต่อการสร้างเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ ในระบบยูเอเอสบีสำหรับบำบัดน้ำเสียที่มีซัลเฟตและไนเตรท
ปี พ.ศ. 2551
27 ผลการเปลี่ยนแปลงอัตราการล้างย้อนต่อประสิทธิภาพของอัลตราฟิลเตรชันเมมเบรนต้นแบบในการผลิตน้ำประปา
28 การใช้ pulp powder สำหรับสร้างเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ในระบบยูเอเอสบี
29 การใช้ pulp powder สำหรับสร้างเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ในระบบยูเอเอสบี
30 ผลการเปลี่ยนแปลงอัตราการล้างย้อน ต่อประสิทธิภาพของอัลตราฟิลเตรชันเมมเบรนต้นแบบในการผลิตน้ำประปา
ปี พ.ศ. 2550
31 ผลของเฮกซะวาเลนต์โครเมียมต่อการลดซัลเฟตและไนเตรตในน้ำเสียโดยระบบอีจีเอสบี
32 ผลของคลอไรด์ที่มีต่อการกำจัดซีโอดีในน้ำเสียปิโตรเคมีโดยใช้ระบบยูเอเอสบี
33 ผลของอิออนลบต่อการลดไนเตรทในน้ำเสียโดยระบบอีจีเอสบี
ปี พ.ศ. 2549
34 ผลของการเติมโพลีเมอร์ต่อการสร้างตะกอนเม็ดของระบบยูเอเอสบีในการบำบัดน้ำเสียที่มีความเข้มข้นสูง
35 ผลของอัตราส่วนซีโอดีต่อซัลเฟตที่มีต่อซัลเฟตรีดักชันในระบบถังกรองไร้อากาศ
36 การศึกษาการนำน้ำมันหล่อเย็นที่ผ่านการใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่
ปี พ.ศ. 2548
37 การบำบัดน้ำเสียที่มีซัลเฟตและไนเตรทสูงโดยใช้ระบบยูเอเอสบี
38 ความเป็นไปได้ในการผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากกากตะกอนของโรงควบคุมคุณภาพน้ำของกรุงเทพมหานคร
39 ผลของสภาวะการเดินระบบที่มีต่อการผลิตสารโพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอทในกากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานสุราแบบที่ใช้ไมโครฟิลเตรชันเมมเบรนในถังปฏิกรณ์ชีวภาพ
40 โครงการรูปแบบที่เหมาะสมของระบบน้ำในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
ปี พ.ศ. 2547
41 ขนาดรูพรุนที่เหมาะสมของถ่านกัมมันต์แบบเกล็ดสำหรับการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งของกระบวนการซักรีด
42 ผลของสัดส่วนอัตราไหลเข้าต่ออัตราไหลเวียนกลับและความเร็วไหลขิ้น ที่มีต่อประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยระบบอีจีเอสบี
43 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กแบบติดกับที่สำหรับตลาดสดติดริมน้ำ
44 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กแบบติดกับที่สำหรับร้านอาหารริมน้ำ
45 การพัฒนาระบบ UASB-Biofilter ในการบำบัดน้ำเสียสะพานปลา
46 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียแบบใหม่ที่เป็นถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ที่มีไมโครฟิลเตรชันเมมเบรนจมตัว แบบแอนนอกซิก-แอนแอโรบิก-ออกซิก เพื่อการนำกลับน้ำเสียมาใช้ประโยชน์ใหม่
47 เครื่องต้นแบบระบบการกรองแบบนาโนสำหรับผลิตน้ำดื่มชุมชน
48 การใช้กระบวนการ UASB-AS ในการบำบัดน้ำเสียที่มีความเค็ม
ปี พ.ศ. 2546
49 การนำน้ำทิ้งจากบ้านเรือนกลับมาใช้ใหม่เพื่อการปลูกไม้ประดับ
50 ระบบนาโนฟิลเตรชันขนาดทดสอบสำหรับการกำจัดสารอินทรีย์ธรรมชาติในน้ำประปา
51 การใช้บึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลใต้ผิวดินเป็นระบบบำบัดขั้นที่สามในการบำบัดน้ำเสียชุมชน
52 การใช้เซลล์ตรึงในการบำบัดน้ำเสียชุมชนที่มีความเข้มข้นต่ำด้วยระบบอีจีเอสบี
53 การใช้โอโซนสำหรับกการฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปา
54 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กแบบติดกับที่สำหรับที่พักอาศัยชุมชนริมน้ำ
55 การกำจัดซีโอดี ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสด้วยกระบวนการกำจัดธาตุอาหารทางชีวภาพ ร่วมกับกระบวนไมโครฟิลเทรชั่นเมมเบรนแบบจมตัว
56 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียแบบใหม่ที่เป็นถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ที่มีไมโครฟิลเตรชันเมมเบรนจมตัว แบบแอนนอกซิก-แอนแอโรบิก-ออกซิก เพื่อการนำกลับน้ำเสียมาใช้ประโยชน์ใหม่
57 การใช้กระบวนการยูเอเอสบี-แอน็อกซิก-แอโรบิก ในการบำบัดน้ำเสียที่มีความเค็มและไนโตรเจนสูงจากน้ำเสียสะพานปลา
ปี พ.ศ. 2545
58 ผลของสับสเตรทที่มีต่อการกำจัดสีรีแอกทีฟฟอรัสโดยระบบเอสบีบีอาร์แบบแอนแอโรบิก/แอโรบิก /
59 การกำจัดสารอินทรีย์ละลายน้ำด้วยถ่านกัมมันต์แบบเกร็ด
60 ประสิทธิภาพของถังปฏิกรณ์แบบชั้นเม็ดตะกอนขยายตัวสำหรับบำบัดน้ำเสียชุมชน
61 ผลของรูปแบบใบกวนที่มีต่อประสิทธิภาพการกำจัดความขุ่นของกระบวนการสร้างเพลเล็ต
62 การกำจัดซีโอดี ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ด้วยกระบวนการทางชีวภาพร่วมกับไมโครฟิลเตรชัน
63 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียแบบไหม่ที่เป็นถังปฏิกรณ์ชีวภาพที่มีไมโครฟิลเตรชันเมมเบรนจมตัว แบบแอนนอกซิก-แอนแอโรบิก-ออกซิก เพื่อการนำกลับน้ำเสียมาใช้ประโยชน์ใหม่
64 การบำบัดน้ำชะมูลฝอยด้วยระบบเอสบีอาร์ร่วมกับการดูดติดผิวโดยถ่านกัมมันต์
65 การบำบัดน้ำชะมูลฝอยโดยกระบวนการร่วมของการออกซิเดชันขั้นสูงการเติมสารอาหารร่วมและยูเอเอสบีแบบมีถังสร้างกรด
66 การบำบัดน้ำเสียจากศูนย์การค้าด้วยถังปฏิกรณ์ชีวภาพที่มีเมมเบรนแบบจมตัวร่วมกับคอลัมน์ทรายเคลือบเหล็กออกไซด์
ปี พ.ศ. 2544
67 กระบวนการไมโครฟิลเตรชันในการผลิตน้ำประปา
68 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ การออกแบบการประเมินและเปรียบเทียบราคาของระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบต่างๆกัน
ปี พ.ศ. 2543
69 การใช้หลอดรังสีอัลตราไวโอเลตชนิดความดันต่ำในการบำบัดน้ำดิบที่ปนเปือนโคลิฟาจ
70 การลดสีรีแอกทีฟโดยกระบวนการเอสบีบีอาร์แบบแอนแอโรบิก-แอโรบิก
71 การบำบัดน้ำทิ้งอุตสาหกรรมสิ่งทอขั้นสูงด้วยกระบวนการออสโมซิสผันกลับ
72 การศึกษากระบวนการทำให้ลอยตัวด้วยอากาศที่ละลายน้ำเพื่อกำจัดสาหร่ายออกจากน้ำดิบ
ปี พ.ศ. 2542
73 การบำบัดน้ำชะมูลฝอยด้วยระบบเอสบีอาร์ ที่มีการเติมถ่านกัมมันต์ชนิดผง
ปี พ.ศ. 2540
74 การบำบัดน้ำชะมูลฝอยด้วยระบบเอสบีอาร์ร่วมกับการดูดติดผิวโดยถ่านกัมมันต์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
75 การใช้กระบวนการยูเอเอสบี-แอน็อกซิก-แอโรบิก ในการบำบัดน้ำเสียที่มีความเค็มและไนโตรเจนสูง จากน้ำเสียสะพานปลา