ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชวลิต นิตยะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชวลิต นิตยะ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ 12
2 ไตรรัตน์ จารุทัศน์ 10
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 8
4 พลพัฒน์ นิลอุบล 5
5 กิตติ พัฒนพงศ์พิบูล 5
6 วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ 5
7 สุปรีชา หิรัญโร 4
8 แคล้ว ทองสม 4
9 ปิยนุช เตาลานนท์ 3
10 สุภางค์ จันทวานิช 2
11 ชลธี อิ่มอุดม 2
12 พีระ ตรีชดารัตน์ 2
13 ทรงเกียรติ เที้ยธิทรัพย์ 2
14 กวิศ ปานม่วง 1
15 เทอดไทย เลิศประเสริฐ 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 1
17 จักรกฤษณ์ ขันติวงษ์ 1
18 วรวิทย์ อังสุหัสต์ 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
20 วุฒิกร สุทธิอาภา 1
21 ณัฐนรี คงจันทร์ 1
22 กฤติกา ประยูรหงษ์ 1
23 พรชัย เลาหชัย 1
24 สมปอง จึงสุทธิวงค์ 1
25 จิระภา ศรีคำ 1
26 วิลาวัลย์ วีระกุล 1
27 สมมณี ประทุมไชย 1
28 สยามศักดิ์ จารุอาภรณ์ประทีป 1
29 อรวรรณ อรุณแสง 1
30 บุษรา ศรีพานิชย์ 1
31 ดุลย์วิทย์ ติกุล 1
32 ชาญณรงค์ สุทธิลักษณ์สกุล 1
33 วิทยา วัชรไตรรงค์ 1
34 ลัดดาวัลย์ เพ่งชัด 1
35 ปิยนุช หมัดนุรักษ์ 1
36 ปิติรัตน์ ยศวัฒน 1
37 โสภา เจษฎาวรางกูล 1
38 นพพันธุ์ ทองเกลี้ยง 1
39 สิงหราช มีทิพย์ 1
40 ชัยสิทธิ์ ทิพางค์กุล 1
41 ธนะวัฒน์ รุโจประการ 1
42 กุลฑลทิพย พานิชภักดิ์ 1
43 สิริวัฒน์ พรหมบุรี 1
44 จาราภิวันท์ ทวีสิทธิ์ 1
45 ปรีดิ์ บุรณศิริ 1
46 ปรวิทย์ หิมาตวิน 1
47 มนัสวี วันทยะกุล 1
48 ธนพล สินธุยนต์ 1
49 กนกพร วิวัฒนาการ 1
50 สันติ ฉันทวิลาสวงศ์ 1
51 ชนินทร์ แซ่เตียว 1
52 กฤษณุพนธ์ บุษปฤกษ์ 1
53 สุกฤต อนันตชัยยง 1
54 ปรัชวิกร มาสมบูรณ์ 1
55 กรทิพย์ พฤกษ์ประเสริฐดี 1
56 กมล เอื้ออาภรณ์ 1
57 อารี งามศิริอุดม 1
58 ภาณุรัตน์ โพธิ์งาม 1
59 บุปผา เทวภักดิ์ 1
60 เอื้องทิพย์ จงพัฒนะสินสุข 1
61 วิรุฬห์ พันธุ์อุดม 1
62 นพนันท์ ตาปนานนท์ 1
63 บดินทร์ ตั้งศิลปโอฬาร 1
64 จูลี่ โรจน์นครินทร์ 1
65 นรินทร์ พุทธอารักษ์วงศ์ 1
66 วริศรา ตั้งจิตเจริญพงศ์ 1
67 ฐานิศวร์ เจริญพงศ์ 1
68 กษิดิ สีมานนทปริญญา 1
69 มุกดาภรณ์ สุวรรณแพทย์ 1
70 รุ่งโรจน์ ลิ่มทองแท่ง 1
71 โสภิดา บุญเจริญ 1
72 มานพ พงศทัต 1
73 โยธิน อึ่งกูล 1
74 ชินพงศ์ ลาภจิตร 1
75 นาวิน นาคะศิริ 1
76 ณัฐพล อัศว์วิเศษศิวะกุล 1
77 สมเกียรติ ชิเนนทโรภาส 1
78 ดนุชา สุนทรารชุน 1
79 อินทิรา บางภิภพ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2552 3
4 2551 6
5 2550 2
6 2549 5
7 2548 4
8 2547 4
9 2546 5
10 2545 24
11 2544 5
12 2543 5
13 2542 3
14 2530 1
15 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การก่อสร้างโครงสร้างรับพื้นจากท่อกระดาษ
ปี พ.ศ. 2554
2 การบริหารจัดการการผลิตชิ้นส่วนก่อสร้างระบบอุตสาหกรรมในโรงงานชั่วคราวขนาดเล็กสำหรับโครงการบ้านจัดสรร : กรณีศึกษา โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป #1 ที่ ตำบลบางแม่นาง และ โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป #2 ที่ ตำบลไทรม้า,จังหวัด นนทบุรี
ปี พ.ศ. 2552
3 ทางเลือกในการซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัยในชุมชนเขายี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
4 การพัฒนาวัสดุประกอบอาคารจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
5 การพัฒนาวัสดุประกอบอาคารจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2551
6 การเปรียบเทียบอาคารชุด 8 ชั้นที่นำระบบผนังรับน้ำหนักเป็นผนังภายใน ร่วมกับ ระบบผนังก่ออิฐเป็นผนังภายนอก กับ ระบบผนังก่ออิฐเป็นผนังภายใน ร่วมกับ ระบบผนังค.ส.ล.สำเร็จรูป เป็นผนังภายนอก
7 รูปแบบที่อยู่อาศัยและการอยู่อาศัยในชุมชนคลองบางน้อยนอก ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
8 ทางเลือกในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยในชุมชนบางน้อยนอก อ. บางคนที จ.สมุทรสงคราม
9 การออกแบบปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราวกึ่งสำเร็จรูปชั้นเดียว โครงสร้างเหล็กเบารับน้ำหนัก โครงการโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (SCG Southern School)
10 การติดตามผลการนำระบบการก่อสร้างสำเร์จรูปมาใช้ในโครงการบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว
11 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการบ้านเอื้ออาทรตามความร่วมมือระหว่างกรมธนารักษ์กับการเคหะแห่งชาติ : กรณีศึกษาบ้านเอื้ออาทรสำหรับข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2550
12 การบริหารจัดการงานก่อสร้างโครงการบ้านมั่นคง : กรณีศึกษา โครงการนำร่องในเขต กรุงเทพมหานคร
13 แนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยบนที่ดินราชพัสดุ : กรณีศึกษาชุมชนสามัคคีร่วมใจ บางเขน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2549
14 ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งและดำเนินธุรกิจของบริษัทสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไทย
15 การเปรียบเทียบการก่อสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูปเสา-คาน กับการก่อสร้างระบบเดิม
16 เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารพักอาศัยที่เหมาะสม สำหรับพื้นที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา : กรณีศึกษา หมู่บ้านสาขลา ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
17 การพัฒนารูปแบบที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้าง:กรณีศึกษา ที่พักอาศัยชั่วคราวของคนงานก่อสร้าง บริษัท เวสท์คอน จำกัด กรุงเทพมหานคร
18 การเปรียบเทียบรอยต่อระบบแห้งและระบบเปียกของระบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปสำหรับบ้านพักอาศัยสองชั้น : กรณีศึกษาทาวน์เฮาส์โครงการกานดา...บ้านริมคลอง 2 จังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2548
19 การศึกษาและเปรียบเทียบเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูประบบผนังรับน้ำหนัก : กรณีศึกษา โครงการหมู่บ้านภัสสรและโครงการหมู่บ้านซื่อตรง รังสิต-คลอง 3 จังหวัดปทุมธานี
20 ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดพักอาศัย : กรณีศึกษา อาคารชุดพักอาศัยในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
21 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชั้นของอาคารชุด กับราคาต่อตารางเมตร ของอาคารชุดพักอาศัย ในเขตกรุงเทพมหานคร
22 ตัวแปรที่มีผลต่อการจำแนกกลุ่มอาคารชุดพักอาศัยในกรุงเทพมหานคร เพื่อการประเมินราคา
ปี พ.ศ. 2547
23 การวิเคราะห์ทางเลือกในการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์เพื่อการระดมทุนด้านเคหการของธนาคารอาคารสงเคราะห์
24 รูปแบบที่อยู่อาศัยและการเงินเคหการระดับครัวเรือนของผู้อยู่อาศัย ในกำแพงนครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
25 การศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อราคาประเมินอาคารชุดพักอาศัย : กรณีศึกษา อาคารชุดพักอาศัยในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
26 แนวทางในการพัฒนาสวัสดิการเงินกู้เคหสงเคราะห์พนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่
ปี พ.ศ. 2546
27 การเปรียบเทียบการประเมินราคาที่ดินรายแปลงสำหรับที่อยู่อาศัยโดยวิธีการใช้ค่าตัวคูณความลึกกับวิธีการทำด้วยมือ : กรณีศึกษา เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
28 การประเมินผลโครงการบ้านจัดสรรสวัสดิการข้าราชการบำนาญ ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
29 ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาที่ดินจัดสรรในหมู่บ้านลาดพร้าว 1 ในพื้นที่เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
30 ทางเลือกในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัย อาคารกรมภูธเรศน์ ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์
31 ทางเลือกในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัย อาคารกรมภูธเรศน์ ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์
ปี พ.ศ. 2545
32 การใช้พื้นที่อยู่อาศัยของชุมชนที่ถูกรื้อย้ายจากบ้านใต้สะพานในกรุงเทพมหานคร
33 การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหลังการรื้อถอนย้ายจากชุมชนใต้สะพาน
34 กระบวนการออกแบบที่อยู่อาศัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนไบเล่ย์-หลังจวนฯ จังหวัดนครราชสีมา
35 กระบวนการร่วมกันสร้างที่อยู่อาศัยด้วยตนเอง กรณีศึกษาบ้านดิน บ้านเทพพนา อำเภอเทพสถิตย์ จังหวัดชัยภูมิ
36 การใช้พื้นที่ภายในห้องพัก ประเภทอาคารชุดราคาถูก : กรณีศึกษา โครงการสินธนาแมนชั่น (ถนนนวมินทร์), กรุงเทพมหานคร
37 ลักษณะที่อยู่อาศัยของชาวเขาในโครงการพัฒนาดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย : กรณีศึกษาชาวเขาเผ่าอาข่า
38 การศึกษาเปรียบเทียบตัวแปรที่เป็นความเสี่ยงต่อผลตอบแทนระหว่างโครงการบ้านสร้างเสร็จก่อนขายกับโครงการบ้านผ่อนดาวน์
39 ทางเลือกในการปรับปรุงอาคารซึ่งใช้แผงกันแดดคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นองค์ประกอบหลักในพื้นที่เขตการศึกษา ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
40 แนวทางการนำระบบเสา-คานสำเร็จรูปมาใช้ร่วมกับ การก่อสร้างระบบเดิมในโครงการบ้านจัดสรร
41 แนวทางการออกแบบงานก่อสร้างบ้านแถวด้วยระบบประสานทางพิกัด
42 การนำตู้คอนเทนเนอร์มาใช้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาโครงการทวีทรัพย์ อพาร์ทเมนต์
43 ลักษณะที่อยู่อาศัยของชาวเขา ในโครงการพัฒนาดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย : กรณีศึกษา ชาวเขาเผ่าลาหู่
44 การศึกษาและเปรียบเทียบการก่อสร้างบ้านพักอาศัย ด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูประบบเสา-คาน กับการก่อสร้างแบบทั่วไป : กรณีศึกษา หมู่บ้านคุณาลัย บางขุนเทียน
45 แนวทางการปรับปรุง การดัดแปลง และต่อเติมตึกแถวระบบชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูป : กรณีศึกษาสยามสแควร์ กรุงเทพฯ
46 การอยู่อาศัยหลังจากการย้ายชุมชนผู้มีรายได้น้อย จากแนวราบสู่แนวสูง : กรณีศึกษา ชุมชนอาคารทรัพย์สิน 26-7 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
47 เทคนิคการก่อสร้างอาคารด้วยไม้ไผ่ การออกแบบและสร้างอาคารตัวอย่าง ณ พื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
48 การประเมินที่อยู่อาศัยก่อสร้างระบบกึ่งสำเร็จรูป โครงสร้างเสา-คานเหล็ก ผนังคอนกรีตมวลเบา : กรณีศึกษา บ้านมณีแก้ว จังหวัดชลปุรี
49 การวิเคราะห์เงื่อนไขในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยโดยใช้ชิ้นส่วนเสา และคานคอนกรีตสำเร็จรูป และผนังไฟเบอร์ซีเมนต์กลวง : กรณีศึกษาโครงการพิมานชล 2 เฟส 3 จ. ขอนแก่น
50 การอยู่อาศัยของผู้พิการและทุพพลภาพ : กรณีศึกษา ชุมชนบางตลาดพัฒนา 1 (ชุมชนปากด่าน) จังหวัดนนทบุรี
51 ที่อยู่อาศัยของบุคลากรในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
52 กระบวนการขยับบ้านหลังย้ายขึ้นจากคลองพิชัยของเคหะชุมชนเพชรคลองจั่น เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
53 เงื่อนไขด้านเทคนิคในการก่อสร้างอาคารหอพักขนาด 3 ชั้นด้วยโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ : กรณีศึกษา หอพักนักศึกษาโครงการยูเซ็นเตอร์ บริเวณถนนจุฬาลงกรณ์ ซอย 42 กรุงเทพมหานคร
54 สภาพการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุในที่อยู่อาศัยแบบแฟลต เคหะชุมชนดินแดง 1 และ 2 กรุงเทพมหานคร
55 แนวทางการออกแบบเพื่อปรับปรุงบ้านพักฉุกเฉินกรณีศึกษา โครงการบ้านต้นแบบ ต. น้ำก้อ จ.เพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2544
56 ความคุ้มค่าของโครงการที่อยู่อาศัยแบบร่วมกันสร้าง ในมุมมองด้านการเงินและด้านเศรษฐศาสตร์ กรณีศึกษา โครงการร่วมกันสร้าง ลาดพร้าว 101
57 บ้านสร้างบางส่วนในประเทศไทย : กรณีทุ่งสองห้องและเมืองใหม่บางพลี
58 การก่อสร้างที่อยู่อาศัยของผู้ที่ย้ายจากชุมชนใต้สะพาน
59 การศึกษาระบบการก่อสร้างอาคารพักอาศัยด้วยโครงสร้างไม้2x4นิ้วของออสเตรเลียเปรียบเทียบระบบการก่อสร้างทั่วไป
60 กระบวนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนริมทางรถไฟจังหวัดนครราชสีมา : กรณีศึกษา การมีส่วนร่วมของชุมชนไบเล่ห์-หลังจวนผู้ว่าฯ
ปี พ.ศ. 2543
61 การจัดประโยชน์ที่ดินของวัดดอนเพื่อที่อยู่อาศัยของชุมชนแออัดวัดดอนพม่า
62 การรื้อย้ายชุมชนเพื่อการก่อสร้างท่าอากาศยานสากลกรุงเทพ แห่งที่ 2 (หนองงูเห่า)
63 โครงการย้ายชุมชนเรือนแพริมแม่น้ำน่าน จังหวัดพิษณุโลก
64 รูปแบบที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมในการรื้อย้ายชุมชนหลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน
65 การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยบนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2542
66 การประเมินการก่อสร้างที่อยู่อาศัยด้วยบล็อกดินซีเมนต์
67 การศึกษาและเปรียบเทียบชิ้นส่วนสำเร็จรูปประเภทผนังรับน้ำหนัก กรณีศึกษา : ผู้ประกอบการซื้อสำเร็จจากโรงงานผลิต กับการผลิตในที่ก่อสร้าง
68 เกณฑ์พิจารณาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร : การเปลี่ยนอาคารพักอาศัยเป็นอาคารสำนักงาน
ปี พ.ศ. 2530
69 แนวทางการออกแบบต่อเติมอาคารพักอาศัยของผู้มีรายได้ปานกลางของรัฐ กรณีศึกษาอาคารเดี่ยว 2 ชั้น โครงการประชานิเวศน์ 3 ส่วนที่ 3