ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กุลเชษฐ์ เพียรทอง 15
2 งบประมาณแผ่นดิน 12
3 พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล 11
4 ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ 6
5 ชาคริต โพธิ์งาม 6
6 นิรันดร์ หันไชยุงวา 4
7 ธนรัฐ ศรีวีระกุล 2
8 อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ 2
9 ทรงสุภา พุ่มชุมพล 2
10 อิทธิพล วรพันธ์ 2
11 อำไพศักดิ์ ทีบุญมา 2
12 วุฒิชัย สิทธิวงษ์ 2
13 สุรชัย จันทร์ชนะ 2
14 กษมา เจนวิจิตรสกุล 2
15 อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ 2
16 วิระพันธ์ สีหานาม 2
17 สุรสิงห์ อารยางกูร 1
18 กษมา เจนวิจิตร 1
19 อดิศักดิ์ บุตรวงษ์ 1
20 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1
21 สุริยา โชคสวัสดิ์ 1
22 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ 1
23 ทวีศักดิ์ วังไพศาล 1
24 UMAP 1
25 สกว. 1
26 รัฐบาล 1
27 กอปร ศรีนาวิน 1
28 Pisit Techarungpaisan 1
29 Ekchai Buphavesa 1
30 เอกชัย บุปผเวส 1
31 วิรัตน์ จอมขวา 1
32 Yuji Watanabe 1
33 Chawalit Thinvongpituk 1
34 Ariyaporn Pongrat 1
35 นิติกร พรหมดวง 1
36 บรรชา บุดดาดี 1
37 งบประมาณเงินรายได้ 1
38 รัชดา โสภาคะยัง 1
39 มงคล ปุษยตานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 5
3 2553 8
4 2552 3
5 2551 4
6 2549 7
7 2548 7
8 2547 3
9 2545 1
10 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การศึกษาคุณสมบัติของรอยเชื่อมวัสดุต่างชนิดที่เชื่อมด้วยวิธีเชื่อมเสียดทาน
2 การศึกษาการเสียหายของชิ้นส่วนโครงสร้างรถยนต์โดยสารที่ผลิตภายในประเทศ ภายใต้แรงกระแทก
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาตัวแปรและการดูดซับพลังงานของท่อทรงเรียวผนังบางโดยใช้วัสดุประกอบเสริมแรงภายใต้แรงกระทำตามแนวแกน
4 การศึกษาการเสียหายของโครงสร้างผนังบางรูปทรงกระบอกกลวงและกรวยกลวงที่มีความหนาไม่คงที่ภายใต้แรงกระทำตามแนวแกน
5 การผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดยางพาราและการทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์
6 การศึกษาการประยุกต์ใช้อุลตร้าโซนิกในการเชื่อมท่อพลาสติกกลม
7 การศึกษาการประยุกต์ใช้อุลตร้าโซนิกในการเชื่อมท่อพลาสติกกลม
ปี พ.ศ. 2553
8 The effect of axial force and contact angle on the weled area of plastic tube welded by ultrasonic welding
9 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดรอยเชื่อมท่อพลาสติกกลมด้วยอุลตราโซนิค
10 การศึกษาการเชื่อมท่อพลาสติกกลมชนิด Polyethylene ด้วยวิธีความเสียดทาน
11 อิทธิพลของเวลาเสียดทานและมุมหน้าสัมผัสในการเชื่อมท่อพลาสติกกลมชนิดพอลีเอทิทิลีนด้วยความเสียดทาน
12 อิทธิพลของความหนาแน่นของโฟมต่อความสามารถในการรับแรงกดของท่อเหล็กกลมที่เติมโฟม
13 อิทธิพลของเวลาในการเสียดทานที่มีผลต่อความแข็งแรงของรอยเชื่อมของเหล็ก AISI 1015 ที่เชื่อมด้วยการเชื่อมเสียดทาน
14 อิทธิพลของเวลาในการเสียดทานและความเร็วรอบในการเสียดทานที่มีผลต่อ ความแข็งแรงของรอยเชื่อมของเหล็ก AISI 1015 ที่เชื่อมเสียดทาน
15 อิทธิพลของความเร็วรอบในการเสียดทานที่มีผลต่อความแข็งแรงของรอบเชื่อมด้วยความเสียดทานภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยอื่นๆ
ปี พ.ศ. 2552
16 Plastic collapse analysis of thin-walled circular tubes subjected to bending
17 การใช้คาวิเทชั่นกระตุ้นปฏิกิริยาเพื่อพัฒนาวิธีการสังเคราะห์ไบโอดีเซลแบบต่อเนื่อง
18 ปัจจัยที่มีผลต่อการเชื่อมท่อพลาสติกกลมด้วยอุลตราโซนิค
ปี พ.ศ. 2551
19 การศึกษาการประยุกต์ใช้อุลตร้าโซนิกในการเชื่อมท่อพลาสติกกลม
20 โครงการศึกษาความเหมาะสมการประยุต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ำเพื่อพื้นที่ทำกินทางการเกษตร
21 การศึกษาการเสียหายของโครงสร้างผนังบางรูปทรงกระบอกกลวง และกรวยกลวงที่มีความหนาไม่คงที่ ภายใต้แรงกระทำตามแนวแนว
22 การศึกษาคุณลักษณะพื้นฐานของลำพุ่งเชื้อเพลิงเหลวที่มีความเร็วมากกว่าเสียงและความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้กับหัวฉีดของเครื่องยนต์โดยทำการทดลอง
ปี พ.ศ. 2549
23 การศึกษาการเสียหายของชิ้นส่วนโรงสร้างรถยนต์โดยสารที่ผลิตภายในประเทศภายใต้แรงกระแทก
24 การวิจัยและพัฒนาเครื่องบดงาต้นแบบ
25 การวิจัยและพัฒนาเครื่องบดงาต้นแบบ
26 ประดิษฐ์เครื่อสกัดน้ำมันเอนกประสงค์
27 การศึกษาการเสียหายของโครงสร้างผนังบางรูปทรงกระบอกกลวงและกรวยกลวงที่มีความหนาไม่คงที่ภายใต้แรงกระทำไม่คงที่
28 โครงการศึกษาถึงผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วมด้านเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำมูลในเขตอำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบ
29 การผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดยางพาราเป็นพลังงานทดแทน และการทดสอบสมรรถนะกับเครื่องยนต์
ปี พ.ศ. 2548
30 การศึกษาการเสียหายของชิ้นส่วนโครงสร้างรถยนต์โดยสารที่ผลิตภายในประเทศภายใต้แรงกระแทก
31 การศึกษาด้วยวิธีการจำลองการไหลของของไหลแบบสองสถานะในเครื่องวัดอัตราการไหลด้วยวิธีการคำนวณเชิงตัวเลข
32 การออกแบบและทดสอบเตาเผามวลชีวมวลสำหรับเครื่องปันดินเผาแบบประสิทธิภาพสูง : กรณีศึกษาเตาเผาเครื่องปั้นดินเผา ตำบลห้วยวังนอง จังหวัดอุบลราชธานี
33 การสำรวจและศึกษาระบบการผลิตและประสิทธิภาพเตาเผาเครื่องปันดินเผา : กรณ๊ศึกษา เตาเผาเครื่องปันดินเผา ตำบลห้วยวังนอง จังหวัดอุบลราชธานี
34 การศึกษาปัญหาและการออกแบบปรับปรุงการใช้งานเตาเผาชีวมวลสำหรับเครื่องปันดินเผาแบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น : กรณีศึกษาเตาเผาเครื่องปันดินเผา ตำบลปากห้วยวังนอง จังหวัดอุบลราชธานี
35 การปรับปรุงสมถรรนะเครื่องทำน้ำร้อนโดยอาศัยความร้อนทิ้งจากเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
36 การปรับปรุงสมรรถนะเครื่องทำน้ำร้อน โดยอาศัยความร้อนทิ้งจากเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2547
37 การศึกษาปัญหาและการออกแบบปรับปรุงการใช้งานเตาเผาชีวมวลสำหรับเครื่องปั้นดินเผาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น : กรณีศึกษาเตาเผาเครื่องปั้นดินเผา ตำบลปากห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานี
38 Ultrasonic Joining of Plastic Pipes
39 โครงการศึกษาสาธิตและส่งเสริมเตาต้มขนมจีนประหยัดพลังงาน
ปี พ.ศ. 2545
40 การอบแห้งข้าวเปลือกดโดยใช้ก๊าชชีวมวล