ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กุลเชษฐ์ เพียรทอง 15
2 งบประมาณแผ่นดิน 12
3 พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล 11
4 ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ 6
5 ชาคริต โพธิ์งาม 6
6 นิรันดร์ หันไชยุงวา 4
7 ทรงสุภา พุ่มชุมพล 2
8 อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ 2
9 กษมา เจนวิจิตรสกุล 2
10 อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ 2
11 สุรชัย จันทร์ชนะ 2
12 อำไพศักดิ์ ทีบุญมา 2
13 วิระพันธ์ สีหานาม 2
14 อิทธิพล วรพันธ์ 2
15 วุฒิชัย สิทธิวงษ์ 2
16 ธนรัฐ ศรีวีระกุล 2
17 Yuji Watanabe 1
18 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ 1
19 UMAP 1
20 สกว. 1
21 วิรัตน์ จอมขวา 1
22 Ekchai Buphavesa 1
23 รัฐบาล 1
24 Ariyaporn Pongrat 1
25 Chawalit Thinvongpituk 1
26 Pisit Techarungpaisan 1
27 เอกชัย บุปผเวส 1
28 นิติกร พรหมดวง 1
29 มงคล ปุษยตานนท์ 1
30 บรรชา บุดดาดี 1
31 งบประมาณเงินรายได้ 1
32 รัชดา โสภาคะยัง 1
33 ทวีศักดิ์ วังไพศาล 1
34 กษมา เจนวิจิตร 1
35 สุริยา โชคสวัสดิ์ 1
36 สุรสิงห์ อารยางกูร 1
37 อดิศักดิ์ บุตรวงษ์ 1
38 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1
39 กอปร ศรีนาวิน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2554 6
3 2553 8
4 2552 3
5 2551 4
6 2550 1
7 2549 8
8 2548 9
9 2547 4
10 2545 1
11 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การศึกษาคุณสมบัติของรอยเชื่อมวัสดุต่างชนิดที่เชื่อมด้วยวิธีเชื่อมเสียดทาน
2 การศึกษาคุณลักษณะพื้นฐานของลำพุ่งเชื้อเพลิงเหลวที่มีความเร็วมากกว่าเสียงและความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้กับหัวฉีดของเครื่องยนต์โดยทำการทดลอง
3 การศึกษาการเสียหายของชิ้นส่วนโครงสร้างรถยนต์โดยสารที่ผลิตภายในประเทศ ภายใต้แรงกระแทก
ปี พ.ศ. 2554
4 การศึกษาตัวแปรและการดูดซับพลังงานของท่อทรงเรียวผนังบางโดยใช้วัสดุประกอบเสริมแรงภายใต้แรงกระทำตามแนวแกน
5 การศึกษาการเสียหายของโครงสร้างผนังบางรูปทรงกระบอกกลวงและกรวยกลวงที่มีความหนาไม่คงที่ภายใต้แรงกระทำตามแนวแกน
6 การผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดยางพาราและการทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์
7 การศึกษาการประยุกต์ใช้อุลตร้าโซนิกในการเชื่อมท่อพลาสติกกลม
8 การศึกษาการประยุกต์ใช้อุลตร้าโซนิกในการเชื่อมท่อพลาสติกกลม
9 การศึกษาการประยุกต์ใช้อุลตร้าโซนิกในการเชื่อมท่อพลาสติกกลม
ปี พ.ศ. 2553
10 The effect of axial force and contact angle on the weled area of plastic tube welded by ultrasonic welding
11 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดรอยเชื่อมท่อพลาสติกกลมด้วยอุลตราโซนิค
12 การศึกษาการเชื่อมท่อพลาสติกกลมชนิด Polyethylene ด้วยวิธีความเสียดทาน
13 อิทธิพลของเวลาเสียดทานและมุมหน้าสัมผัสในการเชื่อมท่อพลาสติกกลมชนิดพอลีเอทิทิลีนด้วยความเสียดทาน
14 อิทธิพลของความหนาแน่นของโฟมต่อความสามารถในการรับแรงกดของท่อเหล็กกลมที่เติมโฟม
15 อิทธิพลของเวลาในการเสียดทานที่มีผลต่อความแข็งแรงของรอยเชื่อมของเหล็ก AISI 1015 ที่เชื่อมด้วยการเชื่อมเสียดทาน
16 อิทธิพลของเวลาในการเสียดทานและความเร็วรอบในการเสียดทานที่มีผลต่อ ความแข็งแรงของรอยเชื่อมของเหล็ก AISI 1015 ที่เชื่อมเสียดทาน
17 อิทธิพลของความเร็วรอบในการเสียดทานที่มีผลต่อความแข็งแรงของรอบเชื่อมด้วยความเสียดทานภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยอื่นๆ
ปี พ.ศ. 2552
18 Plastic collapse analysis of thin-walled circular tubes subjected to bending
19 การใช้คาวิเทชั่นกระตุ้นปฏิกิริยาเพื่อพัฒนาวิธีการสังเคราะห์ไบโอดีเซลแบบต่อเนื่อง
20 ปัจจัยที่มีผลต่อการเชื่อมท่อพลาสติกกลมด้วยอุลตราโซนิค
ปี พ.ศ. 2551
21 การศึกษาการประยุกต์ใช้อุลตร้าโซนิกในการเชื่อมท่อพลาสติกกลม
22 โครงการศึกษาความเหมาะสมการประยุต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ำเพื่อพื้นที่ทำกินทางการเกษตร
23 การศึกษาการเสียหายของโครงสร้างผนังบางรูปทรงกระบอกกลวง และกรวยกลวงที่มีความหนาไม่คงที่ ภายใต้แรงกระทำตามแนวแนว
24 การศึกษาคุณลักษณะพื้นฐานของลำพุ่งเชื้อเพลิงเหลวที่มีความเร็วมากกว่าเสียงและความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้กับหัวฉีดของเครื่องยนต์โดยทำการทดลอง
ปี พ.ศ. 2550
25 การผลิตและวิเคราะห์ก๊าซผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว โดยใช้เตาผลิตก๊าซชนิดไหลลง
ปี พ.ศ. 2549
26 การศึกษาการเสียหายของชิ้นส่วนโรงสร้างรถยนต์โดยสารที่ผลิตภายในประเทศภายใต้แรงกระแทก
27 การวิจัยและพัฒนาเครื่องบดงาต้นแบบ
28 การวิจัยและพัฒนาเครื่องบดงาต้นแบบ
29 ประดิษฐ์เครื่อสกัดน้ำมันเอนกประสงค์
30 การศึกษาการเสียหายของโครงสร้างผนังบางรูปทรงกระบอกกลวงและกรวยกลวงที่มีความหนาไม่คงที่ภายใต้แรงกระทำไม่คงที่
31 โครงการศึกษาถึงผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วมด้านเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำมูลในเขตอำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบ
32 การปรับปรุงสมรรถนะเครื่องทำน้ำร้อนโดยอาศัยความร้อนทิ้งจากเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
33 การผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดยางพาราเป็นพลังงานทดแทน และการทดสอบสมรรถนะกับเครื่องยนต์
ปี พ.ศ. 2548
34 การศึกษาการเสียหายของชิ้นส่วนโครงสร้างรถยนต์โดยสารที่ผลิตภายในประเทศภายใต้แรงกระแทก
35 การศึกษาด้วยวิธีการจำลองการไหลของของไหลแบบสองสถานะในเครื่องวัดอัตราการไหลด้วยวิธีการคำนวณเชิงตัวเลข
36 การออกแบบและทดสอบเตาเผามวลชีวมวลสำหรับเครื่องปันดินเผาแบบประสิทธิภาพสูง : กรณีศึกษาเตาเผาเครื่องปั้นดินเผา ตำบลห้วยวังนอง จังหวัดอุบลราชธานี
37 การสำรวจและศึกษาระบบการผลิตและประสิทธิภาพเตาเผาเครื่องปันดินเผา : กรณ๊ศึกษา เตาเผาเครื่องปันดินเผา ตำบลห้วยวังนอง จังหวัดอุบลราชธานี
38 การศึกษาปัญหาและการออกแบบปรับปรุงการใช้งานเตาเผาชีวมวลสำหรับเครื่องปันดินเผาแบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น : กรณีศึกษาเตาเผาเครื่องปันดินเผา ตำบลปากห้วยวังนอง จังหวัดอุบลราชธานี
39 การปรับปรุงสมถรรนะเครื่องทำน้ำร้อนโดยอาศัยความร้อนทิ้งจากเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
40 การปรับปรุงสมรรถนะเครื่องทำน้ำร้อนโดยอาศัยความร้อนทิ้งจากเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
41 การศึกษาการเสียหายของชิ้นส่วน โครงสร้างรถยนต์โดยสารที่ผลิตภายในประเทศ ภายใต้แรงกระแทก
42 การปรับปรุงสมรรถนะเครื่องทำน้ำร้อน โดยอาศัยความร้อนทิ้งจากเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2547
43 การศึกษาปัญหาและการออกแบบปรับปรุงการใช้งานเตาเผาชีวมวลสำหรับเครื่องปั้นดินเผาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น : กรณีศึกษาเตาเผาเครื่องปั้นดินเผา ตำบลปากห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานี
44 Ultrasonic Joining of Plastic Pipes
45 โครงการศึกษาสาธิตและส่งเสริมเตาต้มขนมจีนประหยัดพลังงาน
46 การผลิตและวิเคราะห์ก๊าซผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว โดยใช้เตาผลิตก๊าซชนิดไหลลง
ปี พ.ศ. 2545
47 การอบแห้งข้าวเปลือกดโดยใช้ก๊าชชีวมวล
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
48 การศึกษาการประยุกต์ใช้อุลตร้าโซนิกในการเชื่อมท่อพลาสติกกลม