ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชวลิต งามจรัสศรีวิชัย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชวลิต งามจรัสศรีวิชัย,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 7
2 สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ 5
3 สมเกียรติ งามประเสริฐสิทธิ์ 3
4 นุชนารถ ศิริง้วน 2
5 ปิยะนุช ภูทองขาว 2
6 สุภาภรณ์ คางคำ 1
7 มะลิ หุ่นสม 1
8 วุฒิชัย ชนปิยางกูร 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
10 อาทิตย์ กฤตยาสกุล 1
11 พิชร์ณัฏฐ์ เศวตรัตน์ 1
12 ปฏิภาณ ปัญญาพลกุล 1
13 พัชระ รัตนะเศรษฐี 1
14 ศุภลักษณ์ วรมังครัตน์ 1
15 ดาวัลย์ วิวรรธนะเดช 1
16 ชัชวาล ฉัตรรัตนนนท์ 1
17 ศักดินันท์ นันตัง 1
18 นพิดา หิญชีระนันทน์ 1
19 นพปรางค์ พลคิด 1
20 พรนิชา เทศวิรัช 1
21 วรากร มีจันทร์ 1
22 ศิวพล พิมเสน 1
23 ชวลินทร์ หมุดสุวรรณ์ 1
24 วนิดา อินชนะ 1
25 ชญาน์วัต เตโช 1
26 มนธวัล บุญส่งประเสริฐ 1
27 ปรางค์สินันท์ โทธรัตน์ 1
28 กัญจนา บุณยเกียรติ 1
29 ศิริชัย ศักดิ์โฆษิต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2556 1
3 2555 2
4 2554 4
5 2553 5
6 2552 3
7 2551 1
8 2550 5
9 2549 2
10 2548 2
11 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การสังเคราะห์มอนอกลีเซอไรด์แบบเลือกสรรจากกรดไขมันปาล์มในเครื่องปฏิกรณ์แบบช่องจุลภาค
ปี พ.ศ. 2556
2 วิเคราะห์และจำลองผลรูปแบบโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด
ปี พ.ศ. 2555
3 การดัดแปรเชิงเคมีของพอลิไวนิลคลอไรด์โดยการแทนที่แบบนิวคลีโอไฟล์ด้วยหมู่ซัลโฟนิก
4 การแตกสลายของพอลิเมทิลเมทาคริเลตบนซีโอไลต์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์
ปี พ.ศ. 2554
5 การศึกษาโลหะออกไซด์ผสมสามองค์ประกอบเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ชนิดเบสสำหรับการสังเคราะห์โอเลโอเคมิคอล
6 การดูดซับสารประกอบอินทรีย์พอลีฟีนอลโดยตัวดูดซับเมโซพอรัสซิลิเกต และซูเปอร์พาราแมกเนติก
7 เอสเทอริฟิเคชันของกรดออกทาโนอิกกับไตรเมทิลอลโพรเพน โดยใช้ H₃PW₁₂O₄₀ ในคาร์บอนไดออกไซด์ภาวะเหนือวิกฤต
8 การเตรียมน้ำมันหล่อลื่นชนิดพอลิออลเอสเทอร์จากกรดไขมัน โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ชนิดกรดในคาร์บอนไดออกไซด์ภาวะเหนือวิกฤต
ปี พ.ศ. 2553
9 การสังเคราะห์แมกนีเซียม-อะลูมิเนียมเลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์สอดแทรกด้วยแอลคอกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ชนิดเบส
10 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มในเอทานอลภาวะเหนือวิกฤตและกึ่งวิกฤตด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ในเครื่องปฏิกรณ์เบดนิ่ง
11 ผลของความหนาแน่นตำแหน่งกรดของแอมเบอลิสต์เรซินและซีโอไลต์ต่อเอสเทอริฟิเคชันของกรดไดคาร์บอกซิลิกกับ 2–เอทิล–1–เฮกซานอล
12 การเตรียมออกไซด์ผสมของแคลเซียม ซิงก์ และอะลูมิเนียมสำหรับเมทานอไลซิสของไตรกลีเซอไรด์
13 การสังเคราะห์แมกนีเซียม-อะลูมิเนียมเลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์สอดแทรกด้วยแอลคอกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิริยาวิวิธพันธุ์ชนิดเบส
ปี พ.ศ. 2552
14 ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันของกลีเซอรอลบนตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์
15 การสังเคราะห์ซีโอไลต์เอ็มซีเอ็ม-22 จากดินขาวธรรมชาติ
16 การสังเคราะห์ซีโอไลต์ เอ็มซีเอ็ม-22 จากดินขาวธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2551
17 การศึกษาการปรับปรุงลักษณะสมบัติของโลหะออกไซด์ผสมสำหรับปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันที่ถูกเร่งแบบวิวิธพันธ์
ปี พ.ศ. 2550
18 การสังเคราะห์ซีโอไลต์ ZSM-5 จากดินขาวธรรมชาติ
19 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาจากโดโลไมต์ธรรมชาติสำหรับทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน้ำมันพืช
20 ทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน้ำมันพืชบนตัวเร่งปฏิกิริยาออกไซด์ผสมชนิดเบส
21 การสังเคราะห์ซีโอไลต์ Na-X จากดินขาวธรรมชาติ
22 การสังเคราะห์ซีโอไลต์ Na-X จากดินขาวธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2549
23 การกำจัดกำมะถันอินทรีย์ในเชื้อเพลิงเหลวโดยการดูดซับบนซีโอไลต์ที่แลกเปลี่ยนไอออนโลหะ
24 การสังเคราะห์และลักษณะสมบัติของซีโอไลต์จากเถ้าลอยถ่านหินสำหรับการขจัดซัลเฟอร์ของเชื้อเพลิงเหลว
ปี พ.ศ. 2548
25 การพัฒนากระบวนการสำหรับการฟื้นฟูสภาพโมเลกุลาร์ซีฟใช้แล้ว
26 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าฐานทองสำหรับออกซิเจนรีดักชันในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม