ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รุจิภาส ภู่สว่าง 9
2 วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล 8
3 ธานี แก้วธรรมานุกูล 6
4 วีระพร ศุทธากรณ์ 4
5 กรรณิการ์ พงษ์สนิท 4
6 ดุสิต ปิยวรกุล 4
7 วรารักษ์ บุญมาก 4
8 อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล 3
9 วันเพ็ญ ทรงคำ 3
10 วารุณี แก่นสุข 2
11 จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ 2
12 ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล 2
13 ดรุณี ทายะติ 2
14 ชมนาด พจนามาตร์ 2
15 ธนพรรณ จรรยาศิริ 2
16 หรรษา เศรษฐบุปผา 2
17 นงเยาว์ อุดมวงศ์ 2
18 ชลอศรี แดงเปี่ยม 2
19 สมพร ธำรงค์ทิพยคุณ 2
20 อำไพ ชนะกอก 2
21 อะเคื้อ อุณหเลขกะ 2
22 สมชาย เตียวกุล 2
23 ดิลกา ไตรไพบูลย์ 2
24 จุฑารัตน์ มีสุขโข 2
25 รัตนาวดี ชอนตะวัน 2
26 ทศพร คำผลศิริ 2
27 ประทุม สร้อยวงศ์ 2
28 นันทา เลียววิริยะกิจ 2
29 ศิริรัตน์ ปานอุทัย 2
30 ปาริชาติ รังคกูลนุวัฒน์ 2
31 ลินจง โปธิบาล 2
32 กนกพร สุคำวัง 2
33 ดวงฤดี ลาศุขะ 2
34 กาญจนา ดาวประเสริฐ 1
35 จันทร์จีรา ยารวง 1
36 ธนาวุฒิ ธรรมจักร 1
37 วราภรณ์ บุญเชียง 1
38 หัสยาพร มะโน 1
39 ลักขณาพร โทวรรธนะ 1
40 พวงพยอม ปัญญา 1
41 วารุณี ฟองแก้ว 1
42 สุจิตรา เทียนสวัสดิ์ 1
43 อวยพร ตัณมุขยกุล 1
44 Auyporn Tanmukayakul 1
45 เรืองอุไร สินเปียง 1
46 ประทุม สร้อยวงค์ 1
47 รัตตินันท์ โภควินภูดิสนันท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 3
3 2554 2
4 2553 2
5 2552 6
6 2551 5
7 2548 2
8 2547 2
9 543 50
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของพนักงานโรงงานเซรามิก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพและลดภาวะเสี่ยงจากปัจจัยคุกคามสุขภาพในการทำงานในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
3 ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงาน การเจ็บป่วยและบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากงานของแรงงานนอกระบบ :
4 การเจ็บป่วยและบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากงานของเกษตรกรชาวนา ตำบลหัวเมือง อำเภอสิง จังหวัดแพร่
ปี พ.ศ. 2554
5 ภูมิปัญญาท้องถิ่น “ล้านนา” ในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ: การศึกษานำร่อง
6 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในจังหวัดเชียงใหม่: กรณีศึกษา
ปี พ.ศ. 2553
7 ปัจจัยทำนายการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงในคนงานโรงงานผลิตมันฝรั่งทอดกรอบ
8 ปัจจัยเสี่ยงจากการประกอบอาชีพในการเกิดโรคมะเร็งปอด
ปี พ.ศ. 2552
9 การวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานนอกระบบในพื้นที่บูรณาการนำร่องภาคเหนือ: ปัจจัยคุกคามสุขภาพ การบาดเจ็บและเจ็บป่วยที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงาน พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
10 การบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน และพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของเกษตรกร
11 ภูมิปัญญาท้องถิ่น "ล้านนา" ในการสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กและวัยรุ่น : การศึกษานำร่อง
12 การเรียนรู้กระบวนการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนพื้นที่บูรณาการนำร่อง
13 การเรียนรู้กระบวนการพัฒนาอาสาสมัครอาชีวอนามัยในชุมชนพื้นที่บูรณาการนำร่อง
14 การรับรู้อาการเตือนโรคหลอดเลือดสมอง ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่
ปี พ.ศ. 2551
15 การเรียนรู้สู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบในพื้นที่บูรณาการนำร่อง
16 การรับรู้ภาวะเสี่ยงอันตรายจากฝุ่น และพฤติกรรมการป้องกัน ของคนงานโรงงานเซรามิก
17 ศักยภาพของชุมชน ในการสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกาย ของผู้สูงอายุ ในตำบลวังเหนือ จังหวัดลำปาง
18 อุบัติเหตุจากการทำงานและพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ประกอบอาชีพผลิตเกมส์ไม้
19 การชี้บ่งปัจจัยคุกคามสุขภาพ ภาวะสุขภาพ การบาดเจ็บและเจ็บป่วยที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงาน : การวิเคราะห์สถานการณ์ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
ปี พ.ศ. 2548
20 สมรรถภาพทางกายของพนักงานโรงงานผักกระป๋องแปรรูป
21 ปัจจัยอันตรายในการทำงานและปัญหาสุขภาพของผู้รับงานไปทำที่บ้านกลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า
ปี พ.ศ. 2547
22 ทัศนะทางเพศในสตรีที่เป็นมะเร็งนรีเวช
23 อาการไม่สุขสบาย ความทุกข์ทรมานทางอารมณ์ สัมพันธภาพระหว่างบุคคลและคุณภาพชีวิตในผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
24 Sensory Stimulation Process and Cognitive Function among Persons with Traumatic Brain Injury: A Case Study
25 A cross-sectional of glycemic control among adults with type 2 diabetes
26 An ethnographic study of diabetes health beliefs and practices in Sri Lankan adults
27 Assessing and exploring the competency of prehospital emergency medical service personnel in Klang Valley, Malaysia: a Mixed Method Approach
28 ปัจจัยอันตรายในการทำงานและภาวะสุขภาพของคนงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา
29 Model development of Health Promotion and Risk Reduction of Occupational health Hazards in wooden Furniture Industry: Participatory Action Research
30 ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงาน การเจ็บป่วยและบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานของแรงงานนอกระบบ: กรณีศึกษากลุ่มทำโครงร่ม
31 ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของเกษตรกรปลูกหอมแดง ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
32 ระยะและกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงในการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงของคนงานโรงงานผลิตมันฝรั่งทอดกรอบ
33 Occupational health hazards, work-related illness and injury, work behaviors among informal workforce: Case study in baby corn planting farmers
34 ท่าทางการทำงานและกลุ่มอาการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้อในผู้ประกอบอาชีพผลิตยางพารา
35 Recognition of Occupational Health Hazards and Safety-Based Behaviors: A case study of Wood Furniture in Northern Thailand
36 Capacity building on occupational health among informal workforce: Participatory training
37 Lesson Learned Through Developmental Processes of Community Welfare Fund for Informal Workforce: Case Study of Pilot Integrated Area
38 Lanna Local Wisdom in Promoting Well-being of Children and Adolescents: A Pilot Study
39 Participatory development of a program for reducing occupational health hazards in a wood furniture industry in northern Thailand
40 Situational Analysis of the Implementation of the Center for People Living with HIV/AIDS Network: A Pilot Study
41 Capacity Building on Occupational Health Among Informal Workforce: Particiaptory Training
42 Lanna Local Wisdom in Promoting the Elderly Well-being