ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชวนันท์ ชาญศิลป์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ชวนันท์ ชาญศิลป์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ผลของการใช้ยาทาให้อารมณ์คงที่ร่วมกับยาต้านโรคจิตกลุ่มเดิม กับการใช้ยาทาให้อารมณ์คงที่ร่วมกับยาต้านโรคจิตกลุ่มใหม่ ต่อระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลในผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวน
ปี พ.ศ. 2550
2 การเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในเด็กไทย
ปี พ.ศ. 2549
3 การเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในเด็กไทย
ปี พ.ศ. 2542
4 การศึกษาความถูกต้องของแบบคัดกรองโรคจิตในชุมชนและความชุกของโรคจิต ณ บ้านดง ต.โคกสำราญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2540
5 การศึกษาความถูกต้องของแบบคัดกรองโรคจิต
ปี พ.ศ. 2538
6 การศึกษาความถูกต้องของแบบคัดกรองโรคจิต
7 การศึกษาความถูกต้องของแบบคัดกรองโรคจิตในชุมชนและความชุกของโรคจิต ณ บ้านดง ต.โคกสำราญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น