ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชวนพิศ อรุณรังสิกุล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 16
2 อโณทัย ชุมสาย 12
3 พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์ 10
4 จุลภาค คุ้นวงศ์ 8
5 ศิริพร ชุมแสงโชติสกุล 8
6 ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล 8
7 ภาณี ถิรพร 8
8 ประเทือง ดอนสมไพร 8
9 ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ 7
10 ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ 7
11 สุนันทา จันทกูล 7
12 สิริกุล วะสี 7
13 สมศิริ แสงโชติ 7
14 อรรัตน์ มงคลพร 7
15 เกษม พิลึก 6
16 กาญจน์ จันทร์ลอย 6
17 วุฒิชัย ทองดอนแอ 6
18 ชัชรี นฤทุม 3
19 เอมอร อังสุรัตน์ 3
20 นาตยา ดำอำไพ 2
21 อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์ 2
22 ดวงอร อริยพฤกษ์ 2
23 สมศักดิ์ รัตนยิ่งยง 2
24 พัชรา ศิริโสภณพงศ์ 2
25 จตุพร จิตรบุญถนอม 2
26 สาคร ชินวงค์ 2
27 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 2
28 สุขทวี ศุภปรากร 2
29 ศิริชัย กาญจนวาสี 2
30 กิติยา กิจควรดี 2
31 พัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์ 2
32 กัลยา วังมี 2
33 ชัยสิทธิ์ ทองจู 2
34 ชัชชัย แก้วสนธิ 2
35 นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม) 2
36 ชวลิต ฮงประยูร 2
37 ประสูติ สิทธิสรวง 2
38 คนึงรัตน์ คำมณี 2
39 เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ์ 2
40 อุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ 2
41 ศุภลักษณ์ ภิญโญสรรพกิจ 2
42 จิรัฐินาฏ ถังเงิน 2
43 สามารถ เศรษฐวิทยา 2
44 สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ 2
45 เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ 2
46 เพ็ญจันทร์ ธาตุไพบูลย์ 1
47 กรุง สีตะธนี 1
48 มณฑา วงศ์มณีโรจน์ 1
49 รณภพ บรรเจิดเชิดชู 1
50 สมนึก เชื้อวงศ์สกุล 1
51 กวิศร์ วานิชกุล 1
52 วรรณดี สุทธินรากร 1
53 โกศล เจริญสม 1
54 พงศ์พันธ์ เหลืองวิไล 1
55 ฐิติยา แซ่ปัง 1
56 สุชีรา มาตยภูธร 1
57 ชุติมา ไวศรายุทธ์ 1
58 วลี สงสุวงค์ 1
59 มานิต ลาเกลี้ยง 1
60 สิรีรัตน์ เชษฐสุมน 1
61 นพสิทธิ์ ล่องจ้า 1
62 ภราดร ดอกจันทร์ 1
63 วิชัย สรพงษ์ไพศาล 1
64 ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ 1
65 รัชนี จารุสันต์ 1
66 พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 1
67 พิเชษฐ์ สืบสายพรหม 1
68 ไพบูลย์ ชั้นเจริญศรี 1
69 รัชนี ฮงประยูร 1
70 ศิริพร (ลาออก) ชุมแสงโชติกุล 1
71 เรวัต เลิศฤทัยโยธิน 1
72 จรัสศรี ผลคำ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 1
6 2552 1
7 2550 1
8 2549 4
9 2547 1
10 2545 8
11 2543 1
12 2541 1
13 543 52
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร: ผัก
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมการผลิต GAP ภายในกลุ่มเกษตรกรเพื่อความเชื้อมั่นในสัญลักษณ์ Q
3 โครงการวิจัยในประเด็นมาตรฐานสินค้าอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร ด้านผัก
ปี พ.ศ. 2555
4 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการผลิตทุเรียนตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
5 การศึกษาผลของ
ปี พ.ศ. 2553
6 โครงการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยาเขตกำแพงแสน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2552
7 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนเขตพื้นที่ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2550
8 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งหน่วยรับรอและเเนวทางปฏิบัติเพื่อรับรองระบบผลิตผักเเละผลไม้ตามมาตรฐานสากล
ปี พ.ศ. 2549
9 การ Implement ระบบควบคุม GAP เพื่อส่งครัวการบิน: การพัฒนาการรับรองระบบผลิตให้เป็นมาตรฐานสากล
10 การพัฒนาทางเลือกใหม่ในภาคเกษตร: การผลิตผักคุณภาพเพื่อการค้าสำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดนครปฐม
11 การศึกษาและจัดทำต้นแบบคู่มือและวีซีดี การผลิตผักคุณภาพตามระบบ GAP ภายใต้โครงการพัฒนาทางเลือกใหม่ภาคเกษตร: การผลิตผักคุณภาพเพื่อการค้าสำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยจังหวัดนครปฐม
12 ต้นแบบระบบการตรวจประเมินระบบผลิตผักตามมาตรฐาน GAP
ปี พ.ศ. 2547
13 การพัฒนาระบบการตรวจประเมินและรับรองระบบเกษตรอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2545
14 แบบของไอโซไซม์ในพันธุกรรมพันธุ์ไม้ไทย : หมากส่งและมะเกี๋ยง
15 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
16 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
17 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
18 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
19 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
20 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
21 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2543
22 การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจประเมินการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
ปี พ.ศ. 2541
23 การวิจัยและพัฒนาแนวทางของเกษตรผสมผสานเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์และพืชผักเศรษฐกิจแบบยั่งยืน