ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชลิยา วามะลุน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ผลของการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มเพื่อเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตต่อความสามารถในการยืนหยัดเผชิญวิกฤติในผู้ป่วยมะเร็ง
ปี พ.ศ. 2553
2 ประสบการณ์ชีวิตและการจัดการของสตรีไทยอีสานที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม
3 การพัฒนารูปแบบการดูแลแบบองค์รวมที่มีความไวเพศสภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
ปี พ.ศ. 2551
4 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบองค์รวมในศูนย์มะเร็ง อุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2550
5 การเสริมสร้างความหวังและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง สำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่มีภาวะซึมเศร้า กรณีศึกษา ศูนย์มะเร็ง อุบลราชธานี
6 ความเครียดและการเผชิญความเครียดของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ที่รับการรักษาในศูนย์มะเร็ง อุบลราชธานี