ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชลิดา เล็กสมบูรณ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิชัย โฆสิตรัตน 8
2 เรวัต เลิศฤทัยโยธิน 8
3 นิพนธ์ ทวีชัย 8
4 สุภาพร กลิ่นคง 7
5 ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล 6
6 อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ 6
7 อภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์ 5
8 รงรอง หอมหวล 5
9 วิเชียร กีรตินิจกาล 3
10 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ 2
11 โสภิดา ชิดชื่นเชย 2
12 รณภพ บรรเจิดเชิดชู 2
13 นายวัฒนา อาจวิชัย 2
14 นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง 2
15 นายชัยมงคล ตะนะสอน 2
16 อุดม ฟ้ารุ่งสาง 2
17 นางสาวอรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ 2
18 นายปริญญา จันทรศรี 2
19 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 2
20 อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ 2
21 นายศักดิ์มนตรี นาชัยเวียง 2
22 ธีระ สูตะบุตร 2
23 อร่ามศรี พัฒนโสภณ 2
24 จิรภา อิ่มประสิทธิชัย 1
25 น.ส.อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ 1
26 วรัญญา อริยสุระ 1
27 อัจฉราวรรณ ธีระเพ็ญแสง 1
28 นายอิทธิฤทธิ์ อึ้งวิเชียร 1
29 ธีระวัฒน์ สนธิหา 1
30 อารีย์รัตน์ ขุนภิบาล 1
31 กุลธิดา บุญบรรดาล 1
32 เมทินี กลัดมุข 1
33 นางสมนึก ชัยดรุณ 1
34 ดร.ทรงพล สมศรี 1
35 น.ส.อารีย์รัตน์ ขุนภิบาล 1
36 ผศ.บุญส่ง เอกพงษ์ 1
37 พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ 1
38 ศักดิ์มนตรี นาชัยเวียง 1
39 ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล 1
40 ปริญญา จันทรศรี 1
41 สมศิริ แสงโชติ 1
42 สุภาพร อิสริโยดม 1
43 สมนึก วงศ์ทอง 1
44 ศศิธร วุฒิวณิชย์ 1
45 ณรงค์ สิงห์บุระอุดม 1
46 เอ็จ สโรบล 1
47 วัลวิษา ปิติมาตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 3
3 2554 2
4 2553 10
5 2552 1
6 2551 2
7 2550 3
8 2546 1
9 2543 1
10 2537 1
11 543 27
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การใช้แบคทีรีโอฟาจเป็น biocontrol ในการควบคุมโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2556
2 การจำแนกเชื้อสาเหตุของโรคเหี่ยวเขียวในมะเขือม่วงและการประเมินเชื้อพันธุกรรมมะเขือม่วงต้านทานโรคเหี่ยวเขียว
3 การพัฒนาพันธ์มะเขือเทศอุตสาหกรรมต้านทานโรคใบหงิกเหลืองและโรคเหี่ยวเขียว
4 ผลของพันธุ์พืช อายุพืช และวิธีการปลูกเชื้อในการเข้าทำลายพริกโดยเชื้อ Phytophthora capsici
ปี พ.ศ. 2554
5 การปรับปรุงพันธุ์และการเขตกรรมสมุนไพร
6 ฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารสกัดจากพืชต่อเชื้อรา Pseudocercospora dendrobii และการควบคุมโรคใบปิ้นเหลืองของกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์แดงพิริยา
ปี พ.ศ. 2553
7 การผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญและการประเมินผลในแปลงทดลอง
8 การผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญและการประเมินผลในแปลงทดลอง
9 การผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญและการประเมินผลในแปลงทดลอง
10 การผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญและการประเมินผลในแปลงทดลอง
11 การผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญและการประเมินผลในแปลงทดลอง
12 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum กับเชื้อรา Phytophthora capsici ในการทำให้เกิดโรคเหี่ยวของพริก
13 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum และเชื้อรา Phytophthora capsici ในการทำให้เกิดโรคเหี่ยวของพริก
14 ศึกษาการผลิตกระเจี๊ยบเขียวในการพัฒนาการเกษตรที่ปลอดภัย
15 การควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริกโดยการใช้สารสกัดจากพืช
16 ประสิทธิภาพของไรโซแบคทีเรียสายพันธุ์ E7-17 และ S1-10 ในการควบคุมโรคที่สำคัญของอ้อยที่ถ่ายทอดผ่านท่อนพันธุ์
ปี พ.ศ. 2552
17 การปรับปรุงพันธุ์ขมิ้นชันต้านทานโรคเหี่ยวจากเชื้อแบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2551
18 การปรับปรุงพันธุ์และการเขตกรรมสมุนไพร
19 การตรวจสอบเชื้อรา Ustilago scitaminea Sydow ในเนื้อเยื่ออ้อยพันธุ์ต่างๆ
ปี พ.ศ. 2550
20 ผลของสารสกัดจากเจตมูลเพลิงแดงต่อการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์สาเหตุโรคพืช
21 การคัดเลือกอ้อยต้านทานโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย
22 การตรวจสอบเชื้อรา Ustilago scitaminea sydow ในการเข้าทำลายอ้อยระยะเริ่มต้น
ปี พ.ศ. 2546
23 การคัดเลือกพืชสมุนไพรเพื่อการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2543
24 การคัดเลือกพืชสมุนไพรเพื่อการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2537
25 การศึกษาความต้านทานโรคเหี่ยวจากแบคทีเรียของมะเขือเทศ และการ โคลนยีนที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาการตอบสนองอย่างเฉียบพลัน และการเกิดโรคของเชื้อ Pseudomonas solanacearum