ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชลาธิป สมาหิโต
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วสันต์ ทองไทย 1
2 สุดารัตน์ สารสว่าง 1
3 วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ 1
4 อาริสร์ กาญจนศิลานนท์ 1
5 วิมลมาศ ประชากุล 1
6 พร้อมพิไล บัวสุวรรณ 1
7 ชีพสุมน รังสยาธร 1
8 วัชราภรณ์ มากบุญศรี 1
9 จินตณา ตันติสาครเขต 1
10 เสาวภาคย์ สว่างจันทร์ 1
11 อาทิตยา วงศ์มณี 1
12 ธนาวรรณ อัศวราชันย์ 1
13 สมภิยา สมถวิล 1
14 นันทวัน เทียนแก้ว 1
15 มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ 1
16 มฤษฎ์ แก้วจินดา 1
17 ศศิเทพ ปิติพรเทพิน 1
18 อวยพร ตั้งธงชัย 1
19 จิตตินันท์ บุญสถิรกุล 1
20 อิษฎี กุฏอินทร์ 1
21 อำพร ศรียาภัย 1
22 รศ.ดร.สุพิตร สมาหิโต 1
23 สิริพร ศศิมณฑลกุล 1
24 รศ.วัลลีย์ ภัทโรภาส 1
25 ราตรี เรืองไทย 1
26 อรพรรณ บุตรกตัญญู 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2555 1
3 2554 7
4 2553 6
5 2550 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาชุดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานในประชาคมอาเซียน
2 การศึกษาการใช้แผนที่ความคิดเพื่อพัฒนาความคิดวิเคราะห์ให้กับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาประเด็นปัญหาปัจจุบันและแนวโน้มการปฐมวัยศึกษา (01155525)
3 การศึกษาการใช้แผนที่ความคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ปี พ.ศ. 2555
4 การศึกษา วัด และปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย
ปี พ.ศ. 2554
5 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา
6 การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนิสิตในรายวิชาการพัฒนาภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
7 ความคิดเห็นของครูปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในเด็กปฐมวัย
8 โครงการทบทวนกรอบแนวคิดเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย
9 ผลการจัดกิจกรรมการปั้นที่มีต่อทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย
10 ผลของการจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการจำแนกของเด็กปฐมวัย
11 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของชนเผ่าเมี่ยน : กรณีศึกษาบ้านปางควาย จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
12 การพัฒนาแบบวัดอภิปัญญากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
13 การพัฒนาแบบวัดอภิปัญญากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถมศึกษา
14 การศึกษาการตั้งคำถามในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ของครูปฐมวัยในประเทศไทย
15 โครงการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนจิตตปัญญา: การใช้แนวคิดจิตตปัญญาในการพัฒนาการสอนและพัฒนาผู้เรียนในรายวิชาการส่งเสริมพัฒนาการทางสมองและสติปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย
16 ผลการใช้กิจกรรมการเล่านิทานสองภาษาที่มีต่อทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3
17 ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อทักษะการอ่านประสมคำภาษาไทยของเด็กปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2550
18 เหตุผลในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาลเอกชนของผู้ปกครองในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา