ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชลัยพร เหมะรัชตะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2548
1 การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารในวิทยานิพนธ์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2533-2545
ปี พ.ศ. 2547
2 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีต่อวิชาการใช้ห้องสมุดในมหาวิทยาลัยของรัฐ
ปี พ.ศ. 2546
3 องค์กรวิชาชีพทางด้านการทำดรรชนี
4 ความต้องการสารนิเทศและบริการห้องสมุดเพื่อการสอนของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร
5 การใช้หอสมุดปรีดี พนมยงค์ของอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6 การใช้ห้องสมุดปรีดี พนมยงค์ ของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2544
7 ลิขสิทธิ์ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2539
8 ภาพลักษณ์ของบรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าที่อาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนคาดหวัง
9 การใช้สารนิเทศของคณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
10 การประชาสัมพันธ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน
11 หัวเรื่องภาษาไทยในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2538
12 พจนานุกรมเฉพาะวิชาที่ผลิตในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2535
13 การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้าง ของระบบการจัดหมู่หนังสือชิลเลอร์ ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน และระบบทศนิยมของดิวอี้สำหรับหนังสือกฎหมายไทย