ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชลอ ลิ้มสุวรรณ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- ชะลอ ลิ้มสุวรรณ
- ชลอ ลิ้มสุวรร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิติ ชูเชิด 20
2 วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล 6
3 วราห์ เทพาหุดี 5
4 ปณิตา ประถมยา 2
5 จริยาวดี สุริยพันธุ์ 2
6 ภัทริดา โปฎก 2
7 ทัศนีย์ นลวชัย 2
8 เต็มดวง สมศิริ 2
9 วรวุฒิ วัลลา 2
10 ปาจรีย์ จือเหลียง 2
11 ทิพย์ภาพร หล่อสิงห์คำ 2
12 ธารทิพย์ นภาอำไพพร 2
13 ศิริชัย ธรรมวานิช 1
14 ผศ.กาญจนา พยุหะ 1
15 ผศ.ธนาทิพย์ แหลมคม 1
16 ชยันต์ พิภพลาภอนันต์ 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
18 กัมปนาท เพ็ญสุภา 1
19 วุฒิยา สาหร่ายทอง 1
20 พรหมมินทร์ วงศ์รัตน์ 1
21 ชนัดดา เกตุมา 1
22 กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย 1
23 อริสา ศรีหมากสุก 1
24 ลิลลา หงษ์คณารัตน์ 1
25 นลินี อุ๋ยสุวรรณ 1
26 วิทย์ ธารชลานุกิจ 1
27 โสภา อารีรัตน์ 1
28 อุทัยรัตน์ ณ นคร 1
29 สุจิตรา เชาว์ปรีชา 1
30 พรเลิศ จันทร์รัชชกูล 1
31 สาธิต ประเสริฐศรี 1
32 กอบทรัพย์ ผลเจริญ 1
33 สุปราณี พึ่งแพง 1
34 ปริยดานุ์ จารุคม 1
35 สุธี วงศ์มณีประทีป 1
36 วาสนา ไพรสิงห์ขรณ์ 1
37 ปัทมา วิริยพัฒนทรัพย์ 1
38 ถิรประภา รัตนโชติ 1
39 วรรณพร ฮุ้ยสกุล 1
40 เสรี ดอนแก้วบัว 1
41 Chalor Limsuwan 1
42 Niti Chuchird 1
43 สุปราณี ชินบุตร 1
44 Pornlerd Chanratchakool 1
45 ลลิตา พาณิชกรกุล 1
46 นวลจิรา พานทอง 1
47 Saree Donkaewbua 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 4
2 2555 5
3 2554 18
4 2553 5
5 2552 1
6 2551 3
7 2550 3
8 2549 1
9 2548 4
10 2547 2
11 2545 1
12 2541 1
13 2531 1
14 2530 1
15 2529 1
16 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาศักยภาพ และลู่ทางการลงทุนในภาคการประมงของผู้ประกอบการไทยในประเทศสมาชิกอาเซียน
2 การใช้จุลินทรีย์เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำ คุณภาพดินในบ่เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) แบบหนาแน่น
3 พฤติกรรมการกินอาหารของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ด้วยระบบการตรวจจับเสียงการกินอาหารของกุ้งในบ่อเลี้ยง
4 โรคและปรสิตของปลากะพงขาวที่เลี้ยงในกระชังในแม่น้ำบางปะกง
ปี พ.ศ. 2555
5 การประเมินผลการใช้สาร DuPont? Virkon? Aquatic ในการลดการเกิดโรค Vibriosis ในกุ้งขาวแวนนาไม
6 ผลของ Activate DA ต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และประชากรของเชื้อแบคทีเรีย Vibrio harveyi ในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)
7 การเจริญเติบโต การรอดตาย ระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะและความต้านทานต่อเชื้อ Vibrio harveyi ของกุ้งขาวแวนนาไม ที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมเศษเซลล์ยีสต์
8 ผลของระดับออกซิเจน แอมโมเนีย และพีเอช ต่อการกินอาหาร การเจริญเติบโต การรอดตาย ระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะเจาะจงของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) และความต้านทานต่อเชื้อ Vibrio harveyi
9 การตกค้างของยาออกซิเตตร้าซัยคลิน และซัลฟาไดเม็ททอกซีนร่วมกับไตรเมทโธพริมในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)
ปี พ.ศ. 2554
10 Effect of Activate DA on growth, survival and population of Vibro harveyi in rearing of white shrimp (Litopenaeus vannamei)
11 การประเมินประสิทธิภาพของสาร Isoeugenol เพื่อใช้เป็นยาสลบสำหรับกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)
12 การศึกษาประสิทธิภาพของ yeast cell debris ต่อการเจริญเติบโตและการรอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)
13 การศึกษาพิษเฉียบพลันของสารนิโคลซาไมด์ต่อหอยขม (Filopaludina marlensi) หอยขี้นก (Cerithidea cingulata) ลูกกุ้งขาวแวนนาไม (Litopeaneus vannamei) ปลานิล (Oreochromis niloticus) และปลากระพงขาว (Lates calcarifer)
14 การใช้แบคทีเรียกลุ่มสร้างสปอร์ในการควบคุมแบคทีเรียก่อโรค Vibrio harveyi ในการเลี้ยงกุ้งแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)
15 ผลของการใช้แบคทีเรีย Bacillus spp. ร่วมกับ Paracoccus pantotrophus ต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลานิล (Oreochromis niloticus)
16 ผลของเมทัลโลโปรตีนต่อการเจริญเติบโต การรอดตายและระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะเจาะจงของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopeaneus vannamei)
17 การศึกษาการเกิดโรคไวรัสหัวเหลือง (Yellow-head virus ;YHV) ในกุ้งขาวแวนนาไมและพาหะบางชนิด
18 ผลของธาตุอาหาร คุณภาพดิน และคุณภาพน้ำต่อองค์ประกอบของแพลงก์ตอนในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) แบบพัฒนา
19 ผลของการใช้แบคทีเรีย Bacillus spp. ร่วมกับ Paracoccus pantotrophus ต่อการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของปลานิล (Oreochromis niloticus)
20 ผลของสารเมทัลโลโปรตีนต่อการเจริญเติบโต การรอดตายและระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)
21 การศึกษาพิษเฉียบพลันของกากชาต่อหอยชี้นก (Cerithidea cingulata), ปลานิล (Oreochromis niloticus.), ปลากะพงขาว (Lates calcarifer) และกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)
22 ผลของการเสริมเกลือแร่ในอาหารต่อการรอดตาย และการเจริญเติบโตของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)
23 การใช้แบคทีเรียกลุ่มสร้างสปอร์ในการควบคุมแบคทีเรียก่อโรค Vibrio harveyi ในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)
24 การศึกษาพิษเฉียบพลันของสารนิโคซาไมด์ต่อหอยขม (Filopaludina marlensi) หอยขี้นก (Cerithidea cingulata) ปลานิล (Oreochromis niloticus) ปลากะพงขาว (Lates calcarifer) และลูกกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)
25 การใช้หอยแครงที่เสริมด้วยสไปรูไลน่าเป็นอาหารสด เพื่อพัฒนาความสมบูรณ์พันธุ์ของพ่อแม่กุ้งกุลาดำ
26 การประเมินประสิทธิภาพของสารไอโซยูจินอลเพื่อใช้เป็นยาสลบสำหรับกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)
27 การศึกษาคุณสมบัติของสารต้านจุลินทรีย์ที่สร้างจากเชื้อ Bacillus สายพันธุ์ B-1 ที่คัดแยกได้จากบ่อเลี้ยงปลาและการทำให้บริสุทธิ์
ปี พ.ศ. 2553
28 การศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมด้วยน้ำความเค็มต่ำ :
29 ผลของอุณหภูมิต่อความรุนแรงของไวรัสดวงขาว (White Spot Syndrome Virus) ในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)
30 ผลของ PromutaseTM 200 ต่ออัตราการเจริญเติบโตอัตราการรอดตายและระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะของกุ้งขาวแวนนาไม
31 โรคไมโครสปอริเดียในฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม
32 การเจริญเติบโต การรอดตายและระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะเจาะจงของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริม Schizochytrium sp. และ ARA และความต้านทานต่อเชื้อ Vibrio harveyi
ปี พ.ศ. 2552
33 การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณต่อโรคในผลิตภัณฑ์กุ้ง
ปี พ.ศ. 2551
34 การศึกษาเปรียบเทียบการเลี้ยงกุ้งขาวเวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ด้วยวิธีปล่อยลูกกุ้งในบ่อและอนุบสลในคอกพลาสติกด้วยน้ำความเค็มต่ำ
35 การศึกษาสัตว์หน้าดิน แพลงก์ตอน และสิ่งมีชีวิตอิงอาศัย ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius) ร่วมกับสาหร่ายไส้ไก่ (Ulva intestinalis Linnaeus)
36 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายไส้ไก่ (Ulva intestinalts Linnaeus) ในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius) และในห้องปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2550
37 การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมที่ความหนาแน่นแตกต่างกันในน้ำความเค็มต่ำเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด
38 ผลของโปรไบโอติก(Lactobacillus spp.)ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบปิด
39 ผลของแบคทีเรียParacoccus pantotrophusต่อคุณภาพน้ำและผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeusvannamei) ในการเลี้ยงด้วยน้ำความเค็มต่ำ
ปี พ.ศ. 2549
40 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ กุ้งขาวแวนนาไม และกุ้งก้ามกรามอย่างยั่งยืน (ปีที่ 2)
ปี พ.ศ. 2548
41 3. โครงการกุ้งขาวแวนนาไม
42 5. โครงการจัดทำหนังสือโรคกุ้งที่พบในประเทศไทย
43 การศึกษาการขยายพันธุ์พ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแอนนาไมปลอดเชื้อ
44 การเปรียบเทียบการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบดั้งเดิมและแบบพัฒนา
ปี พ.ศ. 2547
45 การวิจัยเพื่อผลิตกุ้งกุลาดำให้ได้ขนาดใหญ่ในน้ำความเค็มต่ำ
46 การศึกษาประสิทธิภาพของฟิวคอยด์แดน สารสกัดจากสาหร่ายทะเล ในการควบคุมการติดเชื้อไวรัสดวงขาวในกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2545
47 โครงการการศึกษาการเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบน้ำจืด
ปี พ.ศ. 2541
48 การศึกษาการเกิดโรคและการป้องกันโรคดวงขาวในกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2531
49 การปรับปรุงพันธุกรรมปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus Gunther) ที่มีความต้านทานต่อโรค ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2530
50 ผลกระทบของน้ำมันดิบอะเรเบียนชนิดเบาในรูปที่ละลายน้ำ ต่อลูกปลากะพงขาว
ปี พ.ศ. 2529
51 คุณสมบัติของน้ำที่มีผลต่อการเกิดโรคจากแบคทีเรีย Aeromonas hydrophila ในปลาดุกด้าน