ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
2 วรรณดี ฟูวัฒนา 2
3 พูลสุข น้าสุนีย์ 2
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์ 2
5 กฤตชญา รัตนประทีป 1
6 บัณฑิตวิทยาลัย 1
7 นภา สัจจะพิทักษ์จิตต์ 1
8 ปิยนารถ สงวนมณี 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
10 รุ่งอรุณ ผาสุกสกุล 1
11 บุญญะประภา ภู่ษา 1
12 ฐานิตา ธรรมสาคร 1
13 ประดิษฐา ศิริพันธ์ 1
14 เรณู ศรีสุนทร 1
15 สุวรรณา ชุติมันต์ 1
16 เยาวภา เจริญศิลป์ 1
17 ระวีวรรณ ประกอบผล 1
18 ชุติมา สัจจานันท์ 1
19 สุปริญา รู้ตระกูล 1
20 วาสนา อภิญญาวงศ์ 1
21 สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์ 1
22 อุทัย หุติยะโพธิ 1
23 ปิยนาถ บุนนาค 1
24 ทัศนียา เชิดสูงเนิน 1
25 พรรณณพ บูรพัฒน์ 1
26 เยาวเรศ อุดมอานุภาพสุข 1
27 ดรุณีย์ วราวิทย์ 1
28 นิตยา บุญปริตร 1
29 นพรัตน์ ปาลศรี 1
30 วิภาวรรณ มนุญปิจุ 1
31 พัชราวิไล พงษ์วิชชุลดา 1
32 เพ็ญพิมล คงมนต์ 1
33 สุนันท์ งานโคกกรวด 1
34 เรืองศรี จุลละจินดา 1
35 สุวรรณา ชัยจินดาสุด 1
36 ปฐมาพร จักขุพันธ์ 1
37 จันทร์เพ็ญ ฉันทอภิชัย 1
38 วัลลภา ปัญญาวงศ์ 1
39 อังคณา พงษ์พรต 1
40 จีระประภา นาคนิยม 1
41 จุฑาลักษณ์ โพชนุกูล 1
42 ศศิวิมล ถาวรกิจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2549 3
2 2548 1
3 2547 1
4 2545 2
5 2544 2
6 2543 1
7 2542 1
8 2541 1
9 2539 6
10 2538 1
11 2535 3
12 2534 2
13 2530 2
14 2529 1
15 2528 3
16 2527 3
17 2526 2
18 2525 2
19 2524 1
20 2521 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 การวิเคราะห์เอกสารจดหมายเหตุของหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 การใช้ฐานข้อมูลเอกสารออนไลน์ ของข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ
3 การกำหนดหัวเรื่องของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ
ปี พ.ศ. 2548
4 ศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์ กับการพัฒนาภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
ปี พ.ศ. 2547
5 การใช้ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารภาษาไทยของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2545
6 การวิเคราะห์เว็บไซต์สำนักพิมพ์และร้านหนังสือในประเทศไทย
7 การวิเคราะห์หนังสือชีวประวัติของคนไทยที่จัดพิมพ์ระหว่าง พ.ศ.2524-2543
ปี พ.ศ. 2544
8 การใช้ระบบสืบค้นรายการแบบออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9 หนึ่งทศวรรษแห่งวารสารอักษรศาสตร์ : การวิเคราะห์เนื้อหา
ปี พ.ศ. 2543
10 ความพึงพอใจในการใช้บริการฐานข้อมูลซีดีรอม ของผู้ใช้ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. 2542
11 การใช้บริการอินเทอร์เน็ตของนิสิตในห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2541
12 การจัดการและการใช้ฐานข้อมูลดรรชนีวารสาร ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ
ปี พ.ศ. 2539
13 การเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ : เรายินดีหรือไม่
14 การใช้และความต้องการสารนิเทศของนักวิจัยสาขาล้านนาคดีศึกษา
15 หัวเรื่องภาษาไทยสาขาสาธารณสุขศาสตร์
16 การใช้เอกสารมาตรฐานของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
17 การรับสารนิเทศทางการเกษตรของเกษตรกรหมู่บ้านหลัก ในการส่งเสริมการเกษตร ระดับอำเภอ
18 การใช้วารสารธุรกิจของอาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอกชน
ปี พ.ศ. 2538
19 การจัดทำดรรชนีของหนังสือวิชาการ ที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2535
20 ความต้องการใช้บริการคัดเลือกเผยแพร่สารนิเทศของผู้ใช้ในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม
21 การใช้วารสารของผู้สอนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร
22 การให้บริการข่าวสารทันสมัยของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : โครงการทดลอง
ปี พ.ศ. 2534
23 การใช้วิทยานิพนธ์ในห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24 การบริหารงานเอกสารราชการของกระทรวงการต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2530
25 การวิเคราะห์นิตยสารภาษาไทยสำหรับสตรี
26 ความต้องการและการใช้ข้อสนเทศ ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทย จำกัด
ปี พ.ศ. 2529
27 ความสำเร็จและความล้มเหลวในการค้นวารสารในหอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2528
28 การใช้วารสารวิชาการภาษาต่างประเทศในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 การวิเคราะห์เนื้อหาวารสารอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
30 การวิเคราะห์เนื้อหา "หนังสือชุด" ประชุมพงศาวดาร
ปี พ.ศ. 2527
31 การใช้ทรัพยากรห้องสมุดเพื่อประกอบการสอนของคณาจารย์ทางด้านสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์
32 การใช้ทรัพยากรห้องสมุดเพื่อประกอบการสอนของคณาจารย์ ทางด้านสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
33 การวิเคราะห์รายงานประจำปีห้องสมุดมหาวิทยาลัย ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2526
34 การศึกษาการสอนวิชาการใช้หนังสือและห้องสมุด ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
35 การศึกษาการสอนวิชาการใช้หนังสือและห้องสมุด ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2525
36 สถานภาพของวารสารวิชาการที่จัดพิมพ์โดยคณะต่าง ๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
37 การศึกษาสถานภาพการทำงานของบัณฑิตและมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2517-2522 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2524
38 การวิเคราะห์คู่มือปฏิบัติงานของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2521
39 การวิเคราะห์เนื้อหาวารสารห้องสมุดของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย