ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชลการ ทรงศรี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การเสริมสร้างพลังอำนาจในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
2 การพัฒนาแนวทางประสานบริการของโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี และโรงพยาบาลบริการด้านโรคมะเร็งในนครหลวงเวียงจันทร์
ปี พ.ศ. 2559
3 บทเรียนการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอศูนย์ประสานงาน จังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2558
4 บทเรียนการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอศูนย์ประสานงาน จังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2557
5 รูปแบบการบริหารจัดการหน่วยบริการปฐมภูมิทรงคุณค่า ในเขตบริการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๘ อุดรธานี
6 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพที่บ้าน : กรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่นนท์ อุดรธานี
7 รูปแบบการดูแลสุขภาพที่บ้านของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่นนท์
8 การพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
9 รูปแบบการบริหารจัดการหน่วยบริการปฐมภูมิทรงคุณค่า ในเขตบริการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๘ อุดรธานี
ปี พ.ศ. 2556
10 การปฏิบัติตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2555
11 การพัฒนารูปแบบการบริการสุขภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาหน่วยบริการปฐมภูมิศรีสว่าง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธาน