ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชริดา ปุกหุต
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ชาริดา ปุกหุต
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การจัดการความรู้ชุมชนเพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2554
2 ศักยภาพของน้ำคั้นแก่นตะวันเพื่อการผลิตเอทานอลที่อุณหภูมิสูงโดยใช้เชื้อยีสต์ทนร้อน
3 ผลของอุณหภูมิต่อการทรานสฟอร์มเมชันดีเอ็นเส้นตรงเข้าสู่ยีสต์
ปี พ.ศ. 2553
4 การสังเคราะห์ซิลิกอนคาร์ไบด์จากแกลบข้าวที่บำบัดทางชีวภาพ
5 การยับยั้งราเมือกที่ปนเปื้อนในก้อนเชื้อเห็ดขอนขาว,Lentinus squarrosulus Mont. และเห็ดนางรม,Pleurotus ostreatus
6 ชนิดของเห็ดที่พบในป่าชุมชนอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
7 การเตรียมเอ็นไซม์เซลลูเลสจากแกลบข้าวเจ้าโดยวิธีทางชีวภาพด้วยเชื้อรา
ปี พ.ศ. 2552
8 Taxonomic Study of Wild Edible Pore Fungi Found in Ubon Ratchathani
9 การจัดทำรายการทะเบียนชนิดพันธุ์เห็ดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
10 การศึกษาคุณค่าทางสมุนไพรและองค์ประกอบทางเคมีของหมากจอก
11 การผลิตเอทานอลจากวัสดุลิกโนเซลลูโลสด้วยวิธีการย่อยสลายเซลลูโลสโดยเชื้อราควบคู่กับการหมักโดยยีสต์สายพันธุ์ทนร้อน
12 Biology and cultivation of Lentinus Squarrosulus Mont. In Thailand.
13 Screening of thermotolerant white rot fungi, lentinus spp. For enzyme production and application for pulp bleaching.
14 ชนิดของเห็ดป่าที่พบในจังหวัดอุบลราชธานี
15 การผลิตเอทานอลด้วยกระบวนการทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2547
16 การถ่ายทอดการเพาะเห้ดนกยูงและไอทีเพื่อส่งเสริมหัตถกรรมของผู้พิการในชนบท
17 สายพันธุ์เห็ดลม Lentinus polychrous Lev. เพื่อการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2542
18 ชนิดของเชื้อรา วีเอ ไมคอร์ไรซา ในบริเวณดินเค็มของจังหวัดอุบลราชธานี
19 การศึกษาสายพันธุ์เห็ดขอนขาว (Lentinus squarroslus Mont)
ปี พ.ศ. 2539
20 กลไกการต้านทานและทำลายระหว่างเชื้อรา Trichoderma และเห็ดหอม Lentinula edodes และการปรับปรุงสายพันธุ์เห็ดหอมให้ต้านทาน ต่อเชื้อรา Trichoderma