ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชยากริต ศิริอุปถัมภ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 20
2 วชิรบุญ ตรงศีลสัตย์ 5
3 พิไลพร หนูทองคำ 5
4 อำไพ ลิ่ววัฒนะโชตินันท์ 5
5 สุวิทย์ ปุณณชัยยะ 3
6 สมพงษ์ ไกรวุฒินันท์ 2
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
8 สุพิชชา คชเสนี 2
9 ศิริวัฒนา ไทรสมบูรณ์ 2
10 วรัญญา ภิบาลวงษ์ 2
11 นเรศร์ จันทน์ขาว 2
12 Chyagrit Siri-Upathum 2
13 กุลพันธาดา จันทร์โพธิ์ศรี 1
14 วิชัย หโยดม 1
15 ตวงทอง รัศมิทัต 1
16 สุชาติ มงคลพันธุ์ 1
17 ชูชาติ ทองย้อย 1
18 ดนัยธร วงศ์ไทย 1
19 บุญสม พรเทพเกษมสันต์ 1
20 บุญสืบ ราชรัตนารักษ์ 1
21 เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ 1
22 ปรีชา การสุทธิ์ 1
23 มนัส สถิรจินดา 1
24 รักพงษ์ รุทธนานุรักษ์ 1
25 ศุภกิจ อรรถบุตร 1
26 นงค์นุช แจ้งสว่าง 1
27 ธเนศ อินทราลักษณ์ 1
28 คุ้มสิน ตั้งรุ่งโรจน์ 1
29 กำพล แต้พานิช 1
30 นฤมล จงกิติวิทย์ 1
31 ทวี ศิริอุดมรัตน 1
32 พิมพ์สิรี พร้อมวงษ์ 1
33 ฉัตริยะ ศรีปิ 1
34 ฐิตติมา ธัญญานิติ 1
35 พิศาล ทั่งพิทยกุล 1
36 ปรารถนา คิ้วสุวรรณ 1
37 นิภาวรรณ ปรมาธิกุล 1
38 วันนพ สุนันท์รุ่งอังคณา 1
39 พิสิฏฐ์ สุนทราภัย 1
40 สมคิด บัวเพ็ง 1
41 วรรณา ศรีชวนชื่นสกุล 1
42 การศึกษาเบื้องต้นของระบบการเก็บพลังงานรีดอกซ์ 1
43 อนิรุทธิ์ ส่งศรี 1
44 ชนิตา เรืองผัน 1
45 พิริยาธร สุวรรณมาลา 1
46 อาคม สันติรณนรงค์ 1
47 แสวง เกิดประทุม 1
48 ธวัชชัย อิทธิพูนธนกร 1
49 ชาติชาย พรสุขศิริ 1
50 พรศรี พันธุ์เพียร 1
51 จารุเดช วาดวิไล 1
52 ดรุณี ชนะวรรณ์ 1
53 นิตยา รัตนเลิศ 1
54 ขจัดภัย ทิพยผ่อง 1
55 สุพิชชา จันทรโยธา 1
56 บุญฉวี ศรีหมอก 1
57 อาภรณ์ ศิริอุดมรัตน์ 1
58 ดวงพร ถนอมงาม 1
59 จินตนา เหล่าไพบูลย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 4
2 2551 5
3 2550 1
4 2549 5
5 2548 3
6 2547 3
7 2545 1
8 2542 1
9 2540 2
10 2539 6
11 2535 2
12 2533 3
13 2532 1
14 2531 1
15 2530 1
16 2529 4
17 2528 4
18 2527 3
19 2525 6
20 2524 1
21 2523 4
22 2519 1
23 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การลดความหนืดของน้ำมันพืชและน้ำมันจากสัตว์บางชนิดโดยการใช้รังสีแกมมาจากโคบอลต์-60
2 การเตรียมตัวดูดซับโลหะที่มีหมู่กรดไฮดรอกซามิกจากการกราฟต์เส้นใยเซลลูโลสด้วยเมทิลอะครีเลตโดยการฉายรังสีแกมมา
3 การลดความหนืดของน้ำมันพืช และน้ำมันจากสัตว์บางชนิด โดยการใช้รังสีแกมมาจากโคบอลต์-60
4 การเตรียมตัวดูดซับโลหะที่มีหมู่กรดไฮดรอกซามิก จากการกราฟต์เส้นใยเซลลูโลสด้วยเมทิลอะครีเลต โดยการฉายรังสีแกมมา
ปี พ.ศ. 2551
5 การเปลี่ยนสีของเพทายที่หุงไม่ขึ้นสีโดยการฉายรังสีแกมมา
6 การเตรียมฟิล์มยางที่มีความใสจากน้ำยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ด้วยรังสี
7 การเตรียมฟิล์มยางที่มีความใส จากน้ำยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ด้วยรังสี
8 การเปลี่ยนสีของเพทาย ที่หุงไม่ขึ้นสี โดยการฉายรังสีแกมมา
9 การลดขนาดโมเลกุลของคอนดรอยทินซัลเฟตจากกระดูกอ่อนอกไก่ โดยการฉายรังสีแกมมา
ปี พ.ศ. 2550
10 การพัฒนาผลิตสายไฟฟ้าขนาดเล็กทนกระแสสูง โดยใช้โพลิเมอร์สังเคราะห์ยางธรรมชาติเบล็นด์ครอสลิงค์ ด้วยรังสีแกมมาระดับโรงงานต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2549
11 การกำหนดอายุเคลือบฟันของสัตว์และเปลือกหอยโบราณบางชนิดโดยวิธีอิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์
12 การย่อยสลายเพ็คตินจากฐานดอกทานตะวัน โดยใช้รังสีแกมมาเพื่อเป็นสารลดปริมาณโปรตีนก่อภูมิแพ้ในน้ำยางธรรมชาติ
13 การปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลของอีพีดีเอ็ม โดยการทำให้เกิดครอสลิงค์บางส่วนด้วยการฉายรังสีแกมมา
14 การปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลของฟิล์มยางจากน้ำยางธรรมชาติพรีวัลคาไนซ์ด้วยรังสี โดยการควบคุมอุณหภูมิขณะฉายรังสี
15 การหาน้ำหนักโมเลกุลที่เหมาะสมของไคโตซานในการเร่งการเจริญเติบโตของพืช โดยวิธีฉายรังสีแกมมาร่วมกับวิธีทางเคมี
ปี พ.ศ. 2548
16 การเลือกใช้คอมแพทิบิไลเซอร์ที่เหมาะสมสำหรับยางธรรมชาติ-โพลีเอทีลีนเบล็นด์ซึ่งครอสลิงค์โดยการฉายรังสีแกมมา
17 การปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลของโพลีเอททีลีนและยางธรรมชาติเบล็นด์โดยวิธีฉายรังสีแกมมาเพื่อให้เกิดครอสลิงค์บางส่วน
18 การพัฒนาผลิตสายไฟฟ้าขนาดเล็กทนกระแสสูง โดยใช้โพลิเมอร์สังเคราะห์ยางธรรมชาติเบล็นด์ ครอสลิงค์ด้วยรังสีแกมมาระดับโรงงานต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2547
19 การกราฟต์เส้นใยไหมด้วยเมทิลเมทาครีเลตโดยฉายรังสีแกมมาร่วมกับอะครีเลตโมโนเมอร์บางชนิด
20 การเตรียมไฮโดรเจลที่ประกอบด้วยชั้นของโพลิไวนิลแอลกอฮอล์และชั้นของไคโตซานโดยการฉายรังสีแกมมาเพื่อใช้เป็นเจลปิดรักษาบาดแผล
21 การพัฒนาผลิตสายไฟฟ้าขนาดเล็กทนกระแสสูง โดยใช้โพลิเมอร์สังเคราะห์ยางธรรมชาติเบล็นด์ครอสลิงค์ ด้วยรังสีแกมมาระดับโรงงานต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2545
22 การพัฒนาท่อโพลีเอทีลีน/เอทีลีนไวนิลอะซิเทตหดตัวได้ด้วยความร้อนโดยการฉายรังสีแกมมาจากโคบอลต์ -60
ปี พ.ศ. 2542
23 การปรับปรุงคุณสมบัติของฟิล์มยางที่ได้จากน้ำยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ด้วยรังสีโดยการเติมตะกอนซิลิกา
ปี พ.ศ. 2540
24 การประยุกต์ใช้อิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์สเปกโตรเมตรี ในการตรวจพิสูจน์ธัญพืชฉายรังสีบางชนิด
25 การพัฒนากระบวนการการผลิตน้ำยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ด้วยรังสีให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ไฮโดรเพอร์ออกไซด์ร่วมกับสารไวปฏิกิริยา
ปี พ.ศ. 2539
26 การวัดปริมาณตริเตียมระดับต่ำในน้ำบาดาล และ น้ำฝนโดยใช้เครื่องวัดรังสีแบบซิลทิลเลชันของเหลว
27 การทำวัสดุโพลีเอทีลีนหดตัวได้ด้วยความร้อนโดยการฉายรังสีแกมมา
28 การใช้โพลีเอทีลีนชนิดความหนาแน่นต่ำเป็นสารทำให้แข็งตัว สำหรับการผนึกกากกัมมันตรังสีระดับต่ำ
29 การสกัดยูเรเนียมและทอเรียมจากแร่ซีโนไทม์
30 การเตรียมทีโบรอกซีมที่ติดฉลากด้วย 99mTc เพื่อใช้เป็นสารในการถ่ายภาพกล้ามเนื้อหัวใจ
31 การหาปริมาณสิ่งเจือปนบางชนิดในสารประกอบแทนทาลัมความบริสุทธิ์สูง โดยวิธีแอกติเวชันด้วยนิวตรอนพลังงาน 14 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์จากเครื่องกำเนิดนิวตรอน
ปี พ.ศ. 2535
32 การทำให้แผ่นยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ด้วยรังสีมีความเสถียรโดยเติมสารป้องกันยางเสื่อม
33 การศึกษาวิธีการเตรียม CaSO4 (Dy) เพื่อใช้เป็นเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์โดสิมิเตอร์
ปี พ.ศ. 2533
34 การศึกษาการวัลคาไนซ์น้ำยางธรรมชาติด้วยรังสี โดยใช้นอร์มอลบิวทิลอะคริเลตและคาร์บอนเตตราคลอไรด์ เป็นสารไวปฏิกิริยา
35 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ด้วยรังสีแกมม่า
36 การศึกษาการชะล้างของเรเดียม-226 จากกากตะกรันดีบุกหลังสกัดแทนทาลัมออกแล้ว
ปี พ.ศ. 2532
37 การศึกษาเพื่อใช้สารประกอบโพลีไทออลและ2-เอทีลเฮกซิลอะครีเลต ร่วมกับคาร์บอนเตตราคลอไรด์เป็นสารไวปฏิกิริยา สำหรับการวัลแคนไนซ์ น้ำยางธรรมชาติด้วยรังสี
ปี พ.ศ. 2531
38 การพัฒนากระบวนการผลิตอะลูมิเนียมซัลไฟด์ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตน้ำชนิดหนัก
ปี พ.ศ. 2530
39 การศึกษาเบื้องต้นของระบบการเก็บพลังงานรีดอกซ์
ปี พ.ศ. 2529
40 โครงการสิ่งประดิษฐ์ ชุดสาธิตนิวเคลียร์
41 การพัฒนากระบวนการผลิตเม็ดยูเรเนียมไดออกไซด์ โดยวิธีโลหะวิทยาแบบผงอัด
42 การพัฒนากระบวนการโซล-เจล โดยวิธีอินเทอร์นอลเจเลชัน เพื่อใช้ในการผลิตเม็ดเชื้อเพลิงยูเรเนียมไดออกไซด์ ไมโครเสฟียร์
43 การพัฒนากระบวนการผลิตเค้กเหลือจากแร่ยูซีไนต์ โดยวิธีแอซิคพักกิง
ปี พ.ศ. 2528
44 การพัฒนากระบวนการผลิตเม็ดเชื้อเพลิงยูเรเนียม ไดออกไซด์ โดยผ่านแอมโมเนียม ยูเรนิล คาร์บอเนต
45 การพัฒนากระบวนการผลิตเค้กเหลืองระดับกึ่งห้องทดลองจากแร่ยูซีไนต์
46 การศึกษากระบวนการผลิตเซอร์โคเนียมบริสุทธิ์ปราศจากแฮฟเนียม จากแร่เซอร์คอน
47 การผลิตน้ำชนิดหนักโดยกระบวนการแยกน้ำด้วยกระแสไฟฟ้าระดับห้องทดลอง
ปี พ.ศ. 2527
48 การแยกไนโอเบียมและแทนทาลัม แล้วทำให้บริสุทธิ์ โดยการสกัดด้วยตัวทำละลาย
49 การสกัดยูเรเนียมจากแร่โคลัมไบต์-แทนทาไลต์ และการทำให้บริสุทธิ์
50 กระบวนการผลิตเค้กเหลืองจากแร่โมนาไซต์ในประเทศไทยด้วยวิธีใช้กรด
ปี พ.ศ. 2525
51 การศึกษาเบื้องต้นถึงความแรงรังสีรวมอัลฟาและปริมาณของเรเดียม-226 ในน้ำจืดจากทุกภาคของประเทศ
52 การหาปริมาณซีเรียมและแลนทานัมในเหล็กหล่อนอดูลาร์ โดยเทคนิคนิวตรอนแอคติเวชัน
53 กระบวนการแปลงสารยูเรนิลไนเตรตให้เป็นโลหะธาตุยูเรเนียม
54 การศึกษากระบวนการโซล-เจล เพื่อผลิตเม็ดเชื้อเพลิงยูเรเนียม ชนิด เซรามิค
55 กระบวนการแปลงสารยูเรนิลไนเตรตให้เป็นโลหะธาตุยูเรเนียม
56 การศึกษากระบวนการโซล-เจล เพื่อผลิตเม็ดเชื้อเพลิงยูเรเนียม ชนิด เซรามิค
ปี พ.ศ. 2524
57 การหาปริมาณสตรอนเตียม - 90 ในผักด้วยเครื่องวัดรังสีชนิดซินทิลเลชันในของเหลว
ปี พ.ศ. 2523
58 การตรวจพิสูจน์หลักฐานของสีรถยนต์โดยการวิเคราะห์ด้วยนิวตรอน
59 การศึกษาหาธาตุที่สำคัญในดาบต่อสู้ไทยโบราณโดยวิธีทางเคมีและทางนิวเคลียร์
60 การนำราดิโอไอโอดีนเข้าต่อกับสารประกอบเทสโทสเตอโรน 3-(โอ-คาร์บอซี่เมทธิล) ไฮดรอซีลามีน ไทโรซีน เมทธิล เอสเทอร์
61 การหาปริมาณของน้ำชนิดหนักจากแหล่งน้ำธรรมชาติด้วยวิธีการลอยตัว
ปี พ.ศ. 2519
62 การหาอายุโบราณวัตถุบางชิ้นจากบ้ายเชียงโดยวิธีคาร์บอน-14