ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชยากริต ศิริอุปถัมภ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 20
2 วชิรบุญ ตรงศีลสัตย์ 5
3 พิไลพร หนูทองคำ 5
4 อำไพ ลิ่ววัฒนะโชตินันท์ 5
5 สุวิทย์ ปุณณชัยยะ 3
6 นเรศร์ จันทน์ขาว 2
7 Chyagrit Siri-Upathum 2
8 วรัญญา ภิบาลวงษ์ 2
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
10 ศิริวัฒนา ไทรสมบูรณ์ 2
11 สุพิชชา คชเสนี 2
12 สมพงษ์ ไกรวุฒินันท์ 2
13 ขจัดภัย ทิพยผ่อง 1
14 ปรารถนา คิ้วสุวรรณ 1
15 ชาติชาย พรสุขศิริ 1
16 พรศรี พันธุ์เพียร 1
17 นิตยา รัตนเลิศ 1
18 อาภรณ์ ศิริอุดมรัตน์ 1
19 จารุเดช วาดวิไล 1
20 ธวัชชัย อิทธิพูนธนกร 1
21 สุพิชชา จันทรโยธา 1
22 บุญฉวี ศรีหมอก 1
23 ดวงพร ถนอมงาม 1
24 ปรีชา การสุทธิ์ 1
25 มนัส สถิรจินดา 1
26 กุลพันธาดา จันทร์โพธิ์ศรี 1
27 วิชัย หโยดม 1
28 ชูชาติ ทองย้อย 1
29 ดนัยธร วงศ์ไทย 1
30 แสวง เกิดประทุม 1
31 จินตนา เหล่าไพบูลย์ 1
32 นฤมล จงกิติวิทย์ 1
33 บุญสืบ ราชรัตนารักษ์ 1
34 เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ 1
35 ดรุณี ชนะวรรณ์ 1
36 อาคม สันติรณนรงค์ 1
37 ฉัตริยะ ศรีปิ 1
38 ฐิตติมา ธัญญานิติ 1
39 รักพงษ์ รุทธนานุรักษ์ 1
40 กำพล แต้พานิช 1
41 พิมพ์สิรี พร้อมวงษ์ 1
42 ทวี ศิริอุดมรัตน 1
43 ตวงทอง รัศมิทัต 1
44 สุชาติ มงคลพันธุ์ 1
45 บุญสม พรเทพเกษมสันต์ 1
46 พิศาล ทั่งพิทยกุล 1
47 ศุภกิจ อรรถบุตร 1
48 นงค์นุช แจ้งสว่าง 1
49 วรรณา ศรีชวนชื่นสกุล 1
50 นิภาวรรณ ปรมาธิกุล 1
51 วันนพ สุนันท์รุ่งอังคณา 1
52 พิสิฏฐ์ สุนทราภัย 1
53 การศึกษาเบื้องต้นของระบบการเก็บพลังงานรีดอกซ์ 1
54 พิริยาธร สุวรรณมาลา 1
55 ธเนศ อินทราลักษณ์ 1
56 คุ้มสิน ตั้งรุ่งโรจน์ 1
57 อนิรุทธิ์ ส่งศรี 1
58 ชนิตา เรืองผัน 1
59 สมคิด บัวเพ็ง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 4
2 2551 5
3 2549 5
4 2548 3
5 2547 2
6 2545 1
7 2542 1
8 2540 2
9 2539 6
10 2535 2
11 2533 3
12 2532 1
13 2531 1
14 2530 1
15 2529 4
16 2528 4
17 2527 3
18 2525 6
19 2524 1
20 2523 4
21 2519 1
22 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การลดความหนืดของน้ำมันพืชและน้ำมันจากสัตว์บางชนิดโดยการใช้รังสีแกมมาจากโคบอลต์-60
2 การเตรียมตัวดูดซับโลหะที่มีหมู่กรดไฮดรอกซามิกจากการกราฟต์เส้นใยเซลลูโลสด้วยเมทิลอะครีเลตโดยการฉายรังสีแกมมา
3 การลดความหนืดของน้ำมันพืช และน้ำมันจากสัตว์บางชนิด โดยการใช้รังสีแกมมาจากโคบอลต์-60
4 การเตรียมตัวดูดซับโลหะที่มีหมู่กรดไฮดรอกซามิก จากการกราฟต์เส้นใยเซลลูโลสด้วยเมทิลอะครีเลต โดยการฉายรังสีแกมมา
ปี พ.ศ. 2551
5 การเปลี่ยนสีของเพทายที่หุงไม่ขึ้นสีโดยการฉายรังสีแกมมา
6 การเตรียมฟิล์มยางที่มีความใสจากน้ำยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ด้วยรังสี
7 การเตรียมฟิล์มยางที่มีความใส จากน้ำยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ด้วยรังสี
8 การเปลี่ยนสีของเพทาย ที่หุงไม่ขึ้นสี โดยการฉายรังสีแกมมา
9 การลดขนาดโมเลกุลของคอนดรอยทินซัลเฟตจากกระดูกอ่อนอกไก่ โดยการฉายรังสีแกมมา
ปี พ.ศ. 2549
10 การกำหนดอายุเคลือบฟันของสัตว์และเปลือกหอยโบราณบางชนิดโดยวิธีอิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์
11 การย่อยสลายเพ็คตินจากฐานดอกทานตะวัน โดยใช้รังสีแกมมาเพื่อเป็นสารลดปริมาณโปรตีนก่อภูมิแพ้ในน้ำยางธรรมชาติ
12 การปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลของอีพีดีเอ็ม โดยการทำให้เกิดครอสลิงค์บางส่วนด้วยการฉายรังสีแกมมา
13 การปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลของฟิล์มยางจากน้ำยางธรรมชาติพรีวัลคาไนซ์ด้วยรังสี โดยการควบคุมอุณหภูมิขณะฉายรังสี
14 การหาน้ำหนักโมเลกุลที่เหมาะสมของไคโตซานในการเร่งการเจริญเติบโตของพืช โดยวิธีฉายรังสีแกมมาร่วมกับวิธีทางเคมี
ปี พ.ศ. 2548
15 การเลือกใช้คอมแพทิบิไลเซอร์ที่เหมาะสมสำหรับยางธรรมชาติ-โพลีเอทีลีนเบล็นด์ซึ่งครอสลิงค์โดยการฉายรังสีแกมมา
16 การปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลของโพลีเอททีลีนและยางธรรมชาติเบล็นด์โดยวิธีฉายรังสีแกมมาเพื่อให้เกิดครอสลิงค์บางส่วน
17 การพัฒนาผลิตสายไฟฟ้าขนาดเล็กทนกระแสสูง โดยใช้โพลิเมอร์สังเคราะห์ยางธรรมชาติเบล็นด์ ครอสลิงค์ด้วยรังสีแกมมาระดับโรงงานต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2547
18 การกราฟต์เส้นใยไหมด้วยเมทิลเมทาครีเลตโดยฉายรังสีแกมมาร่วมกับอะครีเลตโมโนเมอร์บางชนิด
19 การเตรียมไฮโดรเจลที่ประกอบด้วยชั้นของโพลิไวนิลแอลกอฮอล์และชั้นของไคโตซานโดยการฉายรังสีแกมมาเพื่อใช้เป็นเจลปิดรักษาบาดแผล
ปี พ.ศ. 2545
20 การพัฒนาท่อโพลีเอทีลีน/เอทีลีนไวนิลอะซิเทตหดตัวได้ด้วยความร้อนโดยการฉายรังสีแกมมาจากโคบอลต์ -60
ปี พ.ศ. 2542
21 การปรับปรุงคุณสมบัติของฟิล์มยางที่ได้จากน้ำยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ด้วยรังสีโดยการเติมตะกอนซิลิกา
ปี พ.ศ. 2540
22 การประยุกต์ใช้อิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์สเปกโตรเมตรี ในการตรวจพิสูจน์ธัญพืชฉายรังสีบางชนิด
23 การพัฒนากระบวนการการผลิตน้ำยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ด้วยรังสีให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ไฮโดรเพอร์ออกไซด์ร่วมกับสารไวปฏิกิริยา
ปี พ.ศ. 2539
24 การวัดปริมาณตริเตียมระดับต่ำในน้ำบาดาล และ น้ำฝนโดยใช้เครื่องวัดรังสีแบบซิลทิลเลชันของเหลว
25 การทำวัสดุโพลีเอทีลีนหดตัวได้ด้วยความร้อนโดยการฉายรังสีแกมมา
26 การใช้โพลีเอทีลีนชนิดความหนาแน่นต่ำเป็นสารทำให้แข็งตัว สำหรับการผนึกกากกัมมันตรังสีระดับต่ำ
27 การสกัดยูเรเนียมและทอเรียมจากแร่ซีโนไทม์
28 การเตรียมทีโบรอกซีมที่ติดฉลากด้วย 99mTc เพื่อใช้เป็นสารในการถ่ายภาพกล้ามเนื้อหัวใจ
29 การหาปริมาณสิ่งเจือปนบางชนิดในสารประกอบแทนทาลัมความบริสุทธิ์สูง โดยวิธีแอกติเวชันด้วยนิวตรอนพลังงาน 14 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์จากเครื่องกำเนิดนิวตรอน
ปี พ.ศ. 2535
30 การทำให้แผ่นยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ด้วยรังสีมีความเสถียรโดยเติมสารป้องกันยางเสื่อม
31 การศึกษาวิธีการเตรียม CaSO4 (Dy) เพื่อใช้เป็นเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์โดสิมิเตอร์
ปี พ.ศ. 2533
32 การศึกษาการวัลคาไนซ์น้ำยางธรรมชาติด้วยรังสี โดยใช้นอร์มอลบิวทิลอะคริเลตและคาร์บอนเตตราคลอไรด์ เป็นสารไวปฏิกิริยา
33 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ด้วยรังสีแกมม่า
34 การศึกษาการชะล้างของเรเดียม-226 จากกากตะกรันดีบุกหลังสกัดแทนทาลัมออกแล้ว
ปี พ.ศ. 2532
35 การศึกษาเพื่อใช้สารประกอบโพลีไทออลและ2-เอทีลเฮกซิลอะครีเลต ร่วมกับคาร์บอนเตตราคลอไรด์เป็นสารไวปฏิกิริยา สำหรับการวัลแคนไนซ์ น้ำยางธรรมชาติด้วยรังสี
ปี พ.ศ. 2531
36 การพัฒนากระบวนการผลิตอะลูมิเนียมซัลไฟด์ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตน้ำชนิดหนัก
ปี พ.ศ. 2530
37 การศึกษาเบื้องต้นของระบบการเก็บพลังงานรีดอกซ์
ปี พ.ศ. 2529
38 โครงการสิ่งประดิษฐ์ ชุดสาธิตนิวเคลียร์
39 การพัฒนากระบวนการผลิตเม็ดยูเรเนียมไดออกไซด์ โดยวิธีโลหะวิทยาแบบผงอัด
40 การพัฒนากระบวนการโซล-เจล โดยวิธีอินเทอร์นอลเจเลชัน เพื่อใช้ในการผลิตเม็ดเชื้อเพลิงยูเรเนียมไดออกไซด์ ไมโครเสฟียร์
41 การพัฒนากระบวนการผลิตเค้กเหลือจากแร่ยูซีไนต์ โดยวิธีแอซิคพักกิง
ปี พ.ศ. 2528
42 การพัฒนากระบวนการผลิตเม็ดเชื้อเพลิงยูเรเนียม ไดออกไซด์ โดยผ่านแอมโมเนียม ยูเรนิล คาร์บอเนต
43 การพัฒนากระบวนการผลิตเค้กเหลืองระดับกึ่งห้องทดลองจากแร่ยูซีไนต์
44 การศึกษากระบวนการผลิตเซอร์โคเนียมบริสุทธิ์ปราศจากแฮฟเนียม จากแร่เซอร์คอน
45 การผลิตน้ำชนิดหนักโดยกระบวนการแยกน้ำด้วยกระแสไฟฟ้าระดับห้องทดลอง
ปี พ.ศ. 2527
46 การแยกไนโอเบียมและแทนทาลัม แล้วทำให้บริสุทธิ์ โดยการสกัดด้วยตัวทำละลาย
47 การสกัดยูเรเนียมจากแร่โคลัมไบต์-แทนทาไลต์ และการทำให้บริสุทธิ์
48 กระบวนการผลิตเค้กเหลืองจากแร่โมนาไซต์ในประเทศไทยด้วยวิธีใช้กรด
ปี พ.ศ. 2525
49 การศึกษาเบื้องต้นถึงความแรงรังสีรวมอัลฟาและปริมาณของเรเดียม-226 ในน้ำจืดจากทุกภาคของประเทศ
50 การหาปริมาณซีเรียมและแลนทานัมในเหล็กหล่อนอดูลาร์ โดยเทคนิคนิวตรอนแอคติเวชัน
51 กระบวนการแปลงสารยูเรนิลไนเตรตให้เป็นโลหะธาตุยูเรเนียม
52 การศึกษากระบวนการโซล-เจล เพื่อผลิตเม็ดเชื้อเพลิงยูเรเนียม ชนิด เซรามิค
53 กระบวนการแปลงสารยูเรนิลไนเตรตให้เป็นโลหะธาตุยูเรเนียม
54 การศึกษากระบวนการโซล-เจล เพื่อผลิตเม็ดเชื้อเพลิงยูเรเนียม ชนิด เซรามิค
ปี พ.ศ. 2524
55 การหาปริมาณสตรอนเตียม - 90 ในผักด้วยเครื่องวัดรังสีชนิดซินทิลเลชันในของเหลว
ปี พ.ศ. 2523
56 การตรวจพิสูจน์หลักฐานของสีรถยนต์โดยการวิเคราะห์ด้วยนิวตรอน
57 การศึกษาหาธาตุที่สำคัญในดาบต่อสู้ไทยโบราณโดยวิธีทางเคมีและทางนิวเคลียร์
58 การนำราดิโอไอโอดีนเข้าต่อกับสารประกอบเทสโทสเตอโรน 3-(โอ-คาร์บอซี่เมทธิล) ไฮดรอซีลามีน ไทโรซีน เมทธิล เอสเทอร์
59 การหาปริมาณของน้ำชนิดหนักจากแหล่งน้ำธรรมชาติด้วยวิธีการลอยตัว
ปี พ.ศ. 2519
60 การหาอายุโบราณวัตถุบางชิ้นจากบ้ายเชียงโดยวิธีคาร์บอน-14