ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชยันติ ไกรกาญจน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬา สุขมานพ 12
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ 12
3 ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ 4
4 ธานิศ เกศวพิทักษ์ 3
5 วรพัชรา กอบพิพัฒน์ 2
6 วารีรัตน์ ธาราบุญรัตน์ 2
7 วีรวัตร จำเริญเลิศ 2
8 นวลจินดา กุลเจริญ 2
9 สุธิดา มานิตย์ 2
10 กนกวรรณ เลิศบูรพาวานิช 2
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
12 พันไมล์ ธาราสุข 2
13 สุมาลี สุขดานนท์ 2
14 วันชัย มีชาติ 2
15 ชวนรรถ อยู่สุวรรณ 2
16 สุนันทา เจริญปัญญายิ่ง 2
17 สรวิศ นฤปิติ 2
18 วชิราภรณ์ จันทร์โพธิ์พาศ 2
19 สุจิตรา บัวแช่ม 2
20 อัมพร จิตรานุเคราะห์ 2
21 ธัชชัย ศุภผลศิริ 1
22 สุชญา เหรียญวิไลรัตน์ 1
23 กนกพร วชิราภากร 1
24 ณัฐวดี บุญชื่น 1
25 โกศล อัศวเดชานุกร 1
26 ทวีศักดิ์ ล้วนไพศาลนนท์ 1
27 ผาด ธเนศวงษ์สกุล 1
28 นิรวรรณ ภาคย์พีรนันท์ 1
29 คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม 1
30 เกริก วณิกกุล 1
31 โชคชัย เชื้อเทศขจร 1
32 เสาวภา เหล่าพลประทีป 1
33 อรุโณทัย รักไทยนิยม 1
34 ฟ้าส่อง พูลผล 1
35 อรวดี ลีวรวัฒน์ 1
36 ลดาวดี พัฒนประสิทธิ์ 1
37 ณัฐวรรณ เจริญรัตนพรชัย 1
38 ประเสริฐ ป้อมป้องศึก 1
39 มิ่งขวัญ สิทธิมณฑล 1
40 อายุศรี คำบรรลือ 1
41 ภานุรังสี หุ่นดี 1
42 สวรส สุวรรณวัฒน์ 1
43 วสันต์ เทียนหอม 1
44 อรพรรณ พนัสพัฒนา 1
45 สุธารา จรุงเรืองเกียรติ 1
46 ยุทธนา เธียรสุนทร 1
47 ชุติมา ลีลาจินดามัย 1
48 ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช, 2522- 1
49 เอกพจน์ ถิรวณิชย์, 2518- 1
50 วรรณรัตน์ จันทร์แสงทอง 1
51 สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ 1
52 ธีระพล มิตรประยูร 1
53 มีนา เหล่าหะเกียรติ 1
54 ณัฎฐา เจือทอง 1
55 ศุภรพิชญ์ สุขประเสริฐ 1
56 สมพร ไพสิน 1
57 นลินี เกียรติชัยพิพัฒน์ 1
58 พิพัฒน์ จันทร์เมฆา 1
59 สุทธิชัย จิตรวาณิช 1
60 นารี ตัณฑเสถียร 1
61 กฤติกา ปั้นประเสริฐ 1
62 ศรีปาล ศรีเปารยะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 3
3 2556 2
4 2555 5
5 2554 1
6 2553 14
7 2552 2
8 2550 1
9 2549 1
10 2548 1
11 2547 3
12 2546 1
13 2545 1
14 2544 2
15 2542 2
16 2539 3
17 2538 2
18 2536 1
19 2532 1
20 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ใช้บริการในธุรกิจจัดหาคู่
ปี พ.ศ. 2558
2 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายกับหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก
3 ปัญหาการตีความทางกฎหมายการดำเนินคดีแบบกลุ่ม: ศึกษากรณีการฟ้องร้องคดีและการขออนุญาต
4 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการนำหุ้นในตลาดหลักทรัพย์มาเป็นหลักประกันกับธนาคารพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2556
5 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณาที่แฝงมาในรูปของบทวิจารณ์สินค้า และบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
6 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับธุรกิจสถานบริการเสริมความงามและบริการลดน้ำหนักในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
7 การเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีในประเทศไทย
8 ปัญหาทางกฎหมายของค่าธรรมเนียมการชำระหนี้เงินกู้ยืมเก่อนกำหนด
9 ปัญหาการตีความและการบังคับใช้กฎหมายเรื่องความรับผิดของผู้ค้ำประกัน
10 วิเคราะห์พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟแลทางหลวง พระพุทธศักราช 2464 เพื่อการปรับปรุง
11 การเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
12 ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของนักลงทุนต่างด้าวในธุรกิจที่พักอาศัย
ปี พ.ศ. 2553
13 ผลทางกฎหมายของสัญญาชาร์เตอร์เรือแบบมีกำหนดเวลาตามแบบมาตรฐานของนิวยอร์ค โปรดิวซ์ เอ็กซเนจ์ ค.ศ. 1993
14 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 : ศึกษากรณีผลกระทบต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
15 ปัญหากฎหมายของ "ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ (ฉบับที่..) พ.ศ....."
16 กฎหมายทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน : ศึกษาธุรกรรมที่เป็นการส่งเสริมหรือเอื้ออำนวยต่อตลาดทุน
17 วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารและสัมภาระทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ..
18 ความรับผิดทางแพ่งสำหรับความเสียหายอันเกิดจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย
19 วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ....
20 วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ.:
21 วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารและสัมภาระทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ....
22 ความรับผิดชอบแพ่งสำหรับความเสียหายอันเกิดจากการใช้พลังงานนิวเคลียรืในประเทศไทย
23 ผลทางกฎหมายของสัญญาชาร์เตอร์เรือแบบมีกำหนดเวลาตามแบบมาตรฐานของนิวยอร์ค โปรดิวซ์ เอ็กซเชนจ์ ค.ศ. 1993
24 ปัญหากฎหมายของ "ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...."
25 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 : ศึกษากรณีผลกระทบต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
26 กฏหมายทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน : ศึกษาธุรกรรมที่เป็นการส่งเสริมหรือเอื้ออำนวยต่อตลาดทุน
ปี พ.ศ. 2552
27 ข้อจำกัดด้านกฎหมายต่อการประกอบธุรกิจจัดการพลาสติกเหลือใช้
28 ผลกระทบจากพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ต่อผู้ประกอบธุรกิจประเภทสินค้า
ปี พ.ศ. 2550
29 ความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งทางอากาศในกรณีอากาศยานก่อความเสียหายขึ้นแก่บุคคลที่สาม
ปี พ.ศ. 2549
30 การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ : ศึกษาเฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดที่ใช้ในสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
31 การป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีการลงโทษทางแพ่งต่อผู้กระทำความผิด
ปี พ.ศ. 2547
32 การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล - วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ....
33 ปัญหากฎหมายของสัญญาทรัสต์รีซีทภายใต้กฎหมายไทย
34 สิทธิของผู้ขนส่งตามสัญญาที่เกี่ยวเนื่องกับการรับขนของทางทะเล : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายอังกฤษและกฎหมายสหรัฐอเมริกา
ปี พ.ศ. 2546
35 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกรรมซื้อคืนหลักทรัพย์
ปี พ.ศ. 2545
36 มาตรการศุลกากรของอาเซียนสำหรับการขนส่งสินค้าผ่านแดน : ศึกษาเฉพาะกรณีการขนส่งทางบกของประเทศในกลุ่มอินโดจีน
ปี พ.ศ. 2544
37 ผลกระทบทางกฎหมายของอนุสัญญาการกักเรือ ค.ศ. 1999 ต่อกฎหมายไทย
38 ปัญหากฎหมายของการประมูลทรัพย์สินทางอินเตอร์เน็ต
ปี พ.ศ. 2542
39 สิทธิของผู้ขายในสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศซึ่งสินค้าตามกฎหมายไทย
40 การใช้บังคับกรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือมาตรฐานของสถาบันผู้รับประกันภัยแห่งลอนดอนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
41 การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปตามกฎหมายพาณิชยนาวีของไทย
42 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล : สิทธิ หน้าที่และความรับผิดทางแพ่ง
43 การบังคับตามสิทธิของเจ้าหนี้ที่มีบุริมสิทธิทางทะเล
ปี พ.ศ. 2538
44 ความรับผิดของบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องของสินค้าที่บรรทุกมากับเรือภายใต้ ไทม์ ชาร์เตอร์ พาร์ตี้
45 สิทธิของผู้รับจำนอง : ศึกษากรณีการรับจำนองเรือ
ปี พ.ศ. 2536
46 ขอบเขตความรับผิดของผู้ขนส่งต่อผู้ส่งของในระบบการขนส่งหลายรูปแบบ ตามกฎหมายไทย
ปี พ.ศ. 2532
47 ปัญหาข้อกฎหมายในสัญญารับขนของทางทะเลและแนวทางแก้ปัญหา ตามร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. ...