ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชมภู่ เหนือศรี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษานิเวศวิทยาและการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในลุ่มน้ำห้วยคะคาง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อการจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน
2 การศึกษาประสิทธิภาพถ่านอัดแท่ง และการใช้ประโยชน์จากต้นไมยราบยักษ์ เพื่อการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
ปี พ.ศ. 2557
3 การศึกษาความเสี่ยงและผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การปรับตัวของชุมชน ในจังหวัดมหาสารคาม
4 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ : กรณีศึกษาลำน้ำเสียวใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน